Teksti suurus:

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2016, 12

Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 140
RT I, 22.12.2015, 52
jõustumine 01.01.2016, osaliselt 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2016RT I, 08.12.2016, 201.01.2017

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimetus

  (1) Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register on asutatud Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2002. a määrusega nr 57 „Tööotsijate ja tööturuteenuste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Registri ametlik nimetus on töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register (edaspidi register).

§ 2.  Registri eesmärk

  (1) Registrit peetakse Eesti Töötukassa järgmiste ülesannete täitmiseks:
  1) tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive määra saavutamise ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamise eesmärgil tööturuteenuste ja -toetuste seadusega ning Vabariigi Valitsuse määruse, valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga kinnitatud tähtajaliste tööhõiveprogrammidega (edaspidi tööhõiveprogramm) pandud ülesanded;
  2) töötajate vaba liikumise soodustamiseks Euroopa Liidu õigusaktide alusel pandud ülesanded;
  3) tööandjale töökoha täitmiseks välismaalasega loa andmise otsustamine välismaalaste seaduse alusel;
  4) sotsiaalmaksuseaduse alusel sotsiaalmaksu maksmine tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötavate isikute eest.

  (2) Sotsiaalministeeriumile tagatakse registrisse kantud andmete alusel statistilised andmed tööturu olukorra kohta statistiliste ja teaduslike uuringute tegemiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Eesti Töötukassa.

2. peatükk Registri ülesehitus ja pidamise kord 

§ 4.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed alusdokumendid;
  2) digitaalne andmebaas.

§ 5.  Andmete andjad

  Registrisse andmete andjad on:
  1) töötu;
  2) tööotsija;
  3) tööturuteenuse osutamist taotlenud ja tööturuteenust saanud isik, kes ei ole töötuna ega tööotsijana arvele võetud (edaspidi muu tööturuteenust saanud isik);
  4) tööandja;
  5) tööturuteenuse osutaja;
  6) Eesti Töötukassa;
  7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kelle eest Eesti Töötukassa maksab sotsiaalmaksu (edaspidi sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isik).

§ 6.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) avaldus töötuna või tööotsijana arvelevõtmiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  2) avaldus töötutoetuse saamiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  3) taotlus tööturuteenuse saamiseks ja sellele lisatud dokumendid;
  4) tööturuteenuse osutaja esitatud dokument, mis tõendab isiku tööturuteenuse saamist;
  5) tööturuteenuse osutamise korraldamise dokumendid;
  6) tööandja taotlus saada luba töökoha täitmiseks välismaalasega ja sellele lisatud dokumendid;
  7) avaldus tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku eest sotsiaalmaksu maksmiseks ja sellele lisatud dokumendid.

§ 7.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete kaitse hõlmab andmete:
  1) käideldavust – andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust – andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust – andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T1S2.

  (4) Registri turbeaste on keskmine.

§ 8.  Andmete tähendus

  Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

1. jagu Registrisse kantavad isikuandmed 

§ 9.  Füüsilise isiku andmed

  (1) Registrisse kantakse töötu, tööotsija, muu tööturuteenust saanud isiku ja sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta järgmised andmed:
  1) isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg ja sugu;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) kodakondsus;
  4) elamisloa või elamisõiguse kehtivuse aeg;
  5) rahvusvahelise kaitse saaja seisund;
  6) varjupaigataotleja seisund;
  7) elukoha aadressiandmed;
  8) kontaktandmed (sidevahendi liik ja number ning e-posti aadress).

  (2) Peale lõikes 1 nimetatud andmete kantakse registrisse:
  1) töötu kohta §-des 10 ja 13 nimetatud andmed;
  2) tööotsija kohta §-des 11 ja 14 nimetatud andmed;
  3) muu tööturuteenust saanud isiku kohta §-des 12 ja 14 nimetatud andmed;
  4) sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta §-s 37 sätestatud andmed.

  (3) Alaealise ja muu piiratud teovõimega isiku kohta kantakse registrisse esindusõiguse ja esindaja andmed.

