Teksti suurus:

Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja sõidutunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 18

Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja sõidutunnistusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 03.12.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 alusel.

1. peatükk Meresõidutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Meresõidutunnistuse mõõtmed ja vorm

  (1) Meresõidutunnistuse (edaspidi sõidutunnistus) mõõtmed on 88 × 125 millimeetrit standardi ISO/IEC 7810 järgi. Sõidutunnistuse vorm on esitatud määruse lisas.

  (2) Sõidutunnistuse kaante ja lehtede välisnurgad on ümarad.

  (3) Sõidutunnistuses on 34 lehekülge.

  (4) Sõidutunnistuse vorm vastab Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (edaspidi ICAO) spetsifikatsioonile Doc 9303.

§ 2.   Sõidutunnistuse kaante kirjeldus

  (1) Sõidutunnistuse kaaned on hallid. Esikaanel on kuldsetena sõnad „EESTI VABARIIK”, „REPUBLIC OF ESTONIA”, „MERESÕIDUTUNNISTUS” ja „CERTIFICATE OF RECORD OF SERVICE ON SHIPS” ning ICAO elektroonilise reisidokumendi sümbol.

  (2) Kaantel on reljeefsed stiliseeritud puude kujutised.

  (3) Kaante sisekülgede taustatrükis on kombatava trükivärviga esitatud pilliroo ja lindude ning vasakus nurgas rändrahnu kujutis. Rändrahnu kujutisel on kaldvalguses nähtav tekst „EESTI ESTONIA“.

  (4) Kaante sisekülgedel on mikrokirjas tekst „LINNUHÄÄL KÕLAB KAUNILT ÜLE KOGU MAA“ ja „EESTI ESTONIA ESTONIE“.

  (5) Kaante sisekülgedel on värvilised turvakiud.

§ 3.   Sõidutunnistuse esimese lehekülje kirjeldus

  (1) Sõidutunnistuse esimene lehekülg on valmistatud polükarbonaadist.

  (2) Lehekülje vasak serv on kaetud rändrahnu reljeefsete kujutistega. Lehekülje keskel asub ühe rändrahnu reljeefne kujutis.

  (3) Leheküljel on mikrokirjas tekst „LINNUHÄÄL KÕLAB KAUNILT ÜLE KOGU MAA“.

  (4) Lehekülje allservas asub Eesti Vabariigi maismaa kujuline läbipaistev aken.

  (5) Leheküljele on trükitud järgmine tekst:
„Eesti Vabariik
Republic of Estonia
Meresõidutunnistus
Certificate of record of service on ships
See dokument on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1958. aasta konventsiooni (nr 108) meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta alusel välja antud meremehe isikut tõendav dokument. See dokument on eraldiseisev dokument, mitte pass.
Meresõidutunnistuse kasutaja ei ole Eesti Vabariigi kodanik.
This document is a seafarers' identity document for the purpose of the Seafarers' Identity Documents Convention (No. 108), 1958, of the International Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.
The holder of certificate of record of service on ships is not a citizen of the Republic of Estonia.“.

§ 4.   Sõidutunnistuse teise lehekülje kirjeldus

  (1) Sõidutunnistuse teine lehekülg on valmistatud polükarbonaadist.

  (2) Lehekülge katavad merelainete reljeefsed kujutised ning puu kujutised, millest osa on süvistatud ja osa reljeefsed.

  (3) Lehekülje ülaservas on Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis ja elektroonilise reisidokumendi must sümbol.

  (4) Lehekülje vasaku serva ülaosas on kaks rändrahnu kujutist, millest üks trükitakse optiliselt muutuva trükivärviga, mille värvus muutub kuldsest roheliseks.

  (5) Lehekülje vasaku serva keskel asub dokumendi kasutaja näokujutise ala, millest osa katab:
  1) mikrokirjas tekst „EESTIS ON ERIILMELISED RAHVUSPARGID JA PÕNEVAD KAITSEALAD, KUS ON TIHEDALT PÕIMUNUD LOODUS, KULTUUR JA AJALUGU. VÄIKESE TERRITOORIUMI KOHTA ON MEIE MAASTIKE MITMEKESISUS EUROOPAS AINULAADNE”;
  2) läbipaistev optiliselt muutuv difraktsiooniline kujutis, millel on esitatud suitsupääsukesed ja riigivapi seaduse lisas 5 esitatud Eesti Vabariigi suur riigivapp;
  3) rändrahnu reljeefne kujutis.

  (6) Lehekülje parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele sõidutunnistuse isikustamisel kantakse dokumendi kasutaja näokujutis ja sünniaeg. Kumbki element muutub eri kaldenurga alt vaadates vaheldumisi nähtavaks.

  (7) Lehekülje paremas servas on Eesti Vabariigi maismaa kujuline läbipaistev aken, millele on kantud puude reljeefsed kujutised.

