Teksti suurus:

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 5

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 05.12.2011 nr 56

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 21 lõike 5 alusel.

1. peatükk Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord 

§ 1.  Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamine

  Terviseamet osutab käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.

§ 2.  Tervisekaitseteenuste eest tasumine

  (1) Tasulise tervisekaitseteenuse eest tasub selle tellija vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Terviseameti poolt väljastatud arve alusel.

  (2) Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

  (3) Hinnakirjas nimetamata uuringu maksumus arvutatakse analoogilise uuringu hinna alusel.

2. peatükk Hinnakiri 

§ 3.  Vee sensoorne ning keemiline analüüs

  Vee sensoorsele ning keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

alumiinium

    9,17

  2)

ammoonium

    6,67

  3)

bikromaatne hapnikutarve

  20,00

  4)

biokeemiline hapnikutarve

  17,50

  5)

boor

  14,17

  6)

elektrijuhtivus

    3,33

  7)

fenoolid (1- ja 2-aluselised) vedelikkromatograafiliselt

  54,17

  8)

fluoriid

    7,50

  9)

fosfaat, polüfosfaat

    7,50

10)

hõljuvained

  10,00

11)

hägusus

    4,17

12)

jääkkloor

    5,00

13)

kaalium

  14,17

14)

kaltsium

    4,17

15)

kloriid

    7,50

16)

kuivjääk

    6,67

17)

lahustunud hapnik

    5,83

18)

leelisus

    7,50

19)

lenduvad fenoolid

  13,33

20)

lõhn

    1,67

21)

läbipaistvus

    2,50

22)

magneesium

    4,17

23)

mangaan

  18,33

24)

maitse

    1,67

25)

naatrium

  14,17

26)

naftaproduktid

  16,67

27)

nitraat

  10,00

28)

nitrit

    6,67

29)

permanganaatne hapnikutarve

    6,67

30)

pestitsiidid gaasikromatograafiliselt multimeetodil

175,00

31)

pestitsiidid vedelikkromatografiliselt multimeetodil

175,00

32)

pH

    3,33

33)

pindaktiivsed ained

    9,17

34)

põletusjääk

  10,83

35)

rasv

  16,67

36)

raud, kahevalentne

  13,33

37)

ränioksiid

  10,00

38)

seotud kloor

    5,00

39)

sulfaat

    6,67

40)

tsüaniid

  15,83

41)

vaba kloor

    5,00

42)

värvus

    2,50

43)

väävelvesinik

    9,17

44)

üldfosfor

  15,83

45)

üldkaredus

    5,00

46)

üldlämmastik

  18,33

47)

üldraud (oksüdatsiooniaste kaks ja kolm)

  10,00

48)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus

191,67

49)

benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid gaasikromatograafiliselt

170,83

50)

katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ja anioonid (fluoriid, kloriid, nitraat, sulfaat) ioonkromatograafiliselt

 

1 ioon

  14,17

2 iooni

  17,50

3 iooni

  20,00

4 iooni

  21,67

§ 4.  Toidu koostise keemiline analüüs

  Toidu koostise keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

aminohapete (38 hapet) sisaldus toidu hüdrolüsaadis

170,83

  2)

erikaal (tihedus)

    5,00

  3)

fritüürrasva kvalitatiivne analüüs

    6,67

  4)

fritüürrasva kvantitatiivne analüüs

    9,17

  5)

happesus

    5,83

  6)

kakaoubade happearv

  32,50

  7)

kakaoubade peroksiidarv

  33,33

  8)

keedusoolasisaldus

    7,50

  9)

keedusoolasisaldus juustus

  10,83

10)

kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

11)

kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt

    6,67

12)

kuivainesisaldus refraktomeetriliselt

    4,17

13)

kulinaartoodete termilise töötluse hindamine

    5,00

14)

kumariini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

15)

lenduvate lämmastikühendite sisaldus kalas

  20,83

16)

lenduvate rasvhapete sisaldus

  22,50

17)

liha keeduproov

    4,17

18)

lihatoote kollageenisisaldus

  21,67

19)

lihatoote tärklisesisaldus

  15,83

20)

mee diastaasarv

  11,67

21)

mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt

  16,67

22)

mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  50,83

23)

mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile

    5,00

24)

mineraalained (tuhk)

