Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.08.2023, 3

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 03.03.2011 nr 19
RT I, 09.03.2011, 15
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2011RT I, 02.12.2011, 1305.12.2011
04.09.2012RT I, 07.09.2012, 315.09.2012
31.12.2013RT I, 09.01.2014, 312.01.2014
25.04.2014RT I, 30.04.2014, 103.05.2014
27.08.2014RT I, 02.09.2014, 105.09.2014, osaliselt 01.06.2015
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
30.08.2016RT I, 02.09.2016, 205.09.2016
14.07.2019RT I, 19.07.2019, 322.07.2019
19.05.2020RT I, 22.05.2020, 725.05.2020
12.06.2020RT I, 19.06.2020, 1622.06.2020, osaliselt 01.07.2021 ja 01.01.2022
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021, määruses on läbivalt asendatud sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes
09.05.2022RT I, 17.05.2022, 120.05.2022, osaliselt 01.07.2022
30.05.2022RT I, 03.06.2022, 306.06.2022, osaliselt 01.12.2022
07.03.2023RT I, 09.03.2023, 912.03.2023, osaliselt 01.04.2023
07.08.2023RT I, 11.08.2023, 101.09.2023

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 76 lõike 13 ja § 83 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi koos sõiduk) liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist.

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) register – liiklusregister „Liiklusseaduse” tähenduses;
  2) registritoiming – sõiduki ja sellega seotud isikute andmete registrisse sisestamine, muutmine, kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
  3) registritoimingu taotleja (edaspidi taotleja) – sõiduki omanik või tema esindaja või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik;
  4) registrijärgne omanik – isik, kes on registrisse kantud sõiduki omanikuna;
  5) registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll – sõiduki dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
  6) registreerimine – toiming, millega Transpordiamet kannab Eestis kasutusele võetava ja nõuetele vastava registrisse kandmata sõiduki ja sellega seotud isikute andmed registrisse;
  7) esmase registreerimise kuupäev – sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev. Juhul kui sõiduki esmase registreerimise päev ja kuu ei ole tuvastatavad või sõiduk on kasutusele võetud enne tuvastatud kuupäeva, siis kantakse registrisse ning registreerimistunnistusele sõiduki esmase kasutuselevõtu aasta, mis määratakse registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus sõiduki identifitseerimisnumbri ja sõiduki vaatluse alusel;
  8) registriandmete muutmine – registrisse kantud sõiduki ja sellega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
  9) registrist kustutamine – sõiduki kustutamiskande tegemine registris ning sõiduki ja sellega seotud isikute andmete arvamine registri arhiivi;
  10) registreerimistunnistus – lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registreerimist tõendav dokument;
  11) päritoluriigi registreerimistunnistus – sõiduki registreerimisel päritoluriigi vastava ametiasutuse poolt väljastatud ametlik dokument, mis tõendab, et sõiduk on või oli kantud vastava riigi registrisse;
  12) registreerimisnumber – Transpordiameti poolt sõidukile omistatud tähtede ja numbrite kombinatsioon. Trollibussi registreerimisnumbriks on omaniku poolt trollibussi registreerimisel antud number või numbrite ja tähtede kombinatsioon;
  13) riiklik registreerimismärk – majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud sõidukile omistatud registreerimisnumber;
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]
  14) teisaldatav riiklik registreerimismärk (edaspidi teisaldatav registreerimismärk) – Eestisse toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks ettenähtud registreerimismärk;
[RT I, 11.08.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]
  15) transiitmärk – registreerimismärk, mis lubab sõidukit kasutada §-s 16 sätestatud korras piiratud kasutusõigusega;
  16) vastutav kasutaja (registreerimistunnistuse omanik) – eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning kes on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana registrisse;
  17) kasutaja – isik, kelle andmed on sõiduki omaniku taotluse alusel kantud registrisse;
  18) tüübikood – sõidukitüübi ehituskirjeldus kodeeritud kujul;
  19) tüübivastavuse tunnistus – sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja, sissetooja või Transpordiameti poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
  20) identifitseerimisnumber (VIN- või TIN-kood või kere/raami number) – sõidukile kantud tähtede ja/või numbrite kombinatsioon, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks ja tuvastamiseks;
  21) uus sõiduk – sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või muu riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul, kui see on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis transpordiks sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja juurde Eestis;
  22) vanasõiduk – teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat;
  23) Transpordiamet – Transpordiamet või selle struktuuriüksus.
  24) korraline ülevaatus – tähtajaline sõiduki ülevaatus majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määrusega nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ettenähtud mahus ja sagedusega.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 3.   Registritoimingu korraldus

  (1) Registritoiminguid teeb Transpordiamet sõiduki omaniku või tema esindaja või muu käesolevas määruses või muus õigusaktis nimetatud registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlus peab olema kirjalikus või elektroonilises vormis ja muud vajalikud alusdokumendid vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui käesoleva määruse või muu õigusaktiga ei sätestata või dokumendi olemusest ei tulene teisiti. Taotluses tuleb märkida vähemalt:
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]
  1) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, füüsilisest isikust sõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress);
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui taotluse esitab sõiduki omaniku esindaja;
  3) andmed sõiduki kohta;
  4) taotletav registritoiming;
  5) sõidukiga seotud isikute ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress).

