Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 11

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” muutmine

Vastu võetud 03.03.2011 nr 15

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm” (RT I, 20.12.2010, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded”;

2) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Metsamaterjali ja raieõiguse müüja ning ostja on kohustatud esitama paberil või elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile vastavalt müüdud või ostetud metsamaterjali kohta lisas 3 toodud vormi kohase teatise. Teatis esitatakse elektrooniliselt, kui sellel näidatakse enam kui kümme tehingut.”;

3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab metsamaterjali vedajal, kui ta veab metsamaterjali väljaspool selle omaniku kinnistut avalikult kasutataval teel „Teeseaduse” § 4 lõike 1 tähenduses, olema kaasas või vormistatud elektrooniliselt metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht. Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav vastavalt käesoleva määruse § 5 lõikele 41.”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veoselehele peavad olema kantud järgmised andmed:
1) veoselehe number ja kuupäev;
2) metsamaterjali omaniku ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber ning aadress, esindaja korral esindusõiguse alus;
3) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress. Kui metsamaterjali valdamise aluseks on metsateatis, siis lisatakse metsateatise number. Muudel juhtudel lisatakse katastriüksuse tunnus, millelt metsamaterjal pärineb;
4) metsamaterjali veo lähtekoht (maaüksuse või laoplatsi nimi ja aadress) ja sihtkoht (metsamaterjali saaja nimi ja sihtkoha aadress);
5) lähetatud metsamaterjali sortimendi kirjeldus ja kogus tihumeetrites;
6) veokijuhi nimi, isikukood, telefoninumber ning aadress;
7) veoki, haagise kasutamise korral ka haagise riiklik registreerimisnumber;
8) väljasõidu kuupäev ja kellaaeg;
9) vastuvõetud metsamaterjali sortimendi kirjeldus ja kogus tihumeetrites ning vastuvõtmise kuupäev.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 loetletud andmeid kinnitab esitaja kas allkirjaga või elektroonilise veoselehe kasutamise korral muul isiku ühest tuvastamist võimaldaval viisil.”;

6) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna „Veoseleht” sõnadega „Paberil veoseleht”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav ja vajaduse korral välja trükitav metsamaterjali omanikule, saajale ja vedajale. Riiklikule järelevalveasutusele peab elektrooniline veoseleht olema kättesaadav riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-Tee kaudu.”;

8) määruse lisades 1 ja 3 asendatakse määruse pealkiri käesoleva määruse punktis 1 nimetatud pealkirjaga;

9) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json