Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 6

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 05.12.2011 nr 57

Määrus kehtestatakse „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” (RTL 2003, 115, 1829; RT I 2010, 57, 385) lisad 2 ja 4 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2