§ 10.  Töötu andmed

  (1) Töötuna arvelevõtmise taotlemisel kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötuna arvelevõtmise otsustamise alusandmed.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud töötuna arvelevõtmise otsustamise alusandmed on andmed selle kohta, kas:
  1) isik töötab või on tööta ja töötamise lõppkuupäev;
  2) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ning saab selle eest tasu, välja arvatud äriühingu juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu;
  3) isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  4) isik osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana ja on kantud maksukohustuslaste registrisse;
  5) isik õpib statsionaarses või täiskoormusega õppes, sealhulgas viibib akadeemilisel puhkusel, ning täiskoormusega õppiva ja kutseõppes statsionaarses õppes õppiva isiku töötamise andmed viimase 12 kuu jooksul;
  6) isik viibib aja-, asendus- või reservteenistuses;
  7) isik saab abikaasatasu;
  8) isikule on määratud ennetähtaegne vanaduspension;
  9) isik saab vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust.

  (3) Kui isik võetakse töötuna arvele, kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise otsuse kuupäev ja number;
  2) töötuna arvelevõtmise kuupäev;
  3) Eesti Töötukassasse pöördumise aeg;
  4) töötuna arveloleku lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  5) töötuna arveloleku lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (4) Kui isikut ei võeta töötuna arvele, kantakse registrisse:
  1) töötuna arvelevõtmise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) töötuna arvelevõtmisest keeldumise otsuse põhjus, kuupäev ja number.

  (5) Kui töötuna arvelevõtmise, arvelevõtmisest keeldumise või arveleoleku lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

§ 11.  Tööotsija andmed

  (1) Tööotsijana arvelevõtmise taotlemisel kantakse registrisse tööotsijana arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäev.

  (2) Kui isik võetakse tööotsijana arvele, kantakse registrisse:
  1) tööotsijana arvelevõtmise otsuse kuupäev ja number;
  2) tööotsijana arvelevõtmise kuupäev;
  3) Eesti Töötukassasse pöördumise aeg;
  4) tööotsijana arveloleku lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  5) tööotsijana arveloleku lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (3) Kui isikut ei võeta tööotsijana arvele, kantakse registrisse:
  1) tööotsijana arvelevõtmise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) tööotsijana arvelevõtmisest keeldumise otsuse põhjus, kuupäev ja number.

  (4) Kui tööotsijana arvelevõtmise, arvelevõtmisest keeldumise või arveloleku lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

  (5) Kui tööotsijale osutatakse karjäärinõustamist tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 14 alusel, kantakse registrisse:
  1) töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate saamise andmed;
  2) töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev.

  (6) Kui tööotsijale osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 91 lõike 2 alusel, kantakse registrisse andmed selle kohta, kas:
  1) isik töötab;
  2) isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  3) isik osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana ja on kantud maksukohustuslaste registrisse;
  4) isik omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust;
  5) isik saab sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust;
  6) isikul on tuvastatud puue;
  7) isikul on tuvastatud püsiv töövõimetus;
  8) isikule on määratud invaliidsusgrupp tähtajatult;
  9) isikul on tuvastatud osaline töövõime.
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]

§ 12.  Muu tööturuteenust saanud isiku andmed

  (1) Muu tööturuteenust saanud isiku kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuste ja -toetuste seaduses või tööhõiveprogrammis sätestatud tööturuteenuse saamise tingimustele vastamist tõendavad andmed;
  2) individuaalse tööotsimiskava andmed, kui tööturuteenuste ja -toetuste seaduse või tööhõiveprogrammi alusel koostatakse isikule individuaalne tööotsimiskava;
  3) Eesti Töötukassasse pöördumise aeg.

  (2) Kui isikule osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 91 lõike 2 alusel, kantakse registrisse käesoleva määruse § 11 lõikes 6 nimetatud andmed.

