Teksti suurus:

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2010, 13

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.11.2010 nr 66

Määrus kehtestatakse „Noorsootöö seaduse” § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noorteühingute aastatoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, eraldamise ja toetuse eraldamisest keeldumise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks järgmisel kalendriaastal esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile jooksva aasta 1. detsembriks kirjalikult või elektrooniliselt taotluse määruse lisas oleval vormil.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) noorteühingu juhatuse otsuse koopia toetuse kasutamise eesmärkide kohta;
  2) taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendavad dokumendid;
  3) noorteühingu tegevuskava järgmiseks aastaks;
  4) noorteühingu arengukava.

§ 3.   Toetuse eraldamine ja selle eraldamisest keeldumine

  (1) Toetust eraldatakse riigieelarves selleks ette nähtud vahendite ulatuses, lähtudes:
  1) noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest prioriteetidest;
  2) noorteühingu arengukavast, tegevusest ja senistest saavutustest valdkonnas;
  3) noorteühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
  4) noorteühingu sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;
  5) noorteühingu suutlikkusest, sealhulgas noorteühingu varasemate kohustuste täitmisest ja eelmistel aastatel eraldatud toetuste kasutamise sihipärasusest;
  6) toetuse taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.

  (2) Toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks kinnitab haridus- ja teadusminister noorsootöö ja noortepoliitika riiklikud prioriteedid, taotluste hindamise kriteeriumid ja moodustab õigusaktidega sätestatud korras nõuandva õigusega hindajate kogu.

  (3) Haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu võib haridus- ja teadusministrile teha ettepanekuid noorsootöö ja noortepoliitika riiklike prioriteetide ning hindajate kogu liikmete osas.

  (4) Hindajate kogu hindab esitatud taotlusi ning teeb haridus- ja teadusministrile hiljemalt järgneva aasta 15. jaanuariks toetuse eraldamise ning toetuse eraldamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega.

  (5) Haridus- ja teadusminister otsustab toetuse eraldamise või toetuse eraldamisest keeldumise käskkirjaga, määrates toetuse eraldamisel ka eraldatava toetuse suuruse.

  (6) Toetuse eraldamise või toetuse eraldamisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 4.   Lepingu sõlmimine ja aruandlus

  (1) Toetuse saajaga sõlmib haridus- ja teadusminister või tema volitatud ametiisik toetuse kasutamiseks lepingu.

  (2) Toetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 1. märtsiks sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande toetuse kasutamise kohta.

  (3) Aruande tähtaegselt esitamata jätmise korral on haridus- ja teadusministril õigus keelduda järgnevate toetuste eraldamisest.

  (4) Haridus- ja Teadusministeerium vaatab aruande läbi ning küsib vajadusel toetuse saajalt lisateavet. Lisateabe tähtaegselt esitamata jätmise korral on haridus- ja teadusministril õigus keelduda järgnevate toetuste eraldamisest.

§ 5.   Kontroll

  Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida toetuse saajale riigieelarvest eraldatud toetuse sihipärast kasutamist ning küsida vajadusel toetuse saajalt selleks lisateavet.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Toetuse saamiseks 2011. aastal esitab taotleja käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 15. detsembriks 2010. a.

  (2) Toetuse saamiseks 2011. aastal esitatud taotluste kohta teeb hindajate kogu haridus- ja teadusministrile käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud ettepanekud hiljemalt 31. jaanuariks 2011. a.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Noorteühingu aastatoetuse taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json