Teksti suurus:

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.11.2022 otsus nr 192

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2022

§ 1.  Karistusregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 5. peatüki pealkirjast jäetakse välja sõna „Liidu”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 21–25 järgmises sõnastuses:

„(21) Registrite ja Infosüsteemide Keskus edastab kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavasse Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN) andmed järgmiste isikute suhtes kriminaalasjas tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta:
1) isik, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
2) kodakondsuseta isik;
3) isik, kelle kodakondsus ei ole teada.

(22) Andmed süüdimõistva kohtuotsuse kohta, samuti hilisemad muudatused andmetes edastatakse viivitamata. Käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaja möödumisel kustutatakse andmed kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavast Euroopa karistusregistrite infosüsteemist.

(23) Registrite ja Infosüsteemide Keskus edastab käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud isiku kohta kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavasse Euroopa karistusregistrite infosüsteemi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 (ELT L 135, 22.05.2019, lk 1–26), sätestatud andmed ja sõrmejäljeandmed. Süüdimõistetud isiku kriminaalmenetluse käigus kogutud sõrmejälgede edastamisel kasutatakse riiklikus sõrmejälgede registris ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogus säilitatud andmeid.

(24) Registrite ja Infosüsteemide Keskus edastab käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud isiku kriminaalmenetluse käigus kogutud sõrmejäljed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.05.2019, lk 85–137), loodud ühisesse isikuandmete hoidlasse. Andmed, samuti hilisemad muudatused andmetes edastatakse viivitamata. Käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaja möödumisel kustutatakse andmed ühisest isikuandmete hoidlast.

(25) Registrite ja Infosüsteemide Keskus edastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/818 loodud ühisesse isikuandmete hoidlasse käesoleva seaduse § 12 lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmed ning käesoleva paragrahvi lõikes 23 nimetatud sõrmejäljed. Andmed, samuti hilisemad muudatused andmetes edastatakse viivitamata. Käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaja möödumisel kustutatakse andmed ühisest isikuandmete hoidlast.”;

3) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmete vahetamine Euroopa Liidu liikmesriigiga toimub Euroopa karistusregistrite infosüsteemi vahendusel.”;

4) paragrahvi 30 pealkirja täiendatakse pärast sõna „liikmesriigist” sõnadega „, Eurojustist, Europolist ja Euroopa Prokuratuurist”;

5) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) prokuratuur menetluses oleva kriminaalasjaga seoses.”;

6) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Registrite ja Infosüsteemide Keskusel on õigus esitada päring käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavasse Euroopa karistusregistrite infosüsteemi isiku varasema karistatuse ja karistusandmeid hoidva liikmesriigi väljaselgitamiseks.”;

7) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „keskasutuse” sõnadega „, Eurojusti, Europoli ja Euroopa Prokuratuuri”;

8) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavasse Euroopa karistusregistrite infosüsteemi kantud andmeid käesoleva seaduse § 29 lõikes 21 nimetatud isiku kohta ei ole lubatud edastada kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega eraõiguslikule isikule, välja arvatud §-des 30 ja 321 sätestatud juhtudel.”;

9) paragrahvi 32 pealkirja täiendatakse pärast sõna „liikmesriigile” sõnadega „, Eurojustile, Europolile ja Euroopa Prokuratuurile”;

10) paragrahvi 32 tekst loetakse lõikeks 1 ja selle sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „keskasutusele” sõnadega „, Eurojustile, Europolile ja Euroopa Prokuratuurile”;

11) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui tegemist on päringuga käesoleva seaduse § 29 lõikes 21 nimetatud isiku kohta, siis edastatakse vajaduse korral teise liikmesriigi keskasutusele lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele isiku riiklikus sõrmejälgede registris ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogus säilitatud sõrmejäljeandmed.”;

12) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Andmete esitamine Eurojustile

Kui Eurojust esitab taotluse karistusandmete olemasolu kohta teabe edastamiseks kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/816 sätestatule, hindab taotlust ja otsustab nõusoleku andmise Justiitsministeerium.”;

13) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

„Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 07.04.2009, lk 23–32);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/884, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK teabe vahetamise osas kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) osas ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK (ELT L 151, 07.06.2019, lk 143–150).”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json