  (21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse Transpordiameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, loetakse selline taotlus võrdseks elektroonilises vormis taotlusega.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (3) Kõikide registritoimingute taotluste esitamiseks võib sõiduki omanik või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik kasutada esindajat. Sellisel juhul peab esindaja esitama vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis volikirja. Eestis registreeritud juriidiline isik ja Eestis registrisse kantud välisriigi äriühingu filiaal annavad volituse registritoimingu taotluse esitamiseks e-teenuste infosüsteemi kaudu, välja arvatud juhul, kui see ei ole e-teenuste infosüsteemi rikke tõttu võimalik.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 01.07.2021]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (6) Kui taotlus registritoiminguks esitatakse kirjalikult Transpordiametile, peab taotleja esitama isikutunnistuse või muu sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

  (7) Transpordiametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu tegemist tehes vajadusel järelepärimisi, või muul viisil, samuti kontrollida ja täpsustada andmeid päritoluriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

  (8) Transpordiamet keeldub registritoimingu tegemisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või pädev isik on tuvastanud, et esitatud dokument on võltsitud või võltsimistunnustega.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (9) [Kehtetu - RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (10) Piirangud registritoimingutele sätestab seadus.

  (11) Transpordiamet säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata või Transpordiametisse hoiule jäetud registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt üks aasta. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab Transpordiamet hoiutähtaja lõppemisest sõiduki omanikule kirjalikult või Transpordiametile teadaoleva elektronposti teel. Hoiutähtaeg ei laiene sõiduki tähtajalisel registreerimisel Transpordiametisse hoiule jäetud välisriigi registreerimismärgi ega registreerimistunnistuse säilitamisele.

  (12) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

§ 31.   Vastutav kasutaja

  (1) Vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb Transpordiametile esitada andmed kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks esitada vastutava kasutaja nõusolek vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

  (3) Krediidi- või finantseerimisasutuse puhul krediidiasutuste seaduse tähenduses sõiduki kasutamisel liisingulepingu või muu sarnase lepingu alusel vastutava kasutaja nõusolekut eeldatakse.

  (4) Vastutava kasutajana tuleb registrisse kanda ka käesoleva määruse § 2 punktis 16 nimetatud tingimustele mittevastava isiku poolt määratud esindaja ja liiklusseaduse § 76 lõikes 5 nimetatud juhul sõiduki kaasomanike poolt määratud isik.

  (5) Vastutav kasutaja võib taotleda enda registrist kustutamist, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 4 nimetatud alus on ära langenud.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (6) Vastutav kasutaja võib taotleda Transpordiametilt sõiduki registreerimistunnistuse asendamist ja registriandmete muutmist seoses registreerimistunnistusele kantud vastutava kasutaja andmete muutumisega.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

2. peatükk Registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll 

§ 4.   Registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll

  (1) Enne sõiduki registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll. Sõiduk tuleb registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli esitada ka enne registriandmete muutmist, kui see on käesoleva määruse või muu õigusaktiga ette nähtud.

  (2) Registreerimiseelset tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab Transpordiamet.

  (3) Esmakordselt registreeritava uue sõiduki registreerimiseelset tehnonõuetele vastavuse kontrolli võib lisaks Transpordiametile teostada Transpordiametiga vastavasisulise lepingu sõlminud sõiduki valmistaja, tema ametlik esindaja või nende poolt tunnustatud edasimüüja.

