Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.03.2019, 5

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

Vastu võetud 05.02.2016 nr 5
RT I, 09.02.2016, 18
jõustumine 12.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2016RT I, 15.11.2016, 118.11.2016
24.08.2017RT I, 30.08.2017, 202.09.2017
24.10.2018RT I, 30.10.2018, 302.11.2018
25.02.2019RT I, 05.03.2019, 108.03.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Turustusmeetmed” raames kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate (edaspidi koos kampaania) toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise kava koostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 68 lõike 1 punktides b ning g nimetatud tegevuste elluviimise eest.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis b nimetatud tegevuste elluviimise korral on abikõlblik järgmine kulu:
  1) messi osavõtutasu, stendi pinna üür, stendi kujunduse kulu, stendi sisustuse üür, stendil kasutatava teenuse kulu, sealhulgas elektri-, vee- ja internetikulu, tootenäidiste veo- ja kindlustuskulu, osaleva eksponendi kahe esindaja ja taotleja ühe esindaja viisa-, sõidu- ja majutuskulu ning reisikindlustuskulu;
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]
  2) teabe- või reklaammaterjalide valmistamisega seotud kulu, sealhulgas kujundamise, tootmise, trükkimise, paljundamise ja tõlkimise kulu;
  3) messi ametliku kataloogi, veebilehe või trükise reklaamipinna kulu ning kulu, mis kaasneb reklaamimisega messi territooriumil;
  4) eksponendi sissekandmise kulu messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi;
  5) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega;
  6) ettevõtja andmete messikataloogi kandmise kulu.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis g nimetatud tegevuste elluviimise korral on abikõlblik järgmine kulu:
  1) teenustasu kujundamise või tootmise eest reklaamteenust osutavale ettevõtjale;
  2) televisioonis, raadios, trükimeedias või veebikeskkonnas teabe avaldamise kulu reklaamteenust osutavale ettevõtjale;
  3) kampaania raames teabematerjali trükkimise kulu;
  4) kampaania raames veebilehe tegemise kulu;
  5) kampaania raames korraldatava ürituse puhul ruumi, sisustuse või tehnika üür, kutsete valmistamise kulu ja tootenäidiste kulu;
  6) kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu;
  7) teenustasu projektijuhtimise eest projekti elluviimise ajal;
  8) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 4.   Mitteabikõlblikud kulud

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktides b ning g nimetatud tegevuste elluviimise korral ei ole abikõlblik järgmine kulu:
  1) taotleja tööjõukulu;
  2) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhtudel;
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]
  3) taotleja üldkulu;
  4) finants- ja pangakulu;
  5) mitterahaline sissemakse;
  6) kulu, mille eest on tasutud tasaarvelduse korras;
  7) trahv ja kohtukulu;
  8) kulutus kampaaniale, mis ei vasta toiduseaduse §-des 38 ja 40 ning reklaamiseaduses sätestatud tingimustele;
  9) kinnisvara soetamise kulu;
  10) amortisatsioonikulu;
  11) esinduskulu ja kingitused;
  12) sellise kampaania raames tehtud materjali kulu, mille kesksel kohal on ettevõtja nimetus, logo, kaubamärk või muud andmed ettevõtja kohta;
  13) kulutus, mis on tehtud sularahas, teenustasu pangatoimingu eest, intress ja tagatismakse;
  14) põhi- ja väikevahendi, inventari või seadme soetamise või investeerimiskulu;
  15) erisoodustusmaks;
  16) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” §-s 7 sätestatud piirmäärasid ületav töölähetuse kulu;
  17) isikliku mootorsõiduki kasutamise kulu;
  18) muu toetatava tegevusega mitteseotud ning tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu;
  19) taotleja ja temaga tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isiku vahel tehtud tehingu kulu;
  20) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva, välja arvatud § 3 lõike 1 punktides 1 ja 6 nimetatud kulu.

§ 5.   Toetuse kasutamise kava

  (1) Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel, milles nähakse ette kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõikes 3 sätestatu.

