Teksti suurus:

Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded

Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 15

Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded1

Vastu võetud 06.07.2006 nr 45
RTL 2006, 55, 999
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
09.06.2010RT I 2010, 33, 17521.06.2010
06.12.2011RT I, 08.12.2011, 111.12.2011

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 5 lõike 3, § 76 lõike 5 ja § 104 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) kultiveerimismaterjali kategooriad ning kultiveerimismaterjali algmaterjalile esitatavad nõuded;
  2) Eestis metsakultiveerimismaterjali tootmisel ja turustamisel kehtivad kvaliteedinõuded.

§ 2.   Kultiveerimismaterjali kategooriad ja kultiveerimismaterjali algmaterjalile esitatavad nõuded

  Kultiveerimismaterjali kategooria määrab tema algmaterjali päritolu, mille alusel kultiveerimismaterjal jagatakse järgmistesse kategooriatesse:
  1) kategooriasse algallikas tuntud (tähistatakse numbrikoodiga 1) kuulub kultiveerimismaterjal, mis pärineb teadaolevas päritolupiirkonnas asuvast käesoleva määruse lisa 1 punktis A nimetatud miinimumnõuetele vastavast seemneallikast või puistust;
  2) kategooriasse valitud (tähistatakse numbrikoodiga 2) kuulub kultiveerimismaterjal, mis pärineb ühes päritolupiirkonnas käesoleva määruse lisa 1 punktis B esitatud miinimumnõuetele vastavast populatsiooni tasemel fenotüübi alusel valitud puistust;
  3) kategooriasse kvalifitseeritud (tähistatakse numbrikoodiga 3) kuulub kultiveerimismaterjal, mis pärineb seemlast, perekondade vanematest, kloonidest või kloonisegudest, mille komponendid on isendite tasemel fenotüübi alusel valitud. Algmaterjal peab vastama käesoleva määruse lisa 1 punktis C esitatud miinimumnõuetele. Algmaterjali katsetamine ei pea tingimata olema läbi viidud või lõpetatud;
  4) kategooriasse katsetatud (tähistatakse numbrikoodiga 4) kuulub kultiveerimismaterjal, mis pärineb puistutest, seemlatest, perekondade vanematest, kloonidest või kloonisegudest, kuid kultiveerimismaterjali paremus peab olema tõestatud võrdluskatsetega või geneetiliste hindamismeetoditega. Algmaterjal peab vastama käesoleva määruse lisa 1 punktis D esitatud miinimumnõuetele.

§ 3.   Turustatavale kultiveerimismaterjalile esitatavad nõuded

  (1) Eestis metsade uuendamiseks kasutatavat kultiveerimismaterjali võib turustada, kui see kuulub kategooriasse algallikas tuntudvalitudkvalifitseeritud või katsetatud ning kultiveerimismaterjali kvaliteet vastab lõigetes 5–7 esitatud nõuetele.

  (2) Eestis metsade uuendamiseks kasutatavate kunstlike hübriidide kultiveerimismaterjali võib turustada juhul, kui see kuulub kategooriasse valitudkvalifitseeritud või katsetatud ning kultiveerimismaterjali kvaliteet vastab lõigetes 5–7 esitatud nõuetele.

  (3) Eestis metsade uuendamiseks kasutatavate vegetatiivselt paljundatavate liikide ja kunstlike hübriidide kultiveerimismaterjali võib turustada juhul, kui see kuulub kategooriasse valitudkvalifitseeritud või katsetatud ning kultiveerimismaterjali kvaliteet vastab lõikes 6 esitatud nõuetele.

  (4) Eestis metsade uuendamiseks kasutatavate liikide ja kunstlike hübriidide kultiveerimismaterjali, mis koosneb täielikult või osaliselt geneetiliselt muundatud organismidest, võib turustada kooskõlas «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» §-ga 6 juhul, kui see kuulub kategooriasse katsetatud ja kultiveerimismaterjali kvaliteet vastab lõigete 5, 6 ja 7 nõuetele.

  (5) Eestis turustatav metsade uuendamiseks kasutatav seemnepartii loetakse kvaliteetseks, kui seemned on vähemalt 99% ulatuses liigiehtsad ning seemnepartii vastab käesoleva määruse lisas 2 toodud nõuetele.

  (6) Eestis sertifitseerimisele kuuluvate metsapuuliikide istutusmaterjali partii peab turustamisel olema terve ja elujõuline. Istutusmaterjal loetakse kvaliteetseks kui taimedel ei esine:
  1) elujõudu pärssivaid haigusi ja kahjureid või nende poolt tekitatud kahjustusi;
  2) agrotehnikast tingitud elujõudu vähendavaid muutusi;
  3) kõverdunud tüve, mitmeladvalisust või -tüvelisust, nõrgalt arenenud või kuivanud juurestikku;
  4) okaspuudel ladvavõrse täielikku kasvupeetust või ladvakasvu, mis on külgvõrsetest lühem;
  5) mehhaanilisi vigastusi, rebendeid, pakase- või põuakahjustusi;
  6) ebanormaalset värvust.

  (7) Lõikes 6 esitatud tingimustele vastav istutusmaterjal peab käesoleva määruse lisa 3 punktis A, B ja C nimetatud sortimendi osas vastama vähemalt 95% ulatuses samas lisas toodud nõuetele.

  (8) Eesti päritolu, setifitseerimisele mittekuuluva, muu kultiveerimismaterjali seemnepartii peab turustamisel olema liigiehtne, okaspuude korral puhtusega üle 65% ja idanevusega üle 15% ning lehtpuude korral puhtusega üle 60% ja eluvõimega üle 40%.

  (9) Eesti päritolu muu kultiveerimismaterjali taimed, mida kasutatakse metsauuenduseks, peavad turustamisel vastama lõike 6 nõuetele.


1Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17-40).

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json