Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2010, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 30.11.2010 nr 78

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. märtsi 2008. a määruse nr 15 „Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine” tingimused” (RTL 2008, 24, 369; 2009, 68, 1010) lisades 3 ja 6 asendatakse läbivalt sõna „kroon” vastavas käändes sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 2. Sotsiaalministri 24. oktoobri 2008. a määruses nr 67 „Meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine” toetuse andmise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (RTL 2008, 87, 1226; RT I 2010, 61, 442) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 5 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnadega „eurodes”;

2) määruse lisades 1, 2 ja 5 asendatakse läbivalt sõna „kroon” vastavas käändes sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 3. Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruses nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RTL 2009, 44, 609; RT I 2010, 48, 303) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 6391 eurot. Toetust antakse ühele projektile maksimaalselt 191 735 eurot. Projekti kestus on kuni 36 kuud.”;

2) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) toetuse maksimaalne suurus eurodes, toetuse maksimaalne määr protsentides ja omafinantseeringu minimaalne suurus eurodes ning minimaalne määr protsentides;”;

3) paragrahvi 17 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelarvemuudatuste summa ei ületa ühe kalendriaasta jooksul kumulatiivselt 6391 eurot.”;

4) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projekti ettevalmistamise kulud on abikõlblikud, kui need vastavad abikõlblikkuse reeglitele ning ei moodusta rohkem kui 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui 3196 eurot.”;

5) paragrahvi 20 lõige 42 sõnastatakse järgmiselt:

„(42) Paragrahvi 5 punktis 11 sätestatud hooldusteenuse kulu hüvitatakse kuni 263 euro ulatuses kalendrikuus.”;

6) paragrahvi 20 lõige 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Lõike 6 punktis 6 nimetatud mitterahalisest sissemaksest võib vabatahtliku töö tasuta pakkumine moodustada kuni 20% projekti omafinantseeringust aga mitte rohkem kui 3835 eurot.”;

7) paragrahvi 20 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine toimub vastavalt „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades. Hüvitis on abikõlblik vastavalt tegelikule kulule kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja kulule kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 0,30 eurot sõidetud kilomeetri kohta.”;

8) paragrahvi 20 lõike 13 punktid 1 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ostetud asjad ja teenused, kui rohkem kui ühe pakkuja korral puuduvad võrreldavad pakkumused alates 3196 eurost (käibemaksuta);
11) ostetud asjad ja teenused maksumusega üle 6391 euro (koos käibemaksuga), kui pakkumused ei ole esitatud pakkuja poolt allkirjastatult;”;

9) määruse lisa 1 vorm A asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

10) määruse lisa 1 vorm E asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 4. Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruses nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” (RTL 2009, 58, 861; 2010, 21, 383) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 5 punktides 4 ja 6 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

2) määruse lisades 1, 3 ja 6 asendatakse läbivalt sõna „kroon” vastavas käändes sõnaga „euro” vastavas käändes;

3) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 5. Sotsiaalministri 22. jaanuari 2010. a määruses nr 10 „Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RTL 2010, 5, 96) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 6391 eurot ning maksimaalselt 63 912 eurot. Projekti kestus on kuni 12 kuud.”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) toetuse maksimaalne suurus eurodes, toetuse maksimaalne määr protsentides ja omafinantseeringu minimaalne suurus eurodes ning minimaalne määr protsentides;”;

3) paragrahvi 14 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelarve muudatuste summa ei ületa projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul kumulatiivselt 639 eurot.”;

4) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kulud, mis on tekkinud 2 kuu jooksul enne § 6 lõike 3 alusel kehtestatud taotluse esitamise tähtpäeva, on abikõlblikud, kui need moodustavad vähem kui 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui 639 eurot.”;

5) paragrahvi 17 lõike 6 punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„7) ostetud asjad ja teenused, kui rohkem kui ühe pakkuja korral puuduvad võrreldavad pakkumused alates 3196 eurost (ilma käibemaksuta);
8) ostetud asjad ja teenused maksumusega üle 6391 euro, kui pakkumus ei ole esitatud pakkuja poolt allkirjastatult;”;

