Teksti suurus:

„Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 14

„Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord

Vastu võetud 06.06.2007 nr 169
RT I 2007, 40, 293
jõustumine 16.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2010RT I 2010, 23, 11431.05.2010
02.01.2014RT I, 09.01.2014, 112.01.2014

Määrus kehtestatakse „Maareformi seaduse muutmise seaduse” § 24 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib „Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise:
  1) kui see maa asub „Looduskaitseseaduse” § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või
  2) kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  (2) Käesoleva määruse alusel maa ajutiseks kasutamiseks sõlmitud leping ei anna eelist maa omandiõiguse küsimuse otsustamisel.

§ 2.  Maa ajutiseks kasutamiseks andmise korraldaja

  Maa ajutiseks kasutamiseks andmist korraldab maavanem või tema poolt volitatud isik (edaspidi korraldaja).

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlus maa ajutiseks kasutamiseks saamiseks tuleb esitada koos taotletava maa asukohta kajastava plaaniga maa ajutiseks kasutamiseks andmise korraldajale.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku puhul – ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, postiaadress ning andmed ajutiseks kasutamiseks taotletava maa kohta (vähemalt asukoht ja maatüki suurus);
  2) juriidilise isiku puhul – nimi, äriregistri registrikood, asukoht, postiaadress, andmed juriidilist isikut esindama volitatud isiku kohta ning andmed ajutiseks kasutamiseks taotletava maa kohta (vähemalt asukoht ja maatüki suurus);
  3) andmed selle kohta, kas maad soovitakse kasutada käesoleva määruse § 1 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel;
  4) andmed taotletaval maal kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta.

  (3) Kui isik on taotletavat maad varem õiguslikul alusel kasutanud, esitab ta lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele ja dokumentidele ka taotletava maa varasemat kasutusõigust tõendavad dokumendid.

§ 4.  Korraldaja toimingud

  (1) Taotluse saamisel korraldaja:
  1) registreerib taotluse;
  2) kontrollib maa vastavust käesoleva määruse § 1 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele;
  3) selgitab välja, kas taotletava maa kohta on esitatud maa erastamise või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise avaldusi ning kas nimetatud avalduste kohta on vastu võetud maa erastamise või maa tagastamise otsus;
  4) selgitab välja, kas taotletav maa on kohaliku omavalitsuse poolt „Maareformi seaduse” § 233 alusel välja selgitatud vaba põllumajandusmaana.

  (2) Korraldaja selgitab välja maa ajutiseks kasutamiseks andmise olulised tingimused, pöördudes vajadusel teiste asutuste või isikute poole ning nõudes maa ajutiseks kasutamiseks andmise seisukohast tähtsust omavaid täiendavaid dokumente. Asutus või isik, kelle poole pöördutakse, on kohustatud vastama 15 päeva jooksul vastava pöördumise saamisest arvates.

  (3) Maad ei saa käesoleva määruse alusel ajutiseks kasutamiseks anda, kui:
  1) taotletava maa kohta on esitatud maa erastamise või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise taotlus ning taotlus on lahendamata;
  2) taotletav maa on kohaliku omavalitsuse poolt „Maareformi seaduse” § 233 alusel välja selgitatud vaba põllumajandusmaana;
  3) maa ajutise kasutamise eesmärgiks on pikaajaliste põllumajanduskultuuride kasvatamine.

  (4) Korraldajal on õigus käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud taotlusega hõlmatud maad koormata maa ajutiseks kasutamiseks andmise lepinguga, kui maa erastamise õigust omav isik või õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise õigustatud subjekt annab selleks kirjaliku nõusoleku.

  (5) Ajutiseks kasutamiseks sobiva maa piirid kannab korraldaja Maa-ameti poolt kasutamiseks antud vastavasse kaardirakendusse ja koostab asendiplaani, mille mõõtkava on 1:10 000 või suurem ning millele on märgitud maaüksusele kaardirakenduses antud numberkood.
[RT I 2010, 23, 114 - jõust. 31.05.2010]

§ 5.  Maa ajutiseks kasutamiseks andmise otsustamine

  (1) Kui maa ajutiseks kasutamiseks on esitanud taotluse mitu isikut, eelistatakse isikut, kes on seda maad varem õiguslikul alusel kasutanud. Kui maad on varem õiguslikul alusel kasutanud mitu taotlejat, eelistatakse isikut, kes maad viimati kasutas. Kui maad varem õiguslikul alusel kasutanud isik ei ole esitanud taotlust maa ajutiseks kasutamiseks, eelistatakse isikut, kelle taotlus on registreeritud esimesena.

