Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 37 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2023, 2

Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 37 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel” muutmine

Vastu võetud 06.12.2023 nr 73

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruses nr 37 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhivõrguettevõtja osutab teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, muust elutähtsast teenusest põhjustatud hädaolukorras või muus sarnases olukorras elutähtsat teenust tasemel, mis kindlustab Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise, et igal ajahetkel oleks tarbijatele tagatud elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel kehtestatud määruse (edaspidi võrguteenuste kvaliteedinõuete määrus) nõuetele vastava kvaliteediga elektrivarustus.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 10 000 tarbija, tagab teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, hädaolukorras või muus sarnases olukorras:”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tootja, kelle elektrijaama netovõimsus on suurem kui 200 MW ning liinivaldaja, kelle riigipiiri ületava elektriliini ülekandevõimsus on suurem kui 100 MW, tagab teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, hädaolukorras või muus sarnases olukorras oma teenuse osutamise vastavalt elektrituruseaduses sätestatule.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) regulaarselt analüüsima ja hindama küberohte ning rakendama maandavaid turvameetmeid vastavalt küberturvalisuse seaduses sätestatule.”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise elektri- ja sidekatkestuse olukorras.”;

6) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Elutähtsa teenuse taastamise ja piiramise korraldus”;

7) paragrahvi 6 tekstiosa „Elektriettevõtja lähtub elutähtsa teenuse taastamisel toimepidevuse plaanis esitatud teenuse taastamise prioriteetidest, arvestades võimalusel järgmisega” loetakse lõikeks 1 ja punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teisena taastatakse teenus objektidel, mis tagavad elutähtsa teenuse või on seotud riigikaitse tagamiseks vajalike objektide toimepidevusega.”;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Elektriettevõtja piirab vajaduse tekkimisel elutähtsat teenust kõige viimasena nendel objektidel, kus teenuse katkestusega kaasneb vahetu oht inimelule ning jätab võimalusel piiramata teenuse objektidel, mis tagavad elutähtsa teenuse või riigikaitse tagamisega seotud objektide toimepidevuse.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Võrguettevõtjal, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 10 000 tarbija, peab olema endal juhtimiskeskus.”;

10) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elutähtsa teenuse ulatusliku või raskete tagajärgedega hädaolukorraga on tegemist juhul, kui põhivõrguettevõtja elektrivõrgus leiab aset järgnev olukord:

1) elektrita on vähemalt 5000 lõpptarbija tarbimiskohta rohkem kui 12 tunniks;

2) elektrita on kuni 5000 lõpptarbija tarbimiskohta rohkem kui 24 tunniks;

3) elektrita on vähemalt 10 000 lõpptarbija tarbimiskohta rohkem kui 2 tunniks;

4) süsteemi toimimisele eksisteerib reaalne oht või aset leiavad laiaulatuslikud rikked, mille täpsemad tehnilised kriteeriumid on käsitletud käesoleva määruse lisas 11.

(2) Elutähtsa teenuse ulatuslik või raskete tagajärgedega hädaolukorraga on tegemist ka juhul kui võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 10 000 tarbija, elektrivõrgus on:

1) elektrita vähemalt 5000 lõpptarbija tarbimiskohta rohkem kui 24 tunniks;

2) elektrita vähemalt 1000 lõpptarbija tarbimiskohta rohkem kui 72 tunniks.”;

11) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elutähtsa teenuse osutaja teavitab teenusekatkestusest, teenusekatkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust viivitamata Kliimaministeeriumit e-postiaadressil [email protected].”;

12) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) katkestuse toimumise aeg ja kestus või oht selle tekkeks;”;

13) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) esialgsed andmed väljalülitunud tarbimismahu ja tarbimiskohtade arvu kohta;”.

§ 2.  Paragrahvi 1 punkt 9 jõustub 2024. aasta 1. aprillil.


1 Avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 61 alusel on määruse lisa 1 tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsu võimaldamine toimub avaliku teabe seaduses sätestatud korras ja alustel.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 1 Tehnilised kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json