Teksti suurus:

E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2011, 8

E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese ja väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimise kord

Vastu võetud 30.04.2010 nr 14
RTL 2010, 23, 405
jõustumine 10.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.11.2011RT I, 08.11.2011, 511.11.2011

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 5 ja «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse e-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese (edaspidi kriminaalmenetluse liides) ja e-toimiku süsteemi väärteomenetluse liidese (edaspidi väärteomenetluse liides) kasutajate registreerimise kord.

§ 2.   Liideste kasutajad

  (1) Kriminaalmenetluse liidese kasutajad on Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus» (edaspidi põhimäärus) § 4 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 2–4 ja 6 nimetatud asutuste töötajad, kellel kriminaalmenetluse liidese kasutamise vajadus tuleneb ametiülesannete iseloomust.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Väärteomenetluse liidese kasutajad on põhimääruse § 4 lõike 2 punktides 5-6 nimetatud asutuste töötajad, kellel väärteomenetluse liidese kasutamise vajadus tuleneb ametiülesannete iseloomust.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

§ 3.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajate registreerimisega seotud osapooled

  (1) Kriminaalmenetluse liidese kasutajaid registreerib käesoleva määruse alusel riigi peaprokuröri poolt määratud isik (edaspidi määratud isik).

  (2) Kriminaalmenetluse liidese haldur (edaspidi haldur) on Justiitsministeeriumi hallatava riigiasutuse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse töötaja, kes administreerib kriminaalmenetluse liidest.

  (3) Kriminaalmenetluse liidese kontaktisikud (edaspidi kontaktisikud) määratakse ametiasutuste kaupa. Kontaktisikust teatab ametiasutuse juht määratud isikule kirjalikult. Kontaktisiku ülesanne on abistada määratud isikut kasutajate registreerimisel ning ümber- ja väljaregistreerimisel. Kontaktisik vastutab oma ametiasutuse kasutajate andmete õigsuse ja selle eest, et need jõuavad määratud isiku või halduri kätte.

§ 4.   Väärteomenetluse liidese kasutajate registreerimisega seotud osapooled

  (1) Väärteomenetluse liidese halduri õigustega kasutajaid registreerib käesoleva määruse alusel siseministri poolt määratud isik (edaspidi süsteemi peakasutaja).

  (2) Väärteomenetluse liidese haldur (edaspidi haldur) on isik, kellel on õigus oma ametiasutuses kasutajaid registreerida ning ümber ja välja registreerida. Ühes ametiasutuses võib olla mitu haldurit. Haldur vastutab kasutajate registreerimisega kaasnevate enda tehtud toimingute õigsuse eest.

