Teksti suurus:

Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 19

Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele
[RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

Vastu võetud 06.05.2010 nr 56
RT I 2010, 20, 104
jõustumine 20.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2014RT I, 09.01.2014, 612.01.2014

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 51 lõike 7 ja § 55 lõike 6 alusel.
[RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
 1) pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise kord;
 2) [kehtetu - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]
 3) elektroonilise oksjoni läbiviimise kord;
 4) nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele.

§ 2. Üldpõhimõtted

 (1) Hankija võib nõuda pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamist ainult elektrooniliselt või kombinatsioonis muude andmekandjatega.

 (2) Hankija ei nõua pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist sellises vormingus, mis takistab huvitatud isikute osalemist hankemenetluses.

 (3) Hankija ei nõua tasu pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ega elektroonilisel oksjonil osalemise eest.
[RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

 (4) Hankija ei kasuta elektroonilist oksjonit konkurentsi kahjustamiseks, piiramiseks ega moonutamiseks.
[RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

§ 3. Menetlusreeglid

  Menetlusreeglite kohaldamisel lähtub hankija «Riigihangete seadusest» ja käesolevast määrusest niivõrd, kuivõrd «Riigihangete seadus» ei sätesta teisiti.

§ 4. Elektrooniline teabevahetus

  Elektroonilises teabevahetuses lähtub hankija «Riigihangete seaduse» §-st 55.

2. peatükk PAKKUMUSTE JA HANKEMENETLUSES OSALEMISE TAOTLUSTE ELEKTROONILISE ESITAMISE KORD 

§ 5. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektrooniline esitamine

 (1) Kui hankija nõuab pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist, avaldab ta hanketeates või hankedokumentides pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektrooniliseks esitamiseks vajaliku teabe ja tehnilised nõuded, sealhulgas krüpteerimise kohta, kui ta nõuab dokumentide krüpteerimist.

 (2) Krüpteerimine käesoleva määruse tähenduses on vastuvõtja «Digitaalallkirja seaduse» nõuetele vastava sertifikaadi avalikku võtit kasutades dokumendi elektrooniline teisendamine, kus dokumendi tähenduslik sisu ei ole kättesaadav mittevolitatud isikutele.

 (3) Hankija nõuab pakkujalt või taotlejalt elektrooniliselt esitatava pakkumuse või hankemenetluses osalemise taotluse krüpteerimist, kui muul viisil ei ole tagatud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste konfidentsiaalsus ning see, et hankija saab avada pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused ning tutvuda nende sisuga alles pärast nende esitamise tähtaja möödumist.

 (4) Hankija tagab, et pakkumuse või hankemenetluses osalemise taotluse esitanud pakkuja või taotleja saab pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise õnnestumise kohta viivitamata elektroonilise teate.

 (5) [Kehtetu - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

 (6) [Kehtetu - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

 (7) [Kehtetu - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

§ 6. Nõuded elektrooniliselt esitatavale pakkumusele ja hankemenetluses osalemise taotlusele

 (1) Elektrooniliselt esitatav pakkumus ja hankemenetluses osalemise taotlus esitatakse hanketeates või hankedokumentides nimetatud nõuetele vastavas vormingus.

 (2) Kui pakkumuse ja hankemenetluses osalemise taotluse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektrooniliselt, esitatakse need, lisaks elektroonilistele koopiatele, paberil enne hankija määratud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 7. Elektrooniliselt esitatud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Elektrooniliselt esitatud pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused avab hankija määratud isik pärast hankija määratud tähtpäeva.

 (2) Kui hankija määratud isikuid on mitu, avavad nad pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused üheaegse toimingu tulemusel pärast hankija määratud tähtpäeva.

 (3) Kui hankija ei saa kasutatavate elektrooniliste seadmete töös esinevate tehniliste tõrgete tõttu pakkumusi või hankemenetluses osalemise taotlusi pärast hankija määratud tähtpäeva avada, lükkab ta avamise aja edasi tehniliste tõrgete lahendamiseni ning teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid viivitamata.

