Teksti suurus:

Rohunepi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2015, 1

Rohunepi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 06.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 8 lõike 2 punkti 21 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi rohunepi (Gallinago media) väljaspool kaitstavaid alasid asuv esinduslik elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Rohunepi elupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Otiveski püsielupaigana võetakse kaitse alla rohunepi elupaik Harju maakonnas Kose vallas Tuhala külas.

  (2) Püsielupaiga välis- ja vööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaardile1.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on keelatud:
  1) inimeste viibimine väljaspool jõge ja jõe kallasrada 15. aprillist 14. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel, kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning seoses loomade karjatamisega;
  2) sõitmine sõiduki, maastikusõiduki või sisepõlemismootoriga ujuvvahendiga 15. aprillist 14. juulini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (4) Püsielupaigas on lubatud:
  1) 15. juulist 14. aprillini inimeste viibimine ja jahipidamine;
  2) 15. juulist 14. aprillini sõidukiga või maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevustel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostatavatel kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikel hooldus- ja taastustöödel;
  3) ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul;
  4) kalapüük.

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikud hooldus- ja taastustööd ajavahemikul 15. juulist kuni 14. aprillini ning loomade karjatamine.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Rohunepi püsielupaiga kaitse alla võtmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. novembri 2010. a käskkirjaga nr 1619 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json