Teksti suurus:

Välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.11.2016 otsus nr 12

Välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2016

§ 1.  Välisteenistuse seaduse muutmine

Välisteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesolevas seaduses lähetajaministeeriumi ja lähetajaministeeriumi kantsleri kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt ka Riigikantseleile ja riigisekretärile ning Riigikogu Kantseleile ja Riigikogu Kantselei direktorile, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) osakonna peadirektor;  

 

erakorraline ja täievoliline suursaadik;

 

 

erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja;

 

 

erakorraline ja täievoliline suursaadik,

 

 

erivolitustega diplomaatiline esindaja

palgaaste 14–15”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) erakorraline ja täievoliline suursaadik;  

 

erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja;

 

 

erakorraline ja täievoliline suursaadik,

 

 

erivolitustega diplomaatiline esindaja

palgaaste 14–15”;

4) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Erakorraline ja täievoliline suursaadik, erivolitustega diplomaatiline esindaja on kõrgeim Eesti esindaja talle määratud valdkonnas.”;

6) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui rahvusvahelise organisatsiooni juurde on akrediteeritud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud diplomaat ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 21 nimetatud diplomaat, on erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja (edaspidi erakorraline ja täievoliline suursaadik) kõrgeim akrediteeritud Eesti esindaja selle organisatsiooni juures.”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Mitteresideeriv erakorraline ja täievoliline suursaadik, erivolitustega diplomaatiline esindaja asub Eestis.”;

8) paragrahvi 24 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Erialadiplomaadile ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuet. Erialadiplomaadiks võib välisteenistusse võtta isiku, kes valdab inglise keelt valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ulatuses.”;

9) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erialadiplomaadi ametikoht ja selle nimetust kehtestav õigusakt kooskõlastatakse lähetajaministeeriumiga.”;

10) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Riigikogu Kantselei lähetatud erialadiplomaat annab oma tegevusest korrapäraselt aru Riigikogu Kantselei direktorile või tema poolt määratud ametnikule.”;

11) paragrahvi 46 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Koosseisuvälise haldusteenistuja ametikoht ja selle nimetust kehtestav õigusakt kooskõlastatakse lähetajaministeeriumiga.”;

13) paragrahvi 65 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 65 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui teenistuja asub välisesindusse tööle või kui ta kutsutakse sealt tagasi, makstakse talle teise riiki tööle asumise eest hüvitist. Erialadiplomaadi ja koosseisuvälise haldusteenistuja hüvitise maksab lähetajaministeerium.”;

15) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teise riiki tööle asumise hüvitise määra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

16) paragrahvi 68 lõiked 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Üks kord lähetusaasta jooksul võib Välisministeeriumi kantsleri või lähetajaministeeriumi kantsleri või kummagi volitatud isiku loal hüvitada osaliselt või täielikult teenistuja ja tema kaasasoleva perekonnaliikme isiklikel põhjustel Eestisse ja tagasi sõidu kulud.

(10) Kui teenistuja abikaasa või laps ei ole temaga välisesinduses pikaajalises lähetuses kaasas, võib üks kord lähetusaasta jooksul Välisministeeriumi kantsleri või lähetajaministeeriumi kantsleri või kummagi volitatud isiku loal hüvitada abikaasa ning alaealise lapse või põhi- või keskharidust omandava või abi vajava töövõimetu täisealise lapse välisesinduse asukohariiki ja sealt tagasi sõidu kulud.”;

17) seadust täiendatakse §-dega 948 ja 949 järgmises sõnastuses:

§ 948. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitva erialadiplomaadi ja koosseisuvälise haldusteenistuja ametijuhendi kinnitamine

(1) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitvale erialadiplomaadile ei kohaldata käesoleva seaduse § 32 lõike 3 nõudeid.

(2) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitvale koosseisuvälisele haldusteenistujale ei kohaldata käesoleva seaduse § 50 lõike 2 nõudeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teenistuja ametijuhendi kinnitab lähetajaministeeriumi kantsler või tema volitatud isik. Ametijuhend kooskõlastatakse välisesindusega, mille koosseisu ametikoht kuulub.

§ 949. Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitvale teenistujale Eestisse puhkusele ja sealt tagasi sõidu ning tema perekonnaliikme välisesinduse asukohariiki ja sealt tagasi sõidu kulude hüvitamine

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud teenistusülesandeid täitvale teenistujale võib kuni 2018. aasta 15. jaanuarini hüvitada käesoleva seaduse § 65 lõike 1 punktis 6 ja § 68 lõikes 10 nimetatud kulud rohkem kui üks kord lähetusaastas.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 14 ja 15 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json