Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2013, 3

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.11.2013 nr 63

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 3 lõike 1 ja § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

§ 1.  Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määrust nr 42 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „ühe”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõna „mõõdutunnistusest” sõnaga „mõõtekirjast”;

3) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Rakendussätted

(1) Toetuse taotlemisel 2009. aastal ei kohaldata § 2 lõiget 3, kui tegevuse elluviimist ei ole alustatud ning kuludokumendid ei ole väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2008. aastal.

(2) Enne 2013. aasta 15. novembrit rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.”

§ 2.  Põllumajandusministri 7. detsembri 2009. a määrust nr 115 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 „Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „ühe”;

2) 7. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Rakendussätted

(1) Toetuse taotlemisel 2010. aastal ei kohaldata § 2 lõiget 3, kui tegevuse elluviimist ei ole alustatud ning kuludokumendid ei ole väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2008. aastal.

(2) Enne 2013. aasta 15. novembrit rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.”

§ 3.  Määrus jõustub 15. novembril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json