    7,50

25)

muna merivaik-, piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt

  90,00

26)

murdumisnäitaja

    5,00

27)

orgaaniliste hapete sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  53,33

28)

organoleptilised omadused

    6,67

29)

pagaritoodete poorsus

    5,00

30)

pH

    5,00

31)

piimarasv Gerberi meetodil

  10,83

32)

rasvade ja õlide happearv

    6,67

33)

rasvade ja õlide joodiarv

  11,67

34)

rasvade kolesteroolisisaldus

117,50

35)

rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid

  25,83

36)

rasvade ja õlide seebistusarv

  16,67

37)

rasvade ja õlide peroksiidarv

    9,17

38)

rasvade ja õlide rasvhappeline koostis

137,50

39)

rasvasisaldus Soxhlet’i meetodil

  19,17

40)

redutseerivate suhkrute sisaldus

  20,83

41)

roa kalorsuse teoreetiline arvutus

    4,17

42)

roa kalorsuse määramine (täispakett)

  64,17

43)

roa kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos)

  30,00

44)

roa kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral)

  10,83

45)

saastumine aidakahjuritega

    6,67

46)

saastumine metallilisanditega

    5,83

47)

sade (vees mittelahustuv)

    5,83

48)

sahharoosisisaldus

  20,83

49)

suhkrusisaldus

  15,00

50)

suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  80,00

51)

sõelanalüüs

  15,83

52)

toote koostisosade suhte uuring

    4,17

53)

toote täidise osamassi mõõtmine

    4,17

54)

tooteühiku massi mõõtmine

    3,33

55)

tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk)

  11,67

56)

tärklisesisaldus

  19,17

57)

valgusisaldus

  35,00

58)

üldfosfori sisaldus (P2O5-na)

  27,50

§ 5.  Lisaainete ja vitamiinide analüüs toidus

  Lisaainete ja vitamiinide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

antioksüdantide BHT, BHA, OG, DG ja PG sisaldus

  95,83

  2)

askorbiinhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  45,83

  3)

A-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

  4)

provitamiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

  5)

B-grupi vitamiinide ja foolhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  90,83

  6)

D-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

135,83

  7)

E-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  85,83

  8)

K-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

  9)

glutamiinhappe sisaldus ensümaatilisel meetodil

  64,17

10)

karmiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

112,50

11)

nitriti- ja nitraadisisaldus loomsetes toiduainetes vedelikkromatograafiliselt

  75,00

12)

nitritisisaldus kolorimeetriliselt

  13,33

13)

propüleenglükooli sisaldus gaasikromatograafiliselt

  64,17

14)

säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  53,33

15)

sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K, sahhariin, aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

16)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus karamellkompvekkides ja jookides

112,50

17)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides

128,33

18)

tsüklamaadisisaldus vedelikkromatograafiliselt

  75,00

19)

keelatud värvainete sisaldus vedelikkromatograafiliselt

128,33

20)

vääveldioksiidi- ja sulfitisisaldus kapillaardestillatsioonmeetodil

  20,83

§ 6.  Saasteainete analüüs toidus

  Saasteainete analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

3,4-benso(a)püreeni sisaldus

155,00

  2)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus

229,17

  3)

akrüülamiidi sisaldus

170,83

  4)

furaani sisaldus

170,83

  5)

histamiinisisaldus kalas

  35,00

  6)

histamiinisisaldus kalas vedelikkromatograafiliselt

  64,17

  7)

nitraadisisaldus taimsetes toodetes vedelikkromatograafiliselt

  48,33

  8)

nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt

    7,50

  9)

nitraadi ja nitriti sisaldus potentsiomeetriliselt (arbitraažmeetod)

  51,67

10)

pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

11)

pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus loomsetes ja kõrge rasvasisaldusega proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

12)

pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides (GC ja LC multimeetod, ditiokarbamaadid)

426,67

13)

pestitsiidijääkide sisaldus loomsetes proovides (GC ja LC multimeetod)

426,67

14)

pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt dioodmaatriks- või fluorestsentsdetektoriga

133,33

15)

pestitsiidijääkide sisaldus LC/MS/MS multimeetodil

213,33

16)

pestitsiidijääkide sisaldus LC/MS/MS üksikjäägi meetoditel

170,83

17)