2. peatükk KRIMINAALMENETLUSE LIIDESE KASUTAJATE REGISTREERIMINE 

§ 5.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajad

  (1) Kasutajale määratakse vastavalt tema tööülesannete sisule järgmine kasutajaliik:
  1) uurija;
  2) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]
  3) prokurör;
  4) vanemprokurör;
  5) juhtivprokurör;
  6) uurimisjuht;
  7) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]
  8) vaatleja;
  9) asutuse vaatleja;
  10) kantseleiametnik.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Uurija kasutajaliik määratakse uurimisasutuse ametnikule, kellel on õigus uurimisasutuse pädevuse piires osaleda kriminaalmenetluses, sisestada e-toimiku süsteemi menetlusdokumente ja andmeid menetlustoimingute kohta ning näha e-toimiku süsteemi kantud kriminaalmenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 17 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (3) Prokuröri kasutajaliik määratakse prokuröri abile, ringkonnaprokurörile või isikule, kellele on juurdepääs vajalik temale pandud teenistusülesannete täitmiseks. Prokuröril on õigus näha kõiki e-toimiku süsteemi põhimääruse §-de 16 ja 17 kohaselt piiratud juurdepääsuga kriminaalasju ning salastatud kriminaalasju, mis on tema menetluses. Prokuröril on õigus teha kandeid tema menetluses olevasse kriminaalasja, võtta vajaduse korral e-toimiku süsteemis kriminaalasi oma menetlusse või anda üle teisele prokurörile.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (4) Vanemprokuröri kasutajaliik määratakse vanemprokurörile, teda asendavale isikule või isikule, kellele on juurdepääs vajalik temale pandud teenistusülesannete täitmiseks. Vanemprokuröril on lisaks prokuröri õigustele õigus määrata menetlust juhtiv prokurör kõigis kriminaalasjades, mis on menetluses või kuuluvad tööjaotuskava alusel menetlemisele vanemprokuröri juhitavas osakonnas, ning näha e-toimiku süsteemi põhimääruse § 17 kohaselt salastatud kriminaalasju, milles menetlust juhtivaks prokuröriks on vanemprokuröri juhitava osakonna prokurör.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (5) Juhtivprokuröri kasutajaliik määratakse juhtivprokurörile, teda asendavale isikule või isikule, kellele on juurdepääs vajalik temale pandud teenistusülesannete täitmiseks. Juhtivprokuröril on lisaks vanemprokuröri õigustele õigus näha kõiki e-toimiku süsteemi põhimääruse § 17 kohaselt salastatud kriminaalasju.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (6) Uurimisjuhi kasutajaliik määratakse uurimisasutuse ametnikule, kelle ametiülesandeks on juhtida uurimisasutuse pädevuse piires kriminaalmenetluses osalevate ametnike tööd ning kellel on õigus uurimisasutuse pädevuse piires osaleda kriminaalmenetluses, sisestada e-toimiku süsteemi menetlusdokumente ja andmeid menetlustoimingute kohta ning näha e-toimiku süsteemi kantud kriminaalmenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 17 lõike 1 punktis 3 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (7) Vaatleja kasutajaliik määratakse isikule, kellel on õigus seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks näha e-toimiku süsteemi kantud kriminaalmenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 17 lõike 1 punktis 6 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (8) Asutuse vaatleja kasutajaliik määratakse uurimisasutuse ametnikule, kellel on õigus uurimisasutuse pädevuse piires näha e-toimiku süsteemi kantud kriminaalmenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 17 lõike 1 punktis 3 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (9) Kantseleiametniku kasutajaliik määratakse uurimisasutuse ametnikule või prokuratuuri ametnikule, kellel on õigus asutuse nimel sisestada e-toimiku süsteemi menetlusdokumente ning andmeid menetlustoimingute kohta ning näha e-toimiku süsteemi kantud kriminaalmenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 17 lõike 1 punktis 3 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

§ 6.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajate registreerimine

  (1) Isikule kriminaalmenetluse liidese kasutusõiguse saamiseks esitab kontaktisik määratud isikule asutuse või osakonna juhi poolt allkirjastatud taotluse koos registreerimislehega ja isiku poolt allkirjastatud «E-toimiku süsteemi kasutajate kohustuse» (põhimääruse lisa 1).

  (2) Kriminaalmenetluse liidese kasutaja registreerimise leht (lisa 1) on kontaktisiku poolt kasutaja registreerimiseks koostatud vorm, kuhu märgitakse registreeritava isiku nimi, ametikoht, ametinimetus, töökoha aadress, ametitelefon, e-posti aadress, taotletav kasutajaliik ning eelistatud viis kasutajanime ja ühekordse salasõna edastamiseks.

  (3) Määratud isik kontrollib registreerimislehele märgitud andmeid ja otsustab kasutusõiguse andmise kümne kalendripäeva jooksul. Kasutajaliik määratakse vastavalt taotlusele, arvestades ka kasutaja tegelikke tööülesandeid.

  (4) Määratud isikul on õigus pöörduda isiku tööülesannete kohta lisaselgituste saamiseks kontaktisiku või isiku poole.

  (5) Kriminaalmenetluse liidese kasutaja õigused saanud isiku andmed edastab määratud isik haldurile, kes registreerib määratud isikult laekunud registreerimislehe koopia alusel kasutaja andmed ning annab kasutajanime ja ühekordse salasõna. Ühekordne salasõna ja kasutajanimi edastatakse käesoleva määruse §-s 8 sätestatud nõuete kohaselt.