  (4) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolliks peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama kontrollijale tema nõudmisel järgmised dokumendid:
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]
  1) registreerimistunnistuse, välja arvatud uue sõiduki registreerimisel;
  2) sõiduki omandamise või valduse õiguslikku alust tõendavad dokumendid;
  3) volikirja, kui sõiduki esitab omaniku esindaja;
  4) valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaadi või nende poolt väljastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et buss, välja arvatud liigendbuss, mille pikkus on üle 12 m, täidab sõiduki pöörderaadiusele kehtestatud nõudeid.
  5) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistuse uue sõiduki registreerimisel, millel on kogu sõiduki tüübikinnitus;
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]
  6) sõiduki osa tüübivastavuse tunnistuse ja muu asjakohase valmistajapoolse dokumentatsiooni sõiduki tehniliste andmetega uue sõiduki registreerimisel, millel ei ole kogu sõiduki tüübikinnitust;
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]
  7) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistuse sõiduki korral, mis on eelnevalt registreeritud väljaspool Euroopa Liitu ja millel on kogu sõiduki tüübikinnitus.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (5) Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse sõiduki vastavust lõikes 4 nimetatud dokumentidele, tüübikinnitusega määratud andmetele ja kehtivatele nõuetele § 5 lõigetes 1–3 toodud mahus ning määratakse § 5 lõikes 4 toodud andmed.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (6) Vastavalt registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemustele märgib ülevaataja registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile otsuse sõiduki vastavuse kohta kehtivatele nõuetele.

  (7) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta peab kontrolli teostaja koostama ja vajadusel, eelkõige nõuetele mittevastava sõiduki korral, väljastama registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akti.

  (8) Uue sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtib 12 kuud selle koostamisest arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole sõidukit registreeritud, tuleb sõiduk enne registreerimist uuesti esitada registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Kui nimetatud tähtaja jooksul muutuvad tehnilised nõuded uuele sõidukile ning kui sõiduk ei vasta nendele nõuetele, siis muutub registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt kehtetuks nõuete rakendumisest alates.
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]

§ 5.   Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kohustuslikult kontrollitavad dokumendid ja teostatavad tööd ning registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile kantavad andmed

  (1) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus identifitseeritakse sõiduk (identifitseerimisnumber, andmesilt ja tüübikinnituse number), kasutatud sõidukil kontrollitakse lisaks sõiduki vastavust esitatud registreerimistunnistusele.

  (2) Sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse sõidukeid vastavalt tabelile 1.

Tabel 1

Varasem kasutus

Uus

Uus või kasutatud

Kasutatud

Kasutatud

Kategooria

M, N, L, O, T, C või R

LM

M, N, O, T, C, R, L3e,
L4e, L5e, L6e või L7e

L1e või L2e

Tüübikinnituse olemasolu

×

 

×

×

Tüübikinnituse kehtivus

×

 

 

 

Tüübikinnitusele vastavus

×

 

 

 

Seerialõpu sõidukina registreerimise luba

×

 

 

 

Sõiduki komplektsus

×

×

×

×

Deformatsioonide olemasolu

×

×

×

×

Rehvid või roomikud

 

×

 

×

Klaas

 

×

 

×

Valgustusseadmed

 

×

 

×

Mõõtmed

 

×

×

×

Juhi vaateväli

 

×

 

 

Lisaseadmed

×

×

×

×

Alarmsõiduki värviskeem, tähistus ning eriseadmed

×

×

×

×

[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Vajadusel kontrollitakse sõiduki nõuetele vastavust täiendavas osas või tehakse sõidukiga katsesõit.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (4) Registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile kantakse:
  1) sõiduki tehnilised ja identifitseerivad andmed;
  2) sõiduki omaniku ja esitaja nimi või nimetus;
  3) sõiduki omaniku ja esitaja isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  4) sõiduki omaniku ja esitaja kontaktandmed ning vajadusel muud märkused.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (5) Elektrooniline registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt võib omada asjakohaseid elektroonilisi manuseid.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

3. peatükk Registreerimine 

§ 6.   Sõiduki registreerimine

  (1) Registreerimisele kuuluvad Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku ning välismaa äriühingu filiaali poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid. Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud sõiduk, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

  (11) Kaherattalise mootorratta külghaagist, kaherattalise mootorratta üherattalist järelhaagist, mis kallutab koos kaherattalise sõidukiga, ja kombaini heedri vedamise haagist eraldi ei registreerita. Andmed mootorratta külghaagise, koos kaherattalise mootorrattaga kallutava üherattalise järelhaagise ja kombaini heedri vedamise haagise kohta kantakse asjaomase mootorsõiduki registreerimistunnistusele.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (2) Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse vastutav kasutaja ja sellele tehakse märge „kaasomand”.

  (3) Eestisse ajutiseks kasutamiseks toodud sõiduk registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

  (4) Liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.

  (5) Sõiduki registreerimisel tuleb lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
  1) kehtiv registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt;
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
  3) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
  31) kogu sõiduki tüübivastavuse tunnistus uue sõiduki registreerimisel, millel on kogu sõiduki tüübikinnitus;
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]
  4) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
  5) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
  6) vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
  7) muud dokumendid, kui see on seaduse või selle alusel antud määrusega ette nähtud.