3. peatükk DÜNAAMILINE HANKESÜSTEEM 
[Kehtetu - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

§ 8. – § 16. [Kehtetud - RT I, 09.01.2014, 6 - jõust. 12.01.2014]

4. peatükk ELEKTROONILINE OKSJON 

§ 17. Elektroonilise oksjoni korraldamine

 (1) Hankija võib korraldada elektroonilise oksjoni avatud ja piiratud hankemenetluse korral ning läbirääkimistega hankemenetluse korral «Riigihangete seaduse» § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul tingimusel, et hankelepingu eset on võimalik täpselt kirjeldada. Sellest tulenevalt ei või elektroonilist oksjonit korraldada selliste teenuste tellimise või ehitustööde hankelepingute sõlmimisel, mille esemeks on intellektuaalne tegevus.

 (2) Elektroonilist oksjonit võib kasutada ka hankelepingu sõlmimiseks konkursi korraldamisel raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel ning dünaamilise hankesüsteemi korral.

 (3) Elektrooniline oksjon põhineb:
 1) üksnes pakkumuste maksumustel, kui hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel, või
 2) pakkumuste maksumustel või muudel numbriliselt väljendatavatel pakkumuste hindamise kriteeriumidel, kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel.

 (4) Elektroonilise oksjoni käigus pakkumuste esitamisele ei kohaldata «Riigihangete seaduse» § 55 lõikes 5 sätestatud nõudeid.

§ 18. Elektroonilise oksjoni läbiviimisest teavitamine

 (1) Elektroonilise oksjoni läbiviimisest teavitab hankija hanketeates.

 (2) Elektroonilise oksjoni läbiviimisel peavad hanketeade või hankedokumendid sisaldama täiendavalt vähemalt «Riigihangete seaduse» § 31 lõikes 8 sätestatud teavet.

 (3) Kui hankija on teavitanud elektroonilise oksjoni läbiviimisest, on tal kohustus elektrooniline oksjon läbi viia, välja arvatud juhul, kui esitatakse ainult üks vastavaks tunnistatud pakkumus.

 (4) Kui elektrooniline oksjon või selle etapp ebaõnnestub oksjoni läbiviimiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös hankija tuvastatud tehnilise tõrke tõttu, tühistab hankija oksjoni või selle etapi ja määrab uued oksjoni läbiviimise tähtajad. Uutest tähtaegadest ja oksjoni või selle etapi tühistamisest teavitab hankija hankemenetluses osalejaid viivitamata.

§ 19. Elektroonilise oksjoni alustamine

 (1) Enne elektroonilise oksjoni alustamist kontrollib hankija pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides ning, juhul kui hankija teeb «Riigihangete seaduses» sätestatud korras eraldi pakkumuse esitamise ettepaneku, selles ettepanekus esitatud tingimustele. Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, hindab ta pakkumusi enne oksjoni alustamist lähtuvalt hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumidest ja nende suhtelisest osakaalust.

 (2) Elektroonilise oksjoniga ei alustata varem kui kahe tööpäeva möödumisel pakkujatele elektroonilisel oksjonil osalemise kutse edastamisest arvates.

§ 20. Elektroonilisel oksjonil osalemise kutse

 (1) Hankija saadab elektrooniliselt kõikidele vastavaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujatele elektroonilisel oksjonil osalemise kutse esitada elektrooniliselt uus maksumus või muu näitaja, mida on võimalik numbriliselt väljendada.

 (2) Elektroonilisel oksjonil osalemise kutse peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) asjakohane teave elektroonilise oksjoni keskkonnaga ühenduse loomise kohta;
 2) elektroonilise oksjoni toimumise alguskuupäev ja kellaaeg;
 3) elektroonilise oksjoni kõigi etappide ajakava, kui elektrooniline oksjon toimub mitme järjestikuse etapina;
 4) elektroonilisel oksjonil esitatavate uute maksumuste või muude numbriliselt väljendatavate näitajate põhjal automaatselt toimuva pakkumuste ümberjärjestuse määramiseks kasutatav matemaatiline valem;
 5) pakkumuste variantide lubamise korral iga variandi kohta eraldi valem;
 6) elektroonilise oksjoni lõppemise alused vastavalt §-s 22 sätestatule.

