Teksti suurus:

“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2013, 5

„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.04.2009 nr 42
RTL 2009, 33, 426
jõustumine 10.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
01.03.2012RT I, 09.03.2012, 212.03.2012
05.11.2013RT I, 08.11.2013, 315.11.2013

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 ja § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 1.4 «Väikesemahuline rannapüük» (edaspidi meede 1.4) raames toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, väikesemahulise rannapüügi investeeringutoetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse maksimaalne määr, omafinantseeringu minimaalne määr, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja kord, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme 1.4 raames toetatakse kalalaevastiku segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamist või uute seadmete ja vahenditega varustamist (edaspidi kalalaeva moderniseerimine), mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö;
  2) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

  (3) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.

  (4) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.
[RT I, 08.11.2013, 3 - jõust. 15.11.2013]

  (5) Ettevalmistava töö kohta on isik, kellelt taotleja tellis töö või teenuse, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal ning selle eest on makstud enne taotluse esitamist.

§ 3.   Toetuse ja omafinantseeringu määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 40% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne määr arvutatakse kalalaeva kogumahutavuse (GT) järgi. Toetuse maksimaalne suurus ühe kalalaeva kohta on rakenduskava programmiperioodi jooksul kokku kuni 60% lisa 1 kohaselt arvutatud toetatava tegevuse maksimaalsest abikõlblikust maksumusest.

2. peatükk KULUDE ABIKÕLBLIKKUS 

§ 4.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on kulu, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 55 sätestatud nõuetega.

  (2) Tegevuse kulud peavad olema mõistlikud ja vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

  (3) Meetme 1.4 raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) laevakeretöö tegemise kulu;
  2) kala säilitamiseks kasutatava ruumi ümberehitamise kulu;
  3) kala säilitamiseks vajaliku seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  4) tekiehitise ümberehitamise kulu;
  5) mootoriruumi ümberehitamise kulu;
  6) mootoriruumi seadme, süsteemi või abimehhanismi ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, v.a punktis 7 nimetatud kulu;
  7) programmiperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta ühel korral kalalaeva mootori ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  8) kalalaeva mootori ümberehitamise kulu;
  9) elektri-, ballasti- ja sanitaarsüsteemi ümberehitamise kulu;
  10) päästevahendi (päästevest, signaalrakett jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  11) tuletõrje- ja avariivarustuse ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  12) sidevahendi ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  13) navigatsiooniseadme ja selle juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seade, kompass, arvuti, elektrooniline kaart jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  14) keskkonnakaitsevahendi (reovee kogumise mahuti, olmeprügi, sh toidujäätmete kogumise vahend jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  15) programmiperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta kuni kahe selektiivse püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  16) programmiperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta kuni kahe hülgekindla püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  17) nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 25 lõike 6 punkti e nõuetele vastava püügivahendi ümberehitamise kulu;
  18) nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 25 lõike 6 punkti e nõuetele vastava seadme ostmise ja kapitalirendi kulu;
  19) muu kalalaeva seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, v.a punktis 7 nimetatud kulu;
  20) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnev kulu;
  21) ettevalmistava töö kulu, mis moodustab kuni 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (4) Lõike 3 punktis 15 nimetatud kulu on abikõlblik, kui:
  1) kalapüügivahend vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 25 lõike 7 punkti b nõuetele;
  2) vahetatakse välja kaluri kalapüügiloale kantud püügivahend sama liiki püügivahendi vastu.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  2) tellitud töö või teenuse kulu, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenuse osutanud juriidilises isikus või kuulub töö teinud või teenuse osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;
  3) tellitud töö või teenuse kulu, kui töö tegi või teenuse osutas taotleja juhatuse liige;
  4) tegevuskulud, kaasa arvatud hooldus- ja rendikulu, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulu;
  5) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muud kulu;
  6) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  7) kulutus reklaamile, välja arvatud «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnev kulu;
  8) kulutus, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2008. aastal, välja arvatud § 2 lõikes 2 nimetatud ettevalmistava töö kulu;
  9) ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2007. aastal või mille eest ei ole makstud enne taotluse esitamist;
  10) kapitalirendi kulu, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  11) kasutatud seadme ostmise ja paigaldamise kulu;
  12) seadme paigaldamise kulu ilma ostmise või kapitalirendi kuluta;
  13) [kehtetu - RT I, 09.03.2012, 2 - jõust. 12.03.2012]
  14) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulu;
  15) kindlustusandja teenusega kaasnev kulu;
  16) ettevalmistava töö kulu osas, mis ületab § 4 lõike 3 punktis 21 sätestatud piirmäära;
  17) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse kulu osas, mis ületab 958,68 eurot;
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  18) kala säilitamiseks kasutatava ruumi suurendamisega kaasnev kulu.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE JA KALALAEVALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel, ning kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks merel (edaspidi taotleja).