2. jagu Individuaalse tööotsimiskava andmed 

§ 13.  Töötu individuaalse tööotsimiskava andmed

  (1) Töötule koostatud individuaalse tööotsimiskava kohta kantakse registrisse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (2) Individuaalses tööotsimiskavas sisalduvad isiku kutse- ja tööalaseid oskusi ning tööle asumist ja töötamise jätkamist soodustavaid asjaolusid kirjeldavad andmed on:
  1) töötamise ja töökogemuse andmed;
  2) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise andmed;
  3) ettevõtluskogemuse andmed;
  4) hariduse ja antud kutse, pädevuse või ameti andmed;
  5) keelteoskuse andmed;
  6) arvuti kasutamise ja tarkvara valdamise andmed;
  7) mootorsõiduki juhtimise õiguse andmed;
  8) muude tööle asumist ja töö säilitamist soodustavate oskuste andmed, mis selguvad tööotsimiskava koostamisel.

  (3) Individuaalses tööotsimiskavas sisalduvad isiku tööle asumist ja töötamise jätkamist takistavaid asjaolusid kirjeldavad andmed on:
  1) vähene töökogemus või selle puudumine;
  2) tööks vajalike oskuste vähesus või nende puudumine;
  3) puude raskusastme algus- ja lõppkuupäev;
  4) püsiva töövõimetuse algus- ja lõppkuupäev;
  5) tähtajatult määratud invaliidsusgrupi lõppkuupäev;
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]
  6) osalise või puuduva töövõime algus- ja lõppkuupäev;
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]
  7) tervisest tulenevad piirangud ja nende mõju tegutsemisvõimekusele;
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]
  8) soovitused isikule sobivate töötingimuste ja töövõimet toetavate tegevuste kohta;
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]
  9) muude tööle asumist ja töö säilitamist takistavate asjaolude andmed, mis selguvad tööotsimiskava koostamisel.

  (4) Tööturuteenuse osutamise otsustamiseks kantakse registrisse andmed selle kohta, kas isik on saanud sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalset rehabilitatsiooni, erihoolekandeteenust või abivahendi.

  (5) Individuaalse tööotsimiskava täitmise ja iseseisva tööotsingu andmed on:
  1) Eesti Töötukassasse pöördumise viis ja aeg;
  2) Eesti Töötukassasse määratud ajal pöördumata jätmise põhjus;
  3) tööotsimiskavas kokkulepitud tööturuteenuses osalemine või sellest keeldumine;
  4) andmed iseseisvalt töö leidmise võimaluse kohta.

§ 14.  Tööotsija ja muu tööturuteenust saanud isiku individuaalse tööotsimiskava andmed

  (1) Kui individuaalne tööotsimiskava koostatakse tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks tööotsijale või muule tööturuteenust saanud isikule, kantakse registrisse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 10 lõike 2 punktides 1–3, 5, 9 ja 10 sätestatud andmed.

  (2) Kui tööhõiveprogramm näeb ette individuaalse tööotsimiskava koostamise isikule, kes ei ole töötuna arvele võetud, kantakse registrisse individuaalse tööotsimiskava andmed tööhõiveprogrammis sätestatud ulatuses.

3. jagu Tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed 

§ 15.  Tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed

  (1) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on juriidiline isik, kantakse registrisse juriidilise isiku vorm, registrikood, nimi, peamine tegevusala ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).

  (2) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, kantakse registrisse füüsilisest isikust ettevõtja isikukood, nimi, peamine tegevusala ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).

  (3) Kui tööandja või tööturuteenuse osutaja on füüsiline isik, kantakse registrisse § 9 lõike 1 punktides 1, 2, 7 ja 8 nimetatud andmed.

4. jagu Tööturuteenuste andmed 

§ 16.  Tööturuteenuse osutamise andmed

  Töötule, tööotsijale, muule tööturuteenust saanud isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuse kohta kantakse registrisse §-des 17–30 nimetatud andmed.

§ 17.  Töövahendus

  (1) Töövahenduse kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) töökoha nimetus;
  3) töökoha asukoht;
  4) töö kestus (tähtajatu või tähtajaline);
  5) töökohale kandideerijale esitatavad nõuded;
  6) pakutava töötasu suurus, kui tööandja on selle teatanud;
  7) töökoha vahendamise viis;
  8) töötu keeldumine pakutud sobivast tööst.

  (2) Töövahendusteenuse osutamisel Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES võrgustik) kaudu kantakse registrisse peale lõikes 1 nimetatud andmete vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendamist reguleerivates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud andmed.

