Teksti suurus:

Maamaksu infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2016, 16

Maamaksu infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 04.11.2016 nr 122

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 51 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus

  Määrusega kehtestatakse riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu, ametliku nimetusega maamaksu infosüsteem (edaspidi infosüsteem), põhimäärus.

§ 2.  Infosüsteemi pidamise eesmärk

  Infosüsteemi pidamise eesmärk on maamaksu arvestamiseks vajalike andmete kogumine ja säilitamine ning andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  Infosüsteemi vastutav töötleja on Rahandusministeerium ja volitatud töötleja Maa-amet.

§ 4.  Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 5.  Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Volitatud töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega infosüsteemi tervikluse ja autentsuse, samuti infosüsteemi hoidmise, arendamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

  (2) Infosüsteemi turvaklass on K2T2S2.

§ 6.  Infosüsteemi vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) vastutab infosüsteemi haldamise, järjepideva toimimise ja arendamise eest;
  2) määrab infosüsteemi turvanõuded ning annab volitatud töötlejale selleks vajalikke suuniseid;
  3) korraldab järelevalvet infosüsteemi pidamise üle.

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) tagab infosüsteemi majutamise ja hooldamise;
  2) arendab infosüsteemi koostöös vastutava töötlejaga, korraldab infosüsteemi pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid ning tagab infosüsteemi andmete käideldavuse ja tervikluse;
  3) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) korraldab infosüsteemi kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt ja varukoopiate tegemise;
  5) määrab isikud, kellel on õigus infosüsteemi andmeid sisestada, täiendada, muuta ja kustutada;
  6) tagab infosüsteemi kasutajatele tehnilise toe.

§ 7.  Andmete esitaja ja andmete kandmine infosüsteemi

  (1) Infosüsteemi andmete esitaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab infosüsteemi §-s 11 nimetatud andmed.

  (2) Andmete esitaja esitab maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed infosüsteemi kaudu Maksu- ja Tolliametile maksustamisaasta 1. veebruariks.

  (3) Infosüsteemi kantakse andmed teistest andmekogudest infosüsteemide andmevahetuskihi vahendusel toimuva andmevahetuse kaudu.

§ 8.  Andmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja infosüsteemi kantavad andmed 

§ 9.  Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Infosüsteem on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga.

§ 10.  Infosüsteemi koosseis

  Infosüsteemi koosseisu kuuluvad järgmised andmed:
  1) teistest andmekogudest maamaksu arvestamiseks vajalikud andmed;
  2) andmete esitaja kogutud ja infosüsteemis töödeldud andmed.

§ 11.  Infosüsteemi põhiandmed

  (1) Maakatastrisse kandmata maa (edaspidi maaüksus) kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) maaüksuse maakasutuse kood;
  2) maaüksuse koha-aadress;
  3) maaüksuse pindala;
  4) maaüksuse üldpinna mõõtühik;
  5) maaüksuse sihtotstarve;
  6) maaüksuse sihtotstarbe protsent;
  7) maatulundusmaa kõlvikute pindalad;
  8) maaüksuse andmekogusse kandmise kuupäev;
  9) maksumaksja registri- või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  10) maksumaksja elukoha või asukoha aadress.

  (2) Maakasutuse ja maakasutuse maksustamise kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) maakasutuse algus- ja lõpukuupäev;
  2) maakasutuse omandiosa suurus;
  3) maaomandi liik;
  4) katastriüksuse või maaüksuse kuuluvus tiheasustuspiirkonda;
  5) maksustamishinna arvutuse aluseks oleva eelhaldusakti number ja kuupäev;
  6) ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind;
  7) ühtsele maksumäärale vastav maksustatav pindala;
  8) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustamishind;
  9) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustatav pindala;
  10) maksurea kood ehk ID.

  (3) Maakasutuse iga maksuvabastuse või -soodustuse kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) liik;
  2) vabastuse või soodustuse suurus summana;
  3) maksuvaba maa või maksusoodustusega ala pindala;
  4) õiguslik alus;
  5) määramise kuupäev;
  6) kaitstava loodusobjekti aluse maa maksustamishind maksuvabastuse protsentide kaupa;
  7) maksuvabastuse või -soodustuse kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.

  (4) Maamaksumäärade kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse ühtne maksumäär hinnatsoonide, sihtotstarvete või kõlvikute kaupa;
  2) kohaliku omavalitsuse põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva üksuse haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär.

