Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 18

Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 10.02.2005 nr 28
RT I 2005, 11, 45
jõustumine 20.02.2005, osaliselt 15.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2005RT I 2005, 71, 56301.01.2006
27.07.2006RT I 2006, 36, 27211.08.2006
08.02.2007RT I 2007, 14, 7101.05.2007
20.09.2007RT I 2007, 53, 35701.10.2007
02.07.2009RT I 2009, 38, 25611.07.2009
29.09.2011RT I, 04.10.2011, 207.10.2011, osaliselt 01.01.2012
22.08.2013RT I, 28.08.2013, 101.09.2013
02.01.2014RT I, 09.01.2014, 212.01.2014

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Haridus- ja Teadusministeerium

  Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadustest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 3.   Haridus- ja teadusminister

  Ministeeriumi juhib haridus- ja teadusminister (edaspidi minister).

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib ministeeriumi tööd ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.

§ 5.   Ministeeriumi pitsat

  Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel (riigivapi suhtes) on sõnaühend „Haridus- ja Teadusministeerium”.

§ 6.   Ministeeriumi eelarve ja pangaarve

  Ministeeriumil on oma eelarve ja pangaarve. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 7.   Ministeeriumi dokumentide vormistamine

  (1) Ministeeriumi kirjaplangil, üldplangil, ministri määruse plangil, ministri käskkirja plangil, kantsleri käskkirja plangil, lähetuskorralduse plangil, osakondade kirjaplankidel ja ministeeriumi autasudel kasutatakse väikest riigivappi.

  (2) Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse seadusega ja asjaajamiskorda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ministeeriumi kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, kantsler ja asekantslerid. Ministeeriumi osakonnajuhataja võib alla kirjutada oma osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti.
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

  (4) Minister võib allkirja andmise õiguse volitada kantslerile, asekantsleritele või koolivõrgu juhile ning kantsler võib allkirja andmise õiguse volitada asekantsleritele, koolivõrgu juhile või osakonnajuhatajatele seaduses ettenähtud ulatuses ministeeriumi asjaajamiskorras sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (5) Ministeeriumil on oma embleem, mida võib kasutada ministeeriumi kirja- ja üldplankidel ning muudel ministeeriumi trükistel ja meenetel.

§ 8.   Asukoht

  Ministeerium asub Tartus. Ministeeriumi postiaadress on Munga 18, 50088 Tartu.

2. peatükk MINISTEERIUMI TEGEVUSE EESMÄRK, VALITSEMISALA JA ÜLESANDED 

§ 9.   Valitsemisala

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huvi- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, arhiivinduse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

  (2) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on Keeleinspektsioon ja Rahvusarhiiv.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 01.01.2012]

§ 10.   Ministeeriumi tegevuse eesmärk

  Ministeeriumi tegevuse eesmärk on tagada:
  1) haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng;
  2) teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ning konkurentsivõime;
  3) täiskasvanuhariduse ja kutsesüsteemi sihipärane ning tõhus areng;
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  4) õppekavade ja muude haridusstandardite arendamine ning kõrgetasemelisus;
  5) õpetajate ja noorsootöötajate tööalase ettevalmistuse kõrge tase;
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  6) riiklike toetuste ning riikliku koolitustellimuse optimaalne maht ja struktuur;
  7) haridus-, teadus-, noorte- ning keelepoliitika rakendamist ja arengut tagavate õigusaktide süsteemi loomine ja arendamine;
  8) haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika korraldamiseks eraldatava raha ja vara õiguspärane ning tõhus kasutamine;
  9) avalikkuse teavitamine haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika alal toimuvast;
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]
  10) rahvusvahelise koostöö korraldamine ministeeriumi valitsemisalas.

