Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.02.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.02.2016 otsus nr 733

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2016

§ 1. Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Maksualase teabevahetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 41. Euroopa Liidu väline finantskontode alane teabevahetus

(1) Käesoleva seaduse 1., 11. ja 3. peatükis sätestatut kohaldatakse ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni (edaspidi konventsioon) artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele.

(2) Konventsiooni artikli 6 alusel toimuva finantskontode maksualase teabevahetusega seonduv teavitamis- ja järelevalvekohustus on maksuhalduril.ˮ;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

ˮKäesoleva lõike esimeses lauses sätestatut ei kohaldata teabeandja suhtes, kellel puudub teabevahetuseks kogutava teabe maksuhaldurile esitamise kohustus.ˮ;

3) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮAndmed esitatakse 30 kalendripäeva jooksul, kui käesolevast seadusest tulenevalt ei ole ette nähtud lühemat tähtaega.ˮ;

4) seadust täiendatakse peatükiga 11 järgmises sõnastuses:

ˮ11. peatükk

Finantskontode maksualase teabe automaatne vahetus Euroopa Liidus

§ 81. Finantskonto

(1) Finantskonto käesoleva peatüki tähenduses on Eesti finantsasutuse peetav konto, mis vastab nõukogu direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12) (edaspidi direktiiv) lisa 1 8. jao C jaotises sätestatud tingimustele.

(2) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja peetav finantskonto on konto, mis on avatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 11 lõike 4 alusel või mille kontohaldur Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse tähenduses on mittearuandekohustuslik finantsasutus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata finantskonto loetakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse tähenduses kontohalduri peetavaks.

(4) Teabevahetusest välistatud finantskonto käesoleva peatüki tähenduses on direktiivi lisa 1 8. jao C jaotise punktis 17 sätestatud tingimustele vastav konto, millele aruandlus- ja hoolsusmeetmeid ei kohaldata.

(5) Direktiivi lisa 1 8. jao C jaotise punkti 17 alapunktis g sätestatud tingimustele vastav teabevahetusest välistatud muu kui direktiivis nimetatud finantskonto on:

1) pensionileping kogumispensionide seaduse § 41 tähenduses;

2) täiendava kogumispensioni kindlustusleping kogumispensionide seaduse § 62 tähenduses;

3) väärtpaberikonto, kus ei ole registreeritud muid osakuid peale kogumispensionide seaduses nimetatud kohustusliku ja vabatahtliku pensionifondi osakute.

§ 82. Finantskontode maksualane teave

(1) Finantskontode maksualane teave käesoleva peatüki tähenduses on finantskonto pidamisega seonduv aruandekohustusliku Eesti finantsasutuse poolt maksuhaldurile esitatav direktiivi artikli 8 lõikes 3a nimetatud teave.

(2) Aruandlus- ja hoolsusmeetmed käesoleva peatüki tähenduses on direktiivi lisades 1 ja 2 sätestatud finantskontode maksualase teabe väljaselgitamiseks kohaldatavad aruandlus- ja hoolsusmeetmed.

(3) Finantskontode maksualane teave võib olla hõlmatud teabevahetusega.

(4) Finantskontode maksualase teabe hulka kuuluva tulu liik määratakse kindlaks ja nimetatud tulu liigi, kontojäägi ja kontoväärtuse suurus leitakse eurodes, arvestades tulumaksuseaduses sätestatut.

(5) Finantskontode maksualase teabe deklaratsioonide vormid ning deklaratsioonide esitamise ja täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 83. Teabeandja

(1) Teabeandja käesoleva peatüki tähenduses on Eesti finantsasutus.

(2) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus käesoleva peatüki tähenduses on direktiivi lisa 1 8. jao A jaotises sätestatud tingimustele vastav Eestis asutatud või moodustatud asutus või välisriigi asutuse Eesti filiaal.

(3) Mittearuandekohustuslik Eesti finantsasutus käesoleva peatüki tähenduses on direktiivi lisa 1 8. jao B jaotises sätestatud tingimustele vastav Eesti finantsasutus, kes on vabastatud aruandlus- ja hoolsusmeetmete kohaldamisest.

