Teksti suurus:

Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2021, 22

Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta

Vastu võetud 01.12.2021 nr 35

Määrus kehtestatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 636 lõike 4 ning riikliku statistika seaduse § 301 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta esitatavate andmete koosseis, nõuded Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga ülesannete täitmiseks vajalike erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta esitatavate aruannete (edaspidi aruanded) sisule ning aruannete esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.  Kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud esitama kõik makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 6 punktides 1–4 nimetatud makseteenuse pakkujad ja välisriigi makseteenuse pakkujate Eestis tegutsevad filiaalid, välja arvatud Eestis tegutsevad krediidiasutused ja välisriigi krediidiasutuse filiaalid.

  (2) Määrust ei kohaldata makseasutusele, kes osutab üksnes makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenust.

  (3) Määruse alusel ja kooskõlas riikliku statistika seaduse §-ga 301 kogutud andmeid kasutab Eesti Pank oma samas seaduses nimetatud ülesannete täitmiseks.

§ 3.  Aruannete koostamine

  (1) Makseteenuse pakkuja esitab andmed erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta Finantsinspektsioonile. Andmed esitatakse ja aruanded koostatakse erinevate makseviiside kaupa järgmistel aruandevormidel:
  1) „Makseteenuse pakkuja koondaruanne” vastavalt lisale 1 aruandekoodiga 190;
  2) „Maksetega seotud pettuste aruanne” vastavalt lisale 2 aruandekoodiga 191;
  3) „Kaarditehingutega seotud pettuste aruanne” vastavalt lisale 3 aruandekoodiga 192;
  4) „E-raha maksetehingute ja nendega seotud pettuste aruanne” vastavalt lisale 4 aruandekoodiga 193;
  5) „Rahasiirdetehingute ja nendega seotud pettuste aruanne” vastavalt lisale 5 aruandekoodiga 194;
  6) „Makse algatamise teenuse pakkuja tehingute ja nendega seotud pettuste aruanne” vastavalt lisale 6 aruandekoodiga 195.

  (2) Määruse lisades 1–6 kasutatakse mõisteid lisas 7 „Mõisted” toodud tähenduses.

§ 4.  Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Aruandeperioodiks on poolaasta. I poolaasta on aruandeperiood 1. jaanuarist 30. juunini ja II poolaasta on aruandeperiood 1. juulist 31. detsembrini.

  (2) Aruanded esitatakse kolme kalendrikuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 5.  Aruannete esitamine

  (1) Andmed esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-formaadis või Finantsinspektsiooni veebilehel asuva andmekogumisportaali vahendusel andmeid käsitsi aruandevormi sisestades.

  (2) Makseteenuse pakkuja on aruannete esitamisel kohustatud järgima tehnilisi nõudeid, mis on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.

  (3) Aruande esitaja või Finantsinspektsiooni poolt aruannetes esitatud andmetes vigade tuvastamisel esitatakse Finantsinspektsioonile viivitamata uued korrigeeritud aruanded.

  (4) Esitada tuleb kõik aruanded, mille aruande valdkond katab tegevusloaga võimaldatud makseteenuste osutamist.

  (5) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumise korral tuleb esitada tühi aruanne.

  (6) Aruandeid, mille andmekoosseisu sisust tulenevate makseteenuste osutamiseks puudub makseteenuse pakkujal vastav tegevusluba, ei esitata.

§ 6.  Aruannete koostamise alused

  Makseteenuse pakkuja, pangakaardi väljaandja, pangaautomaadi, müügikoha või müügiterminali asukohaks oleva või kaarditehingu sooritamise kohaks oleva riigi kood määratakse aruannetes rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli alusel ja see kirjutatakse suurtähtedega.

§ 7.  Määruse rakendamine

  Määrust kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2022. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 30. augusti 2019. a määrus nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Makseteenuse pakkuja koondaruanne

Lisa 2 Maksetega seotud pettuste aruanne

Lisa 3 Kaarditehingutega seotud pettuste aruanne

Lisa 4 E-raha maksetehingute ja nendega seotud pettuste aruanne

Lisa 5 Rahasiirdetehingute ja nendega seotud pettuste aruanne

Lisa 6 Makse algatamise teenuse pakkuja tehingute ja nendega seotud pettuste aruanne

Lisa 7 Mõisted

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json