Teksti suurus:

Ruumiandmete seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2018, 9

Ruumiandmete seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 04.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 16 lõike 3, § 36 lõike 2, § 58 lõike 1 ja § 67 lõike 4 ning avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruses nr 103 „Aadressiandmete süsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

ADS-i infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja ning aadressiandmete esitajad”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) ADS-i infosüsteemi volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastutav töötleja:
1) tagab ADS-i infosüsteemi pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
2) tagab ADS-i infosüsteemi arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
3) juhib andmekogu arendustöid;
4) töötleb ja väljastab andmeid;
5) määrab ADS-i infosüsteemi käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuded;
6) tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe;
7) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
8) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Volitatud töötleja:
1) korraldab ADS-i infosüsteemi majutamist ja infotehnoloogilist haldamist;
2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
3) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid ADS-i infosüsteemi arendamiseks;
4) korraldab ADS-i infosüsteemi arendustöid koostöös vastutava töötlejaga ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
6) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
7) korraldab infosüsteemi kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt;
8) tagab ADS-i infosüsteemi infotehnoloogilise kasutajatoe;
9) informeerib vastutavat töötlejat takistustest ja probleemidest ADS-i infosüsteemiga seotud kohustuste täitmisel.”;

5) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „vastutavale” sõnadega „ja volitatud”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 129 „Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruses nr 129 „Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Eesti geoportaal ning vastutav ja volitatud töötleja”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Infosüsteemi volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „K1T2S1” sõnaga „K2T2S1”;

4) määruse 3. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna „Vastutava” sõnadega „ja volitatud”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tagada geoportaali ning selle infosüsteemi hooldamine ja arendamine;”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „teabehaldajatele” sõnadega „ja volitatud töötlejale”;

7) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Volitatud töötleja ülesanded

Volitatud töötleja ülesanded on:
1) korraldada geoportaali majutamine ja infotehnoloogiline haldamine;
2) kasutada andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
3) teha geoportaali vastutavale töötlejale ettepanekuid geoportaali arendamiseks;
4) korraldada geoportaali arendustöid koostöös vastutava töötlejaga ning korraldada infrastruktuuri hankimist või rentimist;
5) rakendada meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks ning korraldada geoportaali varukoopiate tegemine;
6) võtta andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele geoportaali turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendada neid järjepidevalt;
7) korraldada infosüsteemi kantud andmete säilitamine kehtestatud nõuete kohaselt;
8) tagada geoportaali infotehnoloogiline kasutajatugi;
9) informeerida vastutavat töötlejat takistustest ja probleemidest geoportaaliga seotud kohustuste täitmisel.”;

8) paragrahvi 11 teksti täiendatakse pärast sõna „vastutavale” sõnadega „ja volitatud”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruse nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruses nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu vastutava töötleja ülesanded on järgmised:
1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
3) arendab andmekogu;
4) töötleb ja väljastab andmeid;
5) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuded;
6) tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe;
7) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
8) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Andmekogu volitatud töötleja

(1) Andmekogu volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi volitatud töötleja).

(2) Volitatud töötleja ülesanded on järgmised:
1) korraldab andmekogu majutamist ja infotehnoloogilist haldamist;
2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
4) korraldab andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist ning arendustööde tehnilise teostuse vastutava töötleja määratud ulatuses;
5) rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
6) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
7) korraldab infosüsteemi kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt;
8) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
9) informeerib vastutavat töötlejat takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.”;

3) paragrahvi 15 teksti täiendatakse pärast sõna „vastutavale” sõnadega „ja volitatud”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 164 „Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 164 „Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Vastutav töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
3) juhib andmekogu arendustöid;
4) töötleb ja väljastab andmeid;
5) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuded;
6) tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe;
7) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
8) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.”;

2) määruse 1. peatükki täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Andmekogu volitatud töötleja

(1) Andmekogu volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi volitatud töötleja).

(2) Volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
1) korraldab andmekogu majutamise ja infotehnoloogilise haldamise;
2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
4) korraldab andmekogu arendustöid koostöös vastutava töötlejaga ning korraldab andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
6) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
7) korraldab infosüsteemi kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt;
8) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
9) informeerib vastutavat töötlejat takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Andmekogusse kantakse globaalse positsioneerimise püsijaamade võrgust kogutud mõõtmiste originaalandmed.”;

4) paragrahvi 17 teksti täiendatakse pärast sõna „vastutavale” sõnadega „ja volitatud”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Urmas Reinsalu
Justiitsminister peaministri ülesannetes

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json