Teksti suurus:

Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2016, 5

Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 20.12.2007 nr 261
RT I 2007, 72, 448
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30312.09.2009
13.02.2014RT I, 20.02.2014, 323.02.2014
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 601.04.2015
01.12.2016RT I, 08.12.2016, 201.01.2017

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 lõike 21 alusel.
[RT I, 20.02.2014, 3 - jõust. 23.02.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõiguste rahalisteks vahenditeks ümberarvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi ülekandmise ning vastavate andmete edastamise ja arvestuse pidamise kord, arvestades Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.03.1968, lk 1–7) (edaspidi personalieeskirjad).

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeem – pensioniskeem personalieeskirjade V jaotise 3. peatüki VIII lisa tähenduses;
  2) rahalised vahendid – personalieeskirjade VIII lisas sätestatud pensioniõiguste rahaline väärtus, «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 421 lõikes 1 nimetatud vanaduspensioni õiguste rahaline väärtus või «Kogumispensionide seaduse» § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud kogumispensioni osakute väärtus.

2. peatükk TEABE HALDAMINE JA RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANDED 

1. jagu Teabe edastamine ja rahaliste vahendite ülekandmine Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist Eesti pensionisüsteemi 

§ 3.  Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist laekuv teave ja selle haldamine

  Sotsiaalkindlustusamet teavitab 15 tööpäeva jooksul Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist isiku pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite Eesti pensionisüsteemi ülekandmise teate saamisest:
  1) Maksu- ja Tolliametit nimetatud rahaliste vahendite eeldatavast laekumisest, edastades «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 3 sätestatud pensionikindlustatu (edaspidi pensionikindlustatu) isikuandmed ja laekuva summa suuruse;
  2) Eesti väärtpaberite keskregistrit (edaspidi registripidaja), edastades «Kogumispensionide seaduse» §-s 6 sätestatud kohustatud isiku (edaspidi kohustatud isik) isikuandmed ja laekuva summa suuruse;
  3) Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemi rahaliste vahendite vastuvõtmise valmidusest, edastades andmed Maksu- ja Tolliameti tulukonto ja viitenumbri kohta.

§ 4.  Laekunud summa arvutamine ja jagamine

  (1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist rahaliste vahendite laekumisel Maksu- ja Tolliameti tulukontole kannab Maksu- ja Tolliamet eelnimetatud vahendid 15 tööpäeva jooksul riigieelarve riikliku pensionikindlustuse vahenditesse, arvestades käesoleva paragrahvi lõiget 2.

  (2) Kui pensionikindlustatu, kellega seoses rahalised vahendid üle kantakse, on kohustatud isik, kannab Maksu- ja Tolliamet 15 tööpäeva jooksul, arvates rahaliste vahendite laekumisest Maksu- ja Tolliameti tulukontole, lõikes 1 nimetatud summast 16/22 riigieelarve riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ja 6/22 registripidaja pangakontole.
[RT I, 20.02.2014, 3 - jõust. 23.02.2014]

  (3) Andmed riikliku pensionikindlustuse eelarvesse laekunud rahaliste vahendite kohta kantakse sotsiaalkaitse infosüsteemi.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Rahaliste vahendite laekumisel registripidaja pangakontole korraldab registripidaja pensionifondi osakute väljalaskmise vastavalt «Kogumispensionide seaduses» sätestatud tingimustele.

2. jagu Teabe edastamine ja rahaliste vahendite ülekandmine Eesti pensionisüsteemist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi 

§ 5.  Pensioniõiguste ümberarvutamine rahalisteks vahenditeks

  (1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist pensionikindlustatu kohta tema pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite ülekandmise teate saamisel arvutab Sotsiaalkindlustusamet «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» sätestatud vanaduspensioni õigused rahalisteks vahenditeks määruse §-s 6 toodud valemi alusel.

  (2) Kui pensionikindlustatu on kohustatud isik, teavitab Sotsiaalkindlustusamet lõikes 1 nimetatud teatest viivitamata registripidajat.

