Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 15

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 03.03.2011 nr 19

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 ja § 83 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk) liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist.

  (2) Määrust kohaldatakse teeliikluses osalevaid sõidukeid omavate ja valdavate Eestis alaliselt elavate või elamisloa või -õiguse saanud füüsiliste isikute, Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja välismaa äriühingute filiaalide suhtes.

§ 2.  Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) register – liiklusregister „Liiklusseaduse” tähenduses;
  2) registritoiming – sõiduki ja sellega seotud isikute andmete registrisse sisestamine, muutmine, kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
  3) registritoimingu taotleja (edaspidi taotleja) – sõiduki omanik või tema esindaja või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik;
  4) registrijärgne omanik – isik, kes on registrisse kantud sõiduki omanikuna;
  5) registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll – sõiduki dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
  6) registreerimine – toiming, millega Maanteeamet kannab Eestis kasutusele võetava ja nõuetele vastava registrisse kandmata sõiduki ja sellega seotud isikute andmed registrisse;
  7) esmase registreerimise kuupäev – sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev. Juhul kui sõiduki esmase registreerimise päev ja kuu ei ole tuvastatavad või sõiduk on kasutusele võetud enne tuvastatud kuupäeva, siis kantakse registrisse ning registreerimistunnistusele sõiduki esmase kasutuselevõtu aasta, mis määratakse registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus sõiduki identifitseerimisnumbri ja sõiduki vaatluse alusel;
  8) registriandmete muutmine – registrisse kantud sõiduki ja sellega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
  9) registrist kustutamine – sõiduki kustutamiskande tegemine registris ning sõiduki ja sellega seotud isikute andmete arvamine registri arhiivi;
  10) registreerimistunnistus – lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registreerimist tõendav dokument;
  11) päritoluriigi registreerimistunnistus – sõiduki registreerimisel päritoluriigi vastava ametiasutuse poolt väljastatud ametlik dokument, mis tõendab, et sõiduk on või oli kantud vastava riigi registrisse;
  12) registreerimisnumber – Maanteeameti poolt sõidukile omistatud tähtede ja numbrite kombinatsioon. Trollibussi registreerimisnumbriks on omaniku poolt trollibussi registreerimisel antud number või numbrite ja tähtede kombinatsioon;
  13) riiklik registreerimismärk – „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 alusel riiklikele registreerimismärkidele kehtestatud nõuete kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud sõidukile omistatud registreerimisnumber;
  14) teisaldatav riiklik registreerimismärk (edaspidi ka PROOV-märk) – Eestisse toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks ettenähtud lisa 3 kohane registreerimismärk;
  15) transiitmärk – registreerimismärk, mis lubab sõidukit kasutada §-s 16 sätestatud korras piiratud kasutusõigusega;
  16) vastutav kasutaja (registreerimistunnistuse omanik) – eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning kes on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana registrisse;
  17) kasutaja – isik, kelle andmed on sõiduki omaniku taotluse alusel kantud registrisse;
  18) tüübikood – sõidukitüübi ehituskirjeldus kodeeritud kujul;
  19) tüübivastavuse tunnistus – sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja, sissetooja või Maanteeameti poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
  20) identifitseerimisnumber (VIN- või TIN-kood või kere/raami number) – sõidukile kantud tähtede ja/või numbrite kombinatsioon, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks ja tuvastamiseks;
  21) uus sõiduk – sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või muu riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul, kui see on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis transpordiks sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja juurde Eestis;
  22) vanasõiduk – teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat;
  23) Maanteeamet – Maanteeamet või selle struktuuriüksus.

§ 3.  Registritoimingu korraldus

  (1) Registritoiminguid teeb Maanteeamet sõiduki omaniku või tema esindaja või muu käesolevas määruses või muus õigusaktis nimetatud registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus ja muud vajalikud alusdokumendid peavad olema vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis, kui käesoleva määruse või muu õigusaktiga ei sätestata teisiti. Taotluses tuleb märkida vähemalt:
  1) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, füüsilisest isikust sõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress);
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui taotluse esitab sõiduki omaniku esindaja;
  3) andmed sõiduki kohta;
  4) taotletav registritoiming;
  5) sõidukiga seotud isikute ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress).

