Teksti suurus:

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 8

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Vastu võetud 13.08.2002 nr 268
RT I 2002, 72, 436
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.04.2004RT I 2004, 31, 21601.05.2004
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
03.11.2016RT I, 08.11.2016, 701.01.2017

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 4 alusel.

1. peatükk LAEVAPERE LIIKMETE EESTISSE LUBAMINE 

§ 1.  Laevapere liikme Eestisse lubamine

  (1) Laevapere liige lubatakse Eestisse välismaalaste seaduses sätestatud alustel.

  (2) Laevapere liige lubatakse laeva Eesti sadamas viibimise ajal sadama või sadamaga piirneva maakonna territooriumile rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti tunnustatud reisidokumendi alusel.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

§ 2.  Laevapere liikme transiitreisijana Eestisse lubamine

  (1) Laevapere liikme võib transiidiks vajalikuks ajaks Eestisse lubada, kui Eestisse saabumise eesmärk on Eesti sadamas asuval laeval laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine, tööle asumine teisele Eesti sadamas asuvale laevale, välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või päritoluriiki tagasipöördumine.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Laevapere liige lubatakse Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti tunnustatud reisidokumendi ning viisa alusel. Viisat ei vaja laevapere liige, kellele on meremehe isikut tõendava dokumendi väljastanud riik, kes on ühinenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooniga meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta (ILO 108 või ILO 185), või kes on sellise välisriigi kodanik, kellega on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või kelle puhul on Eesti ühepoolselt viisanõudest loobunud, või kellel on muu välismaalaste seadusest tulenev seaduslik alus Eestis viibida.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (21) Lõike 2 teises lauses nimetatud isikule väljastatakse transiidiks vajalikuks ajaks viisa, kui see on vajalik teiste Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumi läbimiseks.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Lõikes 1 nimetatud laevapere liige peab tõendama enda või peab laeva kapten või laevaagent tõendama nimetatud isiku asjaolusid Eestisse sisenemiseks.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Lõikes 3 nimetatud laevapere liige peab Eestisse saabumisel politseiametniku nõudmisel tõendama, et tal on Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulude kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Piisavateks rahalisteks vahenditeks iga Eestis viibida lubatud päeva kohta loetakse 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

§ 3.  Laevapere haige või vigastatud liikme Eestisse lubamine

  (1) Laeva kapten teavitab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskust laevapere haige või vigastatud liikme Eesti meditsiiniasutusse paigutamise või temale esmaabi andmise vajadusest, kirjeldades üksikasjalikult selle isiku seisundit.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) Laevapere haige või vigastatud liige lubatakse Eestisse §-s 2 sätestatud alustel, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

  (3) Laevapere liikme, kelle terviseseisund nõuab viivitamatut esmaabi andmist, piirikontroll teostatakse pärast esmaabi andmist. Kui laevapere haige või vigastatud liige ei ole ise võimeline nõutud dokumente esitama, esitab need tema eest laeva kapten või laevaagent.
[RT I 2004, 31, 216 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Laevapere liikmel peab olema kindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise, selle puudumisel laeva kapteni või laevaagendi väljastatud garantiikiri, mis tagab laevapere liikme ravikulude tasumise ja päritoluriiki või tagasi laevale transportimise kulude kandmise.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.  Piirikontroll

  (1) Laevapere liikme piirikontroll toimub piiripunktis, laeval, laevatrapi juures või muus selleks ettenähtud kohas. Kui laeval ei ole võimalik sadamas silduda, võib laeva piirikontroll toimuda sisemerel Politsei- ja Piirivalveametiga kooskõlastatud kohas ja ajal. Laevapere liige lubatakse Eestisse, kui laeva saabumisega seotud formaalsused on täidetud.
[RT I, 08.11.2016, 7 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Laevapere haige või vigastatud liikme piirikontroll võib toimuda transpordivahendis, millega teda transporditakse Eestisse, või meditsiiniasutuses pärast esmaabi andmist.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 5.  Määruse kohaldamise erisused

  Määrust ei kohaldata sõjalaevade ja väikelaevade ning laevapere liikme, kes on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, suhtes.
[RT I 2004, 31, 216 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.  Muudatused teistes õigusaktides

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json