  (3) Registripidaja esitab Sotsiaalkindlustusametile andmed isiku pensionikontol olevate kõigi osakute tagasivõtmishinna kohta 3 tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud teate saamisest arvates.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet arvutab Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi ülekantavad rahalised vahendid teavitamise päeva seisuga, summeerides käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud väärtused.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet teavitab Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi viivitamata lõikes 1 nimetatud teates soovitud andmetest, sealhulgas lõikes 4 nimetatud ülekantavate rahaliste vahendite väärtusest.

§ 6.  Valem vanaduspensioni õiguste ümberarvutamiseks rahalisteks vahenditeks

  (1) Sotsiaalkindlustusamet arvutab vanaduspensioni õigused ümber rahalisteks vahenditeks, kasutades järgmist valemit:

kus

ja

kus

kus
– (tx) aastat edasilükatud m korda aastas perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
    – (tx) aastat edasilükatud perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
äx            – perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
   – perioodil x-st (tx)-ni perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
kpx          – tõenäosus, et isik, kes on vanuses x, elab vanuseni (x + k),
t–x px       – tõenäosus, et isik, kes on vanuses x, elab vanuseni (x + tx) ehk vanuseni t,

R – vanaduspensioni õigustele vastavad rahalised vahendid,
S – pensionikindlustatu pensioni suurus,
b – pensionikindlustatu pensioniõiguslike staažiaastate summa,
c – pensionikindlustatu kindlustusosakute summa,
[RT I, 26.03.2015, 6 - jõust. 01.04.2015]
n1 – pensioniõigusliku staažiaasta aastahinde väärtus arvutamise hetkel,
n2 – pensionikindlustatu kindlustusosaku aastahinde väärtus arvutamise hetkel,
[RT I, 26.03.2015, 6 - jõust. 01.04.2015]
t – pensionikindlustatu vanus hetkel, mil algavad pensioniväljamaksed,
x – pensionikindlustatu vanus rahaliste vahendite arvutamise hetkel,
ω – suremustabelites kasutatav maksimaalne vanus,
k – summeerimisindeks,
v – diskonteerimiskordaja,
m – kordade arv, mitu korda aasta jooksul väljamakset tehakse, m = 12.
[RT I 2009, 45, 303 - jõust. 12.09.2009]

  (2) Lõikes 1 toodud valemis kasutatav intressimäär on Euroopa ühenduste statistikaameti (Eurostat) igal aastal avaldatav euro-piirkonna riikide 10-aastase tähtajaga valitsusvõlakirjade intressimäärade keskmine.

  (3) Lõikes 1 toodud valemi arvutused põhinevad Statistikaameti viimati avaldatud meeste ja naiste ühtse elutabeli näitajatel.

§ 7.  Rahaliste vahendite arvutamine ja kandmine Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi

  (1) Kinnituse saamisel Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist selle kohta, et isik soovib tema pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite ülekandmist Eesti pensionisüsteemist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi, arvutab Sotsiaalkindlustusamet määruse § 6 alusel rahaliste vahendite suuruse ümber ülekande tegemise päeva seisuga.

  (2) Kui pensionikindlustatu on kohustatud isik, teavitab Sotsiaalkindlustusamet viivitamata lõikes 1 nimetatud kinnituse saamisest registripidajat. Registripidaja korraldab 5 tööpäeva jooksul, arvates teate saamisest, isiku pensionikontol olevate kõigi osakute tagasivõtmise vastavalt «Kogumispensioni seaduses» sätestatule ja kannab viivitamata vastava summa üle Sotsiaalkindlustusametile.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet kannab lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad 5 tööpäeva jooksul nende laekumisest arvates Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemi vastavale arveldusarvele ning teavitab nimetatud summade ülekandmisest Maksu- ja Tolliametit.

§ 8.  Pensioniõiguste ülekandmisega seonduvad kulud

  (1) Kõik kulud, mis on seotud pensionisumma ülekandmisega Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi, kaetakse riigieelarvest.

  (2) Kohustusliku kogumispensionifondi osakute väljalaske ja tagasivõtmise tasud arvestatakse vastavalt «Investeerimisfondide seaduses» ja «Kogumispensionide seaduses» sätestatud tingimustele.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused

  Määruses sätestatu laieneb kõigile pensioniõiguste ülekandmise taotlustele, mis on esitatud pärast 1. maid 2004. a.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

/otsingu_soovitused.json