  (3) Kõikide registritoimingute taotluste esitamiseks võib sõiduki omanik või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik kasutada esindajat. Sellisel juhul peab esindaja esitama vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis volikirja, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Sõiduki vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb Maanteeametile esitada andmed vastava kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse. Sõiduki vastutav kasutaja peab enda registrisse kandmiseks andma nõusoleku. krediidi- või finantseerimisasutuse puhul „Krediidiasutuste seaduse” tähenduses eeldatakse liisingulepingu või muu sarnase lepingu alusel sõiduki kasutamisel vastavat nõusolekut. Vastutava kasutajana tuleb registrisse kanda ka § 2 punktis 16 nimetatud tingimustele mittevastava sõiduki omaniku poolt määratud esindaja ja „Liiklusseaduse” § 76 lõikes 5 nimetatud juhul sõiduki kaasomanike poolt määratud isik.

  (5) Sõiduki kasutajal on õigus sõidukit kasutada.

  (6) Kui taotlus registritoiminguks esitatakse kirjalikult Maanteeametile, peab taotleja esitama isikutunnistuse või muu sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

  (7) Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu tegemist tehes vajadusel järelepärimisi, või muul viisil, samuti kontrollida ja täpsustada andmeid päritoluriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

  (8) Maanteeamet keeldub registritoimingu tegemisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või pädev isik on tuvastanud, et esitatud dokument on võltsitud.

  (9) Registreeritud sõidukiga tehakse registritoiminguid ainult juhul, kui sõiduki suhtes on ettenähtud korras sõlmitud liikluskindlustuse leping. Nimetatud piirang ei laiene 5. peatükis sätestatud registritoimingutele.

  (10) Piirangud registritoimingutele sätestab seadus.

  (11) Maanteeamet säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata või Maanteeametisse hoiule jäetud registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt üks aasta. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab Maanteeamet hoiutähtaja lõppemisest sõiduki omanikule kirjalikult või Maanteeametile teadaoleva elektronposti teel. Hoiutähtaeg ei laiene sõiduki tähtajalisel registreerimisel Maanteeametisse hoiule jäetud välisriigi registreerimismärgi ega registreerimistunnistuse säilitamisele.

  (12) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll 

§ 4.  Registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll

  (1) Enne sõiduki registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll. Sõiduk tuleb registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli esitada ka enne registriandmete muutmist, kui see on käesoleva määruse või muu õigusaktiga ette nähtud.

  (2) Registreerimiseelset tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab Maanteeamet.

  (3) Esmakordselt registreeritava uue sõiduki registreerimiseelset tehnonõuetele vastavuse kontrolli võib lisaks Maanteeametile teostada Maanteeametiga vastavasisulise lepingu sõlminud sõiduki valmistaja, tema ametlik esindaja või nende poolt tunnustatud edasimüüja.

  (4) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolliks peab sõiduki omanik või valdaja esitama kontrollijale tema nõudmisel järgmised dokumendid:
  1) registreerimistunnistuse, välja arvatud uue sõiduki registreerimisel;
  2) sõiduki omandamise või valduse õiguslikku alust tõendavad dokumendid;
  3) volikirja, kui sõiduki esitab omaniku esindaja;
  4) valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaadi või nende poolt väljastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et buss, välja arvatud liigendbuss, mille pikkus on üle 12 m, täidab sõiduki pöörderaadiusele kehtestatud nõudeid.

  (5) Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse sõiduki vastavust lõikes 4 nimetatud dokumentidele, riiklikule tüübikinnitusele ja kehtivatele nõuetele § 5 lõigetes 1–3 toodud mahus ning määratakse § 5 lõikes 4 toodud andmed.

  (6) Vastavalt registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemustele märgib ülevaataja registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile otsuse sõiduki vastavuse kohta kehtivatele nõuetele.