  (8) Lehekülje alaosas paikneb masinloetav ala, mille taustale on trükitud sõna „eesti”. Sõidutunnistuse isikustamisel kantakse sellele alale käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (9) Leheküljel on järgmised tekstid ja andmevälja nimetused:
„Meresõidutunnistus
Certificate of record of service on ships
EESTI / ESTONIA
Liik / Type
Riigi kood / Country code
Dokumendi number / Document number
1. Perekonnanimi / Surname
2. Eesnimi / Given name
3. Isikukood / Personal code
4. Kodakondsus / Citizenship
5. Sünniaeg / Date of birth
6. Sugu / Sex
7. Sünnikoht / Place of birth
8. Välja antud / Date of issue
9. Kehtiv kuni / Date of expiry
10. Kasutaja allkiri / Holder’s signature
11. Väljaandja / Authority“.

§ 5.   Sõidutunnistuse siselehtede kirjeldus

  (1) Sõidutunnistuse siselehtedel, välja arvatud esimesel ja teisel leheküljel, on värvilised turvakiud ning igal leheküljel on tamme kujutisega mitmetooniline vesimärk ja suitsupääsukese kujutisega galvaniseeritud vesimärk.

  (2) Kolmandal leheküljel on kujutatud merelainete motiivi.

  (3) Kolmandale leheküljele on kantud dokumendi number ja andmevälja nimetus „Ametlikud kanded / Official entries“.

  (4) Alates kolmandast leheküljest augustatakse sõidutunnistuse alaserva dokumendi number nii, et see läbistab tagakaane. Dokumendi numbri moodustavad geomeetrilised kujundid, mille augud on koonilised.

  (5) Sõidutunnistuse leheküljed on nummerdatud alates neljandast leheküljest. Number on esitatud lehekülje välisservas asuva tammelehe ja -tõru stiliseeritud kujutise kõrval.

  (6) Kõrvuti asetsevatel lehekülgedel ulatub üle kahe lehe halljänese, metssea, ilvese, hundi, pruunkaru või põdra kujutis.

  (7) Parempoolsetel lehekülgedel on kolme rändrahnu kujutis. Alumise rändrahnu kujutise ümber on mikrokirjas tekst, mis iga käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud looma kujutise puhul on järgmine:
  1) halljänes – „PÕLLUL KÕLAS PÄÄSULAUL“;
  2) metssiga – „MAHLAKAS JÕHVIKAS MAITSES SOISEL KALDAL HÄÄ“;
  3) ilves – „KÕRV PUHKAB KUI ON MEIE ÜMBER VAIKUS“;
  4) hunt – „KUULA KALLIS KUIDAS KOHISEVAD PUUD“;
  5) pruunkaru – „EESTI METS ON ILUS“;
  6) põder – „TUULEIIL HIILIS HILISSÜGISEL HAAVIKUS“.

  (8) Kümnendale leheküljele on trükitud järgmine tekst:
„SISSEKANDED PEALE- JA MAHAMUNSTERDAMISE KOHTA
NOTES CONCERNING SIGNING ON AND SIGNING OFF
Leheküljed / Pages 12–33
Alla võivad kirjutada laevaomanik (või esindaja) või kapten, kinnitades seda võimaluse korral äriühingu või laeva pitseriga.
Allkirjale tuleb lisada nimi TRÜKITÄHTEDEGA.
Mahamunsterdamise põhjuste äramärkimiseks ei ole ette nähtud eraldi kohta.
Pärast sadama märkimist, kus toimus ametikohalt mahamunsterdamine, tuleb lisada vastav alljärgnev informatsioon: „Põhjus: HAIGUS“ või „Põhjus: TÖÖSUHTE LÕPETAMINE“.
Signatures may be made by shipowner (or representative) orm aster and shall be completed, if possible, with stamp of shipping company of vessel.
Signatures ought to be accompanied by the name in BLOCK LETTERS.
No particular space has been reserved for information concerning the reason for signing off.
After the information concerning the port in which the position was left the following information shall be added where appropriate: “Reason: ILLNESS“ or “Reason: TERMINATION OF EMPLOYMENT“.“.

  (9) Üheteistkümnendale leheküljele on trükitud järgmine tekst:
„PEALE- JA MAHAMUNSTERDAMISE SISSEKANNETES TEHTUD VIGADE PARANDAMINE
CORRECTION OF MISWRITING CONCERNING SIGNING ON OR SIGNING OFF
– Parandav sissekanne tuleb läbi kriipsutada diagonaalselt.
– Uus sissekanne tuleb teha võimalikult lähedale vigasele sissekandele ja eraldi alla kirjutada ning varustada pitseriga isiku poolt, kes tõendab vastavalt peale- ja mahamunsterdamist.
– Kui uue sissekande tegemiseks on vaja kasutada uut lehekülge, tuleb viide selle kohta teha parandava sissekande lähedusse.
– A diagonal line shall be drawn through the information to be corrected.
– The new information shall be written, if possible, close to the miswritten information and be specially signed by the person who by signature and stamp certifies the signing on or signing off respectively.
– If a new page has to be used for the new information, a reference to the new page shall be noted close to the miswritten information.“.

