Teksti suurus:

Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise kord ning otsuse vaidlustamise avalduse vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2015, 11

Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise kord ning otsuse vaidlustamise avalduse vorm

Vastu võetud 04.12.2015 nr 64

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise avalduse esitamine

  Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse (edaspidi otsus) vaidlustamisel esitab otsuse vaidlustaja (edaspidi vaidlustaja) vormikohase avalduse (edaspidi avaldus) haldusorganile, kes otsuse tegi. Avaldusele lisatakse käesolevas määruses sätestatud dokumendid.

§ 2.   Avalduse täitmise nõuded

  (1) Avaldus peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles ning suurtähtedega.

  (2) Avalduses ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Avalduse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Avalduses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt vaidlustaja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

§ 3.   Riigilõivu tasumine

  (1) Avalduse esitamisel lisatakse avaldusele riigilõivu tasumist tõendav dokument või tasutakse riigilõiv kohapeal.

  (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
  2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
  3) viitenumber;
  4) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
  5) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
  6) tasutud summa eurodes.

§ 4.   Otsuse vaidlustamisel esitatavad dokumendid

  (1) Otsuse vaidlustamisel esitatakse:
  1) avaldus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas;
  2) dokumendid, mis tõendavad avalduses nimetatud asjaolusid;
  3) otsuse vaidlustaja või tema seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia, kui avaldus esitatakse posti teel või volitatud esindaja kaudu;
  4) volitatud esindaja isikut tõendava dokumendi koopia, kui volitatud esindaja esitab avalduse posti teel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:
  1) külastatava eraisiku või juriidilise isiku kinnitus;
  2) diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
  3) kohtukutse;
  4) turismiteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  5) meelelahutusteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  6) dokument, mis tõendab õigust siseneda järgmisesse transiidiriiki;
  7) autoveo teostamist tõendavad dokumendid;
  8) Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
  9) Eestis õppimist tõendavad dokumendid;
  10) lennu- või sõidupiletid;
  11) tõend püsiva või viisa taotlemise perioodiks kehtiva reisi- ja tervisekindlustuse olemasolu kohta;
  12) terviseseisundit tõendav dokument;
  13) muud tõendid.

§ 5.   Avalduses esitatavad andmed

  (1) Otsuse vaidlustaja kohta esitatakse avalduses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja riik, telefoninumber, e-posti aadress.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse avalduses järgmised andmed:
  1) selle haldusorgani nimi, kellele avaldus esitatakse;
  2) vaidlustatava toimingu liik ja number;
  3) märge selle kohta, kas otsus vaidlustatakse esimest või teist korda;
  4) avalduse esitamise põhjus.

  (3) Kui avaldust ei esita vaidlustaja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele vaidlustaja esindaja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kontaktandmed, sealhulgas postiaadress ja riik, telefoninumber, e-posti aadress.

  (4) Otsuse vaidlustaja või tema seaduslik esindaja kinnitab allkirjaga, et Eesti Vabariigi või teise Schengeni konventsiooni liikmesriigi välisesindusele ei ole esitatud uut viisataotlust.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise avaldus

/otsingu_soovitused.json