Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.12.2020 otsus nr 661

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2020

§ 1.  Mahepõllumajanduse seaduse muutmine

Mahepõllumajanduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud § 5 lõikes 3, § 7 lõikes 5, § 9 lõikes 1, §-des 10 ja 14, § 191 lõigetes 2, 5 ja 6 ning § 192 lõikes 3, asendatakse sõnad „Põllumajandusamet” ning „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92)”;

3) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis d” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 13”;

4) seaduse 2. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „TOITLUSTUSETTEVÕTTEST” sõnaga „ETTEVÕTTEST”;

5) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 11 lõike 1 alusel asutatud mahepõllumajanduse registrisse.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 42 järgmises sõnastuses:

§ 42. Ettevõttest teavitamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõikes 8 nimetatud isik esitab enne tegevuse alustamist Põllumajandus- ja Toiduametile sellekohase teabe koos järgmiste andmetega:
1) isiku nimi, registri- või isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg;
2) isiku elu- või asukoha ja tegevuskoha andmed ning kontaktandmed;
3) isiku esindaja olemasolu korral tema nimi ja kontaktandmed.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik, kes lõpetab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile sellekohase teabe 30 tööpäeva jooksul tegevuse lõpetamisest arvates.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 11 lõike 1 alusel asutatud mahepõllumajanduse registrisse.”;

7) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 34”;

8) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tunnustatud ei pea olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõikes 8 nimetatud isiku ettevõte selles artiklis sätestatud tingimuste täitmise korral.”;

9) paragrahvi 5 lõikes 3, § 7 lõikes 5, § 9 lõikes 1, §-s 10 ja § 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „Põllumajandusamet või Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

10) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isik esitab ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandus- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras, kui ta soovib tegeleda nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise, turuleviimise või importimisega.”;

11) paragrahvis 6 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise, turuleviimise või importimisega” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikes 1 nimetatud tegevusega”;

12) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isik taotleb tunnustamist nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmiseks, tehakse esmane kontroll 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates ja otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul esmase kontrolli tegemisest arvates.

(2) Kui isik taotleb tunnustamist nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis b, c või d nimetatud toote tootmiseks, ettevalmistamiseks või turuleviimiseks, tehakse otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.”;

13) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmiseks” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõike 7 punktides a‒c nimetatud kategooriasse kuuluva toote tootmisega tegelemiseks”;

14) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui isik taotleb muu kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud kategooriasse kuuluva toote puhul tunnustamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 34 lõikes 1 nimetatud tegevusega tegelemiseks, tehakse otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(21) Tunnustamise otsus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõike 1 ja VI lisa kohane sertifikaat.”;

15) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 I või II lisas nimetamata aineid või nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 9 lõikes 1” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punkti a või b kohasesse loetellu kandmata aineid või tooteid või artikli 11 lõikes 1”;

16) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) on toime pannud tõsise, korduva või jätkuva mahepõllumajanduse nõuete rikkumise.”;

17) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „vastavalt sellele, kumma pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel”;

18) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta” tekstiosaga „ettevõtete kohta, mis on käesoleva seaduse alusel tunnustatud või millest on käesoleva seaduse kohaselt teavitatud”;

19) paragrahvi 11 lõiget 31 täiendatakse pärast sõnu „ettevõtte kohta” tekstiosaga „või ettevõtte kohta, millest on käesoleva seaduse kohaselt teavitatud”;

20) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 11 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 51 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Statistikaamet.”;

22) paragrahvi 121 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 6, 9 ja 10” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklites 7 ja 11”;

23) paragrahvi 121 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 16”;

24) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuetest lubatud erandeid võib teha Põllumajandus- ja Toiduameti nõusolekul.”;

25) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848”;

26) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

27) seadust täiendatakse §-dega 151–153 järgmises sõnastuses:

§ 151. Andmete kogumine mahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali ja mahepõllumajandusloomade turul kättesaadavuse kohta

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 26 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete kogumist korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 53 lõikes 6 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile ning teistele liikmesriikidele Põllumajandus- ja Toiduamet.

§ 152. Mahepõllumajanduslik heterogeenne paljundusmaterjal

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõikes 2 nimetatud vastutav ametiasutus on Põllumajandus- ja Toiduamet.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaseks tunnistatud mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali kannab taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 24 nimetatud sordilehte (edaspidi sordileht) Põllumajandus- ja Toiduamet.

(3) Kui Põllumajandus- ja Toiduamet on teinud kindlaks, et mahepõllumajanduslik heterogeenne paljundusmaterjal ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõikes 2 sätestatud nõuetele, teeb ta selle paljundusmaterjali sordilehte kandmisest keeldumise otsuse.

§ 153. Mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobiv mahepõllumajanduslik sort

Mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobiv mahepõllumajanduslik sort on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 19 määratletud sort, mille kohta on tehtud asjakohane märge sordilehte ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 57 lõike 1 alusel asutatud sordiregistrisse.”;

28) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 16 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 45 lõike 1 punkti b kohase toote puhul sama artikli lõike 4 alusel vastu võetud rakendusakti kohase ning Põllumajandus- ja Toiduameti kinnitatud kontrollsertifikaadi.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 48 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud asjaomane asutus on Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

30) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teeb Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

31) paragrahvi 17 lõiked 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 4 lõikes 3 nimetatud koodnumbri kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

33) paragrahvi 191 lõigetes 2, 5 ja 6 ning § 192 lõikes 3 asendatakse sõnad „Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

34) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse arv „200” arvuga „300”;

35) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse arv „2000” arvuga „32 000”;

36) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

37) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 35 lõikes 8 nimetatud isiku ettevõte, mis vastab selles artiklis sätestatud tingimustele ja on käesoleva seaduse alusel tunnustatud ning mille tunnustamise otsus kehtib 2022. aasta 1. jaanuari seisuga, loetakse alates sellest kuupäevast ettevõtteks, millest on teavitatud käesoleva seaduse § 42 kohaselt.”.

§ 2.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmine

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), alusel nõuetekohaseks tunnistatud ja sordilehte kantud mahepõllumajanduslikku heterogeenset paljundusmaterjali ja seemet võib:
1) toota;
2) turustada;
3) importida.

(7) Andmed käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud paljundusmaterjali ja seemne kohta avaldatakse sordilehes.”;

2) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse arv „200” arvuga „300”;

3) paragrahvi 124 lõikes 2 asendatakse arv „2000” arvuga „32 000”;

4) paragrahvi 130 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 30–33 ja 36 ning § 2 punkt 4 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json