§ 11.   Ministeeriumi põhiülesanne

  Ministeeriumi ülesanne on korraldus- ja arendustegevus ning planeerimine, riiklike seisukohtade kujundamine ning õigusaktides sätestatud pädevuse piires järelevalve teostamine oma valitsemisalas §-s 10 toodud eesmärkidest lähtuvalt ning §-des 12–21 sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 12.   Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärase ja tõhusa arengu tagamiseks on järgmised:
  1) haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika planeerimine, korraldamine ja arendamine;
  2) riigi arengukavade väljatöötamine haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika valdkondades ja nende kooskõla tagamine üleriigiliste ja valdkondlike arengukavadega, nende rahastamise, elluviimise ja tulemuste hindamise korraldamine;
  3) haridusasutuste hindamise korraldamine, sealhulgas riikliku järelevalve teostamine haridusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle õigusaktides sätestatud pädevuse piires;
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]
  4) kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste ja nende õppekavade akrediteerimise korraldamine;
  5) noorsootöö korraldamine noorte osaluse ja ühiskonda lõimumise soodustamiseks;
  6) akadeemiliste kraadide riikidevahelise tunnustamise koordineerimine;
  7) kooli- ning noortespordipoliitika planeerimine, korraldamine ja arendamine;
  8) kooli pidaja ülesannete täitmine ministeeriumi hallatavates põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 13.   Ministeeriumi ülesanded teadus- ja arendustegevuse kõrgetasemelisuse ning konkurentsivõime tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded teadus- ja arendustegevuse kõrgetasemelisuse ning konkurentsivõime tagamiseks on järgmised:
  1) teadus- ja arendustegevuse süsteemi planeerimine, korraldamine, arendamine ja järelevalve õigusaktides sätestatud pädevuse piires;
  2) tõhusa, kvaliteedil põhineva ja riigi vajadusi arvestava teadus- ja arendustegevuse rahastamissüsteemi arendamine ja rakendamine;
  3) teadus- ja arendusasutuste evalveerimise korraldamine;
  4) rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alase koostöö korraldamine ja vastavates programmides osalemine.

§ 14.   Ministeeriumi ülesanded täiskasvanuhariduse ja kutsesüsteemi sihipärase ning tõhusa arengu tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded täiskasvanuhariduse ja kutsesüsteemi sihipärase ning tõhusa arengu tagamiseks on järgmised:
  1) täiskasvanuhariduse süsteemi planeerimine, korraldamine ja arendamine;
  2) kutsesüsteemi ja kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi kutsesüsteem) planeerimine, korraldamine ja arendamine.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 15.   Ministeeriumi ülesanded õppekavade ja muude haridusstandardite kõrge taseme tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded õppekavade ja muude ministeeriumi pädevusse kuuluvate haridusstandardite kõrge taseme tagamiseks on järgmised:
  1) riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite väljatöötamise, arendamise ning nende hindamise korraldamine;
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]
  2) riikliku järelevalve teostamine riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle õigusaktides sätestatud pädevuse piires.

§ 16.   Ministeeriumi ülesanded õpetajate ja noorsootöötajate tööalase ettevalmistuse kõrge taseme tagamiseks
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  Ministeeriumi ülesanne õpetajate ja noorsootöötajate tööalase ettevalmistuse kõrge taseme tagamiseks on eelduste loomine kutsealal edukaks töötamiseks vajaliku esmakoolituse ning kompetentsuse hoidmise süsteemi toimimiseks ning keskse täienduskoolituse tellimuse korraldamine.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 17.   Ministeeriumi ülesanded riiklike toetuste ja riikliku koolitustellimuse optimaalse mahu ja struktuuri tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded riiklike toetuste ja riikliku koolitustellimuse optimaalse mahu ja struktuuri tagamiseks on järgmised:
  1) riiklike toetuste ja riikliku koolitustellimuse planeerimine;
  2) riiklike toetuste ja riikliku koolitustellimuse ettevalmistamine, toetuste eraldamine ning koolitustellimuse täitmise ja rahastamise korraldamine;
  3) riiklike toetuste ja riikliku koolitustellimuse põhimõtete arendamine.