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 sätestatud dokumendid peavad kajastama vähemalt isiku ja sõiduki identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Kui sõiduki omand on tehinguga üle läinud kahel või enamal korral ja see ei kajastu päritoluriigi registreerimistunnistusel, tuleb vajadusel esitada nimetatud tehinguid kajastavad seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (6) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (61) Transpordiamet määrab sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole saabunud korralise ülevaatuse tähtaega, registreerimisel järgmise korralise ülevaatuse tähtaja majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 6 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuete kohaselt või majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 7 lõike 1 nõuete kohaselt.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (62) Transpordiamet määrab eelnevalt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigis registreeritud M-, N-, O3-, O4-, L3e-, L4e-, L5e-, L7e-, T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b ja T4.3b-kategooria sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist on saabunud korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel teise Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis korralise ülevaatuse läbimist tõendava kehtiva dokumendi alusel sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtajaks teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis määratud kehtiva järgmise korralise ülevaatuse tähtaja.
[RT I, 09.03.2023, 9 - jõust. 01.04.2023]

  (63) Lõikes 62 nimetatud juhul ei määrata järgmise korralise ülevaatuse tähtaega pikemalt kui majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 6 lõikes 4, 5 või 6 sätestatud tähtaeg või majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 7 lõikes 2 sätestatud tähtaeg.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (64) Lõikes 62 nimetatud juhul ei määrata järgmise korralise ülevaatuse tähtaega, kui sõidukit ei ole lubatud liikluses kasutada enne uue ülevaatuse läbimist.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (7) Välisriigis registreeritud sõiduki tähtajalisel Eestis registreerimisel tuleb välisriigi registreerimismärk ja registreerimistunnistus jätta Transpordiametisse hoiule.

  (8) Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse poolt väljastatud päritoluriigi registreerimistunnistuse esitamisel lõike 5 punktis 3 sätestatud korras teatab Transpordiamet vastavale asutusele registreerimistunnistuse äravõtmisest kahe kuu jooksul alates sõiduki registreerimisest. Kui vastav asutus taotleb kuue kuu jooksul alates sõiduki registreerimisest Transpordiametile esitatud registreerimistunnistuse tagastamist, saadab Transpordiamet selle vastavale asutusele.

  (9) Kui sõiduki registreerimisel esitatav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis väljastatud päritoluriigi registreerimistunnistus on kaheosaline ja selle II osa puudub, võib sõiduki registreerida I osa alusel, kui sõiduki eelnevalt registreerinud liikmesriigi asutus on andnud selleks nõusoleku.

  (10) [Kehtetu - RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (11) Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud isiku või § 52 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse otsuses nimetatud isiku, kes on saanud Eestis täiendava kaitse või ajutise kaitse, Ukrainas registreeritud sõiduki registreerimisel võtab Transpordiamet isiku taotlusel kuni kaheks aastaks hoiule sõiduki Ukraina registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi.
[RT I, 11.08.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

  (12) Lõikes 11 nimetatud registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi hoiuperioodi on võimalik pikendada aasta kaupa.
[RT I, 11.08.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

  (13) Lõikes 11 nimetatud sõiduki registrist kustutamise korral § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tagastab Transpordiamet sõiduki Ukraina registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi Eesti registreerimistunnistuse ja registreerimismärgi vastu.
[RT I, 11.08.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

4. peatükk Registriandmete muutmine 

§ 7.   Sõiduki registriandmete muutmine

  (1) Sõiduki registriandmete muutmist tuleb taotleda viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest. Sõiduki registriandmete muutmist taotlevad Eestis registreeritud juriidiline isik ja välisriigi äriühingu filiaal üksnes e-teenuste infosüsteemi kaudu, välja arvatud juhul, kui see ei ole e-teenuste infosüsteemi rikke tõttu võimalik.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele tuleb registriandmete muutmiseks lähtuvalt registritoimingust ja vastavalt vajadusele esitada järgmised dokumendid:
  1) sõiduki kehtiv registreerimistunnistus välja arvatud, kui taotlus esitatakse e-teenuste infosüsteemi kaudu;
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]
  2) sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid, kui muutub sõiduki omanik;
  3) kohtuotsus või -määrus;
  4) kokkulepe registerpandi seadmise kohta;
  5) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral;
  6) vanasõiduki tunnustamisakt vanasõiduki korral;
  7) muud dokumendid, kui see on nõutav käesoleva määruse või muu õigusaktiga või tuleneb toimingu iseloomust.

