Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus

Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 11

Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2013 nr 54
RT I, 29.03.2013, 22
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2015RT I, 31.03.2015, 1501.08.2015
18.12.2015RT I, 29.12.2015, 1101.01.2016
01.12.2016RT I, 08.12.2016, 201.01.2017
21.06.2018RT I, 28.06.2018, 701.07.2018
09.04.2020RT I, 14.04.2020, 517.04.2020
01.08.2022RT I, 03.08.2022, 106.08.2022
25.08.2022RT I, 30.08.2022, 101.01.2023, osaliselt 01.10.2022
24.03.2023RT I, 29.03.2023, 1001.04.2023
30.03.2023RT I, 05.04.2023, 108.04.2023
25.03.2024RT I, 27.03.2024, 630.03.2024, osaliselt 01.05.2024

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kaitseväekohustuslaste registri asutamine

  Määrusega asutatakse andmekogu nimetusega „Kaitseväekohustuslaste register” (edaspidi register).

§ 2.   Registri eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on kaitseväekohustuslaste, kaitseväekohustust võtta soovivate isikute, kaitseväekohustuse täitmise ning seaduses ettenähtud toimingute ja otsuste tegemise üle arvestuse pidamine.

§ 3.   Andmesubjekt
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  Andmesubjekt on kaitseväekohustuslane ja kaitseväekohustust võtta sooviv isik.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

§ 4.   Registriandmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Kaitseressursside Amet (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 6.   Registri volitatud töötleja
[Kehtetu - RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 7.   Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S2.

  (3) Register koosneb:
  1) kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute andmetest (edaspidi digitaalne register);
  2) andmetöötlusandmetest;
  3) digitaalsest arhiivist.

  (4) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (edaspidi X-tee).

2. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 8.   Digitaalsesse registrisse kantavad andmed

  (1) Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku (edaspidi koos andmesubjekt) andmetena kantakse digitaalsesse registrisse:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) isikuandmed;
  2) haridusandmed;
  3) andmed oskuste, vabatahtliku tegevuse ja usutunnistuse kohta;
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) andmed terviseseisundi hindamise kohta;
  5) andmed kutsesobivuse kohta;
  6) andmed kaitseväekohustuse täitmise kohta;
  7) andmed kaitseväeteenistuse kohta;
  8) andmed kaitseväeteenistuse käigu kohta;
  9) andmed kohaldatavate piirangute kohta;
  10) andmed kirjavahetuse ja haldusotsuste kohta.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  (2) Andmesubjekti isikuandmed on:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  3) sünnikoha riik;
  4) kodakondsus;
  5) alaealiste laste arv;
  6) elukoht rahvastikuregistri järgi;
  7) kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
  8) kontakttelefon ja e-posti aadress;
  9) arvelduskonto andmed;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  10) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ning kontaktisiku staatus;
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  11) õigustatud füüsilise isiku nimetamise avaldus.
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Andmesubjekti haridusandmed on:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave omandatud või omandatava haridustaseme kohta;
  2) teave õppeasutuse kohta;
  3) teave õpingute alguse ja lõpu kohta;
  4) õppekava kood;
  5) õppekava nimetus;
  6) teave õppetöö õppevormi kohta.

  (4) Andmesubjekti oskuste, vabatahtliku tegevuse ja usulise veendumuse kohta kantakse registrisse andmed:
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]
  1) mootorsõiduki juhtimisõiguse kohta;
  2) vaba tahte alusel antud teave usutunnistuse kohta;
  3) vaba tahte alusel antud teave täiendõppega või spordi- ja huvitegevuses osalemise kaudu omandatud oskuste kohta;
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]
  4) vaba tahte alusel antud teave sisejulgeoleku või sõjalise riigikaitse ettevalmistamisega seotud vabatahtlikus tegevuses osalemise kohta.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.10.2022]

