Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 23

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 09.10.2008 nr 149
RT I 2008, 44, 250
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
18.03.2010RT I 2010, 12, 6901.04.2010
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012
20.11.2012RT I, 22.11.2012, 201.01.2013
03.01.2014RT I, 09.01.2014, 712.01.2014

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 501 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  «Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register» (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 9 «Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

§ 2.  Registri nimi

  (1) Registri ametlik nimi on «Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register».

  (2) Registri ingliskeelne nimi on Estonian Health Care Licenses Registry.

§ 3.  Registri eesmärk

  Registrit peetakse arvestuse pidamiseks kiirabi, eriarstiabi, perearsti nimistu alusel üldarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise õiguse saanud füüsilisest ja juriidilisest isikust ettevõtjate üle ning ministeeriumidele, Eesti Haigekassale ja sotsiaalministri määratud asutustele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning tervisestatistika korraldamiseks vajalike andmete saamiseks.
[RT I, 22.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 4.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Terviseamet.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) paberkandjal alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 6.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri digitaalse andmebaasi majutusteenust osutab Sotsiaalministeerium.

  (4) Registri turvaklass on K2T2S1.

  (5) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Tegevusloa omaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised tegevusloa omaja kontaktandmed:
  1) juriidilisest isikust tegevusloa omaja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) füüsilisest isikust tegevusloa omaja korral ettevõtja nimi, elukoht ja ärinimi, tegevuskoht, aadress ja sidevahendite numbrid;
  3) kiirabi osutamise tegevusloa korral kiirabiteenuse osutaja tegevuskoha aadress.

  (2) Tegevusloa omaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised tegevusloa andmed:
  1) Terviseameti otsus tegevusloa väljastamise kohta – käskkirja number ja selle andmise kuupäev;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  2) juriidilisest isikust tegevusloa omaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood;
  3) füüsilisest isikust tegevusloa omaja korral ettevõtja isikukood või sünniaeg;
  4) kiirabi osutamise tegevusloa korral riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number, põhimääruse kinnitanud kõrgemalseisva valitsusasutuse nimetus;
  5) tegevuskoha aadress;
  6) nende tervishoiuteenuste loetelu, mida isikul on lubatud osutada;
  7) tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid;
  8) kiirabi osutamise tegevusloa korral reanimobiili-, arsti- ja õebrigaadide arv ning kiirabibaaside asukohad;
  9) haiglas eriarstiabi osutamise loa korral haigla liik;
  91) iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise loa korral konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed;
[RT I, 09.01.2014, 7 - jõust. 12.01.2014]
  10) Terviseameti otsus tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise kohta – käskkirja number ja selle andmise kuupäev;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  11) tegevusloa number;
  12) tegevusloa kehtivuse lõpu kuupäev.

  (3) Tegevusloa omaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised organisatsioonilised andmed:
  1) tervishoiutöötajate ametikohad;
  2) statsionaarse teenuse voodikohtade arv osutatavate teenuste lõikes;
  3) tervishoiutöötajate tööle asumise aeg, töölt lahkumise aeg ja põhjus.

  (4) Terviseamet kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel järgmisi klassifikaatoreid, tunnust ja koodi:
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  1) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit – tegevusvaldkonna osas;
  2) ametite klassifikaatorit – tervishoiutöötajate ametikohtade osas;
  3) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit – tegevusloa omaja tegevuskoha andmete osas;
  4) omanike liigitust;
  5) õiguslike vormide liigitust.

§ 8.  Andmete registrisse esitamine

  (1) Andmete registrisse esitajad on Terviseamet ja tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Andmed esitatakse registrile alusdokumentidel kas paberikandjal või «Digitaalallkirja seaduse» nõudeid järgides digitaalselt, registri veebilehel näidatud aadressil.

§ 9.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja avaldus tegevusloa saamiseks või muutmiseks;
  2) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja teatis tööle asuvate ja töölt lahkuvate tervishoiutöötajate, nende ametikohtade ning töölt lahkumise põhjuste kohta;
  3) Terviseameti käskkirjad tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa väljaandmise, kehtetuks või osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Terviseamet teeb kande registri digitaalsesse andmebaasi kahe tööpäeva jooksul alusdokumendi esitamise päevast arvates.

  (2) Alusdokumentidelt registrisse kantud andmete alusel sisestab Terviseamet registrisse § 7 lõikes 4 nimetatud klassifikaatorid, tunnuse ja koodi.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 12.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Terviseamet vastutab tema poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

  (2) Terviseametil on õigus teha andmete esitajatele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete tervikluse ja õigsuse osas.

  (3) Andmete registrisse kandmisel tekkinud vigade avastamise korral on Terviseamet kohustatud vead viivitamata parandama.

  (4) Terviseamet säilitab teabe registrisse andmete lisamise ning nende muutmise kohta digitaalselt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse 10 aastat nende registrile esitamise päevast arvates. Säilitamise tähtaja lõppedes alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt «Arhiiviseadusele» .
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

  (3) Registrisse kantud andmete muutumisel, tervishoiuteenuse tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel või osalisel kehtetuks tunnistamisel arhiveeritakse aktuaalsuse kaotanud andmed ja varustatakse arhiveerimistunnusega, mis sulgeb kirje andmete loetelus.

§ 14.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Juriidilisest isikust (või päästeasutuse või vangla) tegevusloa omaja kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) tegevusloa kehtivuse aeg;
  3) tegevusloa number;
  4) tegevuskoha aadress (kiirabi tegevusloa korral kiirabibrigaadide arv);
  5) kui tegevusloa omaja peab haiglat, siis haigla liik;
  6) tervishoiuteenuste loetelu, mida isikul on lubatud osutada.

  (2) Füüsilisest isikust tegevusloa omaja korral avalikustatakse järgmised andmed:
  1) ettevõtja ärinimi;
  2) tegevuskoha aadress;
  3) tegevusloa kehtivuse aeg;
  4) tervishoiuteenuste loetelu, mida isikul on lubatud osutada.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud registri andmed avalikustatakse Terviseameti veebilehel päringu alusel.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmetele, välja arvatud arhiveeritud andmetele, tagatakse juurdepääs registri veebilehelt kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (5) Registri andmeid, millele teistest õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele põhjendatud kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

  (6) Väljavõtteid registri andmetest väljastatakse tegevusloa omajale tema enda kohta käivate andmete ulatuses kirjaliku avalduse alusel ja isikutele, kellele need andmed on vajalikud õigusaktiga ettenähtud avalike ülesannete täitmiseks, põhjendatud kirjaliku taotluse alusel.

§ 15.  Andmete töötlemise ja väljastamise dokumenteerimine

  (1) Terviseamet peab arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise, väljastamise, arhiveerimise ja muude registriandmete töötlemisega seotud toimingute üle.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise kohta peetav arvestus on digitaalne ja sisaldab toimingu teostaja nime, toimingu teostamise kuupäeva ning kellaaega.

§ 16.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Terviseametile selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 17.  Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega» ja «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

/otsingu_soovitused.json