§ 18.   Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika rakendamist ja arengut tagavate õigusaktide süsteemi loomiseks

  Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika rakendamist ja arengut tagavate õigusaktide süsteemi loomiseks on järgmised:
  1) haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika rakendamist reguleerivate õigusaktide väljatöötamise planeerimine, eelnõude ettevalmistamine ja õigusaktide süsteemi arendamine;
  2) järelevalve haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika rakendamist reguleerivate õigusaktide täitmise üle õigusaktides sätestatud pädevuse piires;
  3) ministeeriumi valitsemisala puudutavate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamine;
  4) riiklike seisukohtade kujundamine ja kaitsmine ministeeriumi valitsemisala puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide ja arengukavade väljatöötamisel;
  5) arvamuste ja kooskõlastuste andmine teistes ministeeriumides ettevalmistatud õigusaktide eelnõude kohta, mis puudutavad ministeeriumi valitsemisala.

§ 19.   Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika korraldamiseks eraldatava raha ja vara õiguspärase ning tõhusa kasutamise tagamiseks

  Ministeeriumi ülesanded haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika korraldamiseks eraldatava raha ja vara õiguspärase ning tõhusa kasutamise tagamiseks on järgmised:
  1) rahastamise ja riigivara kasutamise planeerimine;
  2) rahastamise ja riigivaraga tehtavate toimingute korraldamine;
  3) rahastamissüsteemide ja riigivara arvestussüsteemide arendamine;
  4) finantsarvestuse ning raamatupidamissüsteemi korraldamine;
  5) teenistuslik järelevalve ministeeriumi ametnike ja töötajate, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide aktide ning toimingute üle õigusaktidega sätestatud korras;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  6) riiklik järelevalve riigieelarveliste vahendite, tõukefondide vahendite ja riigivara kasutamise üle õigusaktides sätestatud pädevuse piires.

§ 20.   Ministeeriumi ülesanded avalikkuse teavitamisel haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika alal toimuvast

  Ministeeriumi ülesanded avalikkuse teavitamisel haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika alal toimuvast on järgmised:
  1) avalikkuse teavitamine ministeeriumi tegevusest, töötulemustest, üritustest ja kavadest;
  2) teavitamine arengukavade ja õigusaktide eelnõude sisust;
  3) ministeeriumi õigusaktide ning muude dokumentide ja otsuste selgitamine;
  4) avalikkuse teadlikkuse tõstmine ministeeriumi valitsemisala küsimustes.

§ 21.   Ministeeriumi muud ülesanded ministeeriumi eesmärkide saavutamiseks

  Ministeeriumi muud ülesanded §-s 10 nimetatud eesmärkide saavutamiseks on järgmised:
  1) ministeeriumi valitsemisala koondettepaneku ettevalmistamine riigieelarve eelnõu koostamiseks;
  2) ministeeriumi valitsemisala raamatupidamise koondaruande ettevalmistamine ja esitamine;
  3) ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemine;
  4) andmekogude pidamine õigusaktidega kehtestatud alustel ja korras;
  5) riigi esindamine rahvusvahelises suhtlemises oma pädevuse piires;
  6) välissuhtluse koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas;
  7) aktsionäri või osaniku õiguste teostamine äriühingutes ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamine mittetulundusühingutes või sihtasutustes;
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  71) ministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ning rakenduskõrgkoolide töö korraldamine;
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]
  72) väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste suhtes poliitika kujundamine ja rakendamine;
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  8) muude õigusaktidega ja Vabariigi Valitsuse poolt antud ülesannete täitmine.

3. peatükk MINISTEERIUMI JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

1. jagu Minister 
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

§ 22.   Ministeeriumi juhtimine

  Ministeeriumi juhib haridus- ja teadusminister.