§ 12.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Maakatastrist saab infosüsteem katastriüksuse kohta järgmised andmed:
  1) katastritunnus;
  2) koha-aadress;
  3) üldpindala;
  4) üldpinna mõõtühik;
  5) sihtotstarve;
  6) sihtotstarbe protsent;
  7) maatulundusmaa kõlvikute pindalad;
  8) hinnatsoon;
  9) osaluse suurus hinnatsoonis;
  10) viljakustsoon;
  11) osaluse suurus viljakustsoonis;
  12) ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind;
  13) ühtsele maksumäärale vastav pindala;
  14) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustamishind;
  15) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav pindala;
  16) maakatastris registreerimise kuupäev;
  17) omavalitsuse hinnatsoonide maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa;
  18) omavalitsuse viljakustsoonide maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa;
  19) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 11 või lõikes 2 nimetatud maa maksuvabastuse protsent;
  20) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 11 või lõikes 2 nimetatud maa maksuvabastuse aluseks oleva maa pindala;
  21) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 11 või lõikes 2 nimetatud maa maksuvabastuse õiguslik alus;
  22) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud maa maksuvabastuse pindala.

  (2) Kinnistusraamatust saab infosüsteem järgmised andmed:
  1) katastriüksuse kuuluvus kinnistusse ja registriosa number;
  2) katastriüksuse registriossa kuulumise algus- ja lõpukuupäev;
  3) kinnistu mõttelise osa suurus katastriüksusest;
  4) maamaksu maksja nimi;
  5) maksumaksja isiku- või registrikood;
  6) füüsilisest isikust maksumaksja sünniaeg;
  7) maakasutuse omandiosa suurus;
  8) ainu-, kaas- või ühisomandis olemise märge;
  9) kinnistu omandamise (või muu maksukohusluse tekkimise) kuupäev;
  10) hoonestusõiguse või kasutusvalduse tekkimise ja lõppemise kuupäev;
  11) kasutusvalduse olemasolu tunnus.

  (3) Riigi kinnisvararegistrist saab infosüsteem järgmised andmed:
  1) riigivara valitseja;
  2) volitatud asutus;
  3) maksumaksja asukoha aadress;
  4) volitatud asutuseks olemise algus- ja lõppkuupäev;
  5) kasutuslepingu liik;
  6) lepingu pooled (nimed, registri- või isikukoodid);
  7) lepingu alusel kasutatava pinna suurus (kasutuslepingu puhul);
  8) lepingu tähtajalisus;
  9) lepingu algus- ja lõpukuupäev;
  10) kaevanduslepingu olemasolu tunnus.

  (4) Rahvastikuregistrist saab infosüsteem maksumaksja elukoha aadressi.

  (5) Äriregistrist saab infosüsteem järgmised andmed:
  1) maksumaksja kuuluvus hooneühistusse;
  2) maksumaksja aadress.

  (6) Aadressiandmete süsteemi infosüsteemist saab infosüsteem andmed katastriüksusel asuva hoone olemasolu kohta.

  (7) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist saab infosüsteem andmed riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse nime kohta.

§ 13.  Andmete säilitamine

  (1) Infosüsteemi kantud andmed arhiveeritakse digitaalselt nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

  (2) Infosüsteemi arhiveeritud andmeid säilitatakse kümme aastat andmete arhiveerimisest arvates.

3. peatükk Toimingud infosüsteemis ja juurdepääs andmetele 

§ 14.  Infosüsteemis tehtud toimingute kohta teabe säilitamine

  (1) Iga infosüsteemi tehtud päringu ja kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) päringu või kande teinud isiku nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Andmeid selle kohta, kes ja millal infosüsteem kasutas, säilitatakse logifailidena kolm aastat päringu või kande tegemisest arvates.

§ 15.  Infosüsteemile juurdepääsu üldsätted

  (1) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ja selles sisalduvad andmed on ette nähtud üksnes ametialaseks kasutamiseks.

  (2) Infosüsteemis sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel antud õigusaktide kohaselt.

  (3) Infosüsteemi kantud avaandmed avalikustatakse vastutava töötleja veebilehel masinloetaval kujul, kui neile ei ole õigusaktis sätestatud juurdepääsupiirangut.

  (4) Infosüsteemile on juurdepääs isikul, kes teeb infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid vastutava või volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

  (5) Juurdepääs infosüsteemis sisalduvatele andmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega.

§ 16.  Juurdepääsuõiguse andmine

  (1) Volitatud töötleja annab infosüsteemi andmete sisestamiseks, parandamiseks ja muutmiseks juurdepääsuõigused üksnes andmete esitaja registreeritud kasutajale.

  (2) Andmete esitajal on õigus anda oma töötajatele, kellele see on vajalik teenistus- või töökohustuste täitmiseks, andmekogule ligipääs andmete sisestamiseks, parandamiseks ja muutmiseks.

  (3) Andmete esitaja peab volitatud töötlejat viivitamata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama lõikes 1 nimetatud kasutaja volituste lõppemisest.

  (4) Registreeritud kasutaja juurdepääs andmekogule võimaldatakse ID-kaardi või mobiil-ID autentimisega.

4. peatükk Infosüsteemi likvideerimine 

§ 17.  Infosüsteemi likvideerimine

  Infosüsteemi likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Infosüsteem likvideeritakse kooskõlas avaliku teabe seaduses, arhiiviseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister rahandusministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json