Teksti suurus:

Politseiametniku sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2010, 23

Politseiametniku sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 21.12.2009 nr 88
RTL 2009, 97, 1446
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.11.2010RT I, 25.11.2010, 301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 72 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab politseiametnikule sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatuse ja korra.

  (2) Teenistuskoht käesoleva määruse mõistes on politseiametniku ametikoha asukoht.

  (3) Elukoht käesoleva määruse mõistes on koht, kus politseiametnik alaliselt elab.

§ 2.   Sõidukulude kompenseerimise tingimused

  Kordonis, piiripunktis ja laeval teenivale politseiametnikule ning õhusõiduki meeskonnaliikmele ja lennutehnilisele koosseisule hüvitatakse tema kasutuses oleva sõiduauto, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses, kasutamise kulud sõiduks tema elukohast teenistuskohta ja tagasi, kui:
  1) politseiametniku elukohast teenistuskohta ei ole mõistliku ajagraafikuga ühistransporditeenust teenistuse korraldamiseks;
  2) politseiasutus ei korralda transporti politseiametniku elukohast teenistuskohta;
  3) politseiametniku elukoht ei ole teenistuskohaga samas asulas.

§ 3.   Sõidukulude kompenseerimise ulatus

  (1) Politseiametniku sõidukuludena hüvitatakse tema tööajagraafikule vastavad sõidud, kuid mitte rohkem kui neli sõitu kuus. Ühe sõiduna käsitletakse sõitu elukohast teenistuskohta või sõitu teenistuskohast elukohta.

  (2) Sõidukulude kompenseerimise arvestamise aluseks on kuni 0,26 eurot ühe kilomeetri kohta Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga kehtestatud ulatuses.
[RT I, 25.11.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Sõidukulude kompenseerimise taotlemine

  (1) Politseiametnik esitab struktuuriüksuse juhile kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks eelmises kvartalis tehtud sõidukulude kompenseerimiseks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga kehtestatud vormis taotluse ja sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

  (2) Taotluses peab sisalduma:
  1) politseiametniku nimi ja ametikoht;
  2) sõitude arv;
  3) alalise elukoha kaugus teenistuskohast kilomeetrites;
  4) politseiametniku kasutuses oleva sõiduauto riiklik registreerimismärk ning kinnitus, et muu isik politseiametnikule või selle sõiduauto eest muule füüsilisele isikule hüvitist ei maksa.

  (3) Struktuuriüksuse juht või tema poolt volitatud isik kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning sõitude vastavust teenistusgraafikule.

  (4) Kontrollitud ja struktuuriüksuse juhi poolt allkirjastatud taotlus esitatakse finantsbüroole sõidukulude kompensatsiooni välja maksmiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json