Teksti suurus:

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2020, 24

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2020 nr 57

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 17 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Riikliku kohanimeregistri ametlik nimetus

  Registri ametlik nimetus on riiklik kohanimeregister (edaspidi register), inglise keeles National Place Names Register. Registri ametlik lühend on KNR.

§ 2.   Registri andmete turvameetmed ja andmete logimine

  (1) Registri andmete turvaklass on K1T1S0. Registri turbeaste on madal (L).

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse neile, kellele see on vajalik teenistus- ja töökohustuste täitmiseks.

  (4) Registri kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt.

  (5) Iga registrisse tehtud kande kohta, sealhulgas andmete sisestamine, parandamine ja muutmine, säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kande teinud isiku nimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 3.   Registri andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud ametlikul kohanimel on õiguslik tähendus kohanimeseaduse §-des 14 ja 15 sätestatud ulatuses.

  (2) Registrisse kantud mitteametlikul kohanimel ning meta- ja lisaandmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maa-amet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 5.   Registri vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Registri vastutav töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) tagab registri haldamise, järjepideva toimimise ning arendamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab registri arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib registri arendustöid;
  4) sisestab, töötleb ja avalikustab registri andmeid;
  5) korraldab registri koostööd teiste andmekogudega;
  6) määrab registri käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks selle turvanõuded ja korraldab nende rakendamise;
  7) määrab isikud, kellel on õigus registrisse andmeid sisestada, täiendada, muuta ja kustutada;
  8) tagab registri andmetega seotud kasutajatoe;
  9) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest registri pidamisel ning olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel;
  10) teeb oma pädevuse piires järelevalvet registri pidamise üle.

  (2) Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab registri haldamise, hooldamise ja majutamise;
  2) kasutab registri arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks;
  4) korraldab registri arendustöid koostöös vastutava töötlejaga ning registri infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab registri varukoopiate tegemise;
  6) korraldab registrisse kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt;
  7) tagab registri infotehnoloogilise kasutajatoe;
  8) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest registriga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 6.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse nimeobjektipõhise ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (3) Registri andmed on visualiseeritud objektipõhiselt.

§ 7.   Registri koosseis

  Registri koosseisu kuuluvad järgmised andmed:
  1) andmed kohanime kohta;
  2) kohanime alusdokumendi andmed;
  3) nimeobjekti andmed;
  4) andmed registris kohanime menetlemise kohta;
  5) arhiveeritud registriandmed.

§ 8.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kohanime kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ametliku kohanime puhul põhinimi ja kui on olemas, ka rööpnimi;
  2) mitteametliku kohanime puhul esikohanimi ehk kaardile kantav nimi ning kui on olemas, ka mitteametlik soovitusliku hargtäiendiga nimi, muu mitteametlik nimi ja mitteametlik ekslik nimekuju;
  3) märkused.

  (2) Kohanime alusdokumentide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kohanimemääraja kehtestatud õigusakti liik, selle väljaandmise aeg ja jõustumisaeg;
  2) kohanimenõukogu ametlikku kohanime kinnitava otsuse pealkiri, vastuvõtmise aeg ja otsuse jõustumise aeg;
  3) muu alusdokumendi nimetus ning kui on olemas, selle koostaja, väljaandja ja välja andmise aeg.

  (3) Nimeobjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimeobjekti liik vastavalt kohanimeseaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud kohanime vormistamise ja kasutamise korrale;
  2) nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas
andmekogus, juhul kui nimeobjekti andmed võetakse teisest andmekogust;
  3) nimeobjekti tunnuspunkti koordinaadid;
  4) kohanimeobjekti ruumikuju koordinaadid selle nimeobjekti kohta, mille andmeid ei ole üheski teises andmekogus ning mille asukoha tuvastamiseks ei piisa käesoleva lõike punktis 3 nimetatud andmetest;
  5) märkused.

  (4) Kohanime menetlemise kohta registris kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) andmete esitamise aeg, menetleja nimi ja teave menetlusseisundi kohta;
  2) kohanime staatus vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatule.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registri andmetele 

§ 9.   Andmete esitajad

  (1) Ametliku kohanime kohta esitavad registri vastutavale töötlejale andmeid kohanimemääraja ja kohanimenõukogu. Kui ametliku kohanime andmed võetakse üle teisest andmekogust, loetakse andmete esitajaks selle teise infosüsteemi haldaja.

  (2) Mitteametliku kohanime kandmist registrisse võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes esitab registri vastutavale töötlejale andmed kohanime ja nimeobjekti liigi kohta ning nimeobjekti asukoha kirjelduse, kaardi või Eesti geoportaali viite objektile või nimeobjekti ruumikuju koordinaadid. Mitteametliku kohanime võib registrisse kanda ka vastutav töötleja omal algatusel.

