Teksti suurus:

Tubakaseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2017 otsus nr 208

Tubakaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2017

§ 1.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „piirangud tubakatoote” sõnadega „ja tubakatootega seonduva toote”;

2) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) tubakatootele, mille saadab välisriigis elav füüsiline isik vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;”;

3) paragrahvi 1 lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punkte 2–4 ning lõike 5 punkte 1, 2 ja 4 kohaldatakse ka tubakatootega seonduvale tootele.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügiks pakkumine ja müük võlaõigusseaduse § 52 lõike 1 tähenduses ja lõikes 2 sätestatud viisil (edaspidi riigisisene kaugmüük).”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud piiriülese kaugmüügina käsitatakse ka Eestis asuva jaemüüja teostatud kaugmüüki tarbijale, kes asub teises liikmesriigis või kolmandas riigis.”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Tubakatoote eristava maitse või lõhna olemasolu kindlakstegemisel kohaldatakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/779, millega sätestatakse ühtsed eeskirjad tubakatoodete eristava maitse või lõhna olemasolu kindlakstegemise menetluse kohta (ELT L 131, 20.05.2016, lk 48–54).”;

8) paragrahvi 81 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „nikotiini sisaldav” ja lõike 3 esimest lauset pärast sõnu „nikotiini sisaldava” sõnadega „ja nikotiinisisalduseta”;

9) paragrahvi 81 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn.”;

10) paragrahvi 10 lõike 7 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb mõnede sigarettides ja suitsetamistubakas sisalduvate ning komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/787, millega sätestatakse sigarettides ja isevalmistatavate sigarettide tubakas sisalduvate lisaainete erinimekiri seoses rangemate teatamiskohustustega (ELT L 131, 20.05.2016, lk 88–90), kinnitatud erinimekirja (edaspidi erinimekiri) kantud lisaainete kohta teha täiendavad uuringud, milles iga lisaaine kohta uuritakse, kas see:”;

11) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–7 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka tubakatoote pakendisse lisatavatele trükistele.”;

12) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Majandustegevusteate esitamise kohustust kohaldatakse ka tubakatootega seonduva toote puhul.”;

13) paragrahvi 19 pealkirja ja lõiget 1, § 20 pealkirja ja teksti, seaduse 4. peatüki pealkirja, 5. peatüki pealkirja, § 331 lõiget 1, lõike 2 punkte 1 ja 2, lõike 3 esimest ja kolmandat lauset ning lõiget 4, § 43 pealkirja ja § 44 pealkirja täiendatakse pärast sõna „tubakatoode” sõnadega „ja tubakatootega seonduv toode” vastavas käändes;

14) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) riigisisesel kaugmüügil.”;

15) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas kõnealuse toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine on keelatud, välja arvatud:
1) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügile spetsialiseerunud jaekaubanduse müügikohas tingimusel, et müüdavad tooted ja nende tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid ei ole nähtavad väljaspool müügikohta;
2) rahvusvahelisel liinil sõitval laeval;
3) reisisadama ja lennujaama kinnisel territooriumil tegutsevas jaekaubanduse müügikohas;
4) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas antav kaubanduslik teave kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses sõnalisel kujul tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nime ja kaubamärgi ning hinna kohta.”;

16) paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keelatud on müügiks pakkuda ja müüa tubakatoodet ning tubakatootega seonduvat toodet, mis on muu tootega ühtsesse müügipakendisse pakendatud.”;

17) paragrahvi 24 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote müügiedenduse keeld

(1) Keelatud on tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügi suurendamiseks järgmine tegevus (edaspidi müügiedendus):
1) kauba või teenuse müügiks pakkumisel, müügil või muu tegevuse tulemusena tubakatoote või tubakatootega seonduva toote tasuta või sigarettide maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga saamise võimaldamine, samuti võidu, auhinna või muu hüvena;
2) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügiks pakkumisel, müügil või muu tegevuse tulemusena kauba või teenuse tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimaldamine, samuti võidu, auhinna või muu hüvena;
3) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügihinna avaldamine selliselt, et tarbijale on samal ajal nähtav toote algne ja uus müügihind või allahindlusprotsent;
4) otseselt või kaudselt tubakatoote või tubakatootega seonduva tootega seostatava muu tegevuse käigus tarbijale pakutava võidu, auhinna või muu hüve võimaldamine.