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud dokumendid peavad kajastama vähemalt isiku ja sõiduki identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Kui sõiduki omand on tehinguga üle läinud kahel või enamal korral ja see ei kajastu registris, tuleb vajadusel esitada nimetatud tehinguid kajastavad seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (3) Vajadusel, eelkõige juhul, kui muutuvad sõiduki andmed või neid on vajalik täpsustada või kui sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber, on Transpordiametil enne registriandmete muutmist õigus nõuda sõiduki esitamist kontrollimiseks.

  (4) Taotleja peab esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (5) Registriandmete muutmiseks seoses sõiduki omaniku vahetumisega võivad registrijärgne omanik ja omandaja esitada kahepoolselt allkirjastatud taotluse, milles kinnitavad sõiduki võõrandamislepingu olemasolu ja valduse üleandmist. Sellisel juhul peab Transpordiamet mõlemad isikud või nende esindajad tuvastama.

  (6) Registriandmete muutmine tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitel on keelatud. Kui tagaotsitavaks kuulutatud sõiduki omand on üle läinud kindlustusandjale, võib lõikes 8 nimetatud taotluse alusel teha Transpordiamet registrisse kande sõiduki võõrandamise kohta.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (7) Kui sõiduki kohta on registrisse kantud käsutamise keelumärge, tuleb registritoimingu taotlejal käesolevas lõikes sätestatud registritoimingu tegemiseks lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada vastava keelumärke kehtestaja kirjalik või elektrooniline nõusolek. Nimetatud nõusolek tuleb esitada ainult juhul, kui taotletakse:
  1) registriandmete muutmist sõiduki omaniku vahetumisel;
  2) registriandmete muutmist sõiduki kasutaja, sealhulgas vastutava kasutaja lisamisel või muutmisel;
  3) registerpandi kohta kande tegemist.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (8) Sõiduki võõrandamisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada Transpordiametile vastavasisulise taotluse, millega ta teatab sõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument. Omandi üleandmist tõendavat dokumenti ei pea taotlusele lisama krediidi- või finantseerimisasutus „Krediidiasutuste seaduse” tähenduses, kuid sellisel juhul tuleb taotluses esitada andmed omandi üleandmist tõendava dokumendi ja sõiduki omandanud isiku kohta. Transpordiamet teeb registrisse vastava kande.

  (81) Kui sõiduk ei ole selle registrijärgse omaniku valduses, võib käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotluse esitada ajutine pankrotihaldur, pankrotihaldur, kohtutäitur, sõiduki konfiskeerinud asutus või kindlustusandja. Transpordiamet teeb registrisse vastava kande.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (9) Kui Transpordiametile on esitatud lõikes 8 nimetatud taotlus ja sõiduki omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks, on Transpordiametil õigus §-s 8 sätestatud korras muuta registriandmed omal algatusel.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 8.   Sõiduki registriandmete muutmine või registrist kustutamine Transpordiameti algatusel

  (1) Kui Transpordiamet saab teada registrisse kantud andmete muutusest või nende ebaõigsusest, on tal õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed omaalgatuslikult kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määrusega nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus”.

  (2) Kui Transpordiametile on esitatud valeandmeid ja ei ole tõendatud, et valeandmete alusel registrisse kantud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele, on Transpordiametil õigus sõiduk kooskõlas käesoleva määruse §-ga 10 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks.

  (3) Kui sõidukil peab olema vastutav kasutaja, on Transpordiametil käesoleva määruse § 31 lõikes 5 sätestatud taotluse rahuldamise korral õigus sõiduk kooskõlas käesoleva määruse §-ga 10 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul registritoimingu tegemisest teavitab Transpordiamet sõiduki omanikku või vastutavat kasutajat vähemalt kümme tööpäeva enne registris vastava kande tegemist, kuulates vajadusel ära omaniku või vastutava kasutaja arvamuse.

  (5) Kui omaalgatusliku registritoimingu tegemine eeldab uue registreerimistunnistuse väljastamist, tehakse seda kooskõlas käesoleva määruse §-ga 11.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

5. peatükk Registrist kustutamine 

§ 9.   Sõiduki ajutine registrist kustutamine

  (1) Sõiduki ajutine registrist kustutamine on sõiduki registris oleku ajutine peatamine.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (2) Sõidukit on registrijärgse omaniku taotluse alusel võimalik ajutiselt registrist kustutada mitte vähem kui 1 kuuks ja mitte rohkem kui 24 kuuks. Taotluses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

  (3) Ajutise registrist kustutamise perioodi on võimalik taotluse alusel muuta, järgides lõikes 2 toodud tähtaegu.

  (4) Transpordiamet kustutab sõiduki ajutiselt registrist, kui:
  1) sõiduki võõrandamisest on teatatud käesoleva määruse § 7 lõikes 8 või 81 nimetatud viisil, kuid omandaja ei ole viie tööpäeva jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks;
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]
  2) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks.

