Teksti suurus:

Eesti Maaviljeluse Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2011, 17

Eesti Maaviljeluse Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2001 nr 68
RTL 2001, 138, 2028
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2003RTL 2004, 3, 3712.01.2004
12.07.2006RTL 2006, 59, 106329.07.2006
14.08.2006RTL 2007, 67, 118427.08.2007
06.04.2009RTL 2009, 35, 45619.04.2009
15.09.2009RTL 2009, 72, 107020.09.2009
21.03.2011RT I, 30.03.2011, 602.04.2011
06.12.2011RT I, 08.12.2011, 211.12.2011, osaliselt jõustub 1.01.2012

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 3 alusel, tulenevalt Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määrusest nr 358 «Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi ümberkorraldamine»:

1. peatükk EESTI MAAVILJELUSE INSTITUUDI PÕHIMÄÄRUS 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eesti Maaviljeluse Instituut (edaspidi instituut) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

  (2) Instituudil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning eelarve.
[RT I, 08.12.2011, 2 - jõust. 11.12.2011]

  (21) Instituudil on oma embleem, mida võib kasutada instituudi kirja- ja dokumendiplangil ning muul instituudi trükisel ja meenel. Instituudil on määruse lisa kohane logo, mida kasutatakse samas kehtestatud korras.
[RTL 2009, 72, 1070 - jõust. 20.09.2009]

  (22) Instituut kasutab riigivappi «Riigivapi seaduse» kohaselt.
[RTL 2009, 72, 1070 - jõust. 20.09.2009]

  (23) Instituut kasutab riigilippu «Eesti lipu seaduse» kohaselt.
[RTL 2009, 72, 1070 - jõust. 20.09.2009]

  (3) Instituut võib oma täieliku nime asemel kasutada lühendit EMVI, vajadusel inglise keelset nime – Estonian Research Institute of Agriculture või selle lühendit ERIA.

  (4) Instituudi aadress on Teaduse 13, Saku alevik, 75501 Harju maakond. Instituudi direktor võib kooskõlastatult Põllumajandusministeeriumiga määrata instituudi struktuuriüksustele teise asukoha.

§ 2.   Instituudi eesmärk, tegevusvaldkond ja põhiülesanded

  (1) Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on aidata põllumajandustootjatel vähendada põllumajandussaaduste tootmiskulusid ning tõsta toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõimet nii sise- kui välisturul.
[RTL 2009, 35, 456 - jõust. 19.04.2009]

  (2) Instituudi tegevusvaldkonnad on põllumajanduskultuuride kasvatamise, koristusjärgse töötlemise, säilitamise, toidu- ja sööda kvaliteedi ning ohutuse alased alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus ja innovatsioon ning põllumajandustehnika katsetamine.
[RTL 2009, 35, 456 - jõust. 19.04.2009]

  (3) Instituudi põhiülesanded oma tegevusvaldkonnas on:
  1) maakasutuse, mullaharimise, külvi, väetamise, taimekaitse, saagi koristamise, koristusjärgse töötlemise, säilitamise, esmase töötlemise ja kasutamise ning söödatootmise agro- ja masintehnoloogiate alased alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus ning innovatsioon;
  2) toidu- ja sööda kvaliteedi ning ohutuse alaste uuringute tegemine;
  3) taimebiotehnoloogia meetodite uurimine taimede tervendamisel sortide haigusresistentsuse ja majanduslike omaduste parandamisel, uute meetodite ja tehnoloogiate loomisel ning parimate meristeemkloonide selekteerimine ja nendega tootjate varustamine;
  4) uurimistöö geneetiliste ressursside säilitamisel ja geneetiliste ressursside pikaajaline säilitamine in vitro;
  5) põllumajanduses kasutatavate uudsete tehnoloogiliste lahenduste analüüs ja arendamine koostöös põllumajandustootjatega;
  6) uurimistöö tulemuste tutvustamine ja täiskasvanute koolituse korraldamine ning trükiste koostamine.
[RTL 2009, 35, 456 - jõust. 19.04.2009]

  (4) Instituut teeb koostööd Eesti ja teiste riikide õppe-, teadus- ja arendusasutustega ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majandustegevuse erinevates valdkondades.

§ 3.   Instituudi juhtimine

  (1) Instituudi direktor:
  1) juhib instituudi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab instituudile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab oma tegevusest aru põllumajandusministrile;
  3) kannab vastutust instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) tagab instituudi eelarveprojekti koostamise ja esitab instituudi kulude eelarve põllumajandusministrile kinnitamiseks;
  5) esitab vähemalt üks kord aastas teadusnõukogule aruande instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse kohta;
  6) määrab instituudi struktuuri ja töökorralduse;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab instituudi töötajatega töölepinguid;
  8) esindab instituuti ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  10) kehtestab instituudi asjaajamiskorra ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad eeskirjad, korrad ja juhendid;
  11) teeb põllumajandusministrile ettepanekuid oma tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks ning õigusaktide muutmiseks.
[RT I, 30.03.2011, 6 - jõust. 02.04.2011]

  (2) Instituudi juhtimisel annab direktor välja käskkirju.

  (3) Instituudi direktorit asendab tema äraolekul selleks tema määratud asendaja.
[RTL 2007, 67, 1184 - jõust. 27.08.2007]

  (4) Instituudi teadusnõukogu:
  1) annab heakskiidu instituudi põhiülesannete täitmiseks teadus-, arendus- ja majandustegevuse strateegiatele;
  2) korraldab avaliku konkursi instituudi direktori ametikoha täitmiseks;
  3) valib avaliku konkursi korras instituudi teadustöötajad;
  4) annab hinnangu instituudi teadustulemustele ja -töö jätkamise otstarbekusele, instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse aruannetele ning heakskiidu uutele teadus- ja arendustegevuse projektide taotlustele;
  5) annab heakskiidu struktuuriüksuse moodustamisele või ümberkorraldamisele.
[RT I, 08.12.2011, 2 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Instituudi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt üheksaliikmeline teadusnõukogu, mille liikmetest vähemalt 20% on põllumajandustootjate esindajad. Teadusnõukogu koosseisu kinnitab põllumajandusminister direktori ettepanekul. Põllumajandusminister võib teadusnõukogu esimehe, aseesimehe või liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
[RTL 2009, 35, 456 - jõust. 19.04.2009]

  (6) Teadusnõukogu tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või vähemalt 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel. Teadusnõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis.

  (7) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmetest, sh esimees või aseesimees. Teadusnõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on nende jõustumiseks vajalik esimehe või esimehe puudumisel aseesimehe poolthääl. Teadusnõukogu liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Kõik teadusnõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 4.   Instituudi vara ja finantseerimine

  (1) Instituudi tegevust finantseeritakse “Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” kohaselt riigieelarvest, majandustegevusest laekuvast tulust ja muudest allikatest.

  (2) Instituudi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub õigusaktides sätestatud korras.
[RTL 2007, 67, 1184 - jõust. 27.08.2007]

§ 5.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Instituut peab finants- ja statistilist arvestust ning koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Instituut esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

  (3) Instituudile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Instituudi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatakse teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.
[RT I, 30.03.2011, 6 - jõust. 02.04.2011]

§ 6.   Instituudi ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine

  Instituudi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus Põllumajandusministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   [Käesolevat tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json