(4) Direktiivi lisa 1 8. jao B jaotise punkti 1 alapunktis c sätestatud tingimustele vastav muu kui direktiivis nimetatud mittearuandekohustuslik Eesti finantsasutus on kohustuslik pensionifond ja vabatahtlik pensionifond kogumispensionide seaduse § 3 tähenduses.

§ 84. Kontrolliv isik

Ettevõtet kontrolliva isiku kindlakstegemisel käesoleva peatüki tähenduses lähtutakse tegeliku kasusaaja määratlusest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

§ 85. Kontoomaniku ja kontrolliva isiku kinnitus

(1) Füüsilisest isikust kontoomaniku ja ettevõtet kontrolliva füüsilise isiku kinnitus on kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus isiku maksuresidentsuse kohta, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

1) kontoomaniku või ettevõtet kontrolliva isiku nimi;

2) elukoha aadress;

3) maksuresidentsused;

4) maksukohustuslase identifitseerimisnumber või -numbrid;

5) sünniaeg;

6) sünnikoht riigi või jurisdiktsiooni täpsusega;

7) kinnituse esitamise aeg.

(2) Ettevõtet kontrolliva füüsilise isiku eest võib kinnituse esitada kontoomanik.

§ 86. Teabeandja kohustused

(1) Teabeandja hoidub tegevusest, mille eesmärk on finantskontode maksualase teabe kogumisest kõrvalehoidumine.

(2) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus kohaldab käesoleva seaduse § 82 lõikes 2 nimetatud aruandlus- ja hoolsusmeetmeid ning tuvastab igal aastal enda peetavate finantskontode maksualase teabe. Mitteresidendist kontoomaniku ning ettevõtte mitteresidendist kontrolliva isiku andmeid ja sellise ettevõtte andmeid kogutakse sõltumata sellest, kas maksualane teave on hõlmatud teabevahetusega.

(3) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus esitab maksuhaldurile käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt tuvastatud finantskontode maksualase teabe eelmise kalendriaasta kohta elektroonse deklaratsiooniga iga aasta 30. juuniks.

§ 87. Kohustuste täitmine kolmanda isiku kaudu

Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus võib käesolevas peatükis sätestatud kohustusi täita kolmanda isiku kaudu. Vastutus kohustuste täitmise eest lasub aruandekohustuslikul Eesti finantsasutusel.

§ 88. Maksuhalduri kohustused

(1) Direktiivi artikli 8 lõikes 7a sätestatud teavitamis- ja järelevalvekohustus on maksuhalduril.

(2) Maksuhaldur kustutab talle edastatud finantskontode maksualase teabe, mis ei ole teabevahetusega hõlmatud.ˮ;

5) paragrahvi 11 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Füüsilisest isikust kontoomaniku ja ettevõtet kontrolliva füüsilise isiku kinnitus on kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus isiku maksuresidentsuse kohta, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

1) kontoomaniku või ettevõtet kontrolliva isiku nimi;

2) elukoha aadress;

3) maksuresidentsused;

4) maksukohustuslase identifitseerimisnumber või -numbrid;

5) sünniaeg;

6) sünnikoht riigi või jurisdiktsiooni täpsusega;

7) kinnituse esitamise aeg.

(4) Ettevõtet kontrolliva füüsilise isiku eest võib kinnituse esitada kontoomanik.ˮ;

6) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Kui teabeandja jätab täitmata käesoleva seaduse §-s 86 ja §-des 15–18 sätestatud kohustused, võib maksuhaldur määrata kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja ja teha maksukorralduse seaduse § 136 kohase sunniraha rakendamise hoiatuse.ˮ;

7) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

ˮKäesoleva lõike esimeses lauses sätestatut ei kohaldata teabeandja suhtes, kellel puudub teabevahetuseks kogutava teabe maksuhaldurile esitamise kohustus käesoleva seaduse 2. peatüki alusel.ˮ;

8) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata teabeandja, kes on klientidega loonud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses ärisuhteid ajal, kui talle ei kohaldunud käesoleva seaduse § 6 lõige 2, teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis neid kliente käesoleva seaduse alusel toimuvast teabe kogumisest, teabevahetusest ning teabe automaatsest edastamisest kolme kalendrikuu jooksul alates ajast, kui teabeandjale kohaldub käesoleva seaduse § 6 lõige 2.ˮ;

9) seadust täiendatakse §-dega 231 ja 232 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 231. Käesoleva seaduse 11. peatüki rakendamine

(1) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus kohaldab käesoleva seaduse 11. peatükis nimetatud aruandlus- ja hoolsusmeetmeid ning kogub esmakordselt teabe 2016. aastal avatud finantskontode kohta 2016. aasta 31. detsembriks.