 (3) Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, peab elektroonilisel oksjonil osalemise kutse sisaldama lisaks lõikes 2 nimetatule pakkuja pakkumuse hindamise tulemusi, mis on arvutatud lähtuvalt hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumidest ja nende suhtelisest osakaalust.

 (4) Lõike 2 punktis 4 nimetatud valem väljendab hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumide suhtelist osakaalu, mida kasutatakse majanduslikult soodsaima pakkumuse kindlaksmääramisel. Selleks vähendatakse eelnevalt kõiki vahemikke kindlaksmääratud väärtuseni.

§ 21. Pakkujate teavitamine

 (1) Elektroonilise oksjoni igas etapis avaldab hankija kõigile pakkujatele:
 1) teavet, mis võimaldab neil välja selgitada oma suhtelise järjekorranumbri elektroonilise oksjoni vastavas etapis;
 2) esitatud maksumused või muud oksjoni objektiks olevad numbriliselt väljendatavad näitajad;
 3) osalevate pakkujate arvu.

 (2) Pakkuja isiku avalikustamine ei ole üheski elektroonilise oksjoni etapis lubatud.

§ 22. Elektroonilise oksjoni lõppemine

  Elektrooniline oksjon lõpeb:
 1) elektroonilisel oksjonil osalemise kutses eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal;
 2) kui pakkujad ei esita enam uusi maksumusi ega muid numbriliselt väljendatavaid näitajaid. Hankija märgib elektroonilisel oksjonil osalemise kutses aja, mille möödumisel loetakse elektrooniline oksjon lõpetatuks, kui uusi maksumusi ega numbriliselt väljendatavaid näitajaid ei esitata;
 3) kui kõik elektroonilisel oksjonil osalemise kutses kindlaksmääratud elektroonilise oksjoni etapid on läbi viidud.

§ 23. Hankelepingu sõlmimine

 (1) Läbirääkimised pärast elektroonilise oksjoni lõppemist ei ole lubatud.

 (2) Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kes hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumide ja elektroonilise oksjoni tulemuste kohaselt esitas madalaima maksumusega või majanduslikult soodsaima pakkumuse vastavalt «Riigihangete seaduse» § 50 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

5. peatükk NÕUDED PAKKUMUSTE JA HANKEMENETLUSES OSALEMISE TAOTLUSTE ELEKTROONILISE ESITAMISE NING ELEKTROONILISE OKSJONI LÄBIVIIMISE SEADMETELE 

§ 24. Nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele

 (1) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimiseks kasutatavad seadmed peavad olema üldiselt kättesaadavad ja tehniliselt koostalitusvõimelised üldkasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toodetega ega tohi põhjuseta piirata huvitatud isikute osalemist hankemenetluses.

 (2) Elektroonilised seadmed käesoleva määruse mõistes on elektrooniliselt edastatud ja vastu võetud andmete töötlemiseks ja salvestamiseks kasutatavad elektroonilised vahendid koos toetava infrastruktuuri ja tarkvaraliste lahendustega.

 (3) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise seadmetega ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetega tagatakse:
 1) turvaline andmevahetus;
 2) teabe vahetamine ja säilitamine viisil, mis tagab andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse;
 3) pakkuja ja taotleja tuvastamine;
 4) järelevalveametnikule piiramatu juurdepääs andmetele ja toimingute logiraamatule riikliku järelevalve teostamiseks.

 (4) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise seadmetega tagatakse lisaks lõikes 3 sätestatule «Riigihangete seaduse» § 55 lõikes 5 sätestatud nõuete täitmine.