  (5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul ajutiselt registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmist. Lõike 4 punktis 2 nimetatud juhul ajutiselt registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast sõiduki tagaotsimise lõpetamist. Juhul kui sõidukit ei leitud, on Transpordiametil sõiduki omaniku taotluse alusel või omal algatusel õigus sõiduk registrist kustutada.

§ 10.   Sõiduki registrist kustutamine

  (1) Sõiduk kustutatakse registrist:
  1) sõiduki väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku Eestist lahkumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
  2) litsentseeritud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi jäätmekäitleja poolt väljastatud nõuetekohase lammutustõendi alusel, kui tegemist on M1- või N1-kategooria sõidukiga;
  3) tähtajaliselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi vastavast ametiasutusest saadud informatsiooni alusel sõiduki registreerimise kohta vastavas liikmesriigis;
  5) muul käesolevas määruses või seadusega sätestatud juhul.

  (2) Sõiduki registrist kustutamiseks lõike 1 punktides 2–3 toodud alustel on Transpordiametile kohustatud taotluse esitama sõiduki omanik või tema esindaja, punktis 1 nimetatud alusel võib taotluse sõiduki registrist kustutamiseks esitada lisaks eelnimetatud isikutele ka sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul võib sõiduki omaniku asemel taotluse sõiduki registrist kustutamiseks koos lammutustõendiga esitada Euroopa Liidu liikmesriigi vastav ametiasutus või Eesti litsentseeritud jäätmekäitleja.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (3) Kui tegemist ei ole M1- ega N1-kategooria sõidukiga või kui tegemist on vanasõidukiga, kustutatakse sõiduk registrist § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse alusel, milles kinnitatakse sõiduki kasutamisest loobumist.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tuleb Transpordiametile esitada sõiduki kehtiv registreerimistunnistus. Transpordiamet teeb registreerimistunnistusele või selle A-osale vastava märke sõiduki registrist kustutamise kohta ja registreerimistunnistus tagastatakse taotlejale. Registreerimistunnistust ei ole vajalik esitada sõiduki võõrandamisel teise riiki, kui sõiduk on Eestist välja viidud. Vajadusel väljastatakse sõidukile transiitmärk käesoleva määruse § 16 lõike 1 alusel.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul tuleb Transpordiametile tagastada sõiduki kehtiv registreerimismärk ja tunnistus. Kui tegemist on tähtajaliselt Eestis registreeritud välisriigis registreeritud sõidukiga, tagastab Transpordiamet registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse sõiduki omanikule.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (6) Kui sõiduki kohta on registrisse kantud käsutamise keelumärge või muu erimärkus, tuleb sõiduki registrist kustutamise toimingu taotlejal lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada vastava keelumärke või muu erimärkuse kehtestaja kirjalik või elektrooniline nõusolek. Sõiduki registrist kustutamisel lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel ei ole nõusoleku esitamine vajalik, kuid Transpordiamet peab keelumärke või muu erimärkuse kehtestajat sõiduki registrist kustutamisest teavitama.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

6. peatükk Registreerimistunnistus 

§ 11.   Registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Transpordiamet väljastab sõiduki registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale või vastutavale kasutajale lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse. Kui Transpordiamet teeb kooskõlas käesoleva määrusega kande registrisse omal algatusel ja vastav kanne eeldab registreerimistunnistuse väljastamist, säilitatakse seda Transpordiametis § 3 lõikes 11 sätestatud korras. Registreerimistunnistusele võib vajadusel määrata kehtivusaja.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (11) Sõiduki omaniku, tema esindaja või vastutava kasutaja taotluse alusel võib registreerimistunnistuse kätte toimetada lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (12) Lihtkirjaga saadetud registreerimistunnistus loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (13) Juhul, kui isik ei ole registreerimistunnistust lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul registritoimingu taotluse esitamisest, peab ta sellest Transpordiametit teavitama ning Transpordiamet tunnistab registreerimistunnistuse kehtetuks. Uue registreerimistunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Transpordiametisse.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Registreerimistunnistuse võltsimiskindluse suurendamiseks tuleb sellel kasutada vähemalt kahte järgmist meetodit:
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]
  1) graafika,
  2) vesimärk,
  3) fluorestseeruv kiud,
  4) fluorestseeruv trükipilt.

  (3) Transpordiamet võib registreerimistunnistuse märkuste lahtrisse kanda teavet sõiduki kohta.

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (5) Vanasõiduki registreerimistunnistus väljastatakse kehtivusega 12 aastat vanasõidukiks tunnustamise päevast arvates.

