Teksti suurus:

Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2013, 1

Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 04.11.2013 nr 34

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ning kutseõppeasutuse seaduse § 16 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide (edaspidi koos kool) direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 2.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister komisjoni ning nimetab komisjoni liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist;
  2) esindaja kooli nõunike kogust või hoolekogust;
  3) vajadusel esindaja või esindajad muudest asutustest, ettevõtetest ja organisatsioonidest.

  (3) Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad moodustavad enamuse komisjoni koosseisust.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjon võib kasutada kandidaatide hindamisel eksperte.

  (4) Komisjoni koosolekud võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel.

§ 4.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine ja komisjoni esimene koosolek

  (1) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Koos koosoleku kokkukutsumise teatega saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele vajalikud dokumendid.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) tutvutakse esitatud dokumentidega, otsustatakse kandidaatide hindamise viis ja eeldatav konkursi ajakava;
  2) lepitakse kokku komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  3) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

§ 5.   Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust osaleb vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

3. peatükk Konkursi väljakuulutamine 

§ 6.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja haridus- ja teadusminister.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast komisjoni koosseisu kinnitamist.

  (3) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või mõnes muus üleriigilises avalikus kanalis arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi väljakuulutamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (4) Konkursiteates märgitakse:
  1) kooli nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  5) vajadusel muu oluline teave.

§ 7.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) komisjoni või kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursil saab osaleda isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks ja aadressil.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.   Dokumendivoor

  (1) Konkurss koosneb dokumendivoorust ja sellele järgnevast vestlusvoorust.

  (2) Dokumendivooru tulemusel otsustab komisjon, millised kandidaadid lubatakse vestlusvooru.

  (3) Komisjoni sekretär teavitab kandidaate nende osas tehtud otsusest.

§ 9.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvoorus osalevad komisjoni liikmed ja vestlusvooru jõudnud kandidaadid.

  (2) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda.

§ 10.   Kandidaadi ametikohale valimine

  (1) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

  (3) Kui ükski kandidaat ei kogu häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (4) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis otsustab komisjon konkursi edasise käigu (jätkatakse sihtotsinguga, kuulutatakse välja uus konkurss, kuulutatakse konkurss luhtunuks või võetakse vastu mõni muu otsus).

  (5) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (6) Hääletuse tulemusena ametikohale valitud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees haridus- ja teadusministrile ettepaneku töölepingu sõlmimiseks.

  (7) Komisjoni sekretär teavitab kandidaate nende osas tehtud otsusest.

§ 11.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Haridus- ja teadusminister või tema volitatud esindaja sõlmib komisjoni esitatud kandidaadiga töölepingu.

  (2) Haridus- ja teadusminister või tema volitatud esindaja ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) osapooled ei saavuta töölepingu tingimustes kokkulepet.

§ 12.   Konkursi luhtumine ja lõpetamine

  (1) Konkursi võib kuulutada luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale esitatud tingimustele mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud kordushääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, otsustab komisjon konkursi edasise käigu.

  (3) Konkurss loetakse lõppenuks, kui direktori ametikohale valitud kandidaadiga on sõlmitud tööleping.

§ 13.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsusest ning tutvuda konkursi käigus enda tehtud testide tulemustega.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (3) Kandidaadil on õigus saada lisateavet konkursi, direktori ametikoha ja kooli kohta komisjoni esimehelt või tema määratud isikult.

§ 14.   Kandidaatidega seotud dokumentide käitlemine

  Kõik kandidaatidega seotud dokumendid on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ja mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid kuuluvad pärast konkursi lõppu hävitamisele.

§ 15.   Avalikkusele informatsiooni andmine

  Kui komisjon ei ole otsustanud teisiti, siis avalikkusele annab informatsiooni konkursi kohta komisjoni esimees.

§ 16.   Kulude katmine

  Konkursi väljakuulutamisega ja kandidaatide hindamisega seotud kulud katab Haridus- ja Teadusministeerium.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Erand komisjoni moodustamisel

  Kuni 2013. aasta 31. detsembrini kuulub käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud kooli nõunike kogu esindaja asemel komisjoni koosseisu esindaja kooli nõukogust.

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 22. novembri 2010. a määrus nr 68 „Riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json