Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2021 otsus nr 20

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2021

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 59 lõikes 4 asendatakse arv „300” arvuga „420”;

2) paragrahvi 59 lõikes 6 asendatakse arv „45” arvuga „65”;

3) paragrahvi 59 lõigetes 9, 11 ja 12 asendatakse arv „300” arvuga „420”;

4) paragrahvi 59 lõigetes 13, 14, 16, 17 ja 18 asendatakse arv „50” arvuga „70”;

5) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

„(151) Riigikohtule kassatsioonkaebuse ja teistmisavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu üks protsent tsiviilasja hinnast, arvestades kaebuse ulatust, kuid mitte alla 100 euro ja mitte üle 4760 euro. Hagita asjas, mittevaralise nõude hagi asjas, samuti määruskaebuselt tasutakse riigilõivu 70 eurot.”;

6) paragrahvi 59 täiendatakse lõigetega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

„(19) Kaja ja menetluse taastamise avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu poolelt hagihinnalt, kuid mitte vähem kui 100 eurot ja mitte rohkem kui 2100 eurot.

(20) Menetlustähtaja ennistamise avalduse esitamisel hagimenetluses tasutakse riigilõivu veerandilt hagihinnalt, kuid mitte vähem kui 50 eurot ja mitte rohkem kui 1500 eurot, ning hagita menetluses tasutakse riigilõivu veerand hagita asja riigilõivust, kuid mitte vähem kui 35 eurot.”;

7) paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

8) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse arv „15” arvuga „20” ja arv „750” arvuga „1050”;

9) paragrahvi 60 lõikes 3 asendatakse arv „250” arvuga „350”;

10) paragrahvi 60 lõikes 4 asendatakse arv „15” arvuga „20” ja arv „750” arvuga „1050”;

11) paragrahvi 60 lõikes 6 asendatakse arv „15” arvuga „20”;

12) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Riigikohtule kassatsioonkaebuse ja teistmisavalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot.”;

13) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse arv „13” arvuga „20”;

14) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse arv „145” arvuga „200” ja arv „190” arvuga „265”;

15) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse arv „20” arvuga „25”;

16) paragrahvi 63 lõikes 1 asendatakse arv „4” arvuga „10”;

17) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse arv „18” arvuga „25”;

18) paragrahvi 63 lõikes 3 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

19) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse arv „13” arvuga „20”;

20) paragrahvi 64 lõikes 2 asendatakse arv „130” arvuga „180”;

21) paragrahvi 64 lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „26” arvuga „35”;

22) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

23) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse arv „58” arvuga „80”;

24) paragrahvi 66 lõikes 3 ja § 67 lõikes 1 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

25) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse arv „4” arvuga „10”;

26) paragrahvis 68 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

27) paragrahvi 681 lõikes 1 asendatakse arv „20” arvuga „30”;

28) paragrahvi 681 lõikes 2 ja § 70 lõikes 4 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

29) seaduse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 108 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksekäsu kiirmenetluse asju, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32), alusel esitatud Euroopa maksekäsu kiirmenetluse asju, lahendab Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja.”;

2) paragrahvi 138 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohtukulud on riigilõiv ja asja läbivaatamise kulud.”;

3) paragrahvid 140 ja 142 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 145 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja kautsjoni”;

5) paragrahvi 145 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja kassatsioonikautsjoni”;

6) paragrahv 149 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 150 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „punktides 1 ja 2” tekstiosaga „punktides 1, 2 ja 4”;

8) paragrahvi 150 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kaja, menetluse taastamise või menetlustähtaja ennistamise avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral.”;

9) paragrahvi 150 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Riigilõivu ei tagastata kaja osalise või täieliku rahuldamise korral ja see arvatakse riigituludesse, kui hagi või kohtukutse toimetati kätte käesolevas seadustikus sätestatud nõuete kohaselt, sealhulgas kui see toimetati kätte avalikult, ning hagi võis tagaseljaotsusega rahuldada. Kohus võib eelnimetatud juhul riigilõivu tagastada, kui kostja ei saanud hagile vastata või kohtuistungile ilmuda õnnetusjuhtumi või haigestumise tõttu, millest kostjal ei olnud võimalik kohut teavitada.