2,4-D ja selle derivaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt

160,00

18)

ditiokarbamaatide sisaldus spektrofotomeetriliselt

  43,33

19)

ditiokarbamaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt

  80,00

20)

polübromeeritud tuleohtlikkuse vähendajate sisaldus gaaskromatograafiliselt

266,67

21)

perfluoroalküülühendite sisaldus kromatograafiliselt

266,67

22)

3-MCPD sisaldus gaasikromatograafiliselt

175,00

23)

aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

117,50

24)

aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt kolonnijärgse derivatiseerimisega

191,67

25)

desoksünivalenooli (vomitoksiin, DON) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

26)

fumonisiinide sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

27)

mükotoksiinide M1 ja M2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

28)

ohratoksiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

29)

patuliini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

30)

T-2 ja HT-2 toksiinide sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

31)

zearalenooni sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

32)

mükotoksiinide sisaldus LC/MS/MS multimeetodil

213,33

§ 7.  Vee mikrobioloogiline ning viroloogiline uurimine

  Vee mikrobioloogilisele ja viroloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroobide üldarvu määramine (CFU) 37 °C

  5,00

  2)

mikroobide üldarvu määramine (CFU) 22 °C

  5,00

  3)

Coli-laadsete bakterite määramine ja loendamine membraanfiltrimise meetodil

  6,67

  4)

termotolerantsete Coli-laadsete bakterite märamine ja loendamine membraanfiltrimise meetodil

  6,67

  5)

Escherichia coli määramine ja loendamine membraanfiltrimise meetodil

  7,50

  6)

enterokokkide või streptokokkide loendamine membraanfiltrimise meetodil

  5,83

  7)

Staphylococcus aureus määramine ja loendamine

  8,33

  8)

Pseudomonas aeruginosa määramine ja loendamine membraanfiltrimise meetodil

  7,50

  9)

Salmonella spp. määramine vees

10,83

10)

Clostridium perfringens määramine

10,00

11)

sulfitit redutseerivad anaeroobide (klostriidide) eoste määramine ja loendamine

10,00

12)

Legionella määramine ja loendamine

65,00

13)

Vibrio cholerae määramine lahtises veekogus

24,17

14)

vee viroloogiline uuring (enteroviirused)

29,17

15)

hallitused, pärmid

  7,50

§ 8.  Toidu mikrobioloogiline uurimine

  Toidu mikrobioloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

hallitus- ja pärmseente määramine

  7,50

  2)

aeroobsete mikroobide üldarvu määramine (CFU) 30 °C

  5,83

  3)

enterokokkide määramine

  8,33

  4)

Coli-laadsete bakterite määramine

  9,17

  5)

termotolerantsete Coli-laadsete bakterite määramine

  9,17

  6)

Escherichia coli määramine

10,00

  7)

Clostridium perfringens määramine

14,17

  8)

sulfitit redutseerivate klostriidide määramine

10,83

  9)

Staphylococcus aeureus määramine ja loendamine

15,00

10)

Salmonella spp. määramine

12,50

11)

Escherichia coli O157 määramine

26,67

12)

Enterobacteriaceae määramine ja loendamine

  9,17

13)

Bacillus cereus määramine

11,67

14)

Yersinia enterocolitica määramine

23,33

15)

Campylobacter jejuni/coli määramine

22,50

16)

Listeria monocytogenes kvantitatiivne määramine

18,33

17)

Pseudomonas aeruginosa määramine

10,83

18)

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera määramine

17,50

19)

konservide steriilsuse määramine

10,00

20)

pidurdusainete olemasolu toorpiimas (resasuriiniga)

  3,33

21)

Enterobacter sakazakii määramine

11,67

§ 9.  Uhtmete mikrobioloogiline uurimine

  Uhtmeproovide mikrobioloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroobide arv

  4,17

  2)

Coli-laadsete bakterite leidumine

  4,17

  3)

Coli-laadsete bakterite arvuline määramine

  7,50

  4)

Esherichia coli leidumine

  5,00

  5)

Esherichia coli arvuline määramine

  9,17

  6)

Enterobacteriaceae arvuline määramine

  8,33

  7)

enterokokkide arvuline määramine

10,00

  8)

koagulaaspositiivse stafülokoki leidumine

  7,50

  9)