§ 23.   Ministri pädevus ja ülesanded

  (1) Ministrile allub vahetult siseauditi osakond.
[RT I 2007, 14, 72 - jõust. 01.05.2007]

  (2) Minister:
  1) tagab ministeeriumi tegevuse eesmärgi saavutamise ja ülesannete täitmise ministeeriumi tervikliku juhtimise, valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste töö suunamise ja koordineerimise ning ministeeriumi ja tema valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste vahelise koostöö korraldamise kaudu;
  2) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest ministeeriumi valitsemisalas ning annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tööst;
  3) korraldab ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  4) otsustab oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ministeeriumi eelarvevahendite kasutamise;
  5) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  6) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
  7) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires teabe kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;
  8) esitab ettenähtud korras Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala küsimuste otsustamiseks;
  9) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja muud ministeeriumi töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad ning annab ministeeriumi töö korraldamiseks teenistusalaseid akte või annab selleks volituse kantslerile;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  10) otsustab ministeeriumi hallatava riigiasutuse moodustamise, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti;
  11) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste põhimäärused ning määrab nende struktuuri, asjaajamis- ja töökorralduse, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti;
  12) vastutab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ning nende ametnike ja töötajate tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest seaduses ettenähtud korras;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  13) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
  14) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste eelarved, lähtudes riigieelarvest, muudab neid ja kontrollib nende täitmist ning teeb vajadusel eelarvevahendite kasutamiseks ettekirjutusi;
  15) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi kooskõlas „Riigivaraseadusega”;
  16) otsustab riigihangete läbiviimise ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks või annab selleks volituse kantslerile;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  17) kinnitab osakondade põhimäärused, milles määratakse osakondade struktuur ja pädevus;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  18) kehtestab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või annab selleks volituse vastavalt kantslerile või valitsusasutuse juhile;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  19) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministri nõunikud, asekantslerid, koolivõrgu juhi, ministeeriumi osakondade juhatajad ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingud või annab selleks volituse kantslerile;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  20) sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega või annab selleks volituse kantslerile, asekantslerile või koolivõrgu juhile, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  21) kinnitab enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate ametijuhendid või annab selleks volituse kantslerile, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtide puhul ka asekantslerile või koolivõrgu juhile;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  22) teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametnike ja töötajate, samuti ministeeriumi hallatavate riigiasutuste töö seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  23) moodustab vajadusel ministeeriumi valitsemisalas nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi;
  24) kehtestab ministeeriumi valitsemisalas oleva inspektsiooni peadirektori poolt inspektsiooni kohalike asutuste ja nende ametnike ja töötajate töö üle järelevalve teostamise ulatuse ja korra;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  25) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning ministeeriumi hallatavates riigiasustuses;
  26) tagab riikliku järelevalve süsteemi rakendamise ministeeriumi valitsemisalas;
  27) täidab muid seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega pandud või peaministri korraldusega antud ülesandeid ning lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi.

§ 24.   Ministri õigusaktid

  (1) Minister annab ministeeriumi valitsemisala korraldamiseks, ministeeriumi juhtimiseks ning valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste töö korraldamiseks seaduse alusel ja täitmiseks määrusi ja käskkirju.

  (2) Ministri määrused ja käskkirjad vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 241.   [Kehtetu - RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

2. jagu Kantsler 

§ 25.   Kantsler

  Kantsler juhib asekantslerite, koolivõrgu juhi ning ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib oma haldusalas ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tööd ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 26.   Kantsleri ülesanded

