Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 268 „Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 7

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 268 „Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord” muutmine

Vastu võetud 03.11.2016 nr 119

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 268 „Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevapere liige lubatakse Eestisse välismaalaste seaduses sätestatud alustel.

(2) Laevapere liige lubatakse laeva Eesti sadamas viibimise ajal sadama või sadamaga piirneva maakonna territooriumile rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti tunnustatud reisidokumendi alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevapere liikme võib transiidiks vajalikuks ajaks Eestisse lubada, kui Eestisse saabumise eesmärk on Eesti sadamas asuval laeval laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine, tööle asumine teisele Eesti sadamas asuvale laevale, välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või päritoluriiki tagasipöördumine.

(2) Laevapere liige lubatakse Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti tunnustatud reisidokumendi ning viisa alusel. Viisat ei vaja laevapere liige, kellele on meremehe isikut tõendava dokumendi väljastanud riik, kes on ühinenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooniga meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta (ILO 108 või ILO 185), või kes on sellise välisriigi kodanik, kellega on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või kelle puhul on Eesti ühepoolselt viisanõudest loobunud, või kellel on muu välismaalaste seadusest tulenev seaduslik alus Eestis viibida.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 teises lauses nimetatud isikule väljastatakse transiidiks vajalikuks ajaks viisa, kui see on vajalik teiste Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumi läbimiseks.”;

4) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetatud laevapere liige peab tõendama enda või peab laeva kapten või laevaagent tõendama nimetatud isiku asjaolusid Eestisse sisenemiseks.”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Laevapere liikmel peab olema kindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise, selle puudumisel laeva kapteni või laevaagendi väljastatud garantiikiri, mis tagab laevapere liikme ravikulude tasumise ja päritoluriiki või tagasi laevale transportimise kulude kandmise.”;

6) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevapere liikme piirikontroll toimub piiripunktis, laeval, laevatrapi juures või muus selleks ettenähtud kohas. Kui laeval ei ole võimalik sadamas silduda, võib laeva piirikontroll toimuda sisemerel Politsei- ja Piirivalveametiga kooskõlastatud kohas ja ajal. Laevapere liige lubatakse Eestisse, kui laeva saabumisega seotud formaalsused on täidetud.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json