  (3) Juhul kui nimeobjekti andmeid peetakse teises riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus põhiandmetena, võtab register andmete töötlemisel aluseks selle andmekogu andmed.

  (4) Register vahetab nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidava andmekoguga andmeid riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 10.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid, mida võib esitada nii paberil kui ka digitaalselt, on:
  1) kohanimemääraja kehtestatud õigusakt või kohanimenõukogu otsus, mis sisaldab käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmeid;
  2) nimeobjekti asukoht Eesti topograafia andmekogu andmete alusel koostatud kaardil või võrreldava kvaliteediga kaardil, mis tagab objekti ruumikuju üheselt arusaadavuse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kaarti ei pea esitama juhul, kui esitatakse käesoleva määruse § 8 lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed.

  (3) Kui andmed võetakse üle teisest andmekogust, ei esitata alusdokumenti, vaid lisatakse registrisse märge selle registri kohta, kust andmed pärit on.

§ 11.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Andmete esitaja vastutab registri vastutavale töötlejale esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

  (2) Registri vastutav töötleja esitab vajaduse korral mitteametliku kohanime registrisse kandmise taotluse arvamuse andmiseks kohanimenõukogule. Registri vastutav töötleja esitab nimetatud taotluse kohanimenõukogule 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (3) Kui esitatud andmed on kohanime registrisse kandmiseks ebapiisavad, on registri vastutav töötleja kohustatud küsima andmete esitajalt vajalikke lisaandmeid ja -dokumente. Lisaandmete ja -dokumentide esitamata jätmise korral kohanime registrisse ei kanta, vaid antakse andmete esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ning lisaandmete ja -dokumentide esitamiseks.

  (4) Registri vastutav töötleja registreerib kohanime viie päeva jooksul kõigi vajalike andmete ja dokumentide saamisest arvates ning arhiveerib aktuaalsuse kaotanud andmed.

§ 12.   Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registri vastutav töötleja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastaksid nende dokumentide andmetele, mis esitati kohanime registrisse kandmiseks.

  (2) Registri vastutav töötleja säilitab arhiveerimisnõuete kohaselt kõik kohanime registrisse kandmise ja registrisse kantud andmete muutmise aluseks olevad dokumendid kas paberil või digitaalselt.

§ 13.   Andmete registrisse kandmise alusdokumentide esitamine

  (1) Alusdokumente võib registri vastutavale töötlejale esitada paberil või digitaalselt.

  (2) Kui alusdokumendid on kättesaadavad interneti kaudu, võib andmete esitaja sellest teatada registri vastutavale töötlejale, kes otsustab alusdokumentide paberil või digitaalselt esitamise vajaduse.

§ 14.   Andmete parandamine

  (1) Kui andmete esitajale saab teatavaks, et ta on esitanud registrile ebaõiged andmed, on ta kohustatud viivitamata esitama registri vastutavale töötlejale õiged andmed, lisades andmete õigsust tõendava dokumendi koopia või viite dokumendi avaldamisele Riigi Teatajas. Registri vastutav töötleja registreerib saadud teate, teeb viivitamata registris paranduse ja viitab dokumendile, mille alusel parandus tehti.

  (2) Kui registri vastutavale töötlejale saab teatavaks, et registris on ebaõigeid, kohanimeseaduse nõuetele mittevastavaid või vastuolulisi andmeid, teavitab ta kümne päeva jooksul sellest teada saamisest arvates kohanimemäärajat ja kohanimenõukogu ning lisab võimaluse korral parandusettepaneku. Kohanimemääraja on kohustatud esitama õiged andmed kümne päeva jooksul registri vastutava töötleja teate saamisest arvates või algatama vajaduse korral kohanime muutmise menetluse kohanimeseaduse § 7 lõike 4 alusel, teatades sellest registri vastutavale töötlejale. Registris ebaõigete andmete avastamise korral lisatakse kohanimele vastav märkus kuni andmete parandamiseni.

§ 15.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registri andmed on avalikud.

  (2) Andmetele tagatakse juurdepääs registri veebilehe kaudu, samuti tagatakse võimalus teha andmetest väljavõte ning kuvada kohanimesid, nimeobjekte ja nende ruumikujusid kaardil.

4. peatükk Andmete säilitamine, registri pidamise rahastamine ja registri likvideerimine 

§ 16.   Andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Kohanimeregistrisse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (3) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt kolm aastat, kuid mitte kauem kui neli aastat kande tegemisest arvates.

§ 17.   Registri pidamise rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 18.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse, riiklikusse registrisse või riiklikusse arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2020. aasta 1. detsembrist.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json