Teksti suurus:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusega seotud sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2024, 19

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusega seotud sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.01.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5, § 61 lõike 2, § 62 lõike 4 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 1 nimetatud isiku eest on 2695 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 16-aastaseks.

(2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku eest on 2695 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 19-aastaseks.”;

2) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõikes 1 nimetatud õigustatud isiku kohta on 24,09 eurot ühes ööpäevas ja 120,45 eurot ühes kalendriaastas.

(2) Majutuskulude maksimaalne maksumus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isiku kohta, kellel on psüühikahäire, on 24,09 eurot ühes ööpäevas ja 843,15 eurot ühes kalendriaastas.”;

3) paragrahvi 4 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidukulude hüvitamiseks esitab isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse.”;

4) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sotsiaalkindlustusamet otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest keeldumise 20 tööpäeva jooksul taotluse ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta isikupõhise üksikaruande saamise päevast arvates.”;

6) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamine”;

2) paragrahvi 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad „sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatava”;

3) paragrahvi 2 lõike 4 punktidest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „ja arvelduskonto number”;

4) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) märge, mil viisil ja mis aadressil soovitakse Sotsiaalkindlustusametilt dokumente ja teateid saada (e-postiga, e-postiga krüpteeritult, posti teel tähtkirjaga, posti teel lihtkirjaga, klienditeeninduses, Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalis, riigiportaali www.eesti.ee kaudu);”;

5) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 6 asendatakse sõna „delikaatsete” sõnaga „eriliigiliste”;

6) paragrahvi 2 lõike 4 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse sõnad „osutatavad teenused” sõnadega „Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavad teenused”;

8) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) rehabilitatsiooniplaani koostamise periood ja kehtivuse periood.”;

9) paragrahvi 3 lõike 11 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani D-osa ja tegevuskava alusel osutatud teenuse tulemuslikkuse põhjendatud hinnang peavad sisaldama järgmisi andmeid:”;

10) paragrahvi 3 lõike 11 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) hinnangu koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.”;

11) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja koostab rehabilitatsiooniprogrammi, rehabilitatsiooniplaani või tegevuskava ja teenuse osutamise alusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku kohta teenuse osutamise andmestiku.”;

12) paragrahvi 5 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja sõnad „sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel koostatud”;

13) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 5–8 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teenuse osutamise kuupäev; majutuse kasutamise kuupäev, kui teenuse saaja ja alla 16-aastase isiku saatja kasutasid teenuse saamise ajal majutust; sõidu kuupäev, kui teenuseosutaja sõidab teenust osutama õigustatud isiku igapäevaelu keskkonda ja taotleb sõidukulude hüvitamist (kood 3002);
6) teenuse kood ja nimetus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelule; majutusteenuse kood (ööpäevaringne majutus koodi 3001, ööpäevaringne majutus alla 16-aastase isiku saatjale koodi 4003) ja nimetus; sõidukulude hüvitamise kood (teenus 3002) ja nimetus;
7) teenuse maht tundides (1 tund = 60 minutit);
8) teenuse sisu kirjeldus: osutatud teenuse ülevaatlik kirjeldus – toimunud kohtumise formaat (v.a kontaktkohtumine teenuseosutaja tegevuskohas), kohtumise teema, võrgustiku- ja meeskonnatöös osalejad, millises valdkonnas ja keda nõustati/juhendati, sõlmitud kokkulepped, tehtud hindamised/teraapiad/tegevused/õpetused, vahehindamise tulemused ja muu vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelus kirjeldatud teenuste sisule. Kui teenuseosutaja osutab teenust õigustatud isiku igapäevaelu keskkonnas ning sõidule kuluv aeg arvestatakse teenuse osutamise aja hulka, siis märge, kui palju teenuse osutamise ajast kulus sõidule. Kui märgitakse sõidukulu hüvitamine (kood 3002), tuleb lisada lähtekoht, sihtkoht ja kilometraaž. Kui teenuse saaja / alla 16-aastase õigustatud isiku saatja kasutasid majutust, siis märge majutuse kohta;”;

14) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 5 lõike 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuseosutaja esitab pärast teenuse osutamise lõpetamist Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniplaani D-osa või tulemuslikkuse hinnangu hiljemalt koos viimase isikupõhise üksikaruandega.”;

16) paragrahvi 6 lõiked 11 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni planeerimise teenuse osutamisel esitab teenuseosutaja hiljemalt koos isikupõhise üksikaruandega Sotsiaalkindlustusametile isikule koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani. Kui teenuse osutamise käigus on sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muudetud, esitatakse hiljemalt koos isikupõhise üksikaruandega Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi muudetud tegevuskava.

(2) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja võtab teenuse saajalt või tema seaduslikult esindajalt hiljemalt enne viimase isikupõhise üksikaruande esitamist kinnituse osutatud teenuste kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Paragrahvi 1 punkte 1, 2 ja 6 rakendatakse 1. jaanuarist 2024. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Nele Labi
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json