  (6) Isikule kriminaalmenetluse liidese kasutusõiguse andmisest keeldumise korral teavitab määratud isik sellest kontaktisikut.

§ 7.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajate ümber- ja väljaregistreerimine

  (1) Kasutaja ümberregistreerimisel tema ametinimetuse, volituste või töökoha muutumise korral täidab kontaktisik kriminaalmenetluse liidese kasutaja ümberregistreerimise lehe (lisa 3), kuhu märgitakse juba registreeritud kasutaja nimi, isikukood, uus ametikoht, uus ametinimetus, uus töökoha aadress, uus e-posti aadress ja taotletav kasutajaliik. Kui kasutajaliik muutub, edastab kontaktisik ümberregistreerimislehe määratud isikule. Muul juhul edastab kontaktisik ümberregistreerimislehe haldurile.

  (2) Isiku lahkumisest ja tema väljaregistreerimise vajadusest teatab kontaktisik haldurile hiljemalt kaks tööpäeva enne isiku töölt lahkumist. Kontaktisik saadab teate kinnitamiseks kriminaalmenetluse liidese kasutaja väljaregistreerimise lehe (lisa 2).

  (3) Haldur saadab üks kord kvartalis kontaktisikule ametiasutuse kriminaalmenetluse liidese registreeritud kasutajate nimekirja, mille põhjal on kontaktisik kohustatud tegema kasutusõiguste inventuuri.

3. peatükk KRIMINAALMENETLUSE LIIDESE KASUTAJATE KASUTAJANIMED JA SALASÕNAD 

§ 8.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajale kasutajanime ja salasõna edastamise nõuded

  (1) Haldur võib kriminaalmenetluse liidese kasutajale edastada kasutajanime ja ühekordse salasõna kahel viisil:
  1) edastades kasutajanime ja ühekordse salasõna krüpteerituna kasutaja e-posti aadressil, kasutades selleks ID-kaarti või muud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse aktsepteeritud krüptolahendust;
  2) edastades kasutajanime kasutaja e-posti aadressil ja ühekordse parooli tähitud kirjaga.

  (2) Kriminaalmenetluse liidese kasutamisega kaasnevad kasutamisõigused on personaalsed ja neid ei ole lubatud teistele laenata ega ühelt isikult teisele anda. Kasutaja peab tegema kõik temast sõltuva, et tema kasutajanime abil ei pääse kriminaalmenetluse liidesesse kolmas isik.

  (3) Kasutajal on keelatud teise kasutaja kasutajanime ja salasõna abil siseneda kriminaalmenetluse liidesesse ning kasutada teisele isikule antud kasutajaõigust.

  (4) Kasutaja on kohustatud esimest korda kriminaalmenetluse liidesesse sisenedes vahetama ühekordse salasõna uue salasõna vastu.

§ 9.   Kriminaalmenetluse liidese kasutajate salasõnadele esitatavad nõuded

  Kriminaalmenetluse liidese kasutaja peab salasõna valides arvestama järgmisi nõudeid:
  1) valitud salasõna peab olema selline, et seda on kerge meelde jätta. Salasõna ei ole lubatud jäädvustada või dokumenteerida ühelegi andmekandjale ega teatavaks teha kolmandale isikule;
  2) salasõna peab koosnema suur- ja väiketähtede, numbrite ja kirjavahemärkide kombinatsioonist, salasõna pikkuseks on vähemalt üheksa märki;
  3) salasõna ei tohi olla suvaline nimi, sõnaraamatus leiduv sõna või kuupäev. Salasõnana ei tohi kasutada ühesuguseid märke, klaviatuuril kõrvuti asetsevaid tähti ega numbriga täiendatud eelmist salasõna;
  4) kui kasutajal on mitu salasõna eri süsteemidesse sisenemiseks, ei tohi need olla identsed;
  5) salasõnade korduskasutamine on keelatud;
  6) salasõna ununemise korral peab kasutaja teavitama haldurit;
  7) kui salasõna on saanud teatavaks kolmandale isikule, tuleb see viivitamata vahetada ja teavitada haldurit, kes kontrollib, kas teatavaks saanud salasõnaga on sisenetud kriminaalmenetluse liidesesse.