  (7) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta peab kontrolli teostaja koostama ja vajadusel, eelkõige nõuetele mittevastava sõiduki korral, väljastama registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akti.

  (8) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtib 3 kuud selle koostamisest arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole sõidukit registreeritud, tuleb sõiduk enne registreerimist uuesti esitada registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli.

§ 5.  Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kohustuslikult kontrollitavad dokumendid ja teostatavad tööd ning registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile kantavad andmed

  (1) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus identifitseeritakse sõiduk (identifitseerimisnumber, andmesilt ja tüübikinnituse number), kasutatud sõidukil kontrollitakse lisaks sõiduki vastavust esitatud registreerimistunnistusele.

  (2) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse:
  1) rehve;
  2) klaase;
  3) valgustusseadmeid;
  4) paigaldatud lisaseadmeid;
  5) alarmsõiduki helisignaali ja vilkureid;
  6) sõiduki komplektsust;
  7) deformatsioonide olemasolu.

  (3) Vajadusel tehakse sõidukiga katsesõit kontrollringil.

  (4) Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile kantakse dokumendi nimetus ja number, VIN- või TIN-kood (identifitseerimisnumber), sõiduki kategooria, mark, tüüp, kaubanduslik nimetus, esmase registreerimise kuupäev, kere tüüp, uste arv, värvus, mootori tüüp, töömaht (cm3), võimsus (kW), pikkus (mm), laius (mm), kõrgus (mm), istekohtade arv koos juhiga, seisukohtade arv, telgede arv kokku, veotelgede arv, telgede vahe (mm), tühimass, täismass, registrimass, lubatud ja registri teljekoormused, kandevõime, koormus haakeseadmele, piduriteta ja piduritega haagise suurim mass, kiiruse piirang, rehvid, tüübikinnituse number, tüübikood, mudelikood, alusdokumendid, tüübivastavuse tunnistus, päritoluriik, märkused, kuupäev, liiklusregistri büroo või ettevõtte nimetus, otsus, allkiri ning pitser.

3. peatükk Registreerimine 

§ 6.  Sõiduki registreerimine

  (1) Registreerimisele kuuluvad Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku ning välismaa äriühingu filiaali poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid. Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud sõiduk, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

  (2) Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse vastutav kasutaja ja sellele tehakse märge „kaasomand”.

  (3) Eestisse ajutiseks kasutamiseks toodud sõiduk registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

  (4) Liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.

  (5) Sõiduki registreerimisel tuleb lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
  1) kehtiv registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  3) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
  4) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
  5) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
  6) vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
  7) muud dokumendid, kui see on seaduse või selle alusel antud määrusega ette nähtud.

  (6) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (7) Välisriigis registreeritud sõiduki tähtajalisel Eestis registreerimisel tuleb välisriigi registreerimismärk ja registreerimistunnistus jätta Maanteeametisse hoiule.

  (8) Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse poolt väljastatud päritoluriigi registreerimistunnistuse esitamisel lõike 5 punktis 3 sätestatud korras teatab Maanteeamet vastavale asutusele registreerimistunnistuse äravõtmisest kahe kuu jooksul alates sõiduki registreerimisest. Kui vastav asutus taotleb kuue kuu jooksul alates sõiduki registreerimisest Maanteeametile esitatud registreerimistunnistuse tagastamist, saadab Maanteeamet selle vastavale asutusele.

  (9) Kui sõiduki registreerimisel esitatav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis väljastatud päritoluriigi registreerimistunnistus on kaheosaline ja selle II osa puudub, võib sõiduki registreerida I osa alusel, kui sõiduki eelnevalt registreerinud liikmesriigi asutus on andnud selleks nõusoleku.

  (10) Maanteeamet teeb otsuse sõiduki registreerimisest keeldumise kohta „Liiklusseaduses” sätestatud juhtudel.