  (6) Registreerimistunnistuse väljastamine ei ole vajalik, kui:
  1) registriandmete muutmisel ei muutu registreerimistunnistusele kantud andmed;
  2) sõiduki omanikuks on krediidi- või finantseerimisasutus „Krediidiasutuste seaduse” tähenduses ning registriandmete muutmise on tinginud vastava asutuse nime, registrikoodi, aadressiandmete või õiguslikule vormile viitava täiendi muutmine või selle ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, eeldusel, et nimetatud andmed on eelnevalt muudetud kohtu registriosakonna registris.

  (7) Uue registreerimistunnistuse valmimisel kaotab senine registreerimistunnistus kehtivuse. Kehtivuse kaotanud registreerimistunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutamiskõlbmatuks muuta.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

§ 12.   Registreerimistunnistuse asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki registrijärgsel omanikul lisaks § 3 lõikes 1 nimetatud taotlusele esitada seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (3) Registreerimistunnistuse asendamine teostatakse käesoleva määruse 4. peatüki nõuete kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (4) Registreerimistunnistuse asendamisel kaotab asendatav registreerimistunnistus kehtivuse.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 13.   Registreerimistunnistuse tagastamine
[Kehtetu - RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

 

7. peatükk Registreerimismärgid 

§ 14.   Registreerimismärkide väljastamine ja nõuded

  (1) Registreerimismärgi väljastab Transpordiamet sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (2) Sõidukil on lubatud kasutada ainult majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” kohast Transpordiameti tellimusel ja liiklusseaduse § 191 lõikes 2 nimetatud isiku poolt valmistatud registreerimismärki.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (3) Vanasõiduki registreerimismärk väljastatakse ainult vanasõidukile.

  (4) Välisesinduste sõidukitele ettenähtud registreerimismärk väljastatakse ainult Välisministeeriumi taotluse alusel.

  (5) Võistlussõiduki registreerimismärk väljastatakse ainult treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (6) Ühele sõidukile võib samaaegselt olla omistatud ainult üks registreerimisnumber.

  (7) Ühte registreerimisnumbrit ei ole lubatud omistada mitmele sõidukile.

  (8) Transpordiamet võib sõiduki omaniku või tema esindaja või sõiduki kasutamiseks õigustatud isiku taotluse alusel väljastada täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale seadmele või koos kaherattalise mootorrattaga kallutavale üherattalisele järelhaagisele, mis varjab tagumist registreerimismärki. Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel võib täiendava registreerimismärgi väljastada ka käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sõidukile. Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta teeb Transpordiamet registrisse kande.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (9) Kui sõidukile on ette nähtud mitme registreerimismärgi kinnitamine, peavad registreerimismärgid olema identsed. Sõidukil on samaaegselt koos keelatud kasutada Euroopa logo ja Eesti riigi tunnusmärgi „EST” väljaga registreerimismärki ja ilma selle väljata registreerimismärki.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (10) Lubatud on registreerimismärkide ja -numbrite korduvkasutamine. Juhul kui tagastatud registreerimismärk ei ole kasutamiskõlblik, tuleb see enne korduvkasutamist asendada §-s 18 sätestatud korras.

§ 15.   Üksikkorras ja eritellimusel valmistatavad registreerimismärgid

  (1) Üksikkorras ja eritellimusel valmistatava registreerimismärgi väljastamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal esitada taotlus.

  (11) Üksikkorras ja eritellimusel valmistatava registreerimismärgi väljastamise võimalikkuse otsustab Transpordiamet.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (6) Nõuded registreerimismärkidele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määrusega nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded”.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 16.   Transiitmärgi väljastamine

  (1) Transiitmärk väljastatakse:
  1) sõiduki registrist kustutamisel, kui sõiduki omanik asub elama või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
  2) Eestis registreerimata sõiduki transiidi korral.

  (2) Transiitmärgi väljastamiseks lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul võib taotluse esitada nii sõiduki registrijärgne omanik kui ka omandaja või nende esindaja.

  (3) Enne transiitmärgi väljastamist lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul peab sõidukile olema teostatud positiivse otsusega registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll.

  (4) Transiitmärgi väljastamiseks lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul tuleb lisaks taotlusele esitada vajadusest lähtuvalt järgmised dokumendid:
  1) sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli akt;
  2) tüübivastavuse tunnistus uue sõiduki korral;
  3) päritoluriigi registreerimistunnistus kasutatud sõiduki korral;
  4) sõiduki seaduslikku omandamist tõendav dokument;
  5) tollideklaratsioon.