  (3) Kui isik on andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks tööandjale, tehakse registrisse vastavasisuline märge.

§ 18.  Tööturukoolitus

  Tööturukoolituse kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööturukoolituse nimetus;
  3) tööturukoolituse toimumise koht;
  4) tööturukoolituse toimumise ajavahemik;
  5) tööturukoolituse kestus;
  6) tööturukoolituse kogumaksumus ja maksumus osavõtja kohta;
  7) isiku tööturukoolitusel osalemise aeg.

§ 19.  Karjäärinõustamine

  Karjäärinõustamise kohta kantakse registrisse karjäärinõustamisel osalemise aeg ja isikule antud soovitused.

§ 20.  Ettevõtluse alustamise toetus

  (1) Ettevõtluse alustamise toetuse kohta kantakse registrisse:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse avalduse ja sellele lisatud dokumentide esitamise kuupäev;
  2) andmed ettevõtluskoolituse läbimise, majandusalase kutse- või kõrghariduse või ettevõtluskogemuse kohta.

  (2) Ettevõtluse alustamise toetuse andmise korral kantakse registrisse:
  1) otsuse kuupäev ja number;
  2) asutatava ettevõtja vorm;
  3) asutatava ettevõtte tegevusala;
  4) ettevõtluse alustamise toetuse suurus;
  5) ettevõtluse alustamise toetusega loodavate töökohtade arv;
  6) ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimise kuupäev;
  7) ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimise tulemus.

  (3) Kui ettevõtluse alustamise toetust ei anta, kantakse registrisse:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) ettevõtluse alustamise toetuse andmisest keeldumise otsuse kuupäev, number ja põhjus.

  (4) Kui ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse kehtetuks tunnistamise või muutmise otsuse kuupäev, number ja põhjus.

§ 21.  Palgatoetus

  Palgatoetuse kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) selle isiku isikukood, kelle tööle võtmise korral tööandjale palgatoetust makstakse;
  3) töökoha nimetus ja asukoht ning töölepingu kestus;
  4) palgatoetuse maksmise eeldatav ajavahemik ja töötasu suurus;
  5) tööandjale töölepingu seaduse § 66 alusel riigieelarvest hüvitatud puhkusetasu suurus ja töötaja puhkuse aeg;
  6) töötajale makstud töötasu suurus;
  7) tööandjale makstava palgatoetuse suurus;
  8) ajavahemik, mille eest palgatoetust arvutati;
  9) palgatoetuse arvutamise kuupäev;
  10) isiku töösuhte lõpetamise kuupäev ja põhjus.

§ 22.  Avalik töö

  Avaliku töö kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) avaliku töö nimetus;
  3) avaliku töö toimumise koht;
  4) avaliku töö toimumise ajavahemik;
  5) isiku avalikus töös osalemise aeg.

§ 23.  Tööpraktika

  Tööpraktika kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) tööpraktika nimetus;
  3) tööpraktika toimumise koht;
  4) tööpraktika toimumise ajavahemik;
  5) tööpraktika juhendaja nimi;
  6) juhendamistasu arvutamise kuupäev ja ajavahemik, mille eest juhendamistasu arvutati;
  7) tööandjale makstava juhendamistasu suurus;
  8) isiku tööpraktikal osalemise aeg.

§ 24.  Tööharjutus

  Tööharjutuse kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööharjutuse toimumise koht;
  3) tööharjutuse toimumise ajavahemik;
  4) tööharjutuse kestus;
  5) tööharjutuse kogumaksumus ja maksumus ühe osavõtja kohta;
  6) isiku tööharjutusel osalemise aeg.

§ 25.  Tööruumide ja -vahendite kohandamine

  Tööruumide ja -vahendite kohandamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) kohandatava ehitise, ruumi, töökoha või töövahendi nimetus ja kohandamise viis;
  4) tööruumide ja -vahendite kohandamise eeldatav valmimise tähtaeg, maksumus ja hüvitamise määr;
  5) tööruumide ja -vahendite kohandamise eest tööandjale kuludokumentide alusel hüvitatud summa, hüvitamise määr ja kuupäev;
  6) isiku töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev ja põhjus.