(32) Riigikohtule esitatud kaebuse või teistmisavalduse menetlusse võtmata jätmise või rahuldamata jätmise korral arvatakse riigilõiv riigituludesse.”;

10) paragrahvi 150 lõikes 8, § 159 lõikes 2, § 160 lõikes 6, § 161 lõikes 4 ja § 179 lõikes 3 asendatakse arv „64” arvuga „100”;

11) paragrahvi 160 lõike 4 neljandast lausest jäetakse välja sõnad „ega kautsjonit”;

12) paragrahvi 178 lõikes 2 asendatakse arv „200” arvuga „280”;

13) paragrahvi 180 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või kautsjoni”;

14) paragrahvi 180 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, kautsjoni”;

15) paragrahvi 3111 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui äriühingule ei ole võimalik menetlusdokumente kätte toimetada infosüsteemis, saadab kohus menetlusdokumendid äriregistri registrikaardile kantud elektronpostiaadressil. Äriühingule saadetud menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks viie tööpäeva möödudes registrikaardile kantud elektronpostiaadressil saatmisest. Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud kinnitust ei nõuta äriühingu registrikaardile kantud elektronpostiaadressil kättetoimetamise korral.”;

16) paragrahvi 3151 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Maksekäsu kiirmenetluse asja menetlemisel võib kohus avaldaja taotlusel edastada digitaalselt allkirjastatud menetlusdokumendi kättetoimetamiseks otse avaldaja nimetatud kohtutäiturile.”;

17) paragrahvi 326 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kättetoimetamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil on lubatud üksnes juhul, kui menetlusdokumenti on proovitud isikule isiklikult üle anda vähemalt ühel korral ja seda ei ole võimalik kätte anda elu- või äriruumis viibivale muule isikule käesoleva seadustiku § 322 lõike 1 või § 323 kohaselt.”;

18) paragrahvi 339 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või kautsjon” vastavas käändes;

19) paragrahvi 3401 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või kautsjon”;

20) paragrahvi 404 lõikes 1 asendatakse arv „3200” arvuga „4500” ja arv „6400” arvuga „8000”;

21) paragrahvi 405 lõikes 1 asendatakse arv „2000” arvuga „3500” ja arv „4000” arvuga „7000”;

22) paragrahvi 481 lõikes 22 asendatakse arv „6400” arvuga „8000”;

23) paragrahvi 484 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) vastuväite esitamise juhuks teave, et menetlus jätkub hagimenetluses ja asja saanud kohus võib kontrollida, kas hagi talle allub.”;

24) paragrahvi 486 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Makseettepaneku koostanud kohus annab asja hagimenetluses menetlemiseks üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses märgitud kohtule, arvestades kohtualluvuse sätteid, kui:”;

25) paragrahvi 4901 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32),”;

26) paragrahvi 6191 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnitus edastatakse kostjale või võlgnikule ja kinnituse taotlejale kohtu valitud viisil.”;

27) paragrahvi 6191 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnituse tühistamise avalduse võib kostja või võlgnik esitada 30 päeva jooksul alates kohtulahendist või muust täitekorraldusest ja kinnitusest teadasaamisest, välismaale saatmise korral kahe kuu jooksul kohtulahendist või muust täitekorraldusest ja kinnitusest teadasaamisest.”;

28) paragrahv 672 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 706 lõikes 2 asendatakse sõna „kassatsioonikautsjon” sõnaga „riigilõiv”.

§ 3.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või kautsjon”;

2) paragrahvi 101 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohtukulud on riigilõiv ja asja läbivaatamise kulud.”;

3) paragrahvi 104 lõikes 6 asendatakse arv „31,94” arvuga „50”;

4) paragrahvi 104 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Riigikohtule esitatud kaebuse või avalduse menetlusse võtmata või rahuldamata jätmise korral arvatakse riigilõiv riigituludesse.”;

5) paragrahv 107 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 110 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või kautsjoni”;

7) paragrahvi 110 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, kautsjoni”;

8) paragrahvi 213 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna „kautsjoni” sõnaga „riigilõivu”.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kautsjoni tasumisele ja tagastamisele kohaldatakse kuni 2021. aasta 31. detsembrini kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku redaktsiooni.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

Lisa 1 Riigilõivumäärad avalduse esitamise eest kohtumenetluses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json