Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.02.2021, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.02.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 7 lõike 2, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 19 lõike 2, § 21 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 2, § 28 lõike 2, § 29 lõike 2 ning § 67 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõigete 2, 3 ja 7, artikli 50 lõigete 3 ja 9, artikli 52 lõike 1 ning artikli 37 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42, artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 ning artikli 53 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 29 täiendatakse lõigetega 15–23 järgmises sõnastuses:

„(15) 2021. ja 2022. aastal võib enne 2021. aastat võetud kohustust suurendada enam kui 20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(16) 2021. ja 2022. aastal ei saa kohustust § 23 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud kohustusega asendada.

(17) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(18) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul võib taotleja kohustuseaastal ellu viia ka põllulindude soodustamise lisategevust.

(19) 2021. aastal võetud kohustuse puhul ei kohaldata § 10 põllumajandusmaa suhtes, millel kasvatatakse 2020. aastal taliteravilja, mis on külvatud sertifitseerimata seemnega.

(20) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul peab kohustuseaasta 1. detsembriks võetud mullaproovidest olema analüüsitud mulla orgaanilise süsiniku sisaldus arvestusega, et toetusõigusliku maa iga kuni 20 hektari kohta oleks analüüsitud vähemalt üks proov. Kui toetusõiguslikult maalt on varem võetud mullaproov ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, peab taotleja korraldama mullaproovi võtmise ja laboratooriumisse saatmise eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.

(21) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja §-des 12 ja 17 sätestatud nõudeid kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni.

(22) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul ei nõuta § 15 lõikes 1 nimetatud täienduskoolitusel osalemist.

(23) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul esitab taotleja põhitegevuse ja täiendava veekaitse lisategevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 21 täiendatakse lõigetega 10–14 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal § 13 lõike 2 kohaselt kohustust, mis on võetud enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(11) 2021. ja 2022. aastal ei saa kohustust § 15 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendada.

(12) 2021. ja 2022. aastal ei saa § 15 lõikes 3 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.

(13) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavat tegevust ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(14) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja § 8 lõike 3 esimeses lauses sätestatud nõuet kohustuseaasta 15. juunist ja sama paragrahvi lõike 8 esimeses lauses sätestatud nõude kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 3.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” § 16 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavat tegevust ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(8) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul ei pea taotleja § 11 lõike 5 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumente esitama, kui ta on need enne 2021. või 2022. aastal võetud kohustust sama kohaliku sordi kasvatamise eest selle määruse kohase toetuse saamiseks nõuetekohaselt esitanud.”.

§ 4.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 56 „Loomade heaolu toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse arv „2020” arvuga „2022”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul peab § 5 lõikes 12 nimetatud arvestust ja § 9 lõikes 2 nimetatud koolitusel osalemist tõendavat dokumenti või selle ärakirja säilitama vähemalt kohustuseaasta lõpuni.”.

§ 5.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõige 52 sõnastatakse järgmiselt:

„(52) Kui lõike 1 punktis 1 nimetatud toetusõiguslikul põllumaal kasvatatakse kohustuseaastal köögivilja, maasikat või mõlemat kokku rohkem kui kümnel hektaril, ei anta toetust nende kasvatamiseks kasutatava selle põllumaa pindala osa kohta, mis ületab kümmet hektarit.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

„(54) Kui lõike 1 punktis 1 nimetatud toetusõiguslikul põllumaal kasvatatakse kohustuseaastal lisas nimetatud ravim- või maitsetaimi kokku rohkem kui neljal hektaril, ei anta toetust nende kasvatamiseks kasutatava selle põllumaa pindala osa kohta, mis ületab nelja hektarit.”;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 17–25 järgmises sõnastuses:

„(17) Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal § 19 lõike 1 kolmanda lause kohaselt kohustust, mis on võetud enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(18) 2021. ja 2022. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.

(19) 2021. ja 2022. aastal saab selle määruse kohase kohustusega asendada üksnes § 21 lõikes 2 nimetatud keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohast kohustust. Sellisel juhul algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta. Kui keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohase kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(20) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(21) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul antakse mahepõllumajandusele ülemineku toetuse taotlejale mahepõllumajandusele ülemineku toetust.

(22) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul peab kohustuseaasta 1. detsembriks võetud mullaproovidest olema analüüsitud mulla orgaanilise süsiniku sisaldus arvestusega, et põllumajandusliku majapidamise põllumaa iga kuni 20 hektari kohta oleks analüüsitud vähemalt üks proov. Kui põllumajandusliku majapidamise põllumaalt on varem võetud mullaproov ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, peab taotleja korraldama mullaproovi võtmise ja laboratooriumisse saatmise eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.