  (5) Andmesubjekti terviseseisundi andmed on:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave terviseseisundi hindamiseks määratud arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute kohta;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  2) teave terviseseisundi hindamisega tuvastatud kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse kohta;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  3) diagnoosid ja RHK-10 kood;
  4) veregrupp ja reesusfaktor;
  5) antropomeetrilised andmed;
  6) teave terviseseisundi hindamise, sealhulgas arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tulemuste kohta;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  7) teave töövõimetuse kohta.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (6) Andmesubjekti kutsesobivuse andmeteks on kutsealuse kutsesobivuse hindamise aeg ja hindamise tulemus.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  (7) Andmesubjekti kaitseväekohustuse täitmise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave arvestuskategooria kohta;
  2) teave ajateenistusse kutsumise kohta;
  3) teave ajapikenduse andmise kohta;
  4) teave andmesubjekti suhtes teostatava kriminaalmenetluse kohta;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  5) teave karistatuse kohta;
  6) teave kaitseväekohustuse võtmise taotluse või sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamise nõusoleku esitamise kohta;
[RT I, 29.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]
  7) teave kaitseväekohustuslaseks tunnistamise kohta;
  8) teave naissoost isiku ajateenistusse asumise taotlemise kohta;
  9) teave Kaitseressursside Ameti otsuse tegemiseks vajalike toimingute kohta;
  10) identifitseerimiskoodi moodustamise ja väljastamise kohta;
  11) teave asendusteenistuse kohta.
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]

  (8) Andmesubjekti kaitseväeteenistuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave kaitseväelase tõotuse andmise kohta;
  2) teave ajateenistusse asumise ja ajateenistuse lõpetamise kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) teave naissoost isiku ajateenistusest loobumise kohta;
  5) teave tegevteenistusse asumise ja tegevteenistuse lõpetamise kohta;
  6) teave õppekogunemise ja lisaõppekogunemise kohta;
  7) teave reservis olemise kohta;
  8) teave sõjaväelise auastmega ametikohale nimetamise kohta;
  9) teave sõjaväelise väljaõppe ja väljaõppe astme kohta;
  10) teave mobilisatsioonikäsu kohta.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  (9) Andmesubjekti kaitseväeteenistuse käigu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave viimasele rahuaja ametikohale nimetamise kohta;
  2) teave viimasele sõjaaja ametikohale nimetamise kohta;
  3) teave sõjaväelise auastme andmise kohta;
  4) kaitseväekohustuslase sõjaväearvestuse eriala kood;
  5) teave sõjaväelise väljaõppe ja väljaõppe astme kohta.

  (91) Andmesubjekti asendusteenistuse läbimise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) teave korralisse asendusteenistusse asumise ja korralise asendusteenistuse läbimise kohta;
  2) teave korralise asendusteenistuse teenistuskoha ja omandatud väljaõppe kohta;
  3) teave reservasendusteenistuse kohta;
  4) teave erakorralise reservasendusteenistuse kohta;
  5) teave asendusteenistuja reservis olemise kohta.
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]

  (10) Andmesubjekti suhtes kohaldatavate piirangute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  1) teave Eestist lahkumise keelu kohta;
  2) teave piirangute kohta õppekogunemisele või lisaõppekogunemisele kutsumisel või mobiliseerimisel;
  3) teave piirangutest seoses kaitseväeteenistuskohustuse täitmisega;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  4) teave isikule määratud kriisirolli või muu kaitseväekohustuse täitmisega seotud piirangu kohta.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (11) Kirjavahetuse ja haldusotsuste kohta kantakse registrisse järgmised andmesubjekti ja Kaitseressursside Ameti vahel kaitseväekohustuse täitmisega seotud kirjavahetuse ning Kaitseressursside Ameti tehtud haldusotsuste andmed:
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  1) dokumendi saaja ja saatja nimi ja isikukood või registrikood;
  2) dokumendi saabumise või väljastamise kuupäev;
  3) dokumendi vastuvõtmise või edastamise viis;
  4) dokumendi elemendid;
  5) dokumendi liik;
  6) dokumendi kohta kehtivad juurdepääsupiirangud.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

§ 9.   Andmetöötlusandmed

  Registri andmetöötlusandmeteks on § 17 lõike 1 ja § 23 lõike 1 alusel talletatavad andmed.

§ 10.   Digitaalsesse arhiivi kantavad andmed

  Digitaalsesse arhiivi kantakse digitaalsest registrist kustutatud andmed.