  (2) Kui taotleja valdab kalalaeva liisingulepingu alusel, peab liisinguandja olema «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (3) Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasi maksta tulnud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (4) Residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht «Maksukorralduse seaduse» tähenduses on Eestis.

§ 7.   Nõuded kalalaeva kohta

  (1) Toetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 26 lõikes 1 nimetatud kalalaeva, mis kuulub kalalaevastiku segmenti 4S2, moderniseerimiseks.

  (2) Moderniseeritav kalalaev on vähemalt viis aastat vana. Kalalaeva vanuseks loetakse täisarv, mis võrdub toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise aasta ja nõukogu määruses (EMÜ) nr 2930/86, kalalaevade omaduste määratlemise kohta (EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1–2), määratletud kalalaeva kasutuselevõtu aasta vahega.

  (3) Moderniseerimise tulemusena ei tohi suureneda kalalaeva mootori võimsus.

  (4) Moderniseerimise tulemusena võib kalalaeva kogumahutavus suureneda üksnes komisjoni määruse nr 1438/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse nr EÜ 2371/2002 III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad (ELT, L 204, 13.08.2003, lk 21–28), artiklis 8 sätestatud tingimustel.

§ 8.   Hinnapakkumuste küsimise kohustus

  (1) Kui toetatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale. Hinnapakkumust ei pea küsima ettevalmistava töö puhul.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Toetatava tegevuse hinnapakkumus peab sisaldama tehnilist spetsifikatsiooni, sealhulgas jooniseid, põhiliste materjalide ja tööde mahtusid, paigaldatava seadme või masina tehnilisi andmeid ning muid olulisi parameetreid.

  (3) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat.

§ 9.   Projektis osaleva isikuga seonduvad taotleja kohustused

  Taotleja sõlmib projektis osaleva isikuga kirjaliku kokkuleppe, mille kohaselt eristab projektis osalev isik selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

§ 10.   Arvamus moderniseerimise kohta

  Enne toetuse taotluse esitamist Ametile esitab taotleja Veeteede Ametile tehnilise dokumentatsiooni kalalaeva moderniseerimise kohta, et saada Veeteede Ameti kirjalik arvamus, kas:
  1) moderniseerimise tulemusena suureneb kalalaeva mootori võimsus või kalalaeva kogumahutavus ning kas kogumahutavuse suurendamine on kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1438/2003 artiklis 8 sätestatud tingimusega;
  2) moderniseerimiseks on vajalik ümberehitusprojekt ning millised kooskõlastused on moderniseerimiseks vajalikud.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 11.   Toetuse taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile taotluse selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

  (2) Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe kalalaeva moderniseerimiseks.

§ 12.   Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 2 toodud vormi kohane avaldus;
  2) lisas 3 toodud vormi kohane tegevuskava;
  3) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta;
  5) liisingulepingu koopia, kui taotleja ei ole kalalaeva omanik, ning kalalaeva omaniku kirjalik nõusolek kalalaeva moderniseerimiseks;
  6) kalalaeva põhiplaani koopia, milles on märgitud moderniseerimise käigus tehtava töö või paigaldatava seadme asukoht;
  7) vajaduse korral §-s 9 nimetatud dokument;
  8) koopia kehtivast kutselise kaluri kalapüügiloast;
  9) koopia kehtivast laeva sõidukõlblikkuse tunnistusest või väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatust koos kinnitustega perioodiliste ülevaatuste kohta;
  10) koopia kehtivast kalalaevatunnistusest;
  11) koopia kalalaeva mõõtekirjast;
[RT I, 08.11.2013, 3 - jõust. 15.11.2013]
  12) paragrahvis 8 nimetatud hinnapakkumuse esitamise ettepanekud ja hinnapakkumused;
  13) tehtud valiku põhjendamise avaldus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
  14) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning koopia nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendavast pangakonto väljavõttest või maksekorraldusest;
  15) selektiivse kalapüügivahendi ostmise korral eksperdi kirjalik arvamus, milles on näidatud, milles seisneb kalapüügivahendite tehnoloogiate erinevus ja kuidas see aitab kaasa selektiivsemale kalapüügile võrreldes kehtivate nõuetega;
  16) paragrahvi 4 lõike 3 punktides 15–17 nimetatud kulude puhul eksperdi kirjalik arvamus moderniseerimise nõuetekohasuse kohta;
  17) paragrahvis 10 nimetatud tehniline dokumentatsioon ja Veeteede Ameti arvamus.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos taotlusega avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

