Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2011, 1

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.11.2011 nr 45

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” (RTL 2009, 84, 1235) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuosakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate registreerimine, tegevuslubade väljastamine, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku korraldamine, kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, mürgistusteabe kogumine ja töötlemine ning teabe edastamine meditsiinipersonalile ja mürgistuste raviks vajalike antidootide varu moodustamine ja uuendamine.”;

3) paragrahvi 11 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Üldosakonna põhiülesanneteks on asutuse asjaajamise korraldamine, riigivara haldamine, personalitöö, eelarve planeerimine ja täitmise kontroll, lao- ja müügiarvestus.”;

4) paragrahvi 11 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json