  (1) Kantslerile alluvad vahetult kommunikatsiooniosakond, personaliosakond ning õigusosakond. Kantsleri haldusalas on Rahvusarhiiv.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (2) Kantsler:
  1) juhib asekantslerite, kantslerile vahetult alluvate nõunike ning osakonnajuhatajate kaudu talle vahetult alluvate osakondade tööd;
  2) tagab ministeeriumi tööks vajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud tingimused, korraldab ministeeriumi asjaajamist, tagab ressursi otstarbeka kasutamise ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimise;
  3) koordineerib oma pädevuse või ministrilt saadud volituste piires ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tööd;
  4) koordineerib ministeeriumi valitsemisala arengukavade väljatöötamist ja elluviimist ning tagab valitsemisala arengukavade omavahelise seostatuse, terviklikkuse ja ühtsuse;
  5) korraldab ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonide koostööd arengukavade väljatöötamisel, tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega;
  6) koordineerib ministeeriumi valitsemisala tõhusaks toimimiseks vajalike infosüsteemide arendamist;
  7) jälgib ministeeriumi kommunikatsioonijuhtimist ning koordineerib suhtekorraldustegevust;
  8) hoiab ministeeriumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  9) jälgib ja analüüsib osakondade töö kvaliteeti;
  10) annab ministrile aru ministeeriumi osakondade töö kohta;
  11) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid ja esindab ministeeriumi seoses oma teenistuskohustuste täitmisega või ministrilt saadud volituste piires või volitab oma pädevuse piires ministeeriumi ametnikke ja töötajaid esindama ministeeriumi;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  12) annab kaasallkirja ministri määrustele, Vabariigi Valitsusele esitatavatele ja muudele dokumentidele õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras;
  13) teeb oma haldusalas ministrile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste asjaajamise ja töökorralduse kohta;
  14) korraldab talle vahetult alluvate osakondade, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste põhimääruste, asjaajamiskorra ja muude ministeeriumi töökorraldust reguleerivate juhendite ja kordade väljatöötamist;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  15) valmistab ette ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta käivad ettepanekud;
  16) käsutab ministri kinnitatud eelarve alusel ministeeriumi eelarvevahendeid, vastutades eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  17) korraldab riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piires kooskõlas „Riigivaraseadusega” ning teeb ministrile riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise ettepanekuid;
  18) teostab riigihankeid ministrilt saadud volituste piires;
  19) teeb ministrile ministeeriumi asekantslerite, koolivõrgu juhi ja osakonnajuhatajate teenistusse või tööle võtmise ja teenistusest või töölt vabastamise ettepanekuid;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  20) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi ametnikud, välja arvatud need, kelle ametikohale nimetamine on ministri pädevuses;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  21) [kehtetu - RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  22) sõlmib ja lõpetab töölepinguid ministeeriumi töötajatega, välja arvatud nendega, kellega töölepingu sõlmimine on ministri pädevuses;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  23) kinnitab vastavalt osakondade põhimäärustele ja osakonnajuhatajate ettepanekutele enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ja tööle võetavate töötajate ametijuhendid;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  24) teostab ministri ülesandel teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametnike ja töötajate toimingute üle;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  25) [kehtetu - RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]
  26) [kehtetu - RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  27) moodustab komisjone ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel;
  271) korraldab haridusasutuste kvaliteedisüsteemi väljaarendamist ja järelevalvet ministeeriumi valitsemisalas;
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]
  28) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või ministri antud ülesandeid.
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

§ 27.   Kantsleri käskkirjad

  Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste töö koordineerimiseks ja korraldamiseks, ministeeriumi ametnike ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks, ministeeriumi struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 28.   Kantsleri asendamine

  Kui kantsler ei saa haiguse tõttu või muul põhjusel ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb minister käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest või osakonnajuhatajatest.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

3. jagu Asekantsler 

§ 29.   Asekantslerid

  (1) Ministeeriumi koosseisus on kõrghariduse ja teaduse, noorte ja välissuhete, planeerimise ning üld- ja kutsehariduse asekantsleri ametikoht.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (2) Asekantsler:
  1) juhib osakonnajuhatajate kaudu talle alluvate osakondade tööd ning koordineerib oma haldusalas ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tööd;
  2) juhib vahetult talle alluvate nõunike tööd;
  3) tagab oma haldusalasse kuuluvates küsimustes osakondade ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste eesmärgipärase ja tõhusa juhtimise ning nende tegevuse seaduslikkuse;
  4) juhib oma haldusalas koostööd ministeeriumiväliste institutsioonide ja huvirühmadega valitsemisala valdkondade arengut toetavate tegevuskavade, meetmete, sihtprogrammide ja välisabi projektide väljatöötamisel ning elluviimisel;
  5) koordineerib oma haldusala reguleerimiseks õigusaktide eelnõude väljatöötamist, samuti ministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud eelnõude kohta arvamuse esitamist;
  6) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires või volitab oma volituste piires ministeeriumi ametnikke ja töötajaid esindama ministeeriumi;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  61) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid oma haldusalas;
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]
  7) kontrollib ja analüüsib talle alluvate osakondade töö kvaliteeti ja annab sellest aru ministrile ning kantslerile;
  8) korraldab kooskõlas „Riigivaraseadusega” riigivara kasutamist oma haldusalas, samuti ministrilt ja kantslerilt saadud volituste piires ning teeb kantslerile riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise ettepanekuid;
  9) koordineerib Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu Nõukogu komiteede ja töörühmade töös osalemist oma haldusalas;
  10) korraldab kantslerilt saadud volituste piires oma haldusalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste põhimääruste väljatöötamist;
  11) korraldab talle vahetult alluvate osakondade, oma haldusalas ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste põhimääruste väljatöötamist ning esitab need ministrile kinnitamiseks;
  12) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
  13) teeb oma haldusalas ministrile ja kantslerile ettepanekuid ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste asjaajamise ja töökorralduse kohta;
  14) käsutab oma haldusalas ja ministrilt saadud volituste piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  15) teeb talle alluvate osakondade juhatajate ning teiste ametnike ja töötajate teenistusse või tööle võtmise ja teenistusest või töölt vabastamise ning neile distsiplinaarkaristuste määramise või hoiatuste tegemise ettepanekuid või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  16) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta;
  17) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või ministri või kantsleri antud ülesandeid.
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

