Teksti suurus:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2013, 12

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

Vastu võetud 30.11.1998 nr 55
RTL 1988, 354, 1493
jõustumine 10.12.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.1999RTL 1999, 58, 73512.04.1999
14.02.2002RTL 2002, 31, 45003.03.2002
01.07.2003RTL 2003, 82, 121419.07.2003
13.04.2004RTL 2004, 45, 76230.04.2004
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
20.03.2008RTL 2008, 26, 38105.04.2008
20.03.2008RTL 2008, 26, 38101.05.2008
22.06.2010RT I 2010, 36, 21501.07.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
29.11.2012RT I, 30.11.2012, 103.12.2012
21.12.2012RT I, 29.12.2012, 2301.01.2013
30.10.2013RT I, 08.11.2013, 1111.11.2013

Äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel määran:
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

Kinnitada „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” (juurde lisatud).
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

 

Kinnitatud
justiitsministri 30. novembri 1998. a
määrusega nr 55

  Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suurus ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta 
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

1. osa Üldsätted 

1. Rakendusala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(2) Käesoleva määrusega kehtestatud tasusid ei rakendata, kui elektroonilisi andmeid, sealhulgas äri- või avaliku toimiku andmeid, väljastatakse:
1) riigiasutusele;
2) kohtule;
3) kohtutäiturile;
4) notarile;
5) valla- või linnavalitsusele;
6) avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks;
61) spordiseaduse § 61 lõikes 4 nimetatud spordi andmekogu volitatud töötlejale;
[RT I, 08.11.2013, 11 - jõust. 11.11.2013]
7) elektrituruseaduse § 38 lõikes 2 nimetatud süsteemihaldurile.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

Tasumäärasid rakendatakse, kui tasuta saadud arvutiandmeid antakse edasi ning edasiandmine ei ole seadusest tulenev kohustus.

(3) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(31) Käesoleva punkti lõikes 2 nimetatud juhul tuleb Registrite ja Infosüsteemide Keskust teavitada, kes on päringuid tegevad isikud, ning viidata sättele, mille alusel tuleb elektroonilisi andmeid tasuta väljastada.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(4) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid Internetis avaldatavale järgmisele teabele:
1) menetlusteave kohtu registriosakonnale esitatud kandeavalduste kohta (esitamise kuupäev, kohtumääruse ning kande tegemise kuupäev, lahendi ja kande liik, jõustumise aeg), samuti kohtu registriosakonnas tehtud trahvi- ja hoiatusmääruste kohta;
2) registrikaardi väljatrüki teave (äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikaardi kehtivad kanded);
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]
3) sundlõpetamisteave (sundlõpetamise käik kuni registrist kustutamiseni);
4) teave kehtivate ärikeeldude kohta;
5) erakondade teave (sealhulgas liikmete nimekirjad).

(5) Igaüks saab avalikus kodanikuportaalis enda isikut identifitseerides tasuta kogu registriinfo endaga seotud ühingu, sihtasutuse või filiaali kohta.

2. Üldandmed

(1) Üldandmed on käesoleva määruse tähenduses äriseadustiku § 63, § 64 punktides 1, 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17,19 ja 20, § 387 punktides 1 ja 2, 4−8 ning 12 ja 13, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–3, 9–13, 15 ja 16 ning sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 6 ja § 14 lõike 1 punktides 1–4 ja 9–18 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis märgitud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavaid andmeid (välja arvatud andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta) ning tegevusala andmeid.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

3. Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmed on käesoleva määruse tähenduses kommertspandiseaduse §-s 14 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

4. Isikuandmed

Isikuandmed on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantavad isikuandmed.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

41. Esindusõiguse kontroll

(1) Esindusõiguse kontrolli on võimalik teostada ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu ja sihtasutuse esindusõiguslike isikute ja nende registrisse kantud esindusõiguse reeglite kohta äriregistri keskandmebaasist väljastatava infosüsteemiga liidestatava päringu kaudu, mille tulemusel saab kontrollida esindusõiguslike isikute ainuesindusõiguse olemasolu ja esindusõiguse registrisse kantud piiranguid.

 (2) Ainuesindusõiguse all mõeldakse isiku õigust esindada ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut ja sihtasutust üksinda.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

5. Aruandlusandmed

(1) Aruandlusandmed on käesoleva määruse tähenduses ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(2) Aruandlusandmete kirje on ühe raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete või lisade üks rida.
[RT I 2010, 36, 215 - jõust. 01.07.2010]

51. PDF-dokument

PDF-dokument on käesoleva määruse tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks PDF-vormingus (majandusaasta aruanded, põhikirjad jne).
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

52. Digidoc-dokument

Digidoc-dokument (edaspidi DDOC-dokument) on käesoleva määruse tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks DDOC-vormingus.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

6. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

7. Päring

Päring on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaali, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtav päring, mille alusel väljastatakse andmekoosseis vastavalt punktidele 2–5.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

8. Teenustasu tasumise aeg

Teenustasu tasutakse enne elektrooniliste andmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate tasumäärade punkti 17 alusel sõlmitud abonendilepingus on sätestatud teisiti.

24.01.2014 11:49
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "teisiti" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel


[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

2. osa Päringu teenustasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

9. Päringu teenustasu määrad

(1) Käesoleva määruse punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51 ja 52 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus mahalaadimisel võetakse ühe päringu eest tasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
PDF-dokument
2 eurot
DDOC-dokument
2 eurot

[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(2) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(3) [Kehtetu - RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

(4) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

(5) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

10. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

11. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

12. Masintunnihinnaga päringud
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

13. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

14. [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

3. osa Päringu teenustasule liidetavad tasud 
[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19.07.2003]

15. Postikulud
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

16. Magnetkandja hind
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

17. Abonenditasu
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

18. Käibemaks
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

4. osa Rakendussätted 
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

19. Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetava tasu rakendamine

Kehtetute kaardiandmete väljastamise eest võetavat tasu rakendatakse alates 1. juulist 2013. aastast.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

/otsingu_soovitused.json