Salmonella spp. leidumine

10,83

10)

Shigella spp. leidumine

10,00

11)

Listeria spp. / L. monocytogenes’e leidumine

10,83

12)

pärm- ja hallitusseente leidumine

  4,17

13)

pärm- ja hallitusseente arvuline määramine

  6,67

14)

Campylobacter jejuni/coli määramine

14,17

15)

Pseudomonas aeruginosa määramine

10,83

16)

Yersinia enterocolitica määramine

23,33

§ 10.  Muud mikrobioloogilised, viroloogilised ning parasitoloogilised uuringud

  Muudele mikrobioloogilistele, viroloogilistele ning parasitoloogilistele uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks

    16,00

  2)

mikroobide arv pinnaproovis, kindaproovis või õhus sedimentatsioonimeetodil

      3,33

  3)

pinna puhtuseproov kontaktslaididega

      2,50

  4)

õhu uuring sedimentatsioonmeetodil Staphylococcus aureus’ele

      4,17

  5)

hallitusseente hulk õhus sedimentatsioonimeetodil

      3,33

  6)

aeroobsete bakterite hulk õhus aspiratsiooniseadmega

      5,00

  7)

Staphylococcus aureus’e hulk õhus aspiratsiooniseadmega

      5,00

  8)

hallitusseente hulk õhus aspiratsiooniseadmega

      5,00

  9)

steriilsuse uuring (European Pharmacopeia 6.3.2.6.1 Sterility 01/2009 järgi)

      8,33

10)

autoklaavi bioloogiline kontroll (3 ampulli)

    16,67

11)

pinnaseproovi uurimine geohelmintide avastamiseks

      5,83

12)

Salmonella serotüpeerimine

    72,50

13)

Salmonella ravimresistentsuse määramine

 

disk-difusioonmeetodil (12 antibiootikumi)

    10,83

E-testiga (MIC määramine), 1 antibiootikum

      8,33

14)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (EN1276:1997)

  349,17

15)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine faas 2, etapp 1 (prEN12791:2003 jt), EN 13727, EN 1276

  527,50

16)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine faas 2, etapp 2 (prEN12791:2003 jt); EN 1500

1054,17

17)

kultuuride identifitseerimine

    23,33

18)

aeroobsed mesofiilsed mikroorganismid

      5,83

19)

Staphylococcus aeureus mullas või kompostis

    14,17

20)

kütuse mikrobioloogiline analüüs

    30,00

21)

Escherichia coli O157 määramine söötades

    29,17

22)

Escherichia määramine mullas või kompostis

      5,00

23)

Salmonella spp. määramine mullas või kompostis

    10,83

24)

sulfitit redutseerivad anaeroobid mullas või kompostis

    10,00

§ 11.  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamine ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüs

  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamisele ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

1)

mudellahuste sensoorne analüüs, toote kontroll

  29,17

2)

üldmigratsioon (mudellahuseks isooktaan või etanooli vesilahus) ühes proovis

  79,17

3)

üldmigratsioon (mudellahuseks vesi või äädikhappe vesilahus) ühes proovis

  50,00

4)

formaldehüüdi määramine toidusimulandis (simulandiks oliiviõli)

  66,67

5)

formaldehüüdi määramine toidusimulandis (simulandiks dest. vesi, 3% äädikhape, etanooli lahus või isooktaan)

  50,00

6)

primaarsete aromaatsete amiinide (PAA) määramine toidusimulandis (simulandiks dest. vesi, 3% äädikhape, etanooli lahus või isooktaan)

116,67

7)

bisfenool A määramine toidusimulandis (simulandiks dest. vesi, 3% äädikhape, etanooli lahus või isooktaan)

  79,17

8)

melamiini määramine toidusimulandis (simulandiks dest. vesi, 3% äädikhape, etanooli lahus või isooktaan)

120,83

9)

fotoinitsiaatorite määramine papis

104,17

§ 12.  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringud

  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

oblikhappe ja tema aluseliste soolade sisaldus lokivedelikes

  33,33

  2)

formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes

  30,00

  3)

oksüdeerivate värvainete sisaldus kosmeetikatoodetes

128,33

  4)

p-fenüleendiamiini sisaldus kosmeetikatoodetes

  80,00

  5)

triklosaani sisaldus kosmeetikatoodetes

  80,00

  6)