(2) Müügiedenduse keeldu ei kohaldata:
1) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote või sellega seotud informatsiooni edastamisele toote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või toote tutvustamisele käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul sellisel üritusel;
2) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsioonile või tegevusele, mis toimub vaid käitlejate vahel.”;

19) paragrahvi 28 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal kohustus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning õigus keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

(3) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste müümisel peab müüja tuvastama ostja vanuse isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendava dokumendi alusel ei pea müüja ostja vanust tuvastama, kui ostja on ilmselgelt täisealine või kui ostjaks on müüjale teada täisealine isik.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul ei ole ostja välisel vaatlusel ilmselgelt või müüjale teadaolevalt täisealine ega esita isikut tõendavat dokumenti, ei või müüja tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid müüa.

(5) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

(6) Alaealist on keelatud rakendada tööl, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.

(7) Kui tubakatoode, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toode, tubakatootega sarnaselt kasutatav toode või selle osised on alaealise omandisse üle läinud pärandvara koosseisus, tagab tema seaduslik esindaja, et need tooted ei satuks alaealise otsesesse valdusesse.”;

20) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse elektroonilisele sigaretile ning lõike 1 punkte 1 ja 2 ka teistele tubakatootega sarnaselt kasutatavatele toodetele.”;

21) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piiranguid kohaldatakse ka elektroonilise sigareti tarvitamisele.”;

22) seaduse 5. peatükki täiendatakse 3. jaoga järgmises sõnastuses:

3. jagu
Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eestisse toimetamisega seotud keelud ja piirangud

§ 311. Suitsuvaba tubakatoote Eestisse toimetamise piiramine

(1) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:
1) teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
2) liiduvälisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

(2) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil liiduvälisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.

(3) Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.

§ 312. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eestisse toimetamise keeld

Tubakatoote või sellega seonduva toote Eestisse toimetamine kaugmüügi teel on keelatud.”;

23) paragrahvi 32 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise, nende toodete käitlemise korra ja nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete, samuti nende toodete Eestisse toimetamisega seotud keeldude ja piirangute järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;”;

24) seadust täiendatakse §-ga 332 järgmises sõnastuses:

§ 332. Nõuete järgimise kontrollimine kontrolltehinguga

(1) Kui käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmega ei ole võimalik või on oluliselt raskendatud teostada järelevalvet tubakatootega või tubakatootega seonduva tootega kauplemise nõuete järgimise üle, kuid see on vajalik ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, võib § 32 punktis 1 nimetatud korrakaitseorgan riikliku järelevalve erimeetmena teha kontrolltehingu.

(2) Kui käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmega ei ole võimalik või on oluliselt raskendatud § 28 lõigetes 2–5 sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostada, kuid see on vajalik ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, võib § 32 punktis 6 nimetatud korrakaitseorgan riikliku järelevalve erimeetmena teha kontrolltehingu.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kontrolltehingu tegemisse võib vajaduse korral kaasata avaliku korra eest mittevastutava isiku vaid tema nõusolekul. Kaasatav isik peab olema vähemalt kuueteistaastane. Alla kaheksateistaastase isiku kaasamise korral on peale tema enda nõusoleku vajalik ka tema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

(4) Kontrolltehingu tegemise otsustab korrakaitseorgani juht või tema volitatud ametiisik.