4. peatükk Registriandmete muutmine 

§ 7.  Sõiduki registriandmete muutmine

  (1) Sõiduki registriandmete muutmist tuleb taotleda viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

  (2) Lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele tuleb registriandmete muutmiseks lähtuvalt registritoimingust ja vastavalt vajadusele esitada järgmised dokumendid:
  1) sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid, kui muutub sõiduki omanik;
  3) kohtuotsus või -määrus;
  4) kokkulepe registerpandi seadmise kohta;
  5) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral;
  6) vanasõiduki tunnustamisakt vanasõiduki korral;
  7) muud dokumendid, kui see on nõutav käesoleva määruse või muu õigusaktiga või tuleneb toimingu iseloomust.

  (3) Vajadusel, eelkõige juhul, kui muutuvad sõiduki andmed või neid on vajalik täpsustada või kui sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber, on Maanteeametil enne registriandmete muutmist õigus nõuda sõiduki esitamist kontrollimiseks.

  (4) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (5) Registriandmete muutmiseks seoses sõiduki omaniku vahetumisega võivad registrijärgne omanik ja omandaja esitada kahepoolselt allkirjastatud taotluse, milles kinnitavad sõiduki võõrandamislepingu olemasolu ja valduse üleandmist. Sellisel juhul peab Maanteeamet mõlemad isikud või nende esindajad tuvastama.

  (6) Registriandmete muutmine tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitel on keelatud.

  (7) Käsutamise keelumärkega koormatud sõiduki registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel või kasutaja või vastutava kasutaja lisamisel või muutmisel peab esitama vastava keelumärke kehtestaja kirjaliku või elektroonilise nõusoleku.

  (8) Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada Maanteeametile vastavasisulise taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument. Omandi üleandmist tõendavat dokumenti ei pea taotlusele lisama krediidi- või finantseerimisasutus „Krediidiasutuste seaduse” tähenduses, kuid sellisel juhul tuleb taotluses esitada andmed omandi üleandmist tõendava dokumendi ja sõiduki omandanud isiku kohta. Maanteeamet teeb registrisse vastava kande.

  (9) Kui Maanteeametile on esitatud lõikes 7 nimetatud taotlus ja sõiduki omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks, on Maanteeametil õigus §-s 8 sätestatud korras muuta registriandmed omal algatusel.

§ 8.  Sõiduki registriandmete täpsustamine ebaõigete andmete parandamiseks

  (1) Kui sõiduki omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja Maanteeamet saab sellest teada muul viisil, on Maanteeametil õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed kooskõlas „Liiklusseaduse” § 173 lõike 2 alusel kehtestatud määrusega.

  (2) Kui Maanteeametile on esitatud valeandmeid ja ei ole tõendatud, et valeandmete alusel registrisse kantud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele, on Maanteeametil õigus sõiduk kooskõlas §-ga 10 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks.

  (3) Sõiduki registriandmete muutmisest, lisamisest või kustutamisest teatab Maanteeamet sõiduki omanikule või vastutavale kasutajale kirjalikult või elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne registritoimingu tegemist.

  (4) Kui registriandmete täpsustamine eeldab uue registreerimistunnistuse väljastamist, tehakse seda kooskõlas §-ga 11.

5. peatükk Registrist kustutamine 

§ 9.  Sõiduki ajutine registrist kustutamine

  (1) Sõiduki ajutine registrist kustutamine on sõiduki registris oleku ajutine peatamine, mille ajal ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale sõiduki kasutamisega seonduvad kohustused.

  (2) Sõidukit on registrijärgse omaniku taotluse alusel võimalik ajutiselt registrist kustutada mitte vähem kui 1 kuuks ja mitte rohkem kui 24 kuuks. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

  (3) Ajutise registrist kustutamise perioodi on võimalik taotluse alusel muuta, järgides lõikes 2 toodud tähtaegu.

  (4) Maanteeamet kustutab sõiduki ajutiselt registrist, kui:
  1) registrisse kantud omanik teatab § 7 lõikes 7 nimetatud viisil sõiduki võõrandamisest, kuid omandaja ei ole viie tööpäeva jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks;
  2) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks.

