Teksti suurus:

Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.02.2016, 19

Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel

Vastu võetud 05.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded, mida tuleb järgida Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (edaspidi järelevalvealase finantsteabe määrus) kehtestatud järelevalvealase finantsteabe miinimumnõuetele vastava aruandluse esitamisel Finantsinspektsioonile.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määruse nõudeid on kohustatud järgima kõik Eestis asutatud krediidiasutused, kellele on vastavalt Euroopa Nõukogu määruse (EL) 1024/2013 artikli 6 lõikele 4 või artikli 6 lõike 5 punktile b antud Euroopa Keskpanga otsuse kohaselt järelevalve alla kuuluva olulise üksuse staatus. Määruse nõudeid kohaldatakse individuaalsel alusel.

2. peatükk Finantsteabe aruanded, nende esitamine ja andmevahetusvorming 

§ 3.   Finantsteabe aruanded

  Finantsinspektsioonile tuleb esitada finantsteabe aruanded, mis on sätestatud järelevalvealase finantsteabe määruse I lisas „Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus“.

§ 4.   Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad

  (1) Määruse §-s 3 nimetatud finantsteabe aruannete esitamisel tuleb järgida aruandekuupäevi, mis on sätestatud järelevalvealase finantsteabe määruse artikli 8 lõikes 1.

  (2) Määruse §-s 3 nimetatud finantsteabe aruanded esitatakse hiljemalt aruandekuupäevale järgneva kalendrikuu viimaseks pangapäevaks.

§ 5.   Aruannete andmevahetusvorming

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt andmevahetusvormingus XBRL (ingl eXtensible Business Reporting Language).

  (2) Aruannete esitamisel järgitakse käesolevas määruses ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=19216 viidatud nõudeid.

§ 6.   Aruannete edastamine

  Aruanded saadetakse aadressile [email protected].

§ 7.   Klassifikaatorite, koodide ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Valuutakood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabeli järgi ja märgitakse suurtähtedega.

  (2) Riigikood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli järgi ja märgitakse suurtähtedega.

§ 8.   Arvandmete täpsus ja esitusviis

  (1) Rahalised väärtused esitatakse kas täiseurodes või sendi täpsusega.

  (2) Protsentides väljendatud väärtused esitatakse kujul i/100 ümardatuna nelja kohani peale koma.

Ardo Hansson
President

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json