  (2) Kui maa ajutiseks kasutamiseks esitatakse taotlus nii käesoleva määruse § 1 lõike 1 punkti 1 kui ka punkti 2 alusel, ei otsustata maa ajutiseks kasutamiseks andmist enne, kui taotleja määrab, kas ta soovib maad kasutada § 1 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel.

  (3) Korraldaja võtab esitatud dokumentide ja täiendavalt kogutud andmete alusel vastu otsuse, milles peavad olema märgitud vähemalt:
  1) maa asukoht;
  2) maa pindala;
  3) maa ajutise kasutamise tähtaeg, mis ei tohi ületada käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud tähtaega;
  4) eesmärk, milleks maa antakse ajutiseks kasutamiseks;
  5) maa ajutiseks kasutamiseks andmise lepingu muud tingimused ja sanktsioonid lepingu mittekohase täitmise korral;
  6) ajutiseks kasutamiseks antaval maal lasuvad kitsendused (kaitseala valitseja või Muinsuskaitseameti fikseeritud, kaitsekorrast või kaitsekorralduskavast tulenevad piirangud);
  7) kohustus sõlmida maa ajutise kasutamise leping hiljemalt ühe kuu jooksul korraldaja poolt maa ajutiseks kasutamiseks andmise otsuse teatavaks tegemise päevast arvates. Kui maa ajutiseks kasutamiseks saamise õigust omav isik mõjuva põhjuseta ei sõlmi maa ajutiseks kasutamiseks saamise lepingut tähtaegselt, kaotab maa ajutiseks kasutamiseks saamise õigust omav isik maa ajutiseks kasutamiseks saamiseks lepingu sõlmimise õiguse.

  (4) Maa ajutiseks kasutamiseks andmise otsuse lahutamatuks lisaks on maa asendiplaan.

  (5) Korraldaja esitab otsuse koopia koos lisaga taotluse esitanud isikule allkirja vastu 10 päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmisest. Otsuse võib saata ka tähtkirjaga sama tähtaja jooksul.

§ 6.  Maa ajutise kasutamise lepingu sisu ja kehtivus

  (1) Maa ajutise kasutamise leping peab sisaldama maa ajutiseks kasutamiseks saaja kohustust:
  1) tasuda maamaks;
  2) mitte anda maad rendile;
  3) kasutada maad sihtotstarbeliselt;
  4) mitte püstitada talle kasutada antud maale ehitisi ega rajada mitmeaastaseid istandikke;
  5) järgida seadustest tulenevaid kitsendusi;
  6) hoida korras sellel maal asuvad ning sellega seotud maaparandussüsteemid ja muud rajatised ning objektid, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud.

  (2) Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2017. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. Lepingu kehtivuse tähtaja möödumisel on isikul õigus koristada saak pärast põllumassiivil kasvatatavate taimede kasvuperioodi lõppu.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

  (3) Maa ajutise kasutamise lepingu ennetähtaegne lõpetamine seoses maa omandiõiguse kindlaksmääramisega maareformi käigus võib toimuda pärast põllumassiivil kasvatatavate taimede kasvuperioodi lõppu. Maakasutajal on õigus saak koristada, kui maaomanikuga ei lepita kokku teisiti.

  (4) Kui isik rikub maa ajutise kasutamise lepingu tingimusi, ei kasuta maad sihtotstarbeliselt või rikub käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud maa ajutisel kasutamisel head põllumajandustava, lõpetab korraldaja maa ajutise kasutamise lepingu.

  (5) Maa ajutise kasutamise lepingu lahutamatuks lisaks on maa asendiplaan.

§ 7.  Maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Maa ajutise kasutamise lepingu sõlmib riigi nimel korraldaja lihtkirjalikus vormis ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse § 5 lõike 3 alusel tehtud otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Korraldaja saadab maa ajutise kasutamise lepingu ja ajutiseks kasutamiseks antava maa asendiplaani koopia maa asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele kümne päeva jooksul lepingu sõlmimise päevast arvates ning kannab sama tähtaja jooksul lepingu andmed vastavasse kaardirakendusse.
[RT I 2010, 23, 114 - jõust. 31.05.2010]

§ 8.  Määruse kehtivus
[Kehtetu - RT I 2010, 23, 114 - jõust. 31.05.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json