  (5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul ajutiselt registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmist. Lõike 4 punktis 2 nimetatud juhul ajutiselt registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast sõiduki tagaotsimise lõpetamist. Juhul kui sõidukit ei leitud, on Maanteeametil sõiduki omaniku taotluse alusel või omal algatusel õigus sõiduk registrist kustutada.

§ 10.  Sõiduki registrist kustutamine

  (1) Sõiduk kustutatakse registrist:
  1) sõiduki väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku Eestist lahkumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
  2) litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja poolt väljastatud nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui tegemist on M1- või N1-kategooria sõidukiga;
  3) tähtajaliselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi vastavast ametiasutusest saadud informatsiooni alusel sõiduki registreerimise kohta vastavas liikmesriigis;
  5) muul käesolevas määruses või seadusega sätestatud juhul.

  (2) Sõiduki registrist kustutamiseks lõike 1 punktides 2–3 toodud alustel on Maanteeametile kohustatud taotluse esitama sõiduki omanik või tema esindaja, punktis 1 nimetatud alusel võib taotluse sõiduki registrist kustutamiseks esitada lisaks eelnimetatud isikutele ka sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja. Lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul võib sõiduki omaniku asemel elektroonilise taotluse koos elektroonilise lammutustõendiga sõiduki registrist kustutamiseks esitada litsentseeritud jäätmekäitleja.

  (3) Kui tegemist ei ole M1- ega N1-kategooria sõidukiga või kui tegemist on vanasõidukiga, kustutatakse sõiduk registrist § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse alusel, milles kinnitatakse sõiduki kasutamisest loobumist.

  (4) Lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tuleb registreerimismärk tagastada Maanteeametile ning registreerimistunnistusele või selle A osale tehakse vastav märge sõiduki registrist kustutamise kohta. Registreerimistunnistus antakse sõiduki omanikule kaasa. Registreerimismärki ei ole vajalik tagastada ega registreerimistunnistust esitada juhul, kui on tõendatud, et sõiduk on juba välisriigis registreeritud. Vajadusel väljastatakse sõidukile transiitmärk kooskõlas §-ga 16.

  (5) Lõike 1 punktides 2–3 ja lõikes 3 nimetatud juhtudel tuleb Maanteeametile tagastada sõiduki kehtiv registreerimismärk ja -tunnistus. Lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul tagastab Maanteeamet sõiduki omanikule § 6 lõikes 7 nimetatud registreerimismärgi ja -tunnistuse.

  (6) Käsutamise keelumärke või muu piiranguga koormatud sõiduki registrist kustutamiseks tuleb Maanteeametile esitada vastava piirangu kehtestaja kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek. Sõiduki registrist kustutamisel lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel ei ole piirangu kehtestaja nõusolek vajalik, kuid Maanteeamet peab teda sõiduki registrist kustutamisest teavitama.

6. peatükk Registreerimistunnistus 

§ 11.  Registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Maanteeamet väljastab sõiduki registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse. Kui Maanteeamet teeb kande registrisse omal algatusel, säilitatakse väljastatavat registreerimistunnistust Maanteeametis § 3 lõikes 10 sätestatud korras. Registreerimistunnistusele võib vajadusel määrata kehtivusaja.

  (2) Registreerimistunnistus peab olema võltsimiskindel, kasutades vähemalt kahte punktides 1–4 toodud meetoditest:
  1) graafika,
  2) vesimärk,
  3) fluorestseeruv kiud,
  4) fluorestseeruv trükipilt.

  (3) Maanteeamet võib registreerimistunnistuse märkuste lahtrisse kanda teavet sõiduki kohta.

  (4) Vajadusel väljastatakse lisaks registreerimistunnistusele ka lisas 4 toodud vormi kohane registreerimistunnistuse lisaleht, mille kohta registreerimistunnistusele tehakse vastav märge. Kui sõiduki kasutamisel peab juhil kaasas olema registreerimistunnistus, peab kaasas olema ka lisaleht.

