Teksti suurus:

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 21

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

Vastu võetud 21.12.2006 nr 84
RT I 2010, 93, 10
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2008RTL 2008, 103, 147401.01.2009
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
03.03.2011RT I, 09.03.2011, 1112.03.2011

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 37 lõike 11 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib metsamaterjali üleandmist selle võõrandamisel, metsamaterjali üleandmist töötlemiseks või ladustamiseks, metsamaterjali ning kasvava metsa ostust ja müügist teatamist ja metsamaterjali vedu avalikult kasutatavatel teedel.

§ 2.   Metsamaterjali võõrandamine või töötlemiseks või ladustamiseks andmine

  (1) Metsamaterjali võõrandamisel või metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks andmisel sõlmivad võõrandaja või töötlemiseks või ladustamiseks andja ja metsamaterjali omandaja või töötlemiseks või ladustamiseks võtja kirjaliku metsamaterjali võõrandamise või muu eraõigusliku lepingu või vormistavad suulise lepingu sõlmimisel kirjaliku akti, millega võetakse metsamaterjal töötlemiseks või ladustamiseks.

  (2) Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti lisamine punktis üks nimetatud lepingule pole kohustuslik juhul, kui kirjalikus lepingus või suulise lepingu sõlmimisel koostatud kirjalikus aktis on näidatud ära metsamaterjali valdamise alus vastavalt lisas 1 toodud üleandmise ja vastuvõtmise akti vormi nõuetele.

§ 3.   Raieõiguse või metsamaterjali müügi- või ostutehingu teatis

  Metsamaterjali ja raieõiguse müüja ning ostja on kohustatud esitama paberil või elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile vastavalt müüdud või ostetud metsamaterjali kohta lisas 3 toodud vormi kohase teatise. Teatis esitatakse elektrooniliselt, kui sellel näidatakse enam kui kümme tehingut.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

§ 4.   Metsamaterjali valdamise seaduslikkuse tõendamine

  (1) Metsamaterjali veoks üleandmisel peab üleandja vedajale tõendama metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vedaja selles veenduma. Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks on:
  1) raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise või muu eraõiguslik leping või suulise lepingu sõlmimise korral kirjalik akt;
  2) Keskkonnaameti raiet lubava märkega metsateatis;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  3) isikut tõendav dokument.

  (2) Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab metsamaterjali vedajal, kui ta veab metsamaterjali väljaspool selle omaniku kinnistut avalikult kasutataval teel „Teeseaduse“ § 4 lõike 1 tähenduses, olema kaasas või vormistatud elektrooniliselt metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht. Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav vastavalt käesoleva määruse § 5 lõikele 41.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (3) Metsamaterjali, mille raiel ei eeldata «Metsaseaduse» § 41 lõike 14 kohaselt metsateatise olemasolu, vedajal peab kaasas olema isikut ja metsamaterjali päritolu tõendav dokument.

§ 5.   Metsamaterjali veoseleht

  (1) Veoselehele peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) veoselehe number ja kuupäev;
  2) metsamaterjali omaniku ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber ning aadress, esindaja korral esindusõiguse alus;
  3) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress. Kui metsamaterjali valdamise aluseks on metsateatis, siis lisatakse metsateatise number. Muudel juhtudel lisatakse katastriüksuse tunnus, millelt metsamaterjal pärineb;
  4) metsamaterjali veo lähtekoht (maaüksuse või laoplatsi nimi ja aadress) ja sihtkoht (metsamaterjali saaja nimi ja sihtkoha aadress);
  5) lähetatud metsamaterjali sortimendi kirjeldus ja kogus tihumeetrites;
  6) veokijuhi nimi, isikukood, telefoninumber ning aadress;
  7) veoki, haagise kasutamise korral ka haagise riiklik registreerimisnumber;
  8) väljasõidu kuupäev ja kellaaeg;
  9)  vastuvõetud metsamaterjali sortimendi kirjeldus ja kogus tihumeetrites ning vastuvõtmise kuupäev.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (11) Lõikes 1 loetletud andmeid kinnitab esitaja kas allkirjaga või elektroonilise veoselehe kasutamise korral muul isiku ühest tuvastamist võimaldaval viisil.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (2) Veoseleht vormistatakse iga koorma kohta eraldi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud tingimustel.

  (3) Metsamaterjali vedu samale saajale samast lähtekohast samasse sihtkohta võib toimuda ühe veoselehe alusel juhul, kui sellele märgitakse andmed antud veoselehe alusel kõikide koormate lähetamise ja vastuvõtmise kohta ja kui vedu toimub kümne järjestikuse kalendripäeva jooksul.

  (4) Paberil veoseleht vormistatakse kolmes eksemplaris, millest esimene kuulub metsamaterjali omanikule, teine saajale ja kolmas vedajale. Kui metsamaterjali omaniku, vedaja ja saaja isikud kattuvad, siis vormistatakse veoselehe eksemplare vastavalt veost tegelikult omanikuna, vedajana ja saajana osa võtvate isikute arvule.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (41) Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav ja vajaduse korral välja trükitav metsamaterjali omanikule, saajale ja vedajale. Riiklikule järelevalveasutusele peab elektrooniline veoseleht olema kättesaadav riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-Tee kaudu.
[RT I, 09.03.2011, 11 - jõust. 12.03.2011]

  (5) Metsamaterjali omanik peab väljastatud veoselehtede kohta arvestust.

  (6) Metsamaterjali omanik ja saaja säilitavad veoselehte pärast vedu seitse aastat.

§ 6.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.12.2006. a

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json