§ 26.  Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamiseks andmine

  (1) Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamiseks andmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) töötamiseks vajaliku abivahendi liik ja nimetus;
  5) töötamiseks vajaliku abivahendi maksumus;
  6) töötamiseks vajaliku abivahendi kasutamise algus- ja lõppkuupäev;
  7) töötamiseks vajaliku abivahendi Eesti Töötukassale tagastamise kuupäev.

  (2) Kui töötamiseks vajalik abivahend pärast töötamise lõppemist võõrandatakse isikule, kes seda kasutas, kantakse registrisse võõrandamise kuupäev ja põhjus.

§ 27.  Abistamine tööintervjuul

  (1) Tööintervjuul abistamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) töökoha nimetus;
  3) tööandja andmed;
  4) tööintervjuu toimumise koht ja kuupäev;
  5) tööintervjuul abistamise viis;
  6) tööintervjuul abistamise eest makstava tasu suurus.

  (2) Kui tööintervjuul abistamise teenust osutas isik oma vabast ajast ja tasu saamata, kantakse registrisse:
  1) isikule sõidukulu hüvitamise taotluse andmed;
  2) hüvitatud sõidukulu suurus.

§ 28.  Tugiisikuga töötamine

  Tugiisikuga töötamise kohta kantakse registrisse:
  1) tööandja või tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) isiku tööle asumise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) tugiisikuga töötamise algus- ja lõppkuupäev;
  5) tugiisikuga töötamise tundide arv kuus;
  6) tugiisikuga töötamise eest makstava tasu suurus;
  7) tugiisikuga töötamise eest tasu arvutamise kuupäev ja ajavahemik, mille eest tasu arvutati.

§ 29.  Tööalane rehabilitatsioon

  Tööalase rehabilitatsiooni kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) rehabiliteeriva tegevuse või rehabilitatsiooniprogrammi nimetus;
  3) tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koht;
  4) tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise ajavahemik;
  5) tööalase rehabilitatsiooni kestus;
  6) tööalase rehabilitatsiooni maksumus;
  7) isiku tööalase rehabilitatsiooni teenuses osalemise aeg.

§ 30.  Tööhõiveprogrammi alusel osutatavate tööturuteenuste andmed

  Tööhõiveprogrammi alusel tööturuteenuse osutamise korral kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse osutaja andmed;
  2) tööhõiveprogrammis sätestatud tööturuteenuse saamise tingimustele vastamist tõendavad andmed;
  3) tööturuteenust saanud isiku ja tööandja andmed;
  4) isikule ja tööandjale osutatud tööturuteenuse andmed.

5. jagu Tööturuteenuse osutamise korraldamise andmed 

§ 31.  Tööturuteenuse osutamise korraldamise dokumentide andmed

  (1) Registrisse kantakse tööturuteenuse osutamise korraldamiseks sõlmitud lepingu number, kuupäev ja kehtivuse ajavahemik ning tööturuteenus, mille osutamiseks leping sõlmiti.

  (2) Kui tööturuteenuse osutamiseks sõlmitud lepingut muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava lepingu lisa kuupäev ja number.

  (3) Kui tööturuteenuse osutamisel võtab Eesti Töötukassa isikult tööturuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kantakse registrisse:
  1) isiku tööturuteenuse saamiseks registreerimise teate number ja kuupäev;
  2) tööturuteenuse osutajale isiku eest tasu maksmist kinnitava dokumendi number ja kuupäev.

  (4) Kui tööhõiveprogrammis on sätestatud tööturuteenuse osutamisel kulu hüvitamine isikule või tööandjale seda tõendava dokumendi alusel, kantakse registrisse kulu tõendava dokumendi andmed.

6. jagu Tööturutoetuse andmed 

§ 32.  Tööturutoetuse maksmise andmed

  Töötule, tööotsijale ja muule tööturuteenust saanud isikule makstud tööturutoetuse kohta kantakse registrisse §-des 33–35 nimetatud andmed.

