Teksti suurus:

Muuseumiseaduse alusel kehtestatud kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2015, 1

Muuseumiseaduse alusel kehtestatud kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.12.2015 nr 30

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 ja § 20 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruses nr 41 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) teaduskonverentside ja muude teadusürituste korraldamine;”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) sõjanduskultuuri pärandi avalikkusele vahendamine näituste ja avalike ürituste korraldamise, trükiste avaldamise ning konsultatsioonide andmisega;”;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) korraldab avalikke üritusi, sealhulgas loenguid, kontserte, etendusi ja filmiseansse;”;

4) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Muuseumi koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
1) museoloogia- ja haldusosakond;
2) sõjaajaloo uurimiskeskus.”;

5) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) juhib sõjaajaloo uurimiskeskuse tööd;”;

6) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib museoloogia- ja haldusosakonna tööd;”;

7) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Museoloogia- ja haldusosakonna põhiülesandeks on:
1) kogude säilitamine, süstematiseerimine, uurimine, kasutatavuse tagamine uurimistööks, konserveerimine, restaureerimine, säilitustingimuste tagamine ja kontrollimine;
2) püsiekspositsiooni loomine, arendamine ja korrashoid;
3) ühekordsete näituste ja temaatiliste tähtsündmuste korraldamine;
4) muuseumi üldkujunduse eest vastutamine, sealhulgas trükiste ja reklaammaterjalide ettevalmistamine ja nende tootmise organiseerimine;
5) eksponaatide restaureerimine;
6) muuseumi kinnis- ja vallasvara korrashoid ja hooldus;
7) muuseumi tööks vajaliku transpordi tagamine;
8) muude seadusest või selle alusel antud õigusaktist tulenevate või muuseumi direktori või direktori asetäitja antud ülesannete täitmine.”;

8) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruse nr 40 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” muutmine

Kaitseministri 10. juuli 2013. a määruses nr 40 „Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) pääsmete müük;”;

2) paragrahvi 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hannes Hanso
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json