üldfluori sisaldus suuõõne hügieenivahendites

  50,83

  7)

konservantide sisaldus kosmeetikatoodetes

  95,83

  8)

hüdrokinooni sisaldus kosmeetikatoodetes

  80,00

  9)

metanooli sisaldus kosmeetikatoodetes

  23,33

10)

UV-filtrite sisaldus kosmeetikatoodetes

213,33

11)

allergeensete lõhnaainete sisaldus kosmeetikatoodetes

258,33

12)

dietüleenglükooli sisaldus kosmeetikatoodetes

141,67

13)

kosmeetikatoodete mikrobioloogiline uuring (mikroobide arv, Staphyllococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa)

  45,83

14)

hallitus ja pärmseened kosmeetikatoodetes (sh Candida albicans)

  10,83

15)

mikroobide arv kosmeetikatoodetes

    8,33

16)

Staphylococcus aeureus kosmeetikatoodetes

  15,00

17)

Pseudomonas aeruginosa kosmeetikatoodetes

  11,67

18)

Enterobacteriaceae kosmeetikatoodetes

  10,00

19)

ftalaatide sisaldus tarbekaupades

150,00

20)

aromaatsete amiinide sisaldus tarbekaupades

175,00

21)

mänguasja väändekatse

  17,50

22)

mänguasja tõmbekatse

  17,50

23)

mänguasja õmbluste tugevus

  19,17

24)

mänguasja kukkumiskatse

  10,00

25)

mänguasja ümberlükkamiskatse

  10,00

26)

mänguasja löögikatse

  11,67

27)

mänguasja survekatse

  13,33

28)

mänguasja leotamiskatse

  20,83

29)

mänguasja osade kättesaadavuse katse

  14,17

30)

mänguasja servade teravuse kontroll

  24,17

31)

mänguasja otste teravuse kontroll

  23,33

32)

mänguasja traatide painduvuse katse

  19,17

33)

mänguasja paisuvate materjalide kontroll

  15,00

34)

vedelikuga täidetud mänguasjade lekke kontroll

  18,33

35)

mänguasja geomeetrilise kuju kontroll

  13,33

36)

suuga käitatavate mänguasjade vastupidavuse kontroll

  25,00

37)

mänguvankrite vastupidavuse kontroll

  25,00

38)

mänguasja nööride jämeduse mõõtmine

  10,00

39)

mänguasja staatilise tugevuse katse

  18,33

40)

mänguasja dünaamilise tugevuse katse

  22,50

41)

mänguasja püsikindluse kontroll

  25,00

42)

kiige tugevuse kontroll

  25,00

43)

mängu viskekehade kineetilise energia mõõtmine

  40,00

44)

mänguasja kile paksuse mõõtmine

  25,00

45)

mänguasja materjalide adhesiooni määramise katse

  16,67

46)

ronimisraamide avade mõõtmete kontroll

  14,17

47)

mänguasja pidurite jõudluse kontroll

  14,17

48)

elektriajamiga mänguasja kiiruse mõõtmine

  13,33

49)

mänguasja temperatuuri tõusu mõõtmine

  11,67

§ 13.  Õhu keemiline analüüs

  Õhu keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

aine analüüs indikaatortoruga

  23,33

  2)

ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt

  29,17

  3)

aine analüüs gaasikromatograafiliselt

 

iga komponent esimeses proovis

  66,67

iga komponent järgmistes proovides

  25,00

  4)

aine analüüs ioonkromatograafiliselt

  66,67

  5)

aine analüüs spektrofotomeetriliselt

  29,17

  6)

elavhõbe ekspressmeetodil

  15,00

  7)

keevitusaerosoolid

  29,17

  8)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs passiivselt difusioonkogujalt

  95,83

  9)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs aktiivsöetorult

  91,67

10)

lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga

191,67

11)

mineraalõlide aerosoolid

  29,17

12)

orgaanilise ühendi analüüs vedelikkromatograafiliselt

104,17

13)

orgaanilise ühendi identifitseerimine MS detektoriga

150,00

14)

ränidioksiid

  45,83

15)

tahm

  20,83

16)

tolm kaalumeetodil

  20,83

17)

veesisalduse määramine gaasis kastepunkti järgi

    8,33

§ 14.  Toksiliste elementide analüüs

  Toksiliste elementide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

ühe elemendi määramine joogi- või põhjaveest

23,33

  2)