  (5) Vanasõiduki registreerimistunnistus väljastatakse kehtivusega 12 aastat vanasõidukiks tunnustamise päevast arvates.

  (6) Registreerimistunnistuse väljastamine ei ole vajalik, kui:
  1) registriandmete muutmisel ei muutu registreerimistunnistusele kantud andmed;
  2) sõiduki omanikuks on krediidi- või finantseerimisasutus „Krediidiasutuste seaduse” tähenduses ning registriandmete muutmise on tinginud vastava asutuse nime, registrikoodi, aadressiandmete või õiguslikule vormile viitava täiendi muutmine või selle ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, eeldusel, et nimetatud andmed on eelnevalt muudetud kohtu registriosakonna registris.

§ 12.  Registreerimistunnistuse asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki registrijärgsel omanikul lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamine enne registriandmete muutmist ei ole nõutav, kui:
  1) sõiduki registrijärgne omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel § 7 lõikes 4 nimetatud taotluse ja sõiduki registrijärgse omaniku või tema seadusjärgse esindaja isik tuvastatakse Maanteeametis;
  2) Maanteeametile on esitatud § 7 lõikes 7 nimetatud taotlus ja liiklusregistrisse on tehtud vastav märge sõiduki omandi üleandmise kohta;
  3) Maanteeamet on enne registriandmete muutmist seoses omaniku vahetumisega kontrollinud sõiduki ja selle omandiga seonduvaid andmeid ning veendunud nende õigsuses.

  (3) Registreerimistunnistuse asendamine teostatakse käesoleva määruse 4. peatüki nõuete kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (4) Asendatav registreerimistunnistus tunnistatakse uue registreerimistunnistuse väljastamisel kehtetuks.

§ 13.  Registreerimistunnistuse tagastamine

  Registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad, tuleb sõiduki registriandmete muutmisel ja registrist kustutamisel Maanteeametile tagastada, kui käesoleva määrusega ei sätestata teisiti.

7. peatükk Registreerimismärgid 

§ 14.  Registreerimismärkide väljastamine ja nõuded

  (1) Registreerimismärgi väljastab Maanteeamet sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel. Sõidukil on lubatud kasutada ainult lisa 5 kohast Maanteeameti tellimusel valmistatud registreerimismärki.

  (2) Sõidukil on lubatud kasutada ainult majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt riiklikele registreerimismärkidele kehtestatud nõuete kohast Maanteeameti tellimusel valmistatud registreerimismärki.

  (3) Vanasõiduki registreerimismärk väljastatakse ainult vanasõidukile.

  (4) Välisesinduste sõidukitele ettenähtud registreerimismärk väljastatakse ainult Välisministeeriumi taotluse alusel.

  (5) Võistlusauto registreerimismärk väljastatakse ainult treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel.

  (6) Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber.

  (7) Ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

  (8) Maanteeamet võib sõiduki omaniku või tema esindaja või sõiduki kasutamiseks õigustatud isiku taotluse alusel väljastada täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale seadmele, mis varjab registreerimismärki. Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta tehakse märge registrisse.

  (9) Registreerimismärgid sõidukil peavad olema identsed. Samaaegselt ei ole lubatud kasutada Euroopa Liidu tunnusmärgiga ja tunnusmärgita registreerimismärke.

  (10) Lubatud on registreerimismärkide ja -numbrite korduvkasutamine. Juhul kui tagastatud registreerimismärk ei ole kasutamiskõlblik, tuleb see enne korduvkasutamist asendada §-s 18 sätestatud korras.

§ 15.  Üksikkorras ja eritellimusel valmistatavad registreerimismärgid

  (1) Üksikkorras ja eritellimusel valmistatava registreerimismärgi väljastamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal esitada taotlus.

  (2) Eritellimusel valmistatav registreerimismärk on sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel valmistatav majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt riiklikele registreerimismärkidele kehtestatud nõuete tüübi A2 kohane registreerimismärk.

  (3) Registreerimisnumber üksikkorras valmistataval registreerimismärgil peab vastama headele kommetele, ei tohi olla eksitav ning numbri seeria peab algama number ühest.