3. peatükk Andmete esitamine ja registritoimingud 

§ 11.   Andmeandjad

  (1) Registrisse esitavad andmeid:
  1) kaitseväekohustuslane;
  2) kaitseväekohustust võtta sooviv isik;
  3) Riigikantselei;
  4) Kaitseressursside Amet;
  5) Kaitsevägi;
  6) [kehtetu - RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  7) Sotsiaalkindlustusamet;
  8) Kaitseministeerium;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  9) ametiasutus või juriidiline isik, mille koosseisus on ameti- või töökoht, mis on vahetult seotud riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
[RT I, 31.03.2015, 15 - jõust. 01.08.2015]
  10) Kaitseliit;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  11) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteem;
  2) Eesti rahvastikuregister;
  3) e-toimiku süsteem;
  4) infosüsteem POLIS;
  5) karistusregister;
  6) liiklusregister;
  7) mobilisatsiooniregister;
  8) piirikontrolli andmekogu;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  9) riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu;
[RT I, 31.03.2015, 15 - jõust. 01.08.2015]
  10) sotsiaalkaitse infosüsteem;
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  11) töötamise register;
[RT I, 28.06.2018, 7 - jõust. 01.07.2018]
  12) aadressiandmete süsteemi infosüsteem;
  13) tervishoiukorraldamise infosüsteem;
[RT I, 03.08.2022, 1 - jõust. 06.08.2022]
  14) töötukassa andmekogu;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  15) tervise infosüsteem;
  16) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  17) Ametlikud Teadaanded;
  18) teabevärava eesti.ee teavitusinfosüsteem;
  19) äriregister;
  20) mittetulundusühingute ja sihtasutuste register;
  21) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  22) Tervisekassa andmekogu;
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]
  23) teenistus- ja tsiviilrelvade register;
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  24) Kaitseväes tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimiseks asutatud infosüsteem;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  25) maksukohustuslaste register.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 01.05.2024]

§ 12.   Registritoimingud

  (1) Registritoimingud on:
  1) uue andmesubjekti andmete registrisse kandmine;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  2) andmete muutmine;
  3) andmete kustutamine.

  (2) Registritoiminguid teeb vastutav töötleja.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (3) Registritoiming tehakse andmete alusel, mille § 11 lõikes 1 nimetatud füüsiline isik, ametiasutus või haldusorgan on vastutavale töötlejale allkirjastatult või muul isiku tuvastamist võimaldaval viisil esitanud. Paragrahvi 11 lõike 1 punktides 3–9 nimetatud ametiasutus või haldusorgan võib esitada andmeid andmevahetuse kaudu või elektroonilisel andmekandjal, kui selles on kokku lepitud vastutava töötlejaga.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (4) Registritoiming § 11 lõikes 2 nimetatud andmekogude põhiandmetega tehakse X-tee vahendusel toimuva andmevahetuse kaudu või muud vastutava töötlejaga kokkulepitud elektroonilist andmevahetust võimaldavat viisi kasutades saadud andmete alusel.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (5) Vastutav töötleja on kohustatud saadud andmete alusel tegema registritoimingu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (6) Registrikande õigsuse eest vastutab vastutav töötleja. Registrikande aluseks olevate andmete õigsuse eest vastutab andmed esitanud isik või asutus.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (7) Vastutav töötleja võib registritoimingu teha seaduses või käesolevas määruses sätestatud aluse esinemisel.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 13.   Andmete registrisse kandmine
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  Uue andmesubjekti andmete kogumist registrisse alustatakse:
  1) rahvastikuregistrisse kantud meessoost Eesti kodaniku 17-aastaseks saamisel;
  2) meessoost 17–60-aastase Eesti kodaniku andmete rahvastikuregistrisse kandmisel;
  3) rahvastikuregistrisse kantud 17–60-aastase meessoost isiku Eesti kodakondsuse saamisel naturalisatsiooni korras või taastamisel;
  4) kaitseväekohustuse võtmise taotluse esitamisel.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

§ 14.   Andmete muutmine

  Vastutav töötleja võib digitaalses registris andmeid muuta:
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete registrisse kandmiseks;
  3) kande aluseks olevate andmete muutumisel;
  4) kande aluseks olevate andmete tähtaja möödumisel;
  5) muul õigusaktist tuleneval põhjusel.