  (3) Ministeeriumi hallatavate riigiasutuste kuuluvuse asekantslerite haldusalasse, samuti juriidilistes isikutes osalemise jaotuse asekantslerite haldusalade vahel kinnitab minister.

§ 30.   Kõrghariduse ja teaduse asekantsler

  (1) Kõrghariduse ja teaduse asekantslerile alluvad vahetult kõrghariduse osakond ning teadusosakond.

  (2) Kõrghariduse ja teaduse asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas kõrgharidus- ja teadusküsimusi.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

§ 31.   Noorte ja välissuhete asekantsler

  (1) Noorte ja välissuhete asekantslerile alluvad vahetult Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, keeleosakond ning noorteosakond. Noorte ja välissuhete asekantsleri haldusalas on Keeleinspektsioon.

  (2) Noorte ja välissuhete asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas Euroopa Liidu, rahvusvahelise koostöö, noortevaldkonna ja keeleküsimusi.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

§ 311.   Planeerimise asekantsler

  (1) Planeerimise asekantslerile alluvad vahetult analüüsiosakond, rahandusosakond, riigivaraosakond, tõukefondide osakond, e-teenuste osakond ja üldosakond.

  (2) Planeerimise asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas ressursside planeerimise, valitsemisala strateegiliste eesmärkide seire, e-teenuste ning infosüsteemide arendamise ja haldamise, riigivara valitsemise ning raamatupidamise korraldamise küsimusi.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 32.   Üld- ja kutsehariduse asekantsler

  (1) Üld- ja kutsehariduse asekantslerile alluvad vahetult kutsehariduse osakond, täiskasvanuhariduse osakond, välishindamisosakond, õpetajaosakond ning üldharidusosakond.

  (2) Üld- ja kutsehariduse asekantsler koordineerib ministeeriumi valitsemisalas üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse, kutsesüsteemi, välishindamise, õpetajavaldkonna ning hariduslike erivajaduste küsimusi.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 321.   [Kehtetu - RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

§ 33.   Asekantsleri asendamine

  Asekantsleri asendamise korra kehtestab kantsler käskkirjaga.

31. jagu Koolivõrgu juht 
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

§ 331.   Koolivõrgu juht

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuulub koolivõrgu juht, kes koordineerib põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste koolivõrku ja sellealast tööd ning juhib ministeeriumi hallatavate põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste pidamist.

  (2) Koolivõrgu juhile allub vahetult koolivõrgu osakond.

  (3) Koolivõrgu juhi täpsed ülesanded määratakse tema ametijuhendis.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

4. jagu Nõunikud 

§ 34.   Nõunikud

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuuluvad ministri nõunikud ja ministeeriumi nõunikud.