  (4) Eritellimusel valmistatavale registreerimismärgile ei või kanda tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust, mis ei ole vasta headele kommetele.

  (5) Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.

  (6) Täiendavad nõuded käesolevas paragrahvis nimetatud registreerimismärkidele on toodud kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister ning nende väljastamise võimalikkuse otsustab Maanteeamet.

§ 16.  Transiitmärgi väljastamine

  (1) Transiitmärk väljastatakse:
  1) sõiduki registrist kustutamisel, kui sõiduki omanik asub elama või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
  2) Eestis registreerimata sõiduki transiidi korral.

  (2) Transiitmärgi väljastamiseks lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul võib taotluse esitada nii sõiduki registrijärgne omanik kui ka omandaja või nende esindaja.

  (3) Enne transiitmärgi väljastamist lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul peab sõidukile olema teostatud positiivse otsusega registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll.

  (4) Transiitmärgi väljastamiseks lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul tuleb lisaks taotlusele esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
  1) sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt;
  2) tüübivastavuse tunnistus uue sõiduki korral;
  3) päritoluriigi registreerimistunnistus kasutatud sõiduki korral;
  4) sõiduki seaduslikku omandamist tõendav dokument;
  5) tollideklaratsioon.

  (5) Transiitmärk ja tõend transiitmärgi väljastamise kohta kehtib 30 päeva alates väljastamisest. Nimetatud tähtaja pikendamine ei ole lubatud.

§ 17.  Teisaldatava registreerimismärgi väljastamine

  (1) Teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord on toodud lisas 3.

  (2) Eestisse toodud või Eestis valmistatud sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks väljastab Maanteeamet lisa 3 punktis 1 nimetatud isikule teisaldatava registreerimismärgi.

  (3) Maanteeametil on õigus kasutada teisaldatavat registreerimismärki sõidukitel, millel viiakse läbi ekspertiisi või katsetust.

  (4) Koos teisaldatava registreerimismärgiga väljastatakse lisas 1 toodud vormikohane sõiduki registreerimistunnistus ning teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik.

  (5) Registreerimistunnistusele kannab Maanteeamet järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber;
  2) sõiduki kategooriad;
  3) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
  4) müügiõigust omava ettevõtja või sõiduki piirangutega kasutaja nimi ja aadress;
  5) märke „Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikuga”.

§ 18.  Registreerimismärgi asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal või sõiduki kasutamiseks õigustatud isikul Maanteeametile esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Maanteeamet väljastab lõikes 1 nimetatud taotluse ja seletuskirja alusel registreerimismärgi duplikaadi.

  (3) Kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärk tuleb Maanteeametile tagastada.

  (4) Registreerimismärgi duplikaadi väljastamise kohta tehakse märge registrisse.

§ 19.  Registreerimismärgi tagastamine

  (1) Välisriigist soetatud sõidukile väljastatud transiitmärk tuleb sõiduki registreerimisel üle anda Maanteeametile.

  (2) Leitud registreerimismärk tuleb üle anda Maanteeametile.

  (3) Sõiduki registrist kustutamisel või muul juhul, kui langeb ära alus registreerimismärgi kasutamiseks, tuleb see tagastada Maanteeametile, kui käesoleva määrusega ei sätestata teisiti.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Üleminekusäte

  Enne 01.05.2004. a keskkonnasõbralikult lammutatud või hävinud M1- või N1-kategooria sõidukite registrist kustutamiseks ei pea esitama § 10 lõike 1 punktis 2 nimetatud lammutustõendit.

§ 21.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määrus nr 175 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri” (RTL 2004, 116, 1815; RT I 2010, 65, 485) tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (EÜT L 010, 16.01.2004, lk 29–53). Komisjoni otsus 2002/151/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 94–95).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus

Lisa 2 Lammutustõendile kantavad andmed

Lisa 3 Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise päevikute väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord

Lisa 4 Registreerimistunnistuse lisaleht

/otsingu_soovitused.json