Teksti suurus:

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.11.2023, 1

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

Vastu võetud 06.11.2023 nr 79

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lõike 2 ja § 24 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” (edaspidi strateegiakava) sekkumise liigi „Koostöö” sekkumise „Tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise toetamine” raames antava tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on parandada tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu juhtimisvõimekust ning seeläbi tagada nende jätkusuutlik areng.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse vorm, suurus ja määr 

§ 3.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse tegevuskavas kavandatud uue arendamistegevuse elluviimiseks, millega panustatakse §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamisse.

  (2) Toetatavast tegevusest vähemalt 30 protsendi ulatuses viiakse ellu keskkonna-, kliima- või innovatsioonialast arendamistegevust.

  (3) Toetatavast tegevusest kuni kümne protsendi ulatuses võib ellu viia muud uut tegevust, mis ei panusta §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamisse.

  (4) Tegevuskava sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tegevuskava elluviimise kestus ja tegevuskava eesmärk;
  2) kirjeldus taotletava toetuse kogusumma kasutamise kohta;
  3) kavandatavate tegevuste kirjeldus ja eeldatav maksumus, sealhulgas nende tegevuste kirjeldus, mis ei panusta §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamisse;
  4) kirjeldus, kuidas kavandatavad tegevused panustavad §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamisse;
  5) kavandatavate tegevuste elluviimise ligikaudne ajakava.

  (5) Tegevuskava viiakse ellu kuni kolme järjestikuse aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (6) Toetust antakse tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu kohta kuni kolme aasta eest viie aasta jooksul arvates tema esmakordsest tunnustamisest.

  (7) Tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks tehtavad kulud peavad olema tehtud sihtotstarbeliselt, mõistlikult ja majanduslikult soodsaimal viisil ning olema vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

  (8) Tegevuskavas kavandatud tegevustega ei tohi alustada, sealhulgas nendega seotud siduvaid kohustusi ei tohi võtta, varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.  Toetuse vorm, suurus ja määr

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 1–186), artikli 83 lõike 1 punkti c kohaselt kindlasummalise maksena.

  (2) Toetuse suurus arvutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 77 lõike 8 punkti b kohaselt maksetaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu alusel. Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 eurot aastas.

  (3) Toetuse määr on toetuse taotluse esitamise aastal kümme protsenti § 5 lõikes 1 nimetatud taotleja toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust.

  (4) Kui § 5 lõikes 1 nimetatud taotleja toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on kuni üks miljon eurot, vähendatakse tema toetuse määra järk-järgult igal järgneval aastal 0,5 protsendipunkti võrra.

  (5) Kui § 5 lõikes 1 nimetatud taotleja toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on üle ühe miljoni euro, vähendatakse tema toetuse suurust järk-järgult igal järgneval aastal 25 000 euro võrra.

  (6) Toetuse maksimaalne suurus kogu strateegiakava programmiperioodi jooksul on 225 000 eurot ühe taotleja kohta.

§ 5.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud tootjaorganisatsioonile või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidule (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

  (4) Taotleja ei ole saanud taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi.

  (5) Taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas.

  (6) Taotlejal ei ole kehtivat karistust loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 126 või 1264, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 491, 522, § 551 punktis 2, §-s 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 364, 365, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse.

  (2) Taotluste vastuvõtu alustamisest asjaomasel kalendriaastal teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (3) PRIA peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuse andmiseks ettenähtud eelarve on ammendunud. Taotluste vastuvõtmise peatamisest ja taasavamisest teatab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded ning oma veebilehel.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi ja äriregistri kood ning tema esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  3) taotletava toetuse kogusumma;
  4) teave taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu kohta;
  5) teave selle kohta, et tegevuskavas kavandatud tegevused on taotleja jaoks uued arendamistegevused;
  6) teave selle kohta, et tegevuskavas kavandatud tegevustest vähemalt 30 protsendi ulatuses viiakse ellu keskkonna-, kliima- või innovatsioonialast arendamistegevust;
  7) teave selle kohta, et tegevuskavas kavandatud tegevustest kuni kümne protsendi ulatuses viiakse ellu muud uut tegevust.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega tegevuskava ja kehtiva liikmete nimekirja.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.  Taotluse kontrollimine

  Taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele kontrollib PRIA.

§ 9.  Taotluse hindamine

  (1) PRIA hindab taotlust lisas „Taotluse hindamise kriteeriumid” sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on hindamisel saanud vähemalt kuus hindepunkti.

§ 10.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõikes 3 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja toetuse maksmine 

§ 11.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuskavas kavandatud tegevused ellu, sealhulgas esitab kõik tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid, kuni kolme järjestikuse aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029.

  (2) Toetuse saaja täidab kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  2) esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või toetatava tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
  5) näitab avalikkusele, et tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antava toetuse abil elluviidava tegevusega, ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 kohaseid õliseemnete, puuvilla ja veinivalmistamise kõrvalsaadustega seotud sekkumisviise ning liidu toetuse ja ÜPP strateegiakavadega seotud teavitamis-, avalikustamis- ja nähtavusnõudeid käsitlevad normid (ELT L 20, 31.01.2022, lk 197–205), sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Toetuse saaja vastab § 5 lõigetes 1 ja 2 ning 4–6 sätestatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

  (4) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

§ 12.  Maksetaotluse esitamine ja nõuded maksetaotlusele

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le kuni kolmel aastal arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029 maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja ärinimi ja äriregistri kood ning selle taotlustoimiku number, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) toetuse saaja müügitulu suurus maksetaotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta.

  (2) Alates teisest maksetaotluse esitamisest esitab toetuse saaja koos maksetaotlusega tegevuskava rakendamise aruande, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ülevaade tegevuskavas kavandatud tegevuse elluviimisest ning selle lõplikust mahust ja maksumusest;
  2) teave tegevuskavas kavandatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  3) hinnang tegevuskava eesmärgi saavutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja võib aastas esitada ühe maksetaotluse.

  (4) PRIA teatab maksetaotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

§ 13.  Maksetaotluse kontrollimine

  PRIA kontrollib vastuvõetud maksetaotluses ja toetatava tegevuse elluviimist tõendavates dokumentides esitatud andmete õigsust ning toetatava tegevuse vastavust taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele, Euroopa Liidu asjakohastele õigusaktidele ning Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika rakendamise seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele.

§ 14.  Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse tingimusel, et toetuse saaja on järginud toetatava tegevuse elluviimisel kõiki nõudeid.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui enne toetuse maksmist tehakse kindlaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõikes 3 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise alused.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 35 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) Viimase maksetaotluse esitamise ajaks peab toetuse saaja olema tegevuskava täielikult ellu viinud ja saavutanud selle eesmärgi.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 15.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente säilitab PRIA kuni 31. detsembrini 2039.

§ 16.  Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest ning töötlemisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 187–261), artiklites 98 ja 99 sätestatud alustel ja korras.

§ 17.  Rakendussäte

  2023. aastal peab toetuse saaja esitama maksetaotluse 7. detsembriks ja PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31. detsembriks 2023.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json