(23) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja §-s 14 sätestatud nõuet kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni.

(24) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul ei nõuta § 16 lõikes 1 nimetatud täienduskoolitusel või õppepäeval osalemist.

(25) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul esitab taotleja toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.”.

§ 6.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõnad „tori universaalsuuna” ja sõnad „tori tõu universaalsuuna” sõnadega „tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni”;

2) määruses asendatakse tekstiosa „vana-tori suuna” tekstiosaga „tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni”;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „muutuda” sõnadega „aastati erineda”;

4) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb ohustatud tõugu looma pidada, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(5) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul § 4 lõiget 3 ei kohaldata.”.

§ 7.  Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 22 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) 2021. või 2022. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohase kohustuse võtnud taotleja võib põllulindude soodustamiseks jätta püsirohumaa üle aasta niitmata või muul viisil hooldamata ulatuses, mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõigusliku maa pindalast väiksem või sellega võrdne. Sellisel juhul jäetakse kogu püsirohumaa põld niitmata või muul viisil hooldamata.

(11) 2021. või 2022. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antava keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ja piirkondliku mullakaitse toetuse kohase kohustuse võtnud taotleja võib põllulindude soodustamiseks jätta põllumaa, mille kohta taotleb „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavat piirkondlikku mullakaitse toetust, ja püsirohumaa üle aasta niitmata või muul viisil hooldamata ulatuses, mis on keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõigusliku maa pindalast väiksem või sellega võrdne. Sellisel juhul jäetakse kogu püsirohumaa või põllumaa põld niitmata või muul viisil hooldamata.”.

§ 8.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” § 19 täiendatakse lõigetega 9–12 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal § 11 lõike 2 kohaselt kohustust, mis on võetud enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(10) 2021. ja 2022. aastal ei saa kohustust arengukava alusel antava piirkondliku veekaitse toetuse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.

(11) 2021. ja 2022. aastal ei saa § 13 lõikes 2 nimetatud kohustust selle määruse kohase kohustusega asendada.

(12) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavat tegevust ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud esimene kalendriaasta, esimene kohustuseaasta ja kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.”.

§ 9.  Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” § 23 täiendatakse lõigetega 4–9 järgmises sõnastuses:

„(4) 2021. ja 2022. aastal võib enne 2021. aastat võetud maa rohumaana hoidmise kohustust suurendada enam kui 20 protsenti esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(5) 2021. ja 2022. aastal ei saa § 15 lõikes 1 nimetatud kohustust selle määruse kohase maa rohumaana hoidmise kohustusega asendada.

(6) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud esimene kalendriaasta, kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(7) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täidab taotleja § 7 lõikes 2 ja §-s 9 sätestatud nõudeid kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni.

(8) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul peab § 10 lõikes 1 nimetatud koolitus olema läbitud kohustuseaasta 1. detsembriks.

(9) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul esitab taotleja maa talvise taimkatte all hoidmise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse kohustuseaasta 1. novembrist kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.”.

§ 10.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” § 22 täiendatakse lõigetega 13–19 järgmises sõnastuses:

„(13) Paragrahvi 8 lõikes 9 nimetatud koolitus peab 2021. ja 2022. aastal olema läbitud hiljemalt 1. oktoobriks.

(14) 2021. ja 2022. aastal arvestatakse § 8 lõikes 9 sätestatud nõude täitmisel alates 2015. aastast toimunud koolitusi.

(15) Kui taotleja suurendab 2021. või 2022. aastal § 14 lõike 1 kolmanda lause kohaselt kohustust, mis on võetud enne 2021. aastat, algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(16) 2021. või 2022. aastal § 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta. Kui § 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on üks kalendriaasta.

(17) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta. Nimetatud kohustuseperioodi puhul on määruses sätestatud kohustuseaasta ja esimene kohustuseaasta taotluse esitamise kalendriaasta.

(18) 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul § 8 lõiget 6 ei kohaldata.

(19) Alates „Pärandniitude tegevuskava” kinnitamisest on § 5 lõikes 3 nimetatud liigikaitseliselt olulised rannaalad, mille kohta võib toetust taotleda, ja nende alade §-s 11 nimetatud poolloodusliku koosluse hooldamise tingimused sätestatud „Poolloodusliku koosluse tegevuskava 2014–2020” asemel „Pärandniitude tegevuskavas”.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json