§ 33.  Töötutoetus

  (1) Töötutoetuse taotlemisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse saamiseks avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 nimetatud tegevusega hõivatus ning hõive algus- ja lõppkuupäev;
  3) viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise põhjus;
  4) andmed selle kohta, kas töötu kuusissetulek on suurem kui 31-kordne töötutoetuse päevamäär.

  (2) Kui töötule määratakse töötutoetus, kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse määramise otsuse kuupäev ja number;
  2) ajavahemik, mille jooksul isikul on õigus saada töötutoetust.

  (3) Kui töötutoetust ei määrata, kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse saamise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  2) töötutoetuse määramata jätmise põhjus, otsuse kuupäev ja number.

  (4) Töötutoetuse arvutamisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse arvutamise kuupäev;
  2) ajavahemik, mille eest töötutoetust arvutatakse;
  3) arvutatud töötutoetuse suurus.

  (5) Töötutoetuse maksmise peatamisel kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise peatamise otsuse kuupäev ja number;
  2) ajavahemik, mille eest töötutoetust ei maksta;
  3) töötutoetuse maksmise peatamise põhjus.

  (6) Töötutoetuse maksmise ennetähtaegse lõpetamise korral kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  2) töötutoetuse maksmise lõpetamise põhjus ja kuupäev.

  (7) Töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamisel vanaduspensioniikka jõudmiseni kantakse registrisse:
  1) töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamise avalduse esitamise kuupäev;
  2) töötutoetuse maksmise ajavahemiku pikendamise kuupäev;
  3) ajavahemik, mille jooksul töötul on õigus saada töötutoetust.

  (8) Kui töötutoetuse määramise või määramata jätmise otsust või töötutoetuse maksmise peatamise, pikendamise või ennetähtaegse lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

§ 34.  Stipendium

  Stipendiumi maksmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse liik, millel osalemise eest stipendiumi makstakse;
  2) isiku tööturuteenuses osalemise ajavahemik;
  3) tööturuteenuses osaletud päevade arv;
  4) stipendiumi arvutamise kuupäev;
  5) arvutatud stipendiumi suurus.

§ 35.  Sõidu- ja majutustoetus

  Sõidu- ja majutustoetuse maksmise kohta kantakse registrisse:
  1) tööturuteenuse liik, millel osalemise eest sõidu- ja majutustoetust makstakse;
  2) tööturuteenuses osalemise ajavahemik;
  3) tööturuteenuses osaletud päevade arv;
  4) tööturuteenuse osutamise koha ja isiku elukoha vaheline kaugus kilomeetrites;
  5) sõidu- ja majutustoetuse arvutamise kuupäev;
  6) arvutatud sõidu- ja majutustoetuse suurus.

7. jagu Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemise andmed 

§ 36.  Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemise andmed

  (1) Töökoha täitmiseks välismaalasega loa taotlemisel kantakse registrisse:
  1) tööandja andmed;
  2) taotluse esitamise kuupäev;
  3) töökoha nimetus;
  4) töökohale esitatavad kvalifikatsiooni- ja kutsenõuded;
  5) töökoha asukoht.

  (2) Kui tööandjale antakse luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kantakse registrisse otsuse kuupäev ja number.

  (3) Kui tööandjale ei anta luba töökoha täitmiseks välismaalasega, kantakse registrisse:
  1) taotluse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number või
  2) loa andmisest keeldumise põhjus, otsuse kuupäev ja number.

  (4) Kui töökoha täitmiseks välismaalasega loa andmise või sellest keeldumise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

8. jagu Sotsiaalmaksu maksmise andmed 

§ 37.  Sotsiaalmaksu maksmise andmed

  (1) Sotsiaalmaksu maksmist taotlenud isiku kohta kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise avalduse esitamise kuupäev;
  2) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimises osalemist tõendavad andmed;
  3) andmed selle kohta, kas isik töötab või on tööta;
  4) andmed selle kohta, kas isik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
  5) andmed selle kohta, kas isik saab riiklikku pensioni.

  (2) Kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise otsuse kuupäev ja number;
  2) sotsiaalmaksu maksmise alguskuupäev.

  (3) Kui isiku eest ei maksta sotsiaalmaksu, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise avalduse läbivaatamata jätmise teate number ja kuupäev või
  2) sotsiaalmaksu maksmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev.