  (5) Transiitmärk ja tõend transiitmärgi väljastamise kohta kehtib 30 päeva alates väljastamisest. Nimetatud tähtaja pikendamine ei ole lubatud.

§ 17.   Teisaldatava registreerimismärgi väljastamine

  (1) Teisaldatava registreerimismärgi väljastamise ja selle kasutamise päeviku andmise ja kasutamise kord on sätestatud lisas 3.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (2) Eestisse toodud või Eestis valmistatud sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks väljastab Transpordiamet lisa 3 punktis 1 nimetatud isikule teisaldatava registreerimismärgi.

  (21) Eestis registreerimata võistlussõiduki liikluses kasutamise võimaldamiseks treening- või võistlusperioodil väljastab Transpordiamet Eesti Autospordi Liidule vastava taotluse alusel käesoleva määruse § 14 lõikes 5 sätestatud registreerimismärgi, mida võib kasutada käesolevas määruse lisas 3 toodud tingimustel.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (3) Transpordiametil on õigus kasutada teisaldatavat registreerimismärki sõidukitel, millel viiakse läbi ekspertiisi või katsetust.

  (4) Koos teisaldatava registreerimismärgiga väljastatakse lisa 1 kohane sõiduki registreerimistunnistus ning antakse teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

  (5) Registreerimistunnistusele kannab Transpordiamet järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber;
  2) sõiduki kategooriad;
  3) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
  4) sõidukite müügiga tegeleva ettevõtja või sõiduki piirangutega kasutaja nimi ja aadress;
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]
  5) märke „Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikusse tehtud kandega”.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

§ 18.   Registreerimismärgi asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal või sõiduki kasutamiseks õigustatud isikul Transpordiametile esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Transpordiamet väljastab lõikes 1 nimetatud taotluse ja seletuskirja alusel registreerimismärgi duplikaadi. Registreerimismärgi duplikaadi võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule tema taotluse alusel kohale toimetada ka posti teel Eesti riigi sisesele aadressile.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (21) Posti teel saadetud registreerimismärk loetakse isikule väljastatuks, kui see on kohale toimetatud isiku poolt määratud Eesti riigi sisesele aadressile.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (22) Juhul, kui isik ei ole registreerimismärki posti teel kätte saanud 10 tööpäeva jooksul registritoimingu taotluse esitamisest, peab ta sellest Transpordiametit teavitama. Uue registreerimismärgi kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Transpordiametisse.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Käesoleva määruse § 14 lõikes 5 sätestatud registreerimismärgi puhul väljastab Transpordiamet Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel ühest või rohkemast registreerimismärgi duplikaadist koosneva komplekti.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (4) Registreerimismärgi duplikaadi väljastamise kohta teeb Transpordiamet kande registrisse.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 19.   Registreerimismärgi tagastamine

  (1) Sõiduki registreerimisel tuleb sõidukile eelnevalt väljastatud registreerimismärk või transiitmärk üle anda Transpordiametile.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

  (3) Registreerimismärgi tagastamisel Transpordiametile teeb Transpordiamet registreerimismärgi tagastamise kohta registrisse kande.
[RT I, 02.09.2016, 2 - jõust. 05.09.2016]

8. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Üleminekusätted

  (1) Enne 01. maid 2004. a keskkonnasõbralikult lammutatud või hävinud M1- või N1-kategooria sõidukite registrist kustutamiseks ei pea esitama § 10 lõike 1 punktis 2 nimetatud lammutustõendit.
[RT I, 07.09.2012, 3 - jõust. 15.09.2012]

  (2) Registrisse kantud sõidukile pärast 01. novembrit 1993. a väljastatud registreerimistunnistused kehtivad kuni lisas 1 toodud vormikohase registreerimistunnistuse väljastamiseni.
[RT I, 07.09.2012, 3 - jõust. 15.09.2012]

  (3) Paragrahvi 4 lõike 8 2020. aasta mais jõustunud redaktsiooni kohaldatakse tagasiulatuvalt sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile, mis on välja antud 2019. aasta 12. märtsil või hiljem.
[RT I, 22.05.2020, 7 - jõust. 25.05.2020]

§ 21.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65), muudetud direktiividega 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.6.2013, lk 356–361) ja 2014/46/EL (ELT L 127, 29.04.2014, lk 129–133) ning Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53). Komisjoni otsus 2002/151/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 94–95). Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361).
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 01.12.2022]

Lisa 2 Lammutustõendile kantavad andmed

Lisa 3 Teisaldatava registreerimismärgi väljastamise ja kasutamise kord ning teisaldatava registreerimismärgi päeviku andmise ja kasutamise kord
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

Lisa 4 Registreerimistunnistuse lisaleht
[Kehtetu - RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json