4. peatükk VÄÄRTEOMENETLUSE LIIDESE KASUTAJATE REGISTREERIMINE 

§ 10.   Väärteomenetluse liidese kasutajad

  (1) Kasutajale määratakse vastavalt tema tööülesannete sisule järgmine kasutajaliik:
  1) haldur;
  2) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]
  3) menetleja;
  4) üksuse juht;
  5) toimingute sisestaja;
  6) tasumiste sisestaja;
  7) üksuseülene vaatleja;
  8) e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülene vaatleja.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Halduri kasutajaliik määratakse vastavalt käesoleva määruse § 4 lõikele 2.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (3) Menetleja kasutajaliik määratakse kohtuvälise menetleja ametnikule, kellel on õigus kohtuvälise asutuse nimel väärteomenetluses osaleda, sisestada e-toimiku süsteemi menetlusdokumente ja andmeid menetlustoimingute kohta ning näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 18 lõike 1 punktis 1 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (4) Üksuse juhi kasutajaliik määratakse kohtuvälise menetleja ametnikule, kelle ametiülesandeks on juhtida kohtuvälise menetleja nimel väärteomenetluses osalevate ametnike tööd ning kellel on õigus kohtuvälise asutuse nimel väärteomenetluses osaleda, sisestada e-toimiku süsteemi menetlusdokumente ja andmeid menetlustoimingute kohta ning näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 18 lõike 1 punktis 2 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (5) Toimingute sisestaja kasutajaliik määratakse kohtuvälise menetleja ametnikule, kellel on õigus kohtuvälise asutuse nimel e-toimiku süsteemi väärteomenetluse toiminguid sisestada ning näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 18 lõike 1 punktis 1 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (6) Tasumiste sisestaja kasutajaliik määratakse kohtuvälise menetleja ametnikule, kellel on õigus kohtuvälise asutuse nimel e-toimiku süsteemi väärteomenetluse kohustisi sisestada ning näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ning § 18 lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (7) Üksuseülese vaatleja kasutajaliik määratakse kohtuvälise menetleja ametnikule, kellel on õigus kohtuvälise menetleja pädevuse piires näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 18 lõike 1 punktis 5 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (8) E-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja kasutajaliik määratakse isikule, kellel on õigus seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks näha e-toimiku süsteemi kantud väärteomenetluse andmeid vastavalt e-toimiku süsteemi põhimääruse §-s 16 ja § 18 lõike 1 punktis 6 ning lõikes 2 sätestatud juurdepääsu ulatust ja piiranguid järgides.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

§ 11.   Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja registreerimine
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (1) Isikule väärteomenetluse liidese halduri või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja õiguste saamiseks esitab asutuse juht süsteemi peakasutajale taotluse koos registreerimislehega ja isiku poolt allkirjastatud «E-toimiku süsteemi kasutajate kohustuse» (põhimääruse lisa 1).
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja registreerimise leht (lisa 4) on asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja registreerimiseks koostatud vorm, kuhu märgitakse registreeritava isiku nimi, isikukood, ametikoht, ametinimetus, töökoha aadress, ametitelefon ja e-posti aadress.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (3) Süsteemi peakasutaja kontrollib registreerimislehele märgitud andmeid ja otsustab kasutusõiguse andmise kümne kalendripäeva jooksul.

  (4) Süsteemi peakasutajal on õigus pöörduda isiku tööülesannete kohta lisaselgituste saamiseks asutuse juhi või isiku poole.

  (5) Kui kasutusõiguse andmine on õigustatud, registreerib süsteemi peakasutaja halduri või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja andmed väärteomenetluse liideses.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (6) Haldurile või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülesele vaatlejale väärteomenetluse liidese kasutusõiguse andmisest keeldumise korral teavitab süsteemi peakasutaja sellest asutuse juhti.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (7) Kasutajatele võimaldatakse pääs väärteomenetluse liidesesse üksnes ID-kaardi vahendusel.