  (2) Toetuse kasutamise kava alusel toetuse taotlemiseks võib kavas nimetamist taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on olnud vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus (edaspidi koos taotleja).
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

  (3) Maaeluministeerium avalikustab oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub taotlejaid esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas. Taotleja, kes soovib toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, esitab teates toodud tähtaja jooksul Maaeluministeeriumile taotluse, milles sisalduvad lisas 1 nimetatud andmed.
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]

  (4) Maaeluministeerium valib vastavalt lisas 4 esitatud metoodikale taotleja, kes võib kava alusel toetust taotleda.

  (5) Võrdsete hindepunktide puhul eelistatakse taotlejat, kellel on varasem rahvusvahelistel messidel osalemise kogemus ning kes on rahvusvahelistele messidele rohkem ettevõtjaid kaasanud.

  (6) Toetuse kasutamise kavas määratakse muu hulgas kindlaks tegevuste elluviimise täpsemad tingimused.

  (7) Toetuse kasutamise kava avalikustatakse PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse kasutamise kava kehtestamisest.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud ja kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus.
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (3) Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja järgmised dokumendid:
  1) lisas 2 esitatud nõuetele vastav taotlus;
  2) paragrahvis 8 nimetatud hinnapakkumused või tegevuse elluviimise kulude arvestus;
  3) tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
  4) paragrahvi 7 lõikes 3 nimetatud dokument;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

  (5) Kui toetust taotletakse kampaania korraldamiseks, esitab toetuse taotleja PRIAle lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele ka kampaania elluviimise projekti ajakava.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja ei muuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis g nimetatud kampaania elluviimise projekti pärast § 5 lõikes 1 nimetatud toetuse kasutamise kava avalikustamist.

  (2) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Messil osalemiseks toetuse taotlemise korral sõlmib taotleja kirjaliku kokkuleppe ettevõtjaga, kes soovib messil osaleda. Kokkuleppes peab olema toodud, millal ja millisel messil ettevõtja osaleda soovib.

  (4) Toetuse saaja tagab, et toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on tema muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 8.   Hinnapakkumus

  (1) Toetuse taotlemise korral teeb toetuse taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale.

  (2) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Taotleja võib teha hinnapakkumuse esitamise ettepanekud toetatava tegevuse üksikute tegevuste kaupa.

  (5) [Kehtetu - RT I, 15.11.2016, 1 - jõust. 18.11.2016]

  (6) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isikult tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 9.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse taotluse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Taotlust paremusjärjestuse moodustamise eesmärgil ei hinnata.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA hiljemalt 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast.

  (4) PRIA teeb toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud § 5 lõikes 1 nimetatud toetuse kasutamise kavas toodud tegevuste elluviimiseks ja kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas toetuse kasutamise kavas ettenähtud nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

§ 12.   Toetuse maksmise kord

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle lisas 3 toodud maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt taotleja tellis teenust, ning taotlejapoolset rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) [Kehtetu - RT I, 15.11.2016, 1 - jõust. 18.11.2016]
  3) messil osaleva isiku turismiklassi edasi-tagasi lennuki- või laevapiletite maksumuse hüvitamise korral lisaks kulu tõendavale dokumendile ka pardakaardi koopia või transpordiettevõtja kinnitus isiku reisil viibimise kohta;
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis g nimetatud tegevuse puhul tutvustava materjali näidised, kampaania meediaplaan ja kokkuvõte kampaania tegevustest;
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]
  5) kulutuste tegemist tõendav muu dokument.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (4) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) 2016. aastal ei kohaldata § 6 lõikes 2 sätestatud nõuet, et PRIA peab teatama taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (2) Paragrahvi 4 punkti 20 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017. a.

  (3) 2016. aastal on §-s 3 nimetatud kulu abikõlblik ka juhul, kui see on tehtud enne PRIAle taotluse esitamise päeva tingimusel, et selline kulu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 6 sätestatuga.

Lisa 1 Toetuse kasutamise kavas nimetamiseks esitatava taotluse nõuded
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

Lisa 2 Toetuse taotlusele esitatavad nõuded
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

Lisa 3 Uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamise maksetaotlusele esitatavad nõuded
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

Lisa 4 Toetuse kasutamise kavas nimetamiseks esitatava taotluse hindamise metoodika
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json