Teksti suurus:

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 22

Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 04.03.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 127 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded planeeringu, millega kaasneb oluline mürahäiring, koostamisele.

  (2) Määrust ei kohaldata riigikaitseliste objektide planeeringu koostamisele.

§ 2.  Oluline mürahäiring

  Oluline mürahäiring käesoleva määruse tähenduses on mürahäiring, kui elu- ja puhkealadele, elamuteni ning ühiskasutusega hooneteni ulatuv müratase ületab sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” või „Välisõhu kaitse seaduse” § 129 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud piirtaset.

§ 3.  Nõuded planeeringu koostamisele

  (1) Kui planeeringuga kavandatakse ehitist või tegevust, mis võib kaasa tuua olulise mürahäiringu, peab planeeringudokumentatsioon sisaldama mürahinnangut.

  (2) Kui planeeringuga kavandatakse tuulegeneraatorit, peab planeeringudokumentatsioon sisaldama ettepanekut kohaliku omavalitsuse organile kehtestada „Välisõhu kaitse seaduse” § 129 lõike 2 alusel rangemad normtasemed või põhjendust selle kehtestamise mittevajalikkuse kohta.

§ 4.  Mürahinnang

  (1) Mürahinnang koostatakse olemasoleva ja prognoositava müra leviku ulatuse määramiseks ja piiramise kavandamiseks.

  (2) Mürahinnang esitatakse seletuskirja või mürakaardina, milles määratakse eri müratasemega alad päeva ja öö A-korrigeeritud ekvivalentse helirõhutaseme LpA,eq arvsuurused detsibellides müravahemikes 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja >75 dBA.

  (3) Mürahinnangus kajastatakse:
  1) olemasolevad ja planeeritavad müraallikad, nende põhjustatud müra tase ja selle vastavus kehtestatud nõuetele;
  2) müraallikate koosmõju;
  3) mürakaitsemeetmete rakendamise põhjendatus ja tõhusus nende rakendamisel tekkiva müraolukorra modelleerimise alusel;
  4) mürakaitsemeetmete rakendamise majanduslik põhjendatus.

  (4) Mürahinnang peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) maa-ala, millele kohaldub mürahinnang, iseloomustus;
  2) peamiste müraallikate iseloomustus ja nende geograafiline asend;
  3) mürataseme arvutuskõrgus maapinnast ja arvutussammu pikkus;
  4) olulise liiklusmüra korral mürataseme arvutamiseks kasutatud lähteandmed;
  5) müraallika arvutuslik ekvivalenttase LAeq ja maksimaalne tase LAmax;
  6) mürataseme mõõtmise korral mõõtmise protokoll;
  7) vajadusel eritingimuste loetelu ja kirjeldus.

  (5) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 5 nimetatud tasemete arvutamiseks vajalikud andmed puuduvad, määratakse müraallika ekvivalenttase LAeq ja maksimaalne tase LAmax mõõtmise teel.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json