§ 12.   Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja ümber- ja väljaregistreerimine

  (1) Halduri või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja ümberregistreerimisel tema ametinimetuse, volituste või töökoha muutumise korral esitab asutuse juht süsteemi peakasutajale väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja ümberregistreerimise lehe (lisa 6), kuhu märgitakse juba registreeritud halduri või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja nimi, isikukood, uus ametikoht, uus ametinimetus, uus töökoha aadress, uus e-posti aadress ja taotletav kasutajaliik.

  (2) Halduri või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja lahkumisest ja tema väljaregistreerimise vajadusest teatab ametiasutuse juht süsteemi peakasutajale hiljemalt kaks tööpäeva enne isiku töölt lahkumist. Asutuse juht saadab teate kinnitamiseks väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja väljaregistreerimise lehe (lisa 5).
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

§ 13.   Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja registreerimine
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (1) Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja või üksuseülese vaatleja õiguste saamiseks esitab isik haldurile registreerimislehe ja isiku poolt allkirjastatud «E-toimiku süsteemi kasutajate kohustuse» (põhimääruse lisa 1).
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (2) Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja registreerimise leht (lisa 7) on vorm, kuhu märgitakse registreeritava isiku nimi, isikukood, ametikoht, ametinimetus, üksus, ametitelefon, e-posti aadress, taotletav kasutajaliik ja struktuuriüksuse juhi nõusolek.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (3) Haldur kontrollib registreerimislehele märgitud andmeid ja otsustab kasutajaõiguse andmise viie kalendripäeva jooksul.

  (4) Kui kasutusõiguse andmine on õigustatud, registreerib haldur menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja andmed väärteomenetluse liideses.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (5) Menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja väärteomenetluse liidese kasutusõiguse andmisest keeldumise korral teavitab süsteemi haldur sellest taotlejat ja struktuuriüksuse juhti.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (6) Erandkorras võib menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja väärteomenetluse liidese kasutajaks registreerida süsteemi peakasutaja väärteomenetluse liidese halduri registreerimise korra kohaselt.
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

  (7) Kasutajatele võimaldatakse pääs väärteomenetluse liidesesse üksnes ID-kaardi vahendusel.

§ 14.   Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja ümber- ja väljaregistreerimine

  (1) Menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja või üksuseülese vaatleja ümberregistreerimisel isiku ametinimetuse, volituste või töökoha muutumise korral esitab isik struktuuriüksuse juhi nõusolekul haldurile väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja ümberregistreerimise lehe (lisa 9), kuhu märgitakse juba registreeritud menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja nimi, isikukood, uus ametikoht, uus ametinimetus, uus ametitelefon, uus e-posti aadress ja taotletav kasutajaliik.

  (2) Menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja või üksuseülese vaatleja lahkumisest ning tema väljaregistreerimise vajadusest teatab struktuuriüksuse juht haldurile hiljemalt kaks tööpäeva enne isiku töölt lahkumist. Struktuuriüksuse juht saadab teate kinnitamiseks väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja väljaregistreerimise lehe (lisa 8).
[RT I, 08.11.2011, 5 - jõust. 11.11.2011]

Lisa 1 Kriminaalmenetluse liidese kasutaja registreerimise leht

Lisa 2 Kriminaalmenetluse liidese kasutaja väljaregistreerimise leht

Lisa 3 Kriminaalmenetluse liidese kasutaja ümberregistreerimise leht

Lisa 4 Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja registreerimise leht

Lisa 5 Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja väljaregistreerimise leht

Lisa 6 Väärteomenetluse liidese halduri ja e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu ülese vaatleja ümberregistreerimise leht

Lisa 7 Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja registreerimise leht

Lisa 8 Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja väljaregistreerimise leht

Lisa 9 Väärteomenetluse liidese menetleja, üksuse juhi, toimingute sisestaja, tasumiste sisestaja ja üksuseülese vaatleja ümberregistreerimise leht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json