Teksti suurus:

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse andmete loetelu ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2016, 11

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse andmete loetelu ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

Vastu võetud 27.02.2004 nr 52
RT I 2004, 12, 82
jõustumine 13.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2016RT I, 08.12.2016, 201.01.2017

Määrus kehtestatakse «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 8 lõike 2 alusel.

1. peatükk REPRESSEERITU TUNNISTUSI VÄLJASTAVA ASUTUSE MÄÄRAMINE 

§ 1.  Represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

  Represseeritu tunnistusi (edaspidi tunnistus) väljastab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tunnistuse andja).

2. peatükk TUNNISTUSE ANDMISE KORD 

§ 2.  Tunnistuse taotlemine

  (1) Tunnistuse saamiseks esitab isik koos vormikohase taotlusega tunnistuse andjale:
  1) Eesti Vabariigi kodaniku passi või isikutunnistuse või 16. juunil 1940. a Eesti Vabariigis elamise õigust tõendava dokumendi koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) sünnitunnistuse, kui selle kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris ning isik taotleb enda tunnistamist vastavaks okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  3) represseerimist ning repressiooni alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi, või kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele, vanema represseerimist ning repressiooni alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi;
  4) «Seaduse kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta» (RT 1992, 7, 103; RT I 1993, 76, 1128) alusel tehtud rehabiliteeriva kohtuotsuse, kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõike 1 punktis 6 sätestatud tingimustele.

  (2) Vajaduse korral tuleb taotlejal esitada muid dokumente, mis tõendavad isiku vastavust «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõigetes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.  Tunnistuse kättetoimetamine
[Kehtetu - RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.  Tunnistuse väljastamisest keeldumine

  Tunnistuse andja keeldub tunnistuse väljastamisest «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» §-s 9 sätestatud alustel.

3. peatükk TAOTLUSE VORM JA TUNNISTUSE VORM 

§ 6.  Taotluse andmete loetelu
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  Taotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) taotleja selgitus, millisele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud alusele taotleja enda vastavaks tunnistamist taotleb;
  4) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;
  5) taotleja kinnitus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 3 või § 4 lõikes 2 sätestatud välistavate asjaolude puudumise kohta;
  6) märge tunnistuse väljastamise viisi kohta;
  7) taotleja kinnitus taotluse esitamise kohta.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 7.  Tunnistuse vorm ja tunnistusele kantavad andmed

  (1) Tunnistuse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Tunnistus on valgest plastikust, suurusega 55×85 mm.

  (3) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) tunnistuse väljaandmise alus;
  4) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku nimi ja allkiri;
  5) väljaandja nimi ja pitser;
  6) tunnistuse väljaandmise kuupäev.

  (4) Tunnistuse tagaküljel on väike riigivapp.

  (5) Tunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 8.  Määruse rakendamine

  Kuni 1. jaanuarini 2005. a võib represseeritu «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses» sätestatud hüvitiste või soodustuste taotlemisel kasutada represseeritu tunnistuse asemel rehabiliteerimistunnistust, arhiiviteatist või muud dokumenti, millest nähtub isiku represseerimine ja asumisel oleku või vangistuse aeg.

Lisa 1 Represseeritu tunnistuse taotluse vorm
[Kehtetu - RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

Lisa 2 Represseeritu tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json