Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2016, 2

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perehüvitiste seaduse jõustumisega

Vastu võetud 01.12.2016 nr 136

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, ohvriabi seaduse § 64 lõike 2, okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 8 lõike 2, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 lõike 21, § 13 lõike 2 ja § 27 lõike 4, töölepingu seaduse § 134 lõike 3 ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 261 „Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 261 „Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord” § 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „„Riikliku pensionikindlustuse seaduse” §-s 52 sätestatud korras riiklikku pensionikindlustuse registrisse” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteemi”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 5 „Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 5 „Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord” §-des 2 ja 3 asendatakse sõnad „„Riiklikku pensionikindlustuse registrisse”” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteemi”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” § 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) sotsiaalkaitse infosüsteem.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2007. a määruse nr 188 „Lepitusmenetluse läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2007. a määruses nr 188 „Lepitusmenetluse läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 64 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust ja kriminaalmenetluse seadustiku vastavaid sätteid.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a määruse nr 156 „Pensionistaaži andmete kogumise ja riiklikku pensionikindlustuse registrisse kandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a määruses nr 156 „Pensionistaaži andmete kogumise ja riiklikku pensionikindlustuse registrisse kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensionistaaži andmete kogumise ja sotsiaalkaitse infosüsteemi kandmise kord”;

2) määruses asendatakse sõnad „riiklik pensionikindlustuse register” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteem” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui tööraamatu esitab isik, väljastatakse teatis tööraamatu esitanud isikule. Kui tööraamatu esitab tööandja, väljastatakse teatis tööandjale ja isikule, kelle nimele on tööraamat välja antud.”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord” asendatakse sõnad „„Riiklik pensionikindlustuse register”” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteem” vastavas käändes.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 52 „Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruses nr 52 „Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse andmete loetelu ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) sünnitunnistuse, kui selle kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris ning isik taotleb enda tunnistamist vastavaks okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;”;

3) paragrahvid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Taotluse andmete loetelu

Taotlusele kantakse järgmised andmed:
1) taotluse esitamise kuupäev;
2) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) taotleja selgitus, millisele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud alusele taotleja enda vastavaks tunnistamist taotleb;
4) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;
5) taotleja kinnitus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 3 või § 4 lõikes 2 sätestatud välistavate asjaolude puudumise kohta;
6) märge tunnistuse väljastamise viisi kohta;
7) taotleja kinnitus taotluse esitamise kohta.”;

5) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 140 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 140 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus” § 39 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad „riiklik pensionikindlustuse register” sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteem”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json