  (10) Kaheteistkümnendale kuni kolmekümne kolmandale leheküljele on trükitud järgmine tekst:
„PEALEMUNSTERDAMINE / SIGNING ON
Laeva nimi / Name of vessel
IMO number / IMO number
Laeva tüüp / Kind of vessel
Kogumahutavus / Gross tonnage
Peamasinate võimsus (kW) / Engine power in kW
Ametikohale munsterdatud (päev, kuu, aasta) / The position was taken on (day, month, year)
Sadam / In (port)
Ametikoht / Position
Nimi, allkiri ja pitser / Name, signature and stamp
MAHAMUNSTERDAMINE / SIGNING OFF
Ametikohalt maha munsterdatud (päev, kuu, aasta) / The position was left (day, month, year)
Sadam / In (port)
Laeva sõidupiirkond / The vessel has been used in (trade area)
Nimi, allkiri ja pitser / Name, signature and stamp”.

  (11) Kolmekümne neljandale leheküljele on trükitud järgmine tekst:
„See dokument on Eesti riigi omand. Dokumendi kaotamisel või leidmisel teavitada Politsei- ja Piirivalveametit või Eesti Vabariigi välisesindust.
This document is the property of the Estonian Government. Please contact the Estonian Police and Border Guard Board or a diplomatic mission of the Republic of Estonia in case the passport is lost or found.
Dokumendis on 34 lehekülge
This document contains 34 pages“.

§ 6.   Köiteniidi ja polükarbonaadi kinnituse kirjeldus

  (1) Sõidutunnistus on köidetud sinimustvalge niidiga.

  (2) Polükarbonaadist lehe kinnitus on sinist, musta, valget ja oranži värvi.

2. peatükk Sõidutunnistusse kantavad andmed 

§ 7.   Sõidutunnistusse kantavad andmed

  (1) Andmed kantakse sõidutunnistuse teisele leheküljele lasergraveerimise teel, kolmandale leheküljele tinditrükis.

  (2) Sõidutunnistuse teisele leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) dokumendiliigi lühend „P“;
  2) väljaandja riigi kood „EST“;
  3) dokumendi number;
  4) kasutaja näokujutis;
  5) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  6) kasutaja eesnimi või -nimed;
  7) kasutaja isikukood;
  8) kasutaja kodakondsus;
  9) kasutaja sünniaeg;
  10) kasutaja sugu;
  11) kasutaja sünnikoht riigi täpsusega standardi EVS-EN ISO 3166-1 järgi;
  12) väljaandmise kuupäev;
  13) kehtivuse viimane kuupäev;
  14) kasutaja allkirjakujutis;
  15) väljaandja.

  (3) ICAO spetsifikatsiooni Doc 9303 järgi kantakse masinloetavale alale järgmised andmed:
  1) dokumendiliigi lühend „P“;
  2) väljaandja riigi kood „EST“;
  3) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  4) kasutaja eesnimi või -nimed;
  5) dokumendi number;
  6) kasutaja kodakondsus;
  7) kasutaja sünniaeg;
  8) kasutaja sugu;
  9) kehtivuse viimane kuupäev;
  10) kasutaja isikukood.

  (4) Sõidutunnistuse kolmandale leheküljele kantakse järgmised andmed:
  1) kasutaja näokujutis;
  2) ruutkood, mis suunab dokumendi kehtivust kontrollima Politsei- ja Piirivalveameti veebilehele;
  3) dokumendi number vöötkoodina;
  4) vajaduse korral asutuse ametlikud märkused.

  (5) Noorema kui 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku teise lehekülje andmeväljale „Kasutaja allkiri / Holder’s signature” kantakse kolm rukkilille stiliseeritud kujutist. 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku sõidutunnistuse teisele leheküljele võib kanda tema allkirjakujutise.

  (6) Sõidutunnistuse kaheteistkümnendale kuni kolmekümne kolmandale leheküljele kantakse sõidutunnistuse kasutaja ametikohale peale- ja ametikohalt mahamunsterdamise kohta järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva IMO number;
  3) laeva tüüp;
  4) laeva kogumahutavus;
  5) laeva peamasinate võimsus;
  6) ametikohale munsterdamise kuupäev;
  7) munsterdamise sadam;
  8) sõidutunnistuse kasutaja ametikoht;
  9) laevaomaniku või tema esindaja või kapteni nimi ja allkiri ning äriühingu või laeva pitser;
  10) ametikohalt mahamunsterdamise kuupäev;
  11) mahamunsterdamise sadam;
  12) laeva sõidupiirkond;
  13) laevaomaniku või tema esindaja või kapteni nimi ja allkiri ning äriühingu või laeva pitser.

  (7) Sõidutunnistuse elektroonilisele andmekandjale kantakse ICAO spetsifikatsiooni Doc 9303 kohaselt järgmised andmed:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud kujutis;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete kordus;
  3) kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  4) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  5) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Enne määruse jõustumist välja antud dokumendid

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud sõidutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määrus nr 53 „Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja tunnistusele kantavate andmete loetelu“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. aastal.

Alar Laneman
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Meresõidutunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json