  (2) Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile, kes nimetab nad ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (3) Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile, asekantslerile või koolivõrgu juhile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu kantsler.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (4) Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse tema ametijuhendis.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

5. jagu Osakonnajuhataja 

§ 35.   Osakonnajuhataja ülesanded

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise;
  2) annab talle alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  3) annab ministrile, kantslerile ja oma vahetule juhile aru osakonna tööst;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  4) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  5) teeb oma vahetule juhile komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamise ettepanekuid osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  6) korraldab alluvate ametnike ja töötajate tööd, nõutab selleks vajalikud rahalised ja muud vahendid;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  7) valvab talle alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  8) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  9) teeb oma vahetule juhile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse, osakonna ametnike ja töötajate tasustamise ning neile distsiplinaarkaristuste määramise või hoiatuste tegemise kohta;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  10) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale;
  11) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla § 7 lõikes 3 nimetatud kirjadele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  12) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud ülesandeid ja ministri, kantsleri või oma vahetu juhi antud juhiseid ja korraldusi või teatab takistustest nende täitmisel.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (2) Osakonnajuhatajal on õigus saada ministrilt, kantslerilt, asekantsleritelt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning osaleda ministeeriumi struktuuri puudutavate otsuste ettevalmistamisel.

  (3) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (4) Osakonnajuhataja täpsed ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

6. jagu Osakond 

§ 36.   Osakond ja selle ülesanded

  (1) Osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes.

  (2) Osakonna struktuur ja pädevus määratakse osakonna põhimääruses. Osakonna põhimääruse kinnitab minister.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (4) Oma ülesannete täitmisel nõustab osakond vajadusel ministeeriumi valitsemisalas olevaid valitsusasutusi ja ministeeriumi hallatavaid riigiasutusi.

  (5) Ministeeriumi osakonnad on:
  1) analüüsiosakond;
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  2) kommunikatsiooniosakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  21) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond;
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]
  22) e-teenuste osakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  3) keeleosakond;
  4) [kehtetu - RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  41) koolivõrgu osakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  5) kutsehariduse osakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  6) kõrghariduse osakond;
  7) noorteosakond;
  71) personaliosakond;
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]
  8) rahandusosakond;
[RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]
  9) riigivaraosakond;
  10) siseauditiosakond;
  11) teadusosakond;
  12) tõukefondide osakond;
  121) täiskasvanuhariduse osakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  13) välishindamisosakond;
  14) õigusosakond;
  141) õpetajaosakond;
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]
  15) üldharidusosakond;
  16) üldosakond.
[RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]

  (6) Analüüsiosakonna põhiülesanne on tagada ministeeriumi ja valitsemisala strateegiliste eesmärkide ja tulemusmõõdikute seire, hariduse infosüsteemi haldamine, haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonnas väljatöötatava ning väljatöötatud poliitika mõju analüüs koos selleks vajalike uuringute ja analüüside tellimise ja tegemisega ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (61) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanne on kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (62) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna põhiülesanne on Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis osalemise ja rahvusvahelise koostöö korraldamine ministeeriumi valitsemisalas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (63) E-teenuste osakonna põhiülesanne on ministeeriumi erinevate e-teenuste ning valitsemisala infosüsteemide arendamise ja haldamise koordineerimine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (7) [Kehtetu - RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]

  (8) Keeleosakonna põhiülesanne on ministeeriumi keelepoliitika alase töö korraldamine keelevaldkonnas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (81) [Kehtetu - RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

  (82) Koolivõrgu osakonna põhiülesanne on koolivõrgu alase töö korraldamine, kooli pidaja ülesannete täitmine ministeeriumi hallatavates põhikoolides ja gümnaasiumides ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (9) Kutsehariduse osakonna põhiülesanne on hariduspoliitika alase töö korraldamine kutseõppe valdkonnas, ministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste tegevuse koordineerimine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (10) Kõrghariduse osakonna põhiülesanne on ministeeriumi hariduspoliitika alase töö ja järelevalve korraldamine kõrghariduse, sealhulgas rakenduskõrghariduse valdkonnas, riigi rakenduskõrgkoolide tegevuse koordineerimine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (11) Noorteosakonna põhiülesanne on ministeeriumi noortepoliitika alase töö korraldamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (111) Personaliosakonna põhiülesanne on ministeeriumi hallatavate riigiasutuste personalitöö koordineerimine ja ministeeriumi personalitöö korraldamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (112) Rahandusosakonna põhiülesanne on ministeeriumi tegevuste korraldamine planeerimise, eelarvestamise, finantsjuhtimise ja raamatupidamise küsimustes ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (12) [Kehtetu - RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]