(2) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus kohaldab aruandlus- ja hoolsusmeetmeid ning kogub teabe olemasolevate finantskontode kohta esmakordselt järgmiselt:

1) füüsilise isiku olemasolevate kõrge väärtusega, direktiivi lisa 1 8. jao C jaotise punktis 15 sätestatud tingimustele vastavate finantskontode kohta 2016. aasta 31. detsembriks;

2) füüsilise isiku olemasolevate madalama väärtusega, direktiivi lisa 1 8. jao C jaotise punktis 14 sätestatud tingimustele vastavate finantskontode kohta 2017. aasta 31. detsembriks;

3) direktiivi lisa 1 5. jao E jaotise punktis 1 sätestatud tingimustele vastavate ettevõtte olemasolevate finantskontode kohta 2017. aasta 31. detsembriks.

(3) Direktiivi lisades 1 ja 2 sätestatud aruandlus- ja hoolsusmeetmete kohaldamisel võib aruandekohustuslik Eesti finantsasutus:

1) kohaldada uutele finantskontodele ette nähtud hoolsusmeetmeid kõigi olemasolevate finantskontode suhtes, samuti kõrge väärtusega finantskontodele ette nähtud hoolsusmeetmeid kõigi madalama väärtusega finantskontode suhtes;

2) tugineda olemasoleva madalama väärtusega finantskonto füüsilisest isikust omaniku maksuresidentsuse tuvastamiseks tema kehtivale elukoha aadressile, kui aruandekohustuslikul Eesti finantsasutusel ei ole alust kahelda andmete õigsuses;

3) kohaldada ettevõtte olemasolevate finantskontode suhtes hoolsusmeetmeid ja edastada nende kohta teavet pärast seda, kui finantskontode kogujääk või -väärtus ületab direktiivi lisa 1 5. jao E jaotise punktis 1 nimetatud piirmäära;

4) käsitada olemasolevana sellist finantskontot, mille avab mis tahes ajal samas finantsasutuses olemas oleva konto omanik ning mida finantsasutus käsitab koos selle isiku teiste finantskontodega ühe finantskontona, millele laienevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kohaldatavad hoolsusmeetmed ning mille avamisel peab konto omanik esitama vaid direktiivis nimetatud teavet;

5) koguda esmakordselt finantsvara müügist või lunastamisest saadud brutotulu kohta teabe käesolevas paragrahvis sätestatud vastavast tähtajast ühe aasta võrra hiljem.

(4) Finantskonto kindlaksmääramisel käesoleva paragrahvi lõike 3 tähenduses kohaldab aruandekohustuslik Eesti finantsasutus direktiivi lisa 1 7. jao C jaotises sätestatud kontojääkide liitmise ja vääringutega seotud eeskirju. Nimetatud eeskirjade kohaldamise tulemusena saadud negatiivne konto kogujääk või -väärtus loetakse nullväärtuseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erisusi kohaldatakse kõigile aruandekohustusliku Eesti finantsasutuse peetavatele finantskontodele ühetaoliselt.

§ 232. Käesoleva seaduse 2. peatüki rakendamine

Aruandekohustuslikul Eesti finantsasutusel on käesoleva seaduse § 231 lõike 3 punktis 4 nimetatud õigus ka käesoleva seaduse 2. peatükist tulenevate kohustuste täitmisel kooskõlas FATCA kokkuleppega.ˮ;

10) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮNõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12), muudetud direktiiviga 2014/107/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1–29).ˮ.

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 17 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

ˮ10) juriidilise isiku staatuseta välismaine isikuteühendus või varakogum;

11) isik, kelle andmeid töödeldakse maksualase teabevahetuse seaduse alusel.”.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json