§ 15.   Andmete parandamine

  (1) Andmesubjekti andmetes vea tuvastamisel või veast teadasaamisel on vastutav töötleja kohustatud pärast andmete kontrollimist vea parandama.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus vea tuvastamiseks ja parandamiseks pöörduda andmete saamiseks andmeandja poole.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (3) Kui andmesubjekti andmetes olevast veast teavitab andmesubjekt ise, teavitab vastutav töötleja teda vea parandamisest või parandamata jätmisest.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (4) Paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud andmekogu põhiandmetes olevast veast teadasaamisel edastab vastutav töötleja veateate andmekogu vastutavale või vastutavale töötlejale.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 16.   Andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutatakse digitaalsest registrist ja kantakse digitaalsesse arhiivi:
  1) andmesubjekti surma korral;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  2) kui andmesubjekt on teadmata kadunud ning Politsei- ja Piirivalveamet on tema suhtes algatanud asukoha tuvastamise menetluse ega ole suutnud tema asukohta kindlaks teha 12 kuu jooksul;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  3) Eesti kodakondsuse kaotamisel;
  4) kaitseväekohustuslase piirvanuse ületamisel;
  5) üle 60-aastase isiku tegevteenistusest vabastamisel;
  6) isiku kaitseväekohustuse puudumisel;
  7) kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud juhtudel;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  8) ebaõigete andmete tuvastamisel;
  9) kande aluseks olevate andmete muutumisel;
  10) kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliikme sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohalt vabastamisel, välja arvatud uuele sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetamise korral;
[RT I, 29.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]
  11) kui andmesubjekt soovib vaba tahte alusel antud andmete töötlemise lõpetamist.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Digitaalsesse arhiivi kantud andmed võib vastutav töötleja kanda tagasi digitaalsesse registrisse, kui:
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  1) andmete kustutamine on tühine;
  2) isik, kelle andmed kustutati, on muutunud uuesti andmesubjektiks;
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]
  3) teadmata kadunud isiku asukoht on tuvastatud;
  4) andmed on kustutatud ekslikult.

  (3) Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse:
  1) paragrahvi 8 lõike 2 punktides 3–11, lõigetes 3, 4, 6 ja 10 nimetatud andmeid üks aasta digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  2) paragrahvi 8 lõigetes 5, 7, 8 ja 91 nimetatud andmeid kümme aastat digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates;
[RT I, 29.03.2023, 10 - jõust. 01.04.2023]
  3) paragrahvi 8 lõike 2 punktides 1–2 ja lõikes 9 nimetatud andmeid 50 aastat digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates;
  4) paragrahvi 8 lõikes 11 nimetatud andmeid Kaitseressursside Ameti teabehalduskorra kohaselt.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 17.   Registritoimingute kohta teabe säilitamine

  (1) Registritoimingu kohta säilitatakse järgmisi andmeid:
  1) toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) toimingu liik.

  (2) Lõikes 1 sätestatud andmeid toimingu kohta säilitatakse kolm aastat toimingu tegemisest arvates.

4. peatükk Juurdepääs registriandmetele 

§ 18.   Registrile juurdepääsu üldsätted

  (1) Register on piiratud juurdepääsuga ja registriandmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Registrisse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel antud õigusaktide kohaselt.

  (3) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

§ 19.   Juurdepääsuõigusega isik

  Registriandmetele on juurdepääs:
  1) füüsilisel isikul või tema esindajal isiku kohta registrisse kantud andmetega tutvumiseks;
  2) Kaitseressursside Ameti esindajal kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  3) Kaitseministeeriumi esindajal kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) eriarstil, kes on kaasatud haldusmenetluse seaduse alusel terviseseisundi hindamisega seotud otsuse peale esitatud vaide lahendamisse;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  5) Kaitseministeeriumil ja Kaitseressursside Ameti esindajal kaitseväekohustuse ja kaitseväekohustuslaste statistika koostamiseks;
  6) Kaitseväe esindajal Kaitseväe korralduse seaduses, kaitseväeteenistuse seaduses või riigikaitseseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 29.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]
  7) Politsei- ja Piirivalveameti esindajal kaitseväekohustuslasele pandud Eestist lahkumise keelu tuvastamiseks;
  8) teistel isikutel või nende esindajatel või muude asutuste esindajatel, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus;
  9) teistel isikutel või nende esindajatel või muude asutuste esindajatel, kellele andmesubjekt on andnud nõusoleku tema andmete kasutamiseks ja päringu tegemiseks.
[RT I, 30.08.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 20.   Registriandmetele juurdepääsu võimaldamise viisid

  (1) Juurdepääs digitaalsele registrile võimaldatakse:
  1) autentimisega;
  2) X-tee vahendusel;
  3) digitaalse või paberkandjal väljavõttega.

  (2) Füüsilise isiku seaduslikule esindajale võimaldatakse juurdepääs registrile vaid väljavõttega.

  (3) Väljavõte edastatakse isiklikult, posti teel või digitaalselt.

  (4) Juurdepääs digitaalsele arhiivile võimaldatakse vaid digitaalse või paberkandjal väljavõttega.

  (5) Riiklike andmekogudega toimub andmevahetus X-tee vahendusel või muul elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.