  (3) Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuste kohta toetust samal ajal riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 13.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult § 12 lõikes 1 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

5. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 14.   Taotluse kontrollimine ja nõuetekohaseks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet tunnistab taotluse nõuetekohaseks, kui taotleja ja taotlus vastavad «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele nõudele, teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 15.   Taotluste hindamine

  (1) Amet hindab nõuetekohaseks tunnistatud taotlusi lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumi alusel ning moodustab hindamiskriteeriumi põhjal taotlusele antud hindepunktide alusel taotluste paremusjärjestuse.

  (2) Taotlusele antakse 1 hindepunkt omafinantseeringu iga protsendi eest, lähtudes omafinantseeringu protsentuaalsest osakaalust toetatava tegevuse abikõlblikus kogumaksumuses.

  (3) Võrdsete hindepunktide puhul eelistatakse taotlust, milles näidatud abikõlblike kulude maksumus on suurem. Võrdsete abikõlblike kulude maksumuste puhul eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

§ 16.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Amet teeb taotluse rahuldamise otsuse paremusjärjestusse seatud parimate taotluste kohta. Kui meetme rahastamise sama aasta eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust, teeb Amet ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Amet võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, kui toetust taotletakse mitteabikõlbliku kulu kohta või taotletava toetuse suurus ületab meetme rahastamise sama aasta eelarve jäägi.

  (3) Taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemise korral võib muuta taotletavat summat või projekti tegevusi tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning saavutatakse projekti eesmärgid.

  (4) Amet teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemisega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Amet teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (6) Amet teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSE TEGEMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 17.   Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused ellu viinud «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaste nõuete kohaselt.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ja toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ning nende eest tasunud.

  (4) Kapitalirendi puhul on kapitalirendi andja «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

§ 18.   Toetuse väljamakse tegemise taotlemine

  (1) Toetuse saaja võib esitada toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid koos lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludeklaratsiooni esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded ja avaldab asjakohase teabe ka Ameti veebilehel.

  (2) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates Ametile lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia.

  (3) Kapitalirendi puhul esitab taotleja Ametile pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendilepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates toetuse väljamaksmiseks lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt liisingu andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendilepingu ja maksegraafiku koopia.

  (4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 19.   Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamaksmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 1910 lõike 2 alusel 40 tööpäeva jooksul arvates §-s 18 nimetatud nõuetekohaste dokumentide ja kuludeklaratsiooni saamisest.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 17 nimetatud toetuse väljamakse tegemise tingimusi, ei ole esitanud § 18 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Amet teeb toetuse väljamaksmise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ja kõige säästlikumal viisil ning järgib toetatava tegevuse elluviimisel «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult tegevuse lõpetamisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada toetuse väljamaksmise kohta otsuse tegemist, või toetuse kasutamisega seotud asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

  (3) Kuni Ameti poolt viimase toetuseosa väljamaksmiseni teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

  (4) Kuni seitsme aasta möödumiseni Ameti poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) toetatava tegevusega seotud muudatusest Ameti kooskõlastuse saamiseks;
  3) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
  4) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutusest;
  5) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

§ 21.   Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 31. detsembrini 2025. a. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Toetuse taotlemisel 2009. aastal ei kohaldata § 2 lõiget 3, kui tegevuse elluviimist ei ole alustatud ning kuludokumendid ei ole väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2008. aastal.

  (2) Enne 2013. aasta 15. novembrit rahuldatud taotluste puhul peab toetatav tegevus olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.
[RT I, 08.11.2013, 3 - jõust. 15.11.2013]

§ 23.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Toetatava tegevuse maksimaalne abikõlblik maksumus kalalaeva kohta

Lisa 2 Väiksemahulise rannapüügi toetuse avaldus

Lisa 3 Väikesemahulise rannapüügi tegevuskava

Lisa 4 Kuludeklaratsioon

/otsingu_soovitused.json