ühe elemendi määramine heitveest

26,67

  3)

ühe elemendi määramine toidust

25,00

  4)

ühe elemendi määramine tarbekaubast

25,00

  5)

ühe elemendi määramine õhuproovist

18,33

  6)

toiduproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

24,17

  7)

õhuproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

15,83

  8)

tarbekaubaproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

27,50

  9)

heitvee proovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

24,17

10)

mänguasjast toksiliste elementide määramise ettevalmistus

24,17

11)

proovi ettevalmistus arseeni analüüsiks

29,17

12)

proovi ettevalmistus elavhõbeda määramiseks

24,17

13)

proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest

16,67

§ 15.  Füüsikaliste tegurite mõõtmine

  Füüsikaliste tegurite mõõtmisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt

  20,00

  2)

müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz), 1 mõõtepunkt

  27,50

  3)

müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt

  32,50

  4)

ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

  27,50

  5)

liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

  37,50

  6)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

212,50

  7)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

195,00

  8)

müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga

  95,00

  9)

müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga

150,00

10)

infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

  50,00

11)

ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

  47,50

12)

müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt

  62,50

13)

korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt

  45,00

14)

üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt

  35,00

15)

kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt

  37,50

16)

üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (kas 0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz)

  52,50

17)

valgustustihedus, 1 mõõtepunkt

    6,00

18)

ultraviolettkiirgus UVA, UVB, UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas

  15,00

19)

infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt

  20,00

20)

elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt

  12,50

21)

madalsageduslik magnetväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt

  17,50

22)

madalsageduslik elektriväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt

  30,00

23)

elektromagnetväli sagedusega 100 kHz–2,5 GHz, 1 mõõtepunkt

  27,50

24)

elektromagnetväli sagedusega 2,5–60 GHz, 1 mõõtepunkt

  47,50

25)

õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis

    4,25

26)

õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis

    5,00

27)

mikrokliima (suhteline niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis

    6,25

28)

ventilatsiooni parameetrite mõõtmine:

 

1–5 punkti korral, iga punkti maksumus

    8,00

üle 5 punkti, iga punkti maksumus

    7,00

29)

raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind)

 

3 kHz kuni 3 GHz

  17,50

3 GHz kuni 300 GHz

  30,00

30)

ekspertiiside või ekspertarvamuste koostamine (tunnihind)

  26,25

31)

müra kaardistamine (tunnihind)

  28,75

§ 16.  Muud tervisekaitsetoimingud

  Muudele tervisekaitsetoimingutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine ja vajalike uuringute ja mõõtmiste kavandamine (tunnihind)

23,00

  2)

kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind)

17,50

  3)

ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine (tunnihind)

17,50

  4)

laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide vormistamine ning kirjaliku hinnangu andmine (tunnihind)

17,50

  5)

unikaalse laboriuuringu teoreetiline ja praktiline ettevalmistamine (tunnihind)

25,00

  6)

suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (tunnihind)

17,50

  7)

teenuste ja tarbekaupade terviseohutuse uuringute kavandamine ja uurimistulemuste hindamine (tunnihind)

17,50

  8)

sõidukulu (1 km)

  0,42

  9)

asutuse auto kasutamine, tunnihind

  5,00

10)

katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine, 1 lk

11,25

11)

katseprotokolli dublikaadi vormistamine, 1 lk

  2,67

12)

dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (ühepoolne)

  0,08

13)

dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (kahepoolne)

  0,17

14)

otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel

  0,67

§ 17.  Teenuste osutamine õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

  (1) Teenuste osutamisel õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel lisandub kõikide teenuste hinnale 50%. Õhtune aeg on ajavahemik kella 18.00-st – 22.00-ni, ööaeg on ajavahemik kella 22.00-st – 6.00-ni.

  (2) Kiirtööde korral lisandub kõikide teenuste hinnale kuni 50%.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 19. novembri 2011. a määrus nr 77 „Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri” (RT I, 30.11. 2010, 8) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json