§ 21.   Juurdepääsuõiguse andmine

  (1) Andmesubjektil on õigus digitaalse registri andmetega tutvuda pärast isiku tuvastamist.
[RT I, 14.04.2020, 5 - jõust. 17.04.2020]

  (2) Paragrahvi 19 punktides 2–6 ja 8 nimetatud isikule või esindajale juurdepääsu võimaldamiseks peab isik või asutus esitama vastutavale töötlejale kirjaliku taotluse, milles tuleb esitada vähemalt järgmised andmed:
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  1) taotluse esitaja nimi või nimetus;
  2) isiku- või registrikood;
  3) taotluse esitaja ametikoht, kui taotlejaks on juriidiline isik või ametiasutus;
  4) juurdepääsuõiguse taotlemise eesmärk ja vajaduse põhjendus ning viide andmete saamise aluseks olevale õigusnormile;
  5) isiku, kellele juurdepääsuõigust taotletakse, ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ametikoht;
  6) juurdepääsuvajaduse kestus;
  7) andmete kirjeldus või loetelu, millele juurdepääsuõigust taotletakse;
  8) soovitav andmetele juurdepääsu viis.

  (3) Füüsilise isiku seaduslik esindaja peab juurdepääsu saamiseks esitama koos isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust kinnitava dokumendiga kirjaliku taotluse, milles on esitatud vähemalt järgmine teave:
  1) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) esindatava ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) juurdepääsuõiguse taotluse põhjendus;
  4) seos esindatavaga.

  (4) Vastutav töötleja otsustab juurdepääsuõiguse andmise või sellest keeldumise ja juurdepääsuõiguse andmise ulatuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Vastutaval töötlejal on enne juurdepääsuõiguse andmist õigus küsida taotluse esitajalt lisateavet.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (5) Paragrahvi 19 punktides 2–6 ja 8 nimetatud isik või asutus on kohustatud tema või tema esindaja juurdepääsuvajaduse lõppemisest enne selle kestuse lõppu viivitamata teavitama vastutavat töötlejat.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 22.   Juurdepääsuõiguse andmine Politsei- ja Piirivalveametile kaitseväekohustuslasele pandud Eestist lahkumise keelu tuvastamiseks

  (1) Vastutav töötleja võimaldab Politsei- ja Piirivalveametile juurdepääsu § 8 lõike 10 punktis 1 sätestatud andmetele Vabariigi Valitsuse poolt riigikaitseseaduse § 24 lõike 1 alusel kehtestatud Eestist lahkumise keelu kehtima hakkamisest arvates kuni keelu lõppemiseni või kehtetuks tunnistamiseni.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (2) Juurdepääs registrile võimaldatakse piirikontrolli andmekogu poolt X-tee kaudu tehtava järelepäringuna. Andmeside ühenduse katkemisel väljastatakse andmed Politsei- ja Piirivalveameti ja vastutava töötleja kokkulepitud korras.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 23.   Juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringute kohta andmete kogumine ja säilitamine

  (1) Juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringu kohta kogutakse vähemalt järgmisi andmeid:
  1) päringu tegija isikukood;
  2) vaadatud andmed;
  3) päringu kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Lõikes 1 sätestatud teavet säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates.

5. peatükk Vastutava töötleja ülesanded 
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 24.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil registriandmete tervikluse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ning arhiveerimise;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  4) korraldab registri arendamist;
  5) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  6) vastutab registrist andmete nõuetekohase väljastamise eest;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  7) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]
  8) sõlmib lepinguid andmevahetuse kohta andmekogude vahel.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 25.   Volitatud töötleja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

6. peatükk Registri järelevalve, finantseerimine ja likvideerimise kord 

§ 26.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (2) [Kehtetu - RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 27.   Registri pidamise kulu

  Registri pidamise kulu kaetakse vastutavale töötlejale riigieelarvest eraldatud vahenditest.
[RT I, 27.03.2024, 6 - jõust. 30.03.2024]

§ 28.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 29.   Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri lõpetamine

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel loetakse Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2005. a määrusega nr 249 „Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus” asutatud kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri tegevus lõppenuks.

  (2) Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris olevad andmed kantakse käesoleva määrusega asutatud registrisse kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse §-s 2 sätestatud korras.

  (3) Enne 1. aprilli 2013. a sõlmitud leping mobilisatsiooni riikliku keskregistri alamregistri kaitseväekohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris olevate andmete vahetamiseks või nimetatud registrile juurdepääsu saamiseks kehtib kaitseväekohustuslaste registriga andmete vahetamiseks või juurdepääsu saamiseks kuni lepingus ettenähtud tähtajani või uue lepingu sõlmimiseni.

  (4) Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri juures säilitatavaid registriandmeid säilitatakse nende säilitamise tähtaja lõpuni arhiveerimisel kehtinud korra alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json