(5) Kontrolltehing on müügilepingu või muu võlaõigusliku tehingu tunnustega toiming, mille eesmärk on kontrollida õigusaktidega kehtestatud nõuetest kinnipidamist. Kontrolltehingut tegev ametiisik või kaasatud isik võib varjata isiku eest, kelle suhtes kontrolltehing tehakse, ja teiste isikute eest tehingu eesmärki. Kontrolltehingut tegev ametiisik ei pea ennast esitlema ega kandma vormiriietust, samuti ei pea ametiisik esitama ametitunnistust enne, kui kontrolltehingu eesmärk on saavutatud.

(6) Kontrolltehingu tegemisel ei või läbi viia jälitustoiminguid, kihutada isikut süüteo toimepanemisele ega toime panna süüteotunnustega tegu, samuti ei või kontrolltehingu tegemise tagamiseks kasutada salajasele koostööle kaasatud isikut, teeselda juriidilist isikut, kasutada variisikut ega konspiratsioonivõtteid politsei ja piirivalve seaduse §-de 751 ja 754–757 tähenduses.

(7) Korrakaitseorgan teavitab isikut, kelle suhtes tehti kontrolltehing, viivitamata pärast kontrolltehingu eesmärgi saavutamist sellest, et tema suhtes kohaldati kontrolltehingut. Korrakaitseorgan võib kirjaliku põhjendatud otsusega lükata edasi selle isiku teavitamise, kelle suhtes kontrolltehing tehti, kui see on vältimatult vajalik sama isiku tegevusega seotud järelevalve jätkamiseks või teiste isikute poolt niisuguste tehingute tegemisele esitatud nõuete järgimise kontrollimiseks. Selle isiku teavitamist, kelle suhtes kontrolltehing tehti, ei või edasi lükata rohkem kui kolm kuud alates tehingu tegemise päevast.

(8) Kontrolltehingu tegemine protokollitakse korrakaitseseaduse §-s 12 sätestatud korras. Kontrolltehingu protokollis märgitakse kontrolltehingu aluseks olnud otsus, kontrolltehingus osalenud ametiisikud ja isik, kelle suhtes kontrolltehing tehti, ning muud menetlusosalised ja kaasatud isikud, ametiisikute ütlused kontrolltehingu asjaolude ja tulemuste kohta, kontrolltehingu tulemusena üle antud või vastu võetud asjade ja dokumentide kirjeldus ning muude menetlusosaliste ja menetlusse kaasatud isikute ütlused, seletused ja arvamused. Kui selle isiku teavitamine, kelle suhtes kontrolltehing tehti, lükatakse käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud alustel ja korras edasi, viidatakse kontrolltehingu protokollis edasilükkamise otsusele. Protokoll toimetatakse kätte isikule, kelle suhtes kontrolltehing tehti.

(9) Kontrolltehingu käigus teostatud tehing on tühine.”;

25) paragrahvi 43 lõiget 1 ja § 44 teksti täiendatakse pärast sõna „tubakatoode” sõnadega „või tubakatootega seonduv toode” vastavas käändes;

26) paragrahvi 45 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 45. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

(1) Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”;

27) paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

Täisealise isiku poolt tubakatoote või tubakatootega seonduva toote alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.”;

28) paragrahvi 49 pealkirja ja teksti ning § 50 teksti täiendatakse pärast sõna „suitsetamine” sõnadega „või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine” vastavas käändes;

29) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 6 sätestatud terviseohu ühendhoiatuste vaheldumise nõuet kohaldatakse alates 2017. aasta 20. maist ja alates 2019. aastast vahelduvad hoiatused korrapäraselt iga aasta 1. jaanuaril.”;

30) paragrahv 55 tunnistatakse kehtetuks;

31) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „lk 1–38)” tekstiosaga „, muudetud komisjoni delegeeritud direktiiviga 2014/109/EL (ELT L 360, 17.12.2014, lk 22–27)”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 5, 9, 14–16 ja 18 jõustuvad 2019. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json