6) paragrahvi 17 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine toimub vastavalt „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades. Hüvitis on abikõlblik vastavalt tegelikule kulule kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja kulule kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 0,30 eurot sõidetud kilomeetri kohta.”;

7) määruse lisa 1 vorm A asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

8) määruse lisa 1 vorm B asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

9) määruse lisa 1 vorm D asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 6. Sotsiaalministri 15. aprilli 2010. a määruses nr 34 „Meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RTL 2010, 21, 382) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 3196 eurot ning maksimaalselt 63 912 eurot. Projekti kestus on kuni 24 kuud.”;

2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse kogumaht jaguneb alljärgnevalt:
1) paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks 159 779 eurot;
2) paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks 63 912 eurot;
3) paragrahvi 5 lõikes 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks 95 867 eurot;
4) paragrahvi 5 lõikes 4 nimetatud tegevuse elluviimiseks 180 456 eurot.”;

3) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) toetuse maksimaalne suurus eurodes, toetuse maksimaalne määr protsentides ja omafinantseeringu minimaalne suurus eurodes ning minimaalne määr protsentides;”;

4) paragrahvi 16 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelarvemuudatuste summa ei ületa ühe kalendriaasta jooksul kumulatiivselt 3196 eurot.”;

5) paragrahvi 19 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine toimub vastavalt „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades. Hüvitis on abikõlblik vastavalt tegelikule kulule kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja kulule kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 0,30 eurot sõidetud kilomeetri kohta.”;

6) paragrahvi 19 lõike 13 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ostetud asjad ja teenused, kui rohkem kui ühe pakkuja olemasolul puuduvad võrdlevad pakkumused alates 3196 eurost (ilma käibemaksuta);
2) ostetud asjad ja teenused maksumusega üle 6391 euro (koos käibemaksuga), kui pakkumused ei ole esitatud pakkuja poolt allkirjastatult;”;

7) määruse lisa 1 vorm A asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

8) määruse lisa 1 vorm B asendatakse käesoleva määruse lisaga 8;

9) määruse lisa 1 vorm D asendatakse käesoleva määruse lisaga 9.

§ 7. Sotsiaalministri 2. septembri 2010. a määruses nr 60 „Meetme „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RT I 2010, 63, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 3196 eurot ning maksimaalselt 19 173 eurot. Projekti kestus on kuni 24 kuud.

(4) Igale maakonnale on ette nähtud toetuse eelarve. Toetust jagatakse 15 maakonna vahel järgmiselt: 287 602 eurot jagatakse võrdselt kõigi maakondade vahel eraldades igale maakonnale 19 173 eurot ning 351 514 eurot jagatakse maakondade vahel tööealise elanikkonna osakaalu ja elanikkonna terviseseisundi järgi. Täpne arvutusskeem ja meetme eelarve maakondade kaupa on nimetatud lisas 4.”;

2) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) toetuse maksimaalne suurus eurodes, toetuse maksimaalne määr protsentides ja omafinantseeringu minimaalne suurus eurodes ning minimaalne määr protsentides;”;

3) paragrahvi 16 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelarvemuudatuste summa ei ületa ühe kalendriaasta jooksul kumulatiivselt 3196 eurot.”;

4) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projekti ettevalmistamise kulud on abikõlblikud, kui need vastavad abikõlblikkuse reeglitele ning ei moodusta rohkem kui 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui 6391 eurot.”;

5) paragrahvi 19 lõikes 9 asendatakse sõnad „4 krooni” sõnadega „0,30 eurot”;

6) paragrahvi 19 lõike 13 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ostetud asjad ja teenused, kui rohkem kui ühe pakkuja olemasolul puuduvad võrdlevad pakkumused alates 3196 eurost (ilma käibemaksuta);
3) ostetud asjad ja teenused maksumusega üle 6391 euro (koos käibemaksuga), kui pakkumused ei ole esitatud pakkuja poolt allkirjastatult;”;

7) määruse lisa 1 vorm A asendatakse käesoleva määruse lisaga 10;

8) määruse lisa 1 vorm D asendatakse käesoleva määruse lisaga 11;

9) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 12.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json