  (121) [Kehtetu - RT I 2009, 38, 256 - jõust. 11.07.2009]

  (122) Riigivaraosakonna põhiülesanne on ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga tehtavate toimingute ja tehingute korraldamine, riigivara valitsemise ja kasutamise sihipärasuse ja efektiivsuse tagamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade, samuti vajaduse korral kohalike omavalitsuste töötajate nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (13) Siseauditiosakonna põhiülesanne on ministeeriumi, tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste sisekontrolli süsteemi toimimise, selle tõhususe ja õigusaktidele vastavuse hindamine ja analüüsimine, tõukefondidega seotud auditite läbiviimine ning siseauditi alase töö koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas.

  (14) [Kehtetu - RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]

  (15) Teadusosakonna põhiülesanne on ministeeriumi teaduspoliitika alase töö korraldamine teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (151) Tõukefondide osakonna põhiülesanne on Euroopa Liidu tõukefondide rakenduskavade juhtministeeriumi ülesannete täitmine Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses, sealhulgas rakenduskavade koostamise koordineerimine, seire, hindamine ning teavitamine ja Euroopa Liidu tõukefondide vahendite efektiivse kasutamise tagamine, sealhulgas osalemine tõukefondide planeerimisel riigieelarvesse, rahastatavate programmide väljatöötamisel ja rakendamisel, ning tõukefondide vahendite kasutamise seire ja järelevalve.
[RT I 2006, 36, 272 - jõust. 11.08.2006]

  (152) Täiskasvanuhariduse osakonna põhiülesanne on hariduspoliitika alase töö korraldamine täiskasvanuhariduse valdkonnas, kutsesüsteemi planeerimine, korraldamine ja arendamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (153) Välishindamisosakonna põhiülesanne on juhtida haridusasutuste kvaliteedisüsteemi väljaarendamist ja rakendamist üld- ja kutsehariduse valdkonnas ning järelevalvet ja selle tulemuste analüüsimist ministeeriumi valitsemisalas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (16) [Kehtetu - RT I 2007, 14, 71 - jõust. 01.05.2007]

  (17) Õigusosakonna põhiülesanne on ministeeriumi õigusloomealase töö korraldamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine õigusküsimustes.
[RT I, 04.10.2011, 2 - jõust. 07.10.2011]

  (171) Õpetajaosakonna põhiülesanne on õpetajapoliitika alase töö korraldamine ja koordineerimine ning õppeasutuste personaliarenduse süsteemi väljaarendamise ja rakendamise juhtimine üld- ja kutsehariduse valdkonnas ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (18) Üldharidusosakonna põhiülesanne on ministeeriumi hariduspoliitika alase töö koordineerimine alus-, põhi- ja üldkeskhariduse valdkonnas ja rahvusvähemuste hariduse alase töö korraldamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

  (19) Üldosakonna põhiülesanne on ministeeriumi töökeskkonna loomine ja majandamine, ministeeriumi asjaajamise korraldamine ning ministri, kantsleri, asekantslerite ja osakondade nõustamine nimetatud valdkonnas.
[RT I, 09.01.2014, 2 - jõust. 12.01.2014]

4. peatükk KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD 

§ 37.   Komisjonid, nõukogud ja töörühmad

  (1) Ministeeriumi eesmärgi saavutamiseks võib minister moodustada ministeeriumi valitsemisalas nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjon).

  (2) Kantsler võib moodustada komisjone ja töörühmi ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel.

  (3) Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad, teenindav struktuuriüksus ja töökord.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 38.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 39.   Määruse jõustumine

Paragrahvi 36 lõike 5 punktid 3, 5 ja 10 ning lõiked 8, 10 ja 15 jõustuvad 15. aprillil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json