  (4) Kui isiku eest sotsiaalmaksu maksmine lõpetatakse, kantakse registrisse:
  1) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  2) sotsiaalmaksu maksmise lõpetamise kuupäev ja põhjus.

  (5) Kui isiku eest sotsiaalmaksu maksmise, maksmisest keeldumise või maksmise lõpetamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kantakse registrisse vastava otsuse kuupäev ja number.

4. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele 

§ 38.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise üle peetav arvestus on digitaalne ning sisaldab muu hulgas toimingu tegija nime ja toimingu tegemise aega.

§ 39.  Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

  (2) Register saab järgmistest andmekogudest järgmisi andmeid:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteem – põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrghariduse õppetasemel õppima asumise, õpingute lõpetamise ja katkestamise kohta õppeasutuse, õppetaseme, õppevormi, õppekoormuse ja akadeemilise puhkuse andmed;
  2) Eesti rahvastikuregister – füüsilise isiku isikuandmed, esindusõiguse ja esindaja andmed ning lapse vanuse andmed;
  3) kaitseväekohustuslaste register – isiku aja-, asendus- ja reservteenistuses viibimise aja andmed;
  4) kutseregister – isikule antud kutse, pädevuse ja ameti andmed;
  5) maksukohustuslaste register – isiku töötasu ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana osalemise andmed ning töötamise registrisse kantud töötamise andmed;
  6) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register – tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed;
  7) kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu – isiku vahi all, vanglas ja arestimajas viibimise aja andmed;
  8) sotsiaalkaitse infosüsteem – puude, püsiva töövõimetuse, tähtajatult määratud invaliidsusgrupi, riikliku pensioni määramise ja maksmise, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse saamise andmed ning tööandjale töölepingu seaduse § 66 alusel hüvitatud puhkusetasu andmed;
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  9) riigiabi ja vähese tähtsusega abi register – ettevõtjale antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmed;
  10) riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register – rahvusvahelise kaitse saaja ja varjupaigataotleja seisundi andmed;
  11) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister – hooldamise ja hooldajatoetuse saamise andmed;
  12) töötuskindlustuse andmekogu – töötuskindlustushüvitise saamise andmed;
  13) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu – osalise ja puuduva töövõime, töövõimetoetuse saamise ning töövõime hindamisel tuvastatud tervisest tulenevate tööle asumist ja töötamise jätkamist takistavate piirangute ja antud soovituste andmed;
[RT I, 22.12.2015, 52 - jõust. 01.07.2016]
  14) äriregister – tööandja ja tööturuteenuse osutaja andmed, füüsilisest isikust ettevõtjana ning juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena tegutsemise andmed.

5. peatükk Registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentide säilitamine 

§ 40.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete arhiveerimisel, säilitamisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Vastutav töötleja säilitab registrisse kantud andmeid kümme aastat arvates andmete registrisse kandmisest.

  (3) Vastutav töötleja säilitab §-s 37 nimetatud andmeid 55 aastat arvates andmete registrisse kandmisest.

  (4) Vastutav töötleja säilitab andmetöötlusandmeid kaks aastat.

6. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri finantseerimine ja likvideerimine 

§ 41.  Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teeb andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 42.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Eesti Töötukassa tegevuskulude eelarvest eraldatud vahenditest.

§ 43.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

§ 44.  Ülemineku- ja rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Enne 1. jaanuari 1999. a töötuna arvel olnud isikute pensioniõiguslikku staaži tõendavaid andmeid säilitatakse 55 aastat arvates töötuna arvelevõtmisest.

  (3) Kui registrisse kantud andmeid ei ole § 40 lõikes 2 sätestatud tähtajaks kantud tööpoliitika infosüsteemi, säilitatakse andmeid kuni tööpoliitika infosüsteemi kandmiseni.

§ 45.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  (2) Paragrahvi 11 lõike 6 punkt 9, § 13 lõike 3 punktid 5–8 ja § 39 lõike 2 punkt 13 jõustuvad 1. juulil 2016. a.

/otsingu_soovitused.json