Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” ja 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” ja 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 31.12.2013 nr 83

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 76 lõike 13, § 83 lõike 5, § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) liiklusregistri büroos tehtud elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm. Isiku nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

2) paragrahvi 13 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami määruse lisa 7 kohase automaatkäigukastiga sõidukiga, märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 78. Juhiluba, millele on märgitud kood 78, kehtib üksnes automaatkäigukastiga sõiduki juhtimiseks. Eksamiauto peab olema varustatud piduri lisapedaaliga. Kui juhtimisõiguse taotleja omab juba käsikäigukastiga B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks nõutava sõidueksami automaatkäigukastiga sõidukiga, siis ei kanta juhiloale koodi 78.”;

3) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 79.01. Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kerge neljarattalise sõidukiga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära määruse lisas 18 toodud koodiga 79.02.”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui isikule on antud A-kategooria mootorratta juhtimisõigus määruse lisas 18 toodud koodiga 105, võib ta taotleda koodi 105 kehtetuks tunnistamist juhul, kui tal on olnud A-kategooria mootorratta juhtimisõigus vähemalt kaks aastat ja ta on edukalt sooritanud sõidueksami määruse lisas 7 toodud A-kategooria eksamimootorrattaga.

(11) Kui isikule on antud D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus määruse lisas 18 toodud koodiga 103 (üksnes troll), võib ta taotleda koodi 103 kehtetuks tunnistamist pärast „Liiklusseaduse” § 100 lõike 6 alusel kehtestatud korras mootorsõidukijuhi ettevalmistuse läbimist ning teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.”;

5) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhiloa esiküljele kantakse kõik määruse lisas 16¹ toodud ettenähtud kirjed.”;

6) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhiloa esiküljele kantakse kõik määruse lisas 16² toodud ettenähtud kirjed.”;

7) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhiloa tagaküljele kantakse käesoleva määruse lisas 16¹ toodud kirjed mootorsõiduki iga kategooria ja alamkategooria kohta eraldi, märkides juhtimisõiguse esmase andmise kuupäeva väljale 10 ja juhul, kui mootorsõiduki kategooria või alamkategooria juhtimisõigus on antud lühemaks ajaks kui 10 aastat, juhtimisõiguse kehtivuse lõppemise kuupäeva väljale 11. Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks ettenähtud C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul märgitakse juhiloa tagaküljele ka C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. Juhtimisõiguse andmise, liiklusohutuse ja juhiloaga seotud teabe võib märkida väljale 14.”;

8) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhiloa tagaküljele kantakse käesoleva määruse lisas 16² toodud kirjed mootorsõiduki iga kategooria ja alamkategooria kohta eraldi, märkides juhtimisõiguse esmase andmise kuupäeva väljale 10 ja juhul, kui mootorsõiduki kategooria või alamkategooria juhtimisõigus on antud lühemaks ajaks kui 10 aastat, juhtimisõiguse kehtivuse lõppemise kuupäeva väljale 11. Üksnes ajateenistuse ülesannete täitmiseks ettenähtud C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul märgitakse juhiloa tagaküljele ka C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. Juhtimisõiguse andmise, liiklusohutuse ja juhiloaga seotud teabe võib märkida väljale 14.”;

9) paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Juhiloa asendamine

(1) Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega või ajutise juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida liiklusregistri büroo juhataja loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus juhtimisõigust tõendav dokument. Eelnevalt välja antud kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba või esmane juhiluba tuleb tagastada liiklusregistri büroole.

(2) Eestis väljaantud juhiluba, esmane juhiluba, piiratud juhtimisõigusega või ajutine juhiluba asendatakse isikul, kelle alaline elukoht „Liiklusseaduse” tähenduses on Eestis. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.

(3) Juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel tuleb juhiloataotlusele lisada:
1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
2) isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
3) seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta;
4) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 5 aastat.

(4) Juhiloa või esmase juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemise taotluse lahendamise ajaks võib liiklusregistri büroo väljastada taotlejale määruse lisa 11 kohase ajutise juhiloa. Ajutise juhiloa väljastamiseks tuleb isikul esitada dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm. Ajutist juhiluba ei vormistata piiratud juhtimisõigusega juhiloa vormistamise ajaks. Ajutine juhiluba tuleb tagastada liiklusregistri büroole uue juhiloa väljastamisel. Liiklusregistri bürool on õigus väljastada fotota ajutine juhiluba tingimusel, et ajutise juhiloa esiküljele kantakse kirje „Kehtib koos isikut tõendava dokumendiga”.

(5) Esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemisel väljastatakse uus dokument sama kehtivusajaga, mis oli asendatavale juhtimisõigust tõendavale dokumendile märgitud.”;

10) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 5 aastat.”;

11) paragrahvi 23 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigi juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.”;

12) paragrahvi 25 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rahvusvahelise juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida liiklusregistri büroo juhataja loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus rahvusvaheline juhiluba. Eelnevalt välja antud kehtiv rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Rahvusvahelise juhiloa asendamiseks uue rahvusvahelise juhiloa taotlemisel tuleb esitada:
1) seletuskiri või politseiasutuse, päästeasutuse või muu pädeva asutuse tõend juhiloa varguse või hävimise kohta;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokument ja foto.”;

13) paragrahvi 25 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa komisjoni direktiiv 2013/47/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 261, 3.10.2013, lk 29). Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361). Euroopa komisjoni direktiiv 2012/36/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58). Euroopa komisjoni direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34).”;

15) määruse lisa 1 „Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

16) määruse lisa 2 „Teooriaeksami temaatika, küsimuste arv ja vastamise piiraeg” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

17) määruse lisa 4 „Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

18) määruse lisa 7 „Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

19) määrust täiendatakse lisaga 16² „Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu juhiloa näidis” (lisatud);

20) määruse lisa 18 „Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

21) määruse lisa 19 „Juhiloale tehtavad kanded” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (EÜT L 010, 16.01.2004, lk 29–53). Komisjoni otsus 2002/151/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 94–95). Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361).”;

2) määruse lisa 1 „Sõiduki registreerimistunnistus” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Rakendussäte

Määruse § 1 punktid 6 ja 8 jõustuvad 2016. aasta 1. veebruaril.

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Lisa 2 Teooriaeksami temaatika, küsimuste arv ja vastamise piiraeg

Lisa 4 Sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

Lisa 16² Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu juhiloa näidis

Lisa 18 Juhiloa tagaküljele kantavad koodid olenevalt juhi tervislikust seisundist ja mootorsõiduki nõutavast ümberseadistusest

Lisa 19 